Remiss gällande ”PromemorianÅtgärder för att underlätta brådskandeändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband medcovid-19”

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KEMISK TEKNISKA FÖRETAGEN

BESÖKSADRESS - POSTADRESS - TELEFON - WEBB

Storgatan 19 - Box 5501 - +46 8 783 82 40 - www.ktf.se

Stockholm - SE-114 85 Stockholm - - -

-2020-05-26 YTTRANDE Dnr: M2020/ 00750/ Me

Miljödepartementet

Miljöprövningsenheten: m.miljoprovningsenheten@regeringskansliet.se Kopia till Emma Sjöberg: emma.m.sjoberg@regeringskansliet.se

Remiss gällande ”Promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande

ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med

covid-19”

Kemisk Tekniska Företagen, KTF* , är paraplyorganet för flera branschföreningar, bland annat Branschföreningen Professionell Hygien och Rengöring (BPHR) och Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF). Det är främst medlemmar inom BPHR och KoHF som tillverkar och marknadsför

desinfektionsmedel för professionellt och privat bruk samt till vård och omsorg.

KTF är positiva till förslaget att tillfälligt kunna göra ändringar i verksamheters tillstånd med ett anmälningsförfarande. Detta tror vi är nödvändigt för att snabbt kunna anpassa verksamheter till att möta det ökade behovet av bland annat desinfektionsmedel. KTF tillstyrker förslaget.

Kemisk Tekniska Företagen Anna Melvås

epost: Anna.melvas@ktf.se mobil: 0708-942 946

* KTF

Kemisk Tekniska Företagen, KTF, är en sammanslutning av branschorganisationer för företag som tillverkar och marknadsför kemiska produkter inom färg, lack, lim, fog, växtskydd, tvätt- och rengöring samt kosmetiska produkter och storköksprodukter. Våra medlemmar levererar för industriellt, institutionellt, professionellt och privat bruk. Sammanslutningen representerar närmare 300 medlemsföretag.

De branschföreningar som ingår i KTF är Kosmetik- och Hygienföretagen, Branschföreningen Professionell Hygien och Rengöring, Sveriges Färg och Lim Företagare, Branschföreningen för Storköksleverantörer och Svenskt Växtskydd.

Figure

Updating...

References

Related subjects :