Kronan på rätt kurs. Autocall Sverige Low Trigger

Download (0)

Full text

(1)

Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant

Kategori Certifikat

Kapitalskydd Nej

Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale

Garantrating S&P A+/Moody’s A2

Löptid 1–5 år

Barriär för ackumulerande kupong 80%

Barriär för förtida förfall 80%

Riskbarriär på slutdagen 60%

Underliggande tillgång 4 aktier

Teckningsbelopp per Certifikat 10 000 kr Indikativ ackumulerande kupong 1% månadsvis

Autocall Sverige Low Trigger

TECKNAS SENAST 9 OKTOBER

FÖR VEM PASSAR PL ACERINGEN?

Placeringen passar investerare med en tro på positiv eller sidledes utveckling för fyra svenska bolag, men samtidigt vill ha möjlighet till avkastning även vid viss negativ utveck- ling. Investeraren kan tänka sig att avstå från att följa under- liggande tillgångars eventuella uppgång till fullo till förmån för möjlighet till kupong vid såväl positiv eller sidledes som viss negativ utveckling.

VAD UTMÄRKER PL ACERINGEN?

Placeringens avkastning beror på utvecklingen i de fyra underliggande bolagen i förhållande till produktens olika barriärnivåer. För att kunna ta ställning till placeringen be- höver investeraren känna till funktionen av dessa barriärer.

Placeringens löptid är 12–60 månader.

VILKA RISKER TAR DU?

Dels en risk att emittenten inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden på slutdagen. Därtill finns även risken att en el- ler flera av de underliggande bolagen utvecklas i en för produkten negativ riktning vilket kan leda till att hela eller delar av det investerade beloppet förloras. Se mer under avsnittet risker.

Risknivå extremutfall 7

RISKNIVÅ NORMALUTFALL

Lägre risk Högre risk

1 2 3 4 5 6 7

Den extrema risknivån (skala 1–7) visar risken vid extrema utfall som exempelvis vid börskraschen under finanskrisen 2008.

Ovanstående riskmått är framtagna och beräknade enligt principer som med- lemsföretagen i SPIS enats om. För mer information se Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) hemsida www.strukturerade.se

Placeringens Risknivå vid emissionstillfället.

Kronan på

rätt kurs

SVERIGE HAR UNDER L ÅNG

tid varit ett av världens mest export- beroende länder med en positiv handelsbalans ända sedan 1983. De stora exportberoende bolagen gynnas av låga räntor och Riksbankens önskan om en fortsatt svag krona. Tillväxten i Sverige är mycket god i jämförelse med vår omvärld, inte minst efter stark BNP för det andra kvartalet 2015. Även den inhemska marknaden är viktig för de stora bolagen, och såväl barometer- som konfidensindikatorn visar på en fortsatt positiv stämning bland näringsliv och hushåll.

Autocall Sverige 1566 Low Trigger baseras på fyra starka bolag som gynnas av den positiva utvecklingen för svensk industri och export:

AstraZeneca, Electrolux, SSAB och Fortum.

Foto: Nordic Photos

(2)

AUTOCALL SVERIGE LOW TRIGGER

Försvag- ningen av den svenska kronan och en viss förbättring av den globala investeringskonjunkturen kommer vara positivt för exportföretagen under 2015 och 2016. En god indi- kator på att de stora företagen går bra är de stora överskotten i bytes- balansen som Sverige har. De flesta prognosmakare räknar med att till- växten i Sverige fortsätter vara högre än i OECD-länderna även de närmast kommande åren, med ett stort bidrag från stigande tjänsteexport.

Autocall Sverige Low Trigger ut- betalar en ackumulerande kupong om indikativt 1 procent per månad, lägst 0,8 procent, och löses in i förtid så länge ingen aktie understiger 80 procent av startkurs vid en observa- tion. Första möjliga inlösen är från och med månad tolv, därefter må- natligen.

Produktens barriärnivåer

100% Startkurs

Månadsvis avläsning av utvecklingen i aktierna från Startdag placering.

Förtida inlösen och kupongutbetalning

Automatisk inlösen och Teckningsbeloppet plus en kupong och eventuella acku- mulerade kuponger på indikativt 1 procent per månad återbetalas då samtliga aktier ligger på 80 procent av startkurs eller bättre vid en avläsning. Första möjliga inlösen är efter tolv månader.

Ackumulerande kupong

Har någon av aktierna sjunkit mer än 20 procent vid en avläsning ackumu- leras kupongen på indikativt 1 procent per månad och utbetalas om aktierna ligger på 80 procent av startkurs eller bättre vid en senare avläsning.

Riskbarriär på slutdagen

Om placeringen inte har löst in i förtid och aktien med den sämsta utveck- lingen på slutdagen efter fem år har fallit med mer än 40 procent, återbetalas Teckningsbeloppet minskat med nedgången i den sämsta aktien. I annat fall återbetalas minst teckningsbeloppet.

60%

80%

Underliggande aktier

AstraZeneca www.astrazeneca.se

AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag, med verksamhet i över 100 länder och omkring 57 000 anställda.

Analytikers rekommendationer: 40% köp, 40% neutral och 20%

sälj (21 aug 2015).

Fortum www.fortum.com

Fortum producerar, distribuerar och säljer el och fjärrvärme, driver kraftverk och erbjuder energirelaterade tjänster. Analytikers rekom- mendationer: 27% köp, 38% neutral och 35% sälj (21 aug 2015).

Datan i graferna avser utvecklingen för respektive aktie, observera att utvecklingen är indexerad till 100 vid start augusti 2010. För mer information om aktierna se Slutliga villkor. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Källa till samtliga diagram och analytikers rekommendationer: Bloomberg Finance L.P.

0 50 100 150

aug-15 aug-14 aug-12

aug-10

SSAB

aug-11 aug-13

0 50 100 150

aug-15 aug-14

aug-12 aug-10

Fortum

aug-11 aug-13

0 50 100 150 200

aug-15 aug-14 aug-12

aug-10

Electrolux

aug-11 aug-13

Electrolux www.electrolux.se

Electrolux är en multinationell vitvarutillverkare och ägare av varumärken som Volta, Elektro-Helios och AEG. Analytikers rekommendationer: 23% köp, 59% neutral och 18% sälj (21 aug 2015).

SSAB www.ssab.com

SSAB är en stålkoncern med verksamhet inom stål, plåt, rörpro- dukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. Analy- tikers rekommendationer: 54% köp, 28% neutral och 18% sälj (21 aug 2015).

0 50 100 150 200

aug-15 aug-14 aug-12

aug-10

AstraZeneca

aug-11 aug-13

(3)

Hur beräknas återbetalningsbelopp?

Certifikatets avkastning beror på utvecklingen för de underliggande tillgångarna i förhållande till produktens barriärnivåer samt kupong- nivån.

• Barriär för förtida inlösen och ackumulerande kupong 80%

• Riskbarriär på slutdagen 60%

• Indikativ månadsvis kupong 1%

Månad 1-11 Vid utveckling över eller lika med 80% av starkurs för samtliga aktier vid avläsning månad 1-11 utbetalas en kupong på indikativt 1 procent per månad.

Månad 12-60 Vid utveckling över eller lika med 80% av startkurs för samtliga aktier vid avläsning från och med månad 12 löses Certi- fikatet in i förtid och utbetalar en kupong om indikativt 1 procent och eventuella ackumule- rade kuponger om indikativt 1 procent samt Teckningsbeloppet. Har någon av aktierna vid avläsning en utveckling under 80 procent av startkurs löper Certifikatet vidare och ku- pongen ackumuleras och kan utbetalas först efter en avläsning då alla aktier är över eller lika med 80 procent av startkurs.

Slutdagen Senast på slutdagen förfaller Certifikatet. Om ingen av aktierna understiger

Räkneexempel

Räkneexemplet* visar eventuella utfall för en investering om 10 Certifikat, totalt investerat belopp 102 000 kr inkl courtage. Kupongen i exemplet ovan är indikativ.

År

Utveckling över eller lika med Barriär för förtida inlösen och

ackumulerande kupong Utbetald kupong

Totalt utbetalat belopp

Effektiv årsavkastning Utveckling över

riskbarriär på slutdagen

EXEMPEL 1 - FÖRTIDA INLÖSEN ÅR 3 (MÅNAD 36)

1 Nej - -

2 Nej - -

3 Ja - 36 000 kr 136 000 kr 10,1%

EXEMPEL 2 - ÅTERBETALNING ÅR 5 (MÅNAD 60)

1 Nej - -

2 Nej - -

3 Nej - -

4 Nej - -

5 Nej Ja - 100 000 kr -0,4%

5 Ja Ja 60 000 kr 160 000 kr 9,4%

5 Nej Nej -

Vid utveckling för underliggande tillgång -50% 50 000 kr -13,3%

80 procent av startkurs återbetalas en kupong om indikativt 1 procent per månad plus eventuella ackumulerade kuponger om indikativt 1 pro- cent samt Teckningsbeloppet. Om någon av aktierna har en utveckling under 80 procent av startkurs men samtliga är över 60 procent av start- kurs återbetalas Teckningsbeloppet.

Om någon av aktierna har en negativ utveckling som är lägre än 60 pro- cent av startkurs på slutdagen återbetalas Teckningsbeloppet reducerat med nedgången i den aktie som utvecklats sämst och eventuella ackumulerade kuponger erhålls ej. Hela Teckningsbeloppet kan därmed förloras.

RISKER

Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaf- fenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten i en investering i produkten med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen.

En investering i den Strukturerade produkten är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande risk- faktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer åter- finns i emittentens Grundprospekt som finns tillgängligt hos Erik Penser Bankaktiebolag (”EPB”) samt på www.penser.se.

Kreditrisk

Certifikatet är emitterat av SG Issuer och garanteras av Société Générale och ett köp innebär att investeraren tar en kreditrisk på emittenten och garanten. Med kreditrisk menas risken att emittenten av den Strukturerade produkten inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd träder garantigi- varen Société Générale in. Skulle garantigivaren i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora delar eller hela sin investering oavsett hur underliggande marknad utvecklats under löptiden.

Société Générale har vid publikationens upprättande från oberoende kre- ditvärderingsinstitut erhållit kreditbetyg: A från Standard & Poor’s och A2 från Moody’s. Ett kreditbetyg är enkelt uttryckt ett mått där oberoende institut försöker bedöma emittentens förmåga att klara långsiktiga betal- ningsåtaganden. Garantens kreditbetyg kan förändras i såväl positiv som negativ riktning under produkternas löptid. Mer information om emitten- ten finns i emittentens Slutliga villkor och Grundprospekt. Ett innehav av den Strukturerade produkten omfattas inte av den statliga insättningsga- rantin. Under vissa omständigheter kan en behörig resolutionsmyndighet fatta beslut om nedskrivning eller konvertering av emittentens respektive garantens skulder, vilket kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering.

Marknadsrisk

En investering i Strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en Strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underlig- gande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Denna produkt är främst avsedd att innehas till återbetalningsdagen och priset innan återbetalnings-

dagen kan avvika från utvecklingen för underliggande index. Värdet kan också påverkas av förändringar i legala förutsättningar. Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver en eventuell kupong eller kupongerna. Om Barriären på slutdagen har nåtts för någon underliggande tillgång erhåller investeraren Teckningsbeloppet minskat med nedgången från Startdagen och investeraren kan förlora hela sitt investeringsbelopp.

Konstruktionsrisk

Oavsett utvecklingen för underliggande tillgång eller tillgångar kan av- kastningen inte bli större än storleken på en kupongutbetalning eller flera kupongutbetalningar. Avkastningen påverkas alltid enbart av den underlig- gande tillgång med sämst utveckling vid varje observationstillfälle vilket innebär att investerare inte tar del av de övriga underliggande tillgångarnas mer förmånliga utveckling. Produkten är inte återbetalningsskyddad. Som anges i grundprospektet är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, och delar av eller hela det placerade beloppet kan gå förlorat i händelse av en för produkten negativ utveckling.

Likviditetsrisk

Den Strukturerade produkten är i första hand avsedd att hållas till förfall. Erik Penser Bankaktiebolag kommer, under normala mark- nadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Cer- tifikaten och ställa köpkurs och, om möjligt, även säljkurs för Certi- fikaten. Vid handel på andrahandsmarknaden tillkommer courtage.

Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en Strukturerad produkt. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in pro- dukten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara högre eller lägre än det ursprungligen placerade beloppet.

Valutarisk

Certifikatet ges ut i svenska kronor. Det innebär att en försvagning

av utländsk valuta inte direkt påverkar avkastningen negativt för pro-

dukten. Omvänt så kommer en förstärkning av utländsk valuta inte

heller direkt att påverka avkastningen för produkten positivt.

(4)

MARKNADSL ÄGET

Under de första 14 åren på 2000-talet var tillväx- ten i Sverige betydligt högre än i flertalet andra OECD-länder och tycks ha ökat ytterligare under första halvåret 2015 då den svenska ekonomin växte mer än dubbelt så mycket som i EMU-länderna och klart mer än i USA. Försvagningen av den svenska kronan och en viss förbättring av den globala investeringskonjunkturen kommer vara positivt för exportföretagen under 2015 och 2016. Till skillnad från många andra OECD-länder har Sverige en liten statsskuld och stora överskott i bytesbalansen. Det medför att Sverige inte behöver strama åt finanspolitiken om konjunkturen skulle vända nedåt. Det talar för att tillväxten i Sverige kommer vara högre än i de flesta andra OECD-länder även de närmast kommande åren. Riksbankens sänkning av reporäntan till -0,35 procent och deras prognos att den kommer ligga kvar på den nivån fram till andra halvåret 2016, kom- mer vara fortsatt positivt för den privata konsumtionen och bostads- byggandet.

Källa: Erik Penser Bankaktiebolag

Månadsvis kupong och förtida inlösen även vid viss negativ utveckling.

Vi väntar oss en ökning i den svenska exporten, vilket gynnar de ingå- ende bolagen.

Har någon aktie sjunkit under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalat belopp med utvecklingen för den marknaden.

Fortsatt osäkerhet kring återhämtningen i Europa kan skapa oro på marknaderna.

Plus och minus

(5)

Strukturerad produkt

En strukturerad produkt kan vara konstruerad på olika sätt med va- rierande inriktningar och risknivåer.

Strukturerade produkter med kapitalskydd erbjuder en möjlighet till god avkastning med begränsad risk. Strukturerad produkt med ka- pitalskydd kan närmast jämföras med ett innehav i en obligation och en option på vald marknad. Med kapitalskydd menas att emittenten på återbetalningsdagen åtar sig att återbetala hela det nominella beloppet.

Ett Certifikat är ett finansiellt instrument som kan vara konstruerat på olika sätt. Ett Certifikat är inte ett kapitalskyddat finansiellt instru- ment, men kan vara konstruerat så att emittenten åtagit sig att återbe- tala en viss del av det nominella beloppet.

En Marknadswarrant har en stor exponering mot de underliggande tillgångarna och därmed föreligger stor risk och hög potentiell avkast- ning. En Marknadswarrant är inte ett kapitalskyddat finansiellt instru- ment.

Deltagandegraden talar om hur stor del av den beräknade kursupp- gången som tillfaller placeraren på återbetalningsdagen.

Överkursen ger högre deltagandegrad och därmed större möjlighet till högre avkastning men ingår inte i kapitalskyddet.

Se Risker för mer information.

Symboler

Erik Penser Bankaktiebolags Strukturerade produkter är indelade i tre ka- tegorier för att visa produktens inriktning. Till dessa kopplas risknivåer För mer information om symbolerna se www.penser.se.

Ränta Strategi Marknad

VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag på 08-463 8040. This Note is not sponsored, endorsed, sold or promoted by any sponsor of any underlying index/

fund or its third party licensors.

Försäljning innan återbetalningsdagen

Den Strukturerade produkten avses noteras på börs och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Aktuell kurs kommer även att finnas tillgänglig på www.penser.se.

Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt

vid var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag. För närva-

rande är courtaget 2,0 procent på likvidbeloppet under första löptidsåret,

därefter 0,5 procent.

(6)

Viktig information

Anmälan sändes till:

Erik Penser Bankaktiebolag Box 7405

103 91 Stockholm

Viktig dokumentation Emittentens:

• Grundprospekt

• Slutliga villkor

Erik Penser Bankaktiebolags:

• Marknadsföringsbroschyr

• Teckningsanmälan

Investerare uppmanas ta del av den vik- tiga dokumentationen innan beslut om investering tas. Materialet finns tillgäng- ligt på www.penser.se eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag.

Erik Penser Bankaktiebolag (publ), Biblioteksgatan 9, Box 7405, 103 91 Stockholm Tel: 08 463 80 40, Fax: 08 678 80 03 struktureradeprodukter@penser.se, www.penser.se

Produkt

I broschyren presenteras följande produkt:

Certifikat Autocall Sverige 1566 Low Trigger ISIN-kod: SE0007464995

Produkten erbjuds av Erik Penser Bankaktiebo- lag (publ)

Emittent/Garant: SG Issuer/Société Générale Lägsta Teckningsbelopp

Lägsta Teckningsbelopp per produkt är 10 000 kr, därutöver i poster om 10 000 kr.

Courtage

2 procent på totalt investerat belopp Förvaring

Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebolag.

Alternativt används VP-konto eller depå hos annat institut.

Kupong

Kupongenerna kommer att fastställas efter teck- ningstidens slut på Startdag placering. Alla kupong- er i texten är indikativa och baseras på marknadsför- hållanden som råder vid publikationens upprättande.

Kupongerna kan komma att förbättras eller försäm- ras vid förändrade marknadsförutsättningar så som tex förändringar i svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (vola- tiliteten) för den eller de underliggande tillgångarna.

Indikativ ackumulerande kupong är 1% per månad.

Certifikatet kommer att ställas in om inte kupongen fastställs till lägst gränsvärdet 0,8%.

Återbetalningsdag/förtida återbetalningsdag/

kupongutbetalningsdag

Med återbetalningsdag/förtida återbetalningsdag/ku- pongutbetalningsdag avses tidigaste tidpunkt för åter- betalningsdag/ kupongutbetalningsdag enligt emit- tentens Grundprospekt och tillämpliga Slutliga villkor, med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt Euroclear Sverige AB:s och, i före- kommande fall, annan sådan central värdepappersför- varares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner.

Barriär

Barriär för förtida inlösen och ackumulerande ku- pong: Startkurs x 0,8, d v s 80 procent av respektive tillgångs officiella stängningskurs på Startdag pla- cering (2015-10-21).

Riskbarriär på slutdagen: Startkurs x 0,60, d v s 60 procent av respektive tillgångs officiella stängnings- kurs på Startdag placering (2015-10-21).

*Räkneexempel

Information markerad med * utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den Strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkast- ning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer.

**Historisk utveckling

Information markerad med ** avser historisk infor- mation. Investerare bör notera att räkneexempel (*) och historisk utveckling (**) inte skall ses som en ga- ranti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den Strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren.

Clearing

Euroclear Sweden AB Inregistrering

Emittenten avser att inregistrera produkten vid NAS- DAQ OMX Stockholm AB. För inregistrering krävs godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB.

Erik Penser Bankaktiebolag avser att, under normala marknadsförhållanden, presentera en andrahands- marknad i den Strukturerade Produkten.

Emissionsvolym

Minst 25 miljoner kr. Erbjudandet av denna produkt kan komma att återkallas i det fall att emissionsvoly- men understiger 25 miljoner kr.

Fullföljande/Begränsning

Erbjudandet kan komma att återkallas eller begrän- sas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs el- ler försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet kan även återkallas eller begränsas vid marknads- förutsättningar som försvårar möjligheterna att ge- nomföra erbjudandet. EPB och Emittenten har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information se Slutliga villkor.

Marknadsföring

Denna broschyr utgör endast marknadsföring.och grundas på information från allmänt tillgängliga käl- lor vilka bedömts tillförlitliga. Emittenten tar inget

ansvar för materialet i denna broschyr. Fullständig information om emittenten och erbjudandet finns i Grundprospekt och Slutliga villkor. EPB reserverar sig för eventuella tryckfel, uppdateringar kommer att publiceras på www.penser.se

Rådgivning

Om den aktuella Strukturerade produkten är en lämplig respektive passande investering måste all- tid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden och varken denna broschyr, Slutliga villkor eller Grundprospekt utgör investe- ringsrådgivning. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i produkten al- ternativt rådgöra med sina professionella rådgivare.

Vare sig EPB eller Emittenten åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå genom att beslut om inves- tering fattas utifrån denna publikation.

Beskattning

Den Strukturerade produkten är föremål för beskatt- ning. Strukturerade produkter där underliggande marknader är aktier eller aktieindex beskattas som aktier. Strukturerade produkter där avkastningen be- ror av utvecklingen för valutor beskattas på samma sätt som räntor. Skattesatser och andra skatteregler beror på investerares individuella omständigheter och kan förändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare.

Arvode

På Startdag placering fastställs villkoren för den Struk- turerade produkten och likvid inklusive courtage be- talas på sista betalningsdag. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbe- talning. Om den Strukturerade produkten säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljning- en. EPB erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa distributörer. Enligt EPB:s bedömning är detta tillåtna tredjepartsarvoden.

Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t ex genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det strider mot EPB:s förpliktelser att tillvarata kunders intressen. EPB är skyldigt att in- formera om arvoden från emittenter och arvoden till distributörer. EPB har avtal med en rad leverantörer av vissa produkter och tjänster. EPB kalkylerar med ett arvode motsvarande cirka 0,5–1,0, dock maximalt 1,2 procent per år av den Strukturerade produktens pris under antagandet att produkten behålls till ordi- narie återbetalningsdag. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribu- tion. Arvodet är inkluderat i den Strukturerade pro- duktens pris. Den totala ersättningen för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode.

Observera att storleken på arrangörsarvodet kan va- riera beroende på produktens konstruktion och löptid.

Kontakta EPB för ytterligare information. Maximalt arvode vid ett investerat belopp på 10 000 kronor i Autocall Sverige 1566 Low Trigger med 5 års löptid:

Courtage: 2%

(betalas utöver investerat belopp) 200 kr Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år (inkluderat i investerat belopp) 600 kr

Totalt 800 kr

Selling restrictions

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain ex- ceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. EPB has agreed that neither itself nor any subsidiary of EPB will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR IN ANY JU- RISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

Svenska Fondhandlareföreningen - SPIS EPB är medlem av Svenska Fondhandlareför- eningen och Strukturerade produkter i Sverige (SPIS) som antagit en branschkod för vissa Struk- turerade placeringsprodukter. Den anger riktlin- jer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare www.strukturerade.se

TIDSPL AN

31 aug 15 Första teckningsdag 9 okt 15 Sista teckningsdag 15 okt 15 Avräkningsnotor sänds ut 21 okt 15 Sista betalningsdag 21 okt 15 Startdag placering

30 okt 15 Emissionsdag och Planerad notering Månadsvisa Observationsdagar från och med den 21 nov 15 21 okt 20 Slutdag placering

16 nov 20 Återbetalningsdag

(7)

JAG ÖNSKAR SÄLJA

Försäljningen sker omgående. Ange belopp i nominella poster om minst lägsta handelspost.

kr i kr i

Försäljningslikviden skall överföras till Undertecknad ger härmed Erik Penser Bankatiebolag (EPB) fullmakt att begära leverans av ovan sålda värdepapper hos

Bank: Kontonummer: Bank: Depå/VP-kontonummer:

JAG ÖNSKAR KÖPA

Lägsta nominella belopp per produkt 10 000 kr och därutöver i poster om 10 000 kr.

ISIN-kod Investerat belopp

Räntebevis Stena 1563 SE0007439286 kr

Autocall USA 1565 Combo SE0007465018 kr

Autocall Sverige 1566 Low Trigger SE0007464995 kr

Autocall Sverige 1567 Combo Skyddad Kupong SE0007464771 kr

Autocall US 1570 Home Builders SE0006083689 kr

Sprinter Sverige 1569 Optimal Start SE0006083671 kr

Totalt investerat belopp kr

Courtage, 2% av totalt investerat belopp kr

Totalt likvidbelopp kr

DEPÅ/ KONTONUMMER

Vidimerad ID-kopia skall bifogas vid depå/ vp-konto på annat institut än EPB. Juridisk person ska även bifoga registreringsbevis.

Bank/ Fondkommissionär Depånummer VP-kontonummer

ISK-nummer Vid försäkring Försäkringsbolag Försäkringsnummer

Vid teckning via försäkring svarar undertecknad för att likvid finns tillgänglig vid teckningsdag och likviddag. Ev brist svarar undertecknad för.

NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER

Namn Person-/organisationsnummer

Postadress Postnummer Ort

Telefon (dagtid) E-postadress

Ort och datum Underskrift Namnförtydligande

Rådgivare Undertecknad ger härmed angiven rådgivare rätt att erhålla

information om mina transaktioner i ovan köpta och sålda Strukturerade produkter. Medgivandet kan återkallas med ome- delbar verkan genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag.

Ja Nej

EPB anteckning

Teckningsanmälan Certifikat

Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box 7405 103 91 STOCKHOLM I struktureradeprodukter@penser.se I Fax 08 678 80 03 Tel 08 463 80 40 I www.penser.se

Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: 556031-2570

EMISSION NR 7 2015 Sista teckningsdag 9 okt Sista betalningsdag 21 okt

UNDERTECKNAD ÄR MEDVETEN OM OCH BEKRÄFTAR ATT:

• Jag har självständigt tagit del av och förstått emittentens Prospekt och i förekommande

• fall Slutliga villkor eller Produktspecifikt prospekt samt EPB:s marknadsföringsbroschyr.

(Vänligen se www.penser.se)

• Varken emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller EPB:s marknads- föringsbroschyr utgör investeringsrådgivning. Rådgivning har inte heller erhållits från EPB.

• Jag har tagit del av informationen under Selling restrictions i marknadsföringsmaterialet och kraven under detta avsnitt.

• Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att helt bortses ifrån. Det nominella beloppet kommer vid eventuella tolkningsproblem att behandlas som bin- dande framför likvidbeloppet.

• Anmälan är bindande.

• Köp och försäljning av strukturerade produkter genomförs efter lämplighetsprövning.

Denna lämplighetsprövning utförs och dokumenteras av din Rådgivare i samband med lämnad Investeringsrådgivning.

OBLIGATORISKA UPPGIFTER

Obligatoriska bakgrundsfrågor med anledning av regler kring kundkännedom och passandebedömning.

I det fall att du tecknar för en juridisk persons räkning ska namnen på de eventuella personer

som äger 25% eller mer av den juridika personen anges här: Har ni, eller har ni haft, en hög politisk eller statlig post i eller utanför Sverige eller är ni nära familjemedlem eller medarbetare till en person med sådan befattning?

JA NEJ

Om ni har svarat ”JA” på ovanstående fråga kommer Erik Penser Bankaktiebolag ställa tilläggs- frågor till er.

Är syftet med placeringen annat än att få avkastning på kapitalet, specificera det i så fall nedan: Varifrån kommer pengarna som skall investeras?

Arv/gåva Sparande Pension Fastighetsförsäljning Annat:

1 Är du bekant med strukturerade placeringsprodukter med liknande konstruktion som ovan valda produkter? JA NEJ 2 Har du de senaste fem åren investerat i strukturerade placeringsprodukter vid mer än ett tillfälle? JA NEJ 3 Har du utbildning, eller har/ tidigare haft ett yrke som är relevant för förståelsen av risken i ovan produkter? JA NEJ Om du svarat nej på mer än en av frågorna 1-3 ovan kan inte EPB bedöma att produkten är passande för dig. Vill du ändå genomföra transaktionen? JA NEJ

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :