Remiss av promemorian Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia YTTRANDE

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sid

1 (1)

Remiss av promemorian Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen

av passagerarfartyget Estonia

(Ju2021/00343)

Sedan Riksdagens ombudsmän beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia får jag meddela att jag avstår från att lämna något yttrande.

Katarina Påhlsson

Ärendet har föredragits av tf. byråchefen Karl Lorentzon.

Riksdagens ombudsmän Box 16327

103 26 Stockholm

Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 A www.jo.se

E-post: justitieombudsmannen@jo.se Telefon: 08-786 51 00 Texttelefon: 020-600 600 Fax: 08-21 65 58 Justitieombudsmannen Katarina Påhlsson

YTTRANDE

Regeringskansliet Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Dnr R 12-2021 Datum 2021-02-05

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :