• No results found

Promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-05-18 M2020/00750/Me Miljödepartementet Miljöprövningsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 16 29 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 6 E-post: m.registrator@regeringskansliet.se Promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19

Remissinstanser 1 Arbetsmiljöverket 2 Avfall Sverige

3 De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige 4 Folkhälsomyndigheten

5 Försvarets materielverk 6 Försvarsmakten

7 Havs- och vattenmyndigheten

8 Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM 9 Justitieombudsamannen

10 Kemikalieinspektionen

11 Kemisk Tekniska Företagen, KTF 12 Livsmedelsverket

13 Länsstyrelserna genom länsrådet vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län 14 Lantbrukarnas riksförbund

15 Läkemedelsverket

16 Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt 17 Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt 18 Matfiskodlarna Sverige AB

(2)

2 (3)

19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 20 Naturskyddsföreningen

21 Naturvårdsverket 22 Regelrådet 23 Socialstyrelsen

24 Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna 25 Statens jordbruksverk

26 Stockholms stad, Kyrkogårdsförvaltningen 27 Svensk Ytbehandlingsförening

28 Svenska kyrkan / Kyrkokansliet 29 Svenskt Näringsliv

30 Svenskt Vatten

31 Sveriges Kommuner och Regioner 32 Swedish MedTech

33 Tranås kommun Kyrkogårdsförvaltningen

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet den 26 maj 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till m.miljoprovningsenheten@regeringskansliet.se och med kopia till

emma.m.sjoberg@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2020/00750/Me och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i

dokumentnamnet.

Frågor under remisstiden besvaras av Emma Sjöberg tel. 08-405 84 21. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i

promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

(3)

3 (3)

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. För att

sammanställningen ska bli lättare att hantera uppmuntras remissinstanserna att vara tydliga i sina svar vad gäller om synpunkterna är generella eller om de hänför sig till ett särskilt kapitel eller verksamhetskod.

Magnus Moreau Departementsråd

References

Related documents

I departementspromemorian Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19, redovisar

”Förslaget möjliggör anmälan av en ändring som annars skulle vara tillståndspliktig… Genom ändringen ökar förutsättningarna för att snabbt kunna stärka produktion

I detta yttrande har deltagit chefsrådmannen Lars-Göran Bennmarker, rådmannen Lars Nyberg samt tekniska rådet

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 19 maj 2020 med angiven svarstid den 26 maj 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Erik Höglund.. Juristen Kim Norman har

Exporten för medicinteknikbolagen har ökat under 2000-talet med en topp 2010 för att sedan gå ner till att 2018 vara på drygt 20 miljarder svenska kronor. Den

Enligt förslaget till 4 b § i miljöprövningsförordningen anges i andra stycket att tillstånd för ändringar inte krävs ”trots att ändringen strider mot tillståndets

 Tillståndsplikt ersätts av en anmälningsplikt när en ny verksamhet för att tillfälligt lagra timmer ska anläggas om lagringen är brådskande och behövs till följd av