Definitioner Omfattning Syfte med rutinen Samverkan-trygghetslarm

Full text

(1)

1 (6)

DOKUMENTNAMN GODKÄND AV GILTIG F. ROM- T. OM VERSION NR.

Trygghetslarm Administrations- och utveckliggsstaben

2016-11-01- tv 5.0

(rev. 2018-05-09)

Samverkan-trygghetslarm

Syfte med rutinen

Rutinen ska tydliggöra arbetsgången och kommunikation för att säkerställa trygghetslarmens funktion.

Omfattning

Rutinen omfattar biståndshandläggare, larmgrupp, hemtjänstutförare och nattgrupp.

Definitioner

Larmgrupp

Ansvarar för installation av trygghetslarm och tekniska åtgärder.

Larmcentral

Tar emot och larmar vid behov ut till berörd hemtjänstutförare och nattgrupp.

Hemtjänstutförare

Hemtjänstutföraren svarar och hanterar trygghetslarm under dag- och kvällstid, 07:00 – 22:00.

Nattgrupp

Utför hemtjänst under natten samt svarar på inkomna trygghetslarm mellan 22:00 – 07.00.

(2)

2 (6)

Befattning och ansvar

Biståndshandläggare ansvarar för att:

 Utreda inkomna ansökningar om trygghetslarm

 Informera kund om villkoren för trygghetslarm

 Skicka uppdrag märkt ny-installation till larmgrupp, hemtjänstutförare samt nattgrupp

 Följa upp beviljade biståndsinsatser

 Uppdatera personkort i verksamhetssystemet

 Informera berörda aktörer vid byte av utförare

 Informera berörda aktörer då kund ska byta bostad men ska ha kvar sitt larm

 Informera berörda aktörer om kund har tillfälligt avbrott i insatsen trygghetslarm

 Informera berörda aktörer om kunden avslutar insatsen trygghetslarm

Larmgruppen ansvarar för att:

 Ta emot och verkställa uppdraget i verksamhetssystemet

 Registrera uppgifter i larmcentralens stödsystem

 Boka tid med kund för installation, nyckelinsamling och information om trygghetslarm

 Dokumentera i verksamhetssystemet att installationen är genomförd samt maila biståndshandläggaren att larmet är installerat.

 Kontrollerar så att kunden är ”aktiverad” hos larmcentralen

 Under vardagar, åtgärda fel i larmutrustningen, och vid behov byta ut larmdosan och/eller larmklockan

 Dokumentera byte av leverantör i verksamhetssystemet

 Ändra i stödsystem vid byte av leverantör

 Ändra i stödsystem och verksamhetssystem vid byte av bostad

 Kund avslutas i stödsystemet när larmet är återlämnat (samt teknisk

administration av utrustning; avregistrering av larmdosa, iordningställande för ny kund, dokumentera i verksamhetssystemet)

 Lämna larmrapporter till biståndshandläggare vid behov eller en gång i månaden

 Larmplaner och sökrutiner finns och är enhetliga

 Larmplaner och sökrutiner skickas till larmcentralen

(3)

3 (6)

 Avvikelsehantering; larmgruppen tar emot synpunkter/klagomål från

hemtjänstutföraren som vidarebefordras till larmcentral. Larmcentralen svarar larmgruppen som vidarebefordrar svaret till berörd hemtjänstutföraren.

Hemtjänstutförare ansvarar för att:

 Beslut verkställs enligt uppdrag

 Ta emot kundens nycklar och kvitterar mottagandet

 Vid kännedom om kunden bytt nycklar – meddela och leverera nya nycklar till nattgruppen.

 Ta emot, besvara, kvittera samt åtgärda trygghetslarm som larmas ut från larmcentral

 Kontaktar 112 vid akut sjukdom eller annan händelse som bedöms som allvarlig

 Dokumenterar larmhändelser i kundens sociala journal

 Uppdaterar personkort i verksamhetssystemet

 Meddela larmgrupp om skadad larmklocka eller larmdosa och vid behov, under ej kontorstid, installera ny larmklocka.

 Meddela larmplan och sökrutin till larmgrupp samt uppdatera vid behov

 Om trygghetslarmet är ur funktion följer utföraren sin lokala rutin för att säkra kundens trygghet.

 Påminna kunderna att provlarma en gång i månaden

 Återlämna larmnycklar (utförare och nattgruppens nyckel) till kunden efter avslutad insats

 Informera larmgruppen om tillfällig bostad (vid tillfälligt stambyte, sommarvistele osv) samt att nattgruppen får nya nycklar i god tid till den tillfälliga bostaden.

 Vid utförarbyte ansvarar den tillträdande utföraren för att de får nycklar till kunden från den avgående utföraren. Tillträdande utförare säkerställer hos nattgruppen att de har aktuella nycklar till kundens bostad och eventuell port.

Samma rutin skall följas om en kund tillfälligt flyttar, se punkt ovan.

Nattgruppen ansvarar för att:

 Beslut verkställs enligt uppdrag

 Ta emot kundens nycklar och kvitterar mottagandet

 Ta emot, besvarar, kvitterar och åtgärda trygghetslarm som larmas ut från larmcentral

(4)

4 (6)

 Kontaktar 112 vid akut sjukdom eller annan händelse som bedöms som allvarlig

 Dokumenterar larmhändelsen i kundens sociala journal

 Meddela larmgrupp om skadad larmklocka eller larmdosa

 Om trygghetslarmet är ur funktion följer utföraren sin lokala rutin för att säkra kundens trygghet, samt överrapporar till kundens dag/kvälls- utförare

 Iordningställa larmnycklar vid avslutad insats

Beslut om trygghetslarm

Den enskilde har möjlighet att ansöka om trygghetslarm som ett bistånd enligt socialtjänstlagen. När två i samma hushåll beviljas trygghetslarm installeras en larmdosa och två larmklockor.

Biståndshandläggaren ansvarar för att informera den enskilde om:

 valfrihetssystemet

 installation av trygghetslarm

 nyckelhantering och att två uppsättningar nycklar behövs för installation av larm

 vikten av att kontakta aktuellt försäkringsbolag

 vikten av att informera om byte av lås och ändrade kontaktuppgifter

 vikten av att informera om planerad frånvaro

Uppdraget

Biståndshandläggaren skickar ett uppdrag om trygghetslarm till larmgrupp,

hemtjänstutförare och nattgrupp. I uppdraget ska det framgå vilken person uppdraget gäller, adress, telefonnummer, anhörig eller annan person som kund vill uppge och om kund talar annat språk än svenska. Till hemtjänstutförare, nattgrupp och larmgrupp kan det även vara aktuellt att informera om kund har en sjukdom som är viktig att känna till.

Att i uppdraget informera om hälsotillstånd kan endast vara relevant för dem som kommer att svara på larm från kund.

Vid byte av utförare måste biståndshandläggaren meddela larmgruppen senast 3

vardagar innan bytet ska ske. Vid uppföljning av biståndsbeslutet döps uppdragsnamnet till nyprövat larm.

Larmgruppen

Larmgruppen tar emot uppdraget i verksamhetsystemet och registrerar kontaktuppgifter i larmcentralens stödsystem såsom namn, personnummer, adress, telefon och vald utförare. Larmgruppen ändrar också uppgifter då kund byter utförare, flyttar eller avslutar larmet, samt förändrat hälsotillstånd.

Larmgrupp bestämmer tid med kund för att installera larmet. Information ges om larmets funktion samt var kund ska vända sig vid frågor eller problem.

I de fall uppdraget från biståndshandläggaren inkommer innan klockan 12:00 kan akut- larm installeras under innevarande dag eller senast nästkommande vardag. Detta

(5)

5 (6)

förutsätter att nycklar finns tillgängliga, samt att kund eller annan utsedd, finns tillgänglig för installation. Övriga larm installeras i överenskommelse med kund.

Kontakt med kund tas inom 24 timmar.

Hemtjänstutförare

Vald utförare tar emot och verkställer uppdraget. Efter att larmet har installerats av larmgruppen hämtar utföraren, samma dag, larmnycklarna hos larmgruppen. Insatsen trygghetslarm ska framgå av kundens genomförandeplan.

Nattgrupp

Nattgruppen tar emot uppdrag och erhåller nycklar samma dag av larmgruppen efter att larmet har installerats. Nattgruppen tar del av genomförandeplan som dag/kvälls

utföraren skrivit.

Avslut av trygghetslarm

Då kund avslutar insatsen trygghetslarm eller byter hemtjänstutförare ska nycklar återlämnas av hemtjänstutföraren till kunden med kvittering, samt hämta in trygghetslarm och larmklocka. Trygghetslarm och larmklocka ska återlämnas till larmgruppen inom 14 dagar efter avslutat uppdrag.

Debitering av skadad eller borttappad larmutrustning

Biståndshandläggare, larmgrupp och hemtjänstutförare informerar kunden om

kostnaderna för uppsåtligt skadad eller förlorad larmutrustning. Ersättning uttas enligt fastställd taxa.

Ersättning till hemtjänstutförare

Hemtjänstutförarna rapporterar månadsvis larmutryckningar, på en fiktiv person i verksamhetssystemet.

Extraordinär händelse

Vid extra ordinära händelser som, större avbrott i det mobila nätverket ska leverantörens rutiner för kris- och katastroforganisation eller motsvarande säkerhetsinstruktioner tillförsäkra att hjälp vid larm kan tillgodoses, (se nedan).

Driftstopp av trygghetslarm

I de fall ett större driftstopp inträffar av trygghetslarmen skickar larmcentralen ett informations-SMS till samtliga hemtjänstutförare på Lidingö. Utförarens lokala rutiner som säkerställer kundens trygghet ska då träda i kraft. När driftstoppet är avhjälpt skickar larmcentralen ett nytt SMS med information om att larmen åter är i drift.

Exempel på driftstopp är så kallade - nätbortfall.

Tekniskt fel på larmutrustning

I de fall ett mindre ett tekniskt fel inträffar hos några kunder tar larmcentralen eller larmgruppen kontakt med berörda hemtjänstutförare och ber om hjälp med åtgärd.

Exempel på tekniskt fel är så kallade - strömbortfall hos enstaka kund.

(6)

6 (6)

Styrande dokument kopplade till rutinen

Internt styrande dokument som är kopplade till denna rutin

Namn Plats

Förfrågningsunderlag- hemtjänst LOV OSN/2016:136

valfrihetswebben.se

Externt styrande dokument som är kopplade till denna rutin

Namn Plats

Socialtjänstlagen (2001:453) riksdagen.se

Ansvarig förvaltning

Omsorgs- och socialförvaltningen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :