• No results found

Las Vegas – multiplikation

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Las Vegas – multiplikation"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Las Vegas – multiplikation

Antal spelare: 2 lag med 1-3 spelare i vardera lag Materiel: Två tärningar, 1-6

Separat spelplan 10 marker av en färg

10 marker av en annan färg

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 os v

Regler:

Först ska ni inom laget komma överens om vilka tal ni ska satsa på.

Eftersom det handlar om multiplikation är det produkten av de två tärningarnas värde som talen på spelplanen avser. Ni får satsa hur många marker ni vill på varje ruta. När båda lagen är klara och har lagt ut sina 10 marker på spelplanen får det första laget slå båda tärningarna. Laget räknar ut produkten av de två tärningarnas värden, ex om den ena tärningen visar 1 och den andra 6 blir

produkten 6. Om laget har satsat en (eller flera) marker på 6 får de ta bort en av de marker som de har satsat på 6:an. Sedan går turen över till det andra laget. Den som först har samlat tillbaka sina marker har vunnit! Spela spelet tre gånger. Finns det någon bra strategi?

References

Related documents

The final section of the framework describes how board evaluations can be used as a tool for evaluating the three different stages; Value Creation, Innovation in Strategy and

Även om jag har full förståelse för att de väljer att prata svenska emellan sig på träningarna menar jag att de själva kan välja vilket språk de använder och på så

Bland övriga intervjupersoner var utvecklingssamtal en populär metod och ett viktigt redskap för att lära känna en spelare för att coachen ska kunna coacha på det sätt som

Det här är för mig helt främman- de argumentering. En anledning till våra goda siffror i dels riksdags- valet och dels EU-valet är att många av våra väljare är f.

Coaching eller coachande ledarskap utgår från att hjälpa den coachande genom frågor, alternativa förslag och feedback, att utveckla sina talanger och uppnå sina mål (Berg, 2007)..

Med syfte att undersöka kårandans betydelse för individen i militära grupper genom att studera förhållandet mellan gruppens normer, medlemmarnas relationer och individers

Studien kommer att titta på vilka retoriska appellformer och vilka responsstrategier inom ​image  repair theory ​(IRT) lagen använder sig av i sin kommunikation för att skydda

Efter bollande med min handledare så kom jag till slutsatsen att jag skulle gå tillbaka till en av mina ursprung- sidéer, alltså prata med de två räddningstjänster i Västra

bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade.. Genom de

cember 1968 — alltså när lagen hade gällt under nästan ett halvt år — skrev till ommunerna och erinrade om att en ny aS hade införts och för det andra att nian inte förrän

Konjunkturinstitutets gör inte prognoser för inrikes och utrikes födda, men implicit innebär den här redovisade prognosen att sysselsättningsgraden för utrikes födda fortsätter

Konjunkturinstitutet gör inte prognoser för sysselsättningen uppdelat på inrikes respektive utrikes födda, men ju längre högkonjunkturen består, desto högre är sannolikheten

4 Le- dande indikatorer för tjänstebranscherna visar också på en av- mattning under senare tid, vilket tyder på att nedgången i tjäns- teexporten inte enbart beror på

För att finansiera ett bibehållet offentligt åta- gande och samtidigt hålla det offentliga sparandet på noll behö- ver skattekvoten – skatter och avgifter som andel av BNP – öka

Revide- ringarna av prognosen för Sverige 2015−2016 beror i huvudsak på starkare utfall för BNP och arbetsmarknaden samt att den kraftigt ökade flyktinginvandringen bidrar till en

BNP-tillväxten för 2015 som helhet blir relativt hög, 3 procent, och 2016 ökar tillväxten ytterligare något (se tabell 5).. Den kraf- tigt ökande befolkningen gör dock

Konjunkturinstitutets prognos för sysselsättnings- tillväxten är en ökning med knappt 0,2 respektive 0,3 procent det andra och tredje kvartalet (se diagram 29).. Det är något

Nästa år ökar efterfrågan ytterligare något snabbare med knappt 4 procent, vilket förklaras av en större tillväxt för den inhemska efterfrågan.. Framför allt är

Standardavvikelsen för respektive serie är beräknad på data för perioden första kvartalet 2004 till och med tredje kvartalet 2014; för inflation och reporänta baseras

Tillväxten i hushållens konsumtion – som uppgick till 2,0 procent 2013 – ökar till 2,5 procent 2014, vilket är något högre än det historiska genomsnittet sedan

För perioden 2015−2018 innebär de prognostiserade skatte- höjningarna på totalt 120 miljarder kronor (112 i staten och 8 i kommunsektorn) att skattekvoten ökar från dagens nivå på

Prognosen för det finansiella sparandet i offentlig sektor 2013 har reviderats ner från ett litet överskott till ett underskott på drygt 1 procent av BNP, vilket var nära

Även skatten för bosatta utomlands som arbetar i Sverige sänks från 25 till 20 procent vilket leder till en försvagning av det finansiella sparandet med 0,3 miljarder kronor.. Detta