Verksamhetsråd november Enheten för IT och ehälsa

Full text

(1)
(2)

Verksamhetsråd november 2015

Enheten för IT och eHälsa

(3)

Agenda

• Projekt Maivor

• Projekt digitala trygghetslarm

• Treservainformation

• Återkoppling ICF

(4)

Projekt Maivor

Mobila arbetssätt i vård och omsorg

• Digital nyckelhantering

• Tids- och insatsregistrering

• Mobil dokumentation

(5)

Schematisk beskrivning av det förändrade arbetssättet

Exemplet avser hemtjänst

(6)

Mobila handenheter

• Varje utförare svarar för kostnaden för de mobila handenheterna

• Genomförd analys påvisar att tid kommer att frigöras i verksamheten

• Olika utförare har olika behov av appar, kommunikation, planeringsverktyg etc.

• Smart telefon, surfplatta…

• LKDATA kommer att ta fram en kravspecifikation för de mobila handenheterna

• En färdig paketlösning kommer att kunna erbjudas

• Vidare information om mobila handenheter kommer!

(7)

Bedömning av användarvänlighet

• Medarbetare från verksamheterna kommer att delta då

användarvänligheten ska bedömas. Utgör del av tilldelningen

• Gruppen deltagare bör spegla sammansättning av medarbetare i verksamheterna

• Stor/liten utförare

• Teknikvana

• Etc.

(8)

Projekt Digitala trygghetslarm

• Skiftet från analoga till digitala trygghetslarm påbörjas i månadsskiftet november/december

• Initialt berörs Blandaren, Aspen, Vikingstad och Ulrika

• Berörda verksamheter och brukare kommer att kontaktas

• Tidsplan etc. kommer att presenteras på webben, www.linkoping.se/ehalsa

(9)

Central organisation för digitala tjänster

• En central organisation med ett övergripande ansvar för digitala tjänster skapas

• Installation av digitala trygghetslarm

• Montering av digitala lås

• Framtida eHälsotjänster

• Digital tillsyn

• Positioneringslarm

• E-hemtjänst

(10)

Förberedelser i verksamheten

Trygghetslarm och tillbehör levereras till verksamheten

Skicka brev till samtliga aktuella brukare

Säkerställ att informationen i webbaccessen är korrekt (namn, adress, telefonnummer)

Upprätta mailadress för felrapporter (max 5 stycken)

Utse medarbetare som ska ha tillgång till I-care online (felsökning)

Utse medarbetare som ska hjälpa till att genomföra skiftet

1-50 larm, 1 medarbetare

51-100 larm, 2 medarbetare

101-150 larm, 3 medarbetare

150 – xx larm, 4 medarbetare

Berörda medarbetare ska ha namnskylt och legitimation

Avsätt arbetsplats för aktuella dagar, samt för ett ”lager”

(11)

Drift och förvaltning av digitala trygghetslarm

Nuläge

Anskaffning av larm och tillbehör

Programmering

Registrering i portal, CareTech

Installation

Åtgärda larmanrop

Provlarm

Funktionsövervakning

Felsökning och service

Installera ”akutlarm”

Avregistrering

Börläge

Anskaffning av larm och tillbehör

Programmering

Registrering i portal, CareTech

Installation

Åtgärda larmanrop

Provlarm

Funktionsövervakning

Felsökning och service - förenklas!

Installera ”akutlarm”

Avregistrering – förenklas!

(12)

Nya blanketter

• Ny blankett för inkomstanmälan samt individuellt förbehållsbelopp finns att hämta på www.linkoping.se

• Dessa skiljer sig från de gamla och det är viktigt att man använder de nya

• Ifyllnadshänvisning finns även för inkomstanmälan

(13)

Verksamhetsombud för verksamhetschefer

• Syfte – behovsinventering och informationsöverföring

• Förslag på genomförande

- Verksamhetschefsträff, enheten för IT och ehälsa presenterar information samt tar emot behov och krav

o Periodicitet 1 g/termin

o Förslag på datum och tid (3 st för VT 2016) skickas till anna.agebjorn-hafstrom@linkoping.se senast 11/12 o Kontaktperson

(14)

Återkoppling införandet av Nationellt fackspråk, ICF

• Infört sedan 9 november, arbete kvarstår

• Utbildat

- 260 leg personal

- 20 st specialistundersköterskor

• Uppsamlingsutbildning

(15)

Arkivering av patientjournal

• Arkiveringsplan/Arkivansvarig

• Gallringsbeslut

• Utskrift av journal efter avslutad vårdepisod

(16)

Genomförandewebben

• Stormöte för verksamhetschefer och samordnare

• Koppling leg personal och omvårdnadspersonal

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :