• No results found

Entreprenörsrapport sluten tank (pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Entreprenörsrapport sluten tank (pdf)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (2)

Entreprenörsrapport sluten tank

* = Obligatorisk uppgift

Blanketten skickas till: Miljöenheten 523 86 ULRICEHAMN,

miljo@ulricehamn.se

Tillstånd/beslut

Datum*

Fastighet

Kontrollpunkter

1. Tank

Fabrikat* Volym, m3*

Material*

Plast/glasfiber

Annat, ange vad ……….

2. Material till underlag och kringfyllnad*

Sand, fraktion ……….

Annat, ange vad ……….

3. Förankring*

Finns förankring?

Ja, ange hur …..……….

Nej

4. Larm*

Finns larm?

Ja Nej

5. Manlucka/inspektionslucka*

Finns manlucka/inspektionslucka?

Ja Nej

Är manlucka/inspektionslucka lätt tillgänglig för inspektion efter avslutat anläggningsarbete?

Ja Nej

(2)

2 (2)

Övriga upplysningar/avvikelser (mer än ett alternativ kan vara aktuellt)

Avloppsanordningen

är utförd helt enligt insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut är utförd helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren

avviker från insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut på nedanstående punkter Avvikelser

Fastighetsägare

Förnamn * Efternamn*

Postnummer*

Postort*

E-postadress Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

Entreprenör

Företag*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

Postnummer*

Postort*

E-postadress

Efternamn*

Ansvarig utförare Förnamn*

Anläggningen färdigställd

Datum*

Underskrift

Datum och underskrift (entreprenören)* Namnförtydligande*

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

När din entreprenörsrapport sluten tank har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av.

Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din entreprenörsrapport sluten tank. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för myndighetsutövning.

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära registerutdrag hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan.

https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/

References

Related documents

Saknas brunn- nar på omgivande fastigheter bör det eftersträvas att placera brunnen 10 m (energibrunn) eller 15 m (vattenbrunn) innanför tomtgräns för att inte för- hindra

 Nyinrättande av avloppsanläggning för endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten), eller ändring av befintlig BDT-anläggning.  Mindre förändring av avloppsanläggning för WC

Kommunalt vatten Kommunalt avlopp Enskilt vatten Enskilt avlopp Avstånd till vattentäkt, m. Egen: Annan: Grävd

Grannintyg (skriftligt yttrande från grannar inom 100 meter om att de informerats om din ansökan) Funktionsbeskrivning (ex produktblad från tillverkaren eller hänvisning

Förlängd hämtningsintervall gäller för fastighetsnära insamling (FNI) med hemkompostering: Enligt 31 § i renhållningsordningen ska fastighetsinnehavare eller

Om infiltrationen eller annan del av avloppsanordningen skall placeras närmare fastighetsgränsen än 4 meter krävs skriftligt medgivande från samtliga ägare till

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade den 2 april 2021 om skyddsjakt efter en varg inom Njaarke och Jovnevaerie samebyar, från och med den 2 april till och med den 12 april