Renhållning i Mullsjö kommun

Full text

(1)

R enhållning i Mullsjö kommun

Taxa 2016 och

Hämtningsintervall

2016 04 13 REVIDERAD -

(2)

Renhållningstaxa för Mullsjö kommun 2016

Ny taxa gäller från 2016-01-01 enligt kommunfullmäktiges beslut den 2015-12-15, KF § 181.

Kundtjänst

Öppettider för vår kundtjänst är måndag till torsdag klockan 09.00 – 11.30. Telefon: 0392-140 43.

Kundtjänst kan även nås via mejl: memab@mullsjo.se

Permanent avflyttning

Permanent avflyttning skall anmälas till kundtjänst.

Förpackningar och Tidningar

Förpackningar och tidningar skall lämnas på återvinningsstationerna vid Sjöleden/Perstorpsleden, Ljungqvists parkering, Envägen i Sandhem eller Återvinningscentralen i Mullsjö.

Hämtning av hushållsavfall

Hushållsavfall är det avfall som finns kvar efter att förpackningar och tidningar har sorterats ut. Även avfall som uppstår från restaurangkök och personalmatsalar med mera är hushållsavfall. Renhållnings- taxan avseende hämtning av hushållsavfall är uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift.

Abonnemang med tömning varannan vecka berättigar till 26 tömningar per år. Vid abonnemang med tömning var fjärde vecka sker tömning 13 gånger per år. Fastighet som har lite hushållsavfall kan ha gemensamt avfallskärl med en grannfastighet. Ansök hos Mullsjö Energi & Miljö AB för att få hämt- ningen med gemensamt kärl.

Kärlplacering vid tömning:

Avfallskärl för hushållsavfall ska inför hämtning vara placerade fristående, väl synliga och lätt till- gängliga vid tomtgräns mot gatan, senast 06:00 hämtningsdagens morgon. Locket på kärlet ska vara stängt och den sida av kärlet som har hjul, ska vara ut mot gatan. Under rubriken Extra hämtning av hushållsavfall finns information om vad du behöver göra om kärlet blir överfullt.

Hämtning av hushållavfall vid permanent boende för villor, parhus, kedjehus och bostadsrätter

1),2)

1) Avser bostadsrätter som inte är klassade som flerfamiljshus enligt Lantmäteriet.

2) Detaljplanerat område som inte möjliggör hämtning av hushållsavfall vid fastighetsgräns tillåts använda ge- mensamma kärl vid uppställningsplats

Fast avgift 875 kr per år inkl. moms, (700 kr per år exkl. moms)

Kärlstorlek och tömningsintervall Rörlig avgift per kärl och år kronor inkl. moms

Rörlig avgift per kärl och år kronor exkl. moms

190 L kärl, tömning var fjärde vecka* 725 580

190 L kärl, tömning varannan vecka 2025 1620

370 L kärl, tömning varannan vecka 3825 3060

370 L kärl, tömning varje vecka 6875 5500

660 L kärl, tömning varannan vecka 6750 5400

660 L kärl, tömning varje vecka 13250 10600

* För att få tömning var fjärde vecka ska man kompostera allt sitt matavfall. Kompostbehållaren ska vara isole- rad, skadedjurssäker och avsedd för bruk året runt. För mer information kontakta kundtjänst.

Ex. För en villa blir den totala årskostnaden för ett 190 literskärl och tömningsintervallet varannan vecka,

875 kr i fast årsavgift och 2025 kr i rörlig årsavgift. Totalt är avgiften 2 900 kr per år inkl. moms.

(3)

Hämtning av hushållsavfall för fritidshus och sommarstuga

Tömningsperioden av kärl för fritidshus och sommarstuga är 15 maj till 15 september Fast avgift 875 kr per år inkl. moms, (700 kr per år exkl. moms)

Kärlstorlek och tömningsintervall Rörlig avgift per kärl och år kronor inkl. moms

Rörlig avgift per kärl och år kronor exkl. moms

190 L kärl, tömning var fjärde vecka 300 240

190 L kärl, tömning varannan vecka 850 680

370 L kärl, tömning varannan vecka 2125 1700

Ex. För ett fritidshus blir den totala årskostnaden för ett 190 literskärl och tömningsintervallet varan- nan vecka, 875 kr i fast årsavgift och 850 kr i rörlig årsavgift. Totalt är avgiften 1 725 kr per år inkl.

moms.

Hämtning av hushållsavfall vid flerfamiljshus och bostadsrätter

1)

1) Avser bostadsrätter som är klassade som flerfamiljshus.

Fast avgift 575 kr per lägenhet och år inkl. moms, (460 kr per lägenhet och år exkl. moms)

Kärlstorlek och tömningsintervall Rörlig avgift per kärl och år kronor inkl. moms

Rörlig avgift per kärl och år kronor exkl. moms

190 L kärl, tömning varannan vecka 1800 1440

190 L kärl, tömning varje vecka 2550 2040

370 L kärl, tömning varannan vecka 2425 1940

370 L kärl, tömning varje vecka 3550 2840

370 L kärl, tömning två ggr per vecka 7300 5840

660 L kärl, tömning varannan vecka 4050 3240

660 L kärl, tömning varje vecka 6050 4840

660 L kärl, tömning två ggr per vecka 12175 9740

Ex. För ett flerfamiljshus blir den totala årskostnaden med 10 st lägenheter och 1st 370 literskärl och 1st 660 literskärl och med tömningsintervallet varannan vecka, (575 kr x10 st.) 5 750 kr i fast årsavgift (2 425 kr + 4 050 kr) 6 475 kr i rörlig årsavgift. Totalt är avgiften 12 225 kr per år inkl. moms.

Hämtning av hushållsavfall vid lokaler och industriverksamheter

Fast avgift 575 kr per lokal och år inkl. moms, (460 kr per lokal och år exkl. moms)

Kärlstorlek och tömningsintervall Rörlig avgift per kärl och år kronor inkl. moms

Rörlig avgift per kärl och år kronor exkl. moms

190 L kärl, tömning varannan vecka 1900 1520

190 L kärl, tömning varje vecka 3400 2720

370 L kärl, tömning varannan vecka 3275 2620

370 L kärl, tömning varje vecka 6950 5560

370 L kärl, tömning två ggr per vecka 13800 11040

660 L kärl, tömning varannan vecka 6275 5020

660 L kärl, tömning varje vecka 10775 8620

660 L kärl, tömning två ggr per vecka 14400 11520

Ex. För en lokal blir den totala årskostnaden med 1st lokal och 1st 370 literskärl och 1st 660 literskärl och med tömningsintervallet varje vecka, (575 kr x1 st.) 575 kr i fast årsavgift (6 950 kr + 10 775 kr) 17 725 kr i rörlig årsavgift. Totalt är avgiften 18 300 kr per år inkl. moms.

(4)

Extra hämtning av hushållsavfall

Om behov uppstår kan extra hämtning av hushållsavfall utföras innan ordinarie tömning av avfallskärl.

Man kanockså ställa ut en extra säck. För extra tömning eller säck, ska kundtjänst kontaktas.

Kärlstorlek Avgift per tillfälle kronor

inkl. moms

Avgift per tillfälle kronor exkl. moms

190 liter 316,78 253,42

370 liter 354,05 283,24

Hämtning av latrin och slamtömning av enskilda avlopp Hämtning av latrin för permanent och fritidsboende

Vid latrinhämtning för permanentboende och fritidshus inhämtas ett kärl per hämtningstillfälle. Fri- tidshus har latrinhämtning under perioden 15 maj – 15 september. Om behov finns av hämtning av flera kärl vid ett tömningstillfälle ska detta anmälas till kundtjänst senast 3 arbetsdagar innan hämt- ningsdagen. Avgift per extra kärl vid ordinarie hämtningstillfälle är 250 kr inkl. moms (200 kr exkl.

moms). Om det finns behov av extra kärl utöver ordinarie antal som ingår i abonnemanget, är avgif- ten per latrinkärl 450 kr inkl. moms (360 kr exkl. moms). Extra latrinkärl levereras och hämtas vid ordinarie hämtningstillfällen. Kontakta kundtjänst senast 3 dagar innan hämtningsdagen för att få kär- let levererat.

Boende Hämtningsintervall Årsavgift

inkl. moms (kr)

Årsavgift exkl. moms (kr)

Permanent varannan vecka 4 658,50 3 726,80

Permanent var fjärde vecka 1 929,95 1 543,96

Fritidshus 9 ggr/säsong 2 076,69 1 661,35

Fritidshus 5 ggr/säsong 1 281,09 1 024,87

Kärlplacering:

Kärl skall inför hämtning vara placerade fristående, väl synliga och lätt tillgängliga vid tomtgräns mot gatan, senast 06:00 hämtningsdagens morgon. Locket ska vara ordentligt fastsatt.

Slamtömning av anordning med enskilt avlopp

Sluten tank eller infiltrationsanläggning med trekammarbrun ska tömmas minst en gång per år. För tömning kontakta PR Slamsugning AB, tel: 0515-138 46.

Boende Specificering Avgift per tömning

inkl. moms (kr)

Avgift per tömning exkl. moms (kr)

Permanent Tömning brunn 1 100 880

Fritidshus Tömning brunn 1 300 1 040

(5)

Återvinningscentralen

Återvinningscentralen vid Borrgatan i Mullsjö är öppen måndag och onsdag 13.00 – 18.00 samt lördag 08.30 – 12.30. Under perioden april-oktober måndag och onsdagar 13.00-19.00 samt lördag 08.30 – 12.30. Stängt helgdagaftnar och helgdagar.

Företag / Verksamheter

Deponiavfall

Taxa inkl.

moms (kr)

Taxa exkl.

moms (kr) Det enda avfall som får sorteras som deponi är isolering i form av stenull eller glasfi-

ber samt glasfibermaterial.

För detta erläggs per ton:

(Debiteras per avlämnad kg)

1 715 1372

Återvinningsbart avfall

Taxa inkl.

moms (kr)

Taxa exkl.

moms (kr)

För inlämning av sorterat men återvinningsbart industri-, affärs- eller grovavfall erläggs per ton:

Sortering sker i fraktioner enligt anvisningar på ÅVC

0 0

OBS !

Tryckimpregnerat virke sorteras separat Gips sorteras separat

För dessa fraktioner erläggs per ton

1 715 1372:-

Brännbart avfall

Taxa inkl.

moms (kr)

Taxa exkl.

moms (kr)

För inlämning av brännbart industri-, affärs- eller grovavfall erläggs per ton:

(Debiteras per avlämnad kg.)

562,50 450

Kylmöbler

Taxa inkl.

moms (kr)

Taxa inkl.

moms (kr)

Kyl- och frysapparater omfattas inte av producentansvar och kommunen har ingen skyldighet att ta emot dessa.

Återvinningscentralen kan däremot ta emot och ta hand om dessa produkter mot en särskild avgift.

- -

Privatpersoner / Hushåll

Sorterat grovavfall

Taxa exkl.

moms (kr)

Taxa inkl.

moms (kr)

För inlämning av sorterat avfall erläggs per enhet: 0 0

Kylmöbler

Taxa exkl.

moms (kr)

Taxa inkl.

moms (kr) För inlämning av kylmöbler – kylskåp, frysar och dylikt erläggs per enhet: 0 0

(6)

Hämtningsintervall av hushållsavfall inom Mullsjö kommun

Veckohämtning:

Mullsjö tätort varje onsdag och för Sandhems tätort och för glesbygd varje torsdag.

Hämtning varannan vecka och hämtning var 4:e vecka:

Område: SANDHEMS TÄTORT I SANDHEM Sandhem tätort

Hämtning varannan vecka: måndagar udda veckor

Hämtning var 4:e vecka: måndagar vecka

1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,1

Område: FISKET, TORESTORP och GRUVERED I MULLSJÖ

(C:A ANTAL 318) Abborrstigen, Björkstigen, Bäckgatan, Forrellstigen, Frejagatan, Furustigen, Hagagatan, Ljunggatan, Myrliden, Mångatan, Näckrosvägen, Odengatan, Perstorpsvägen, Promenaden, Ringvägen, Rudervä- gen, Saturnusvägen, Sjövägen, Skogspromenaden, Solstugevägen, Stjärnvägen, Strandvägen, Tomte- bovägen, Torestorpsvägen, Torsgatan, Vintergatan, Ymergatan, Öringstigen, Gruvered, Ruder

Hämtning varannan vecka: tisdagar udda veckor

Hämtning var 4:e vecka: tisdagar vecka

1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,1

Område: GUNNARSBO ÖSTRA, BJÖRKÄNG och LIABÄCK I MULLSJÖ

( C:A AN- TAL 299)

Björkängsvägen, Branten, Gunnarsbovägen, Havstenshultliden, Hökensåsvägen, Järnvägsgatan (från nr.27 till nr.99), Krons väg, Kyrkvägen (nr: 9-10), Mauritz väg, Nypongatan, Skogsliden, Skolgatan (från nr.1A till nr.11), Trollehöjdsvägen, ÅkerIiden, Österåsvägen, Hovmanstorp, Liabäck

Hämtning varannan vecka: onsdagar udda veckor

Hämtning var 4:e vecka: onsdagar vecka

1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,1

Område: UTANFÖR SANDHEM och GLESTUR UTVÄNGSTORPS FÖRSAMLING

UTANFÖR SANDHEM och GLESTUR UTVÄNGSTORPS FÖRSAMLING

Hämtning varannan vecka: torsdagar udda veckor

Hämtning var 4:e vecka: torsdagar vecka

1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,1

Område: FRITIDSTUR NORR OM MULLSJÖ

NORR OM MULLSJÖ MED BROHOLM och TUNARP

Hämtning varannan vecka: fredagar udda veckor

Hämtning var 4:e vecka: fredagar vecka

1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,1

Område: SILVERS VÄG och ”STRYKJÄRNET” (

C:A ANTAL 280)

Algatan, Aspgatan, Ekgatan, Hasselgatan, Oxelgatan, Pilgatan, Rönngatan, Sälggatan, Tallgatan, Videgatan

Hämtning varannan vecka: måndagar jämn vecka

Hämtning var 4:e vecka: måndagar vecka

2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,2

(7)

Område: HAVSTENSHULT och SJÖBO

(C:A ANTAL 346)

Barrgatan, Blåsippsgatan, Duvgatan, Finkgatan, Grengatan, Lärkgatan, Lövgatan, Rosengatan, Trast- gatan,

Violgatan, Vitsippsgatan, Sjöbol,

Hämtning varannan vecka: tisdagar jämn vecka

Hämtning var 4:e vecka: tisdagar vecka

2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,2

Område: GUNNARSBO VÄSTER

(C:A ANTAL 226)

Alundavägen, Bosebygdsvägen, Brunnsvägen, Dalskogsvägen, Järnvägsgatan (ojämna nr. från nr.5A till nr.25), Klockargårdsgatan, Kyrkvägen (från nr.3 till nr.36), Källstigen, Parkvägen, Sjörydsvägen, Skaraborgsgatan, Skolgatan (från nr.12 till nr. 40), Tidaholmsvägen, Västangårdsvägen, Västgötagat- an, Ängsgatan

Hämtning varannan vecka: onsdagar jämn vecka

Hämtning var 4:e vecka: onsdagar vecka

2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,2

Område: GLESTUR ÖVER NYHEM, BJURBÄCK och upp mot TUNARP + FRI- TIDSTUR

Bottnarydsvägen 158, Bjurbäcksvägen, Ryfors, Margreteholm och Tunarp

Hämtning varannan vecka: torsdagar jämn vecka

Hämtning var 4:e vecka: torsdagar vecka

2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,2

Område: Norra och Västra industriområdet, Falköpingsvägen, Nykyrkevägen

(C:A ANTAL 125)

Backgatan, Bjurbäcksvägen, Falköpingsvägen, Gamla Landsvägen, Garverigatan, Gyljerydsvägen, Industrivägen, Mabacksvägen, Mogatan, Mossgatan, Målaregatan, Nykyrkevägen, Sagers väg, Sand- gatan, Svarvaregatan, Tunnelgatan, Villagatan

Hämtning varannan vecka: fredagar jämn vecka

Hämtning var 4:e vecka: fredagar vecka

2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,2

Vid utebliven sophämtning, budning eller latrintömning, ring MEMABs kundtjänst 0392-140 43 eller BEGES Container service AB, 0392-123 59 eller 0392 142 08

HELGTÖMNINGAR 2016/2017

Ordinarie tömning: Ställ ut kärlet till:

Påsk v12 Fr 25-mars To 24-mars

Påsk v13 28-mars Ti 29-mars

1:Maj v- - - - -

Kristi Himmelsf. V18 To 5-maj Fr 6-maj

Nationaldagen V23 6-juni Ti 7-juni

Midsommar, fritidstur v25 Fr 24-juni To 23-juni

Midsommar v25 Fr 24-juni 27-juni

Jul v 52 26- dec Ti 27-dec

Jul v 52 - - - -

Jul v 52 - - - -

Jul v 52 - - - -

Nyår v 52 - - - -

Trettondagen v 1/2017 - - - -

(8)

Mullsjö Energi & Miljö AB

är ett av Mullsjö kommun helägt bolag som arbetar med Fjärrvärme - Vatten och avlopp – Renhållning

Box 800 565 18 Mullsjö

Besöksadress: Kyrkvägen 8 Telefon 0392-140 00

www.mullsjo.se/memab

memab@mullsjo.se

Foto Hans Gille

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :