23.4. Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten

Download (0)

Full text

(1)

Yttrande Kommunstyrelsen

2014-02-06 Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2014/0034 KS-6 Diariekod: Diariekod: 034

Socialstyrelsen

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom

socialtjänsten

Allmänt

Sollentuna kommun biträder Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. I många delar tillämpar kommunen redan de rutiner, som förslaget innehåller.

Föreskrifter

Kommunen ser positivt på att kapitelindelningen är tydligare än i nuvarande föreskrifter, att barnperspektivet har lyfts fram och förtydligats samt att Statens institutionsstyrelse omfattas.

Allmänna råd

Kommunen uppfattar att de allmänna råden bidrar till en strukturerad och entydig dokumentation med ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation och hälsa.

3 kap. Gemensamma bestämmelser om dokumentation i verksamheter som bedriver socialtjänst

Av socialtjänstlagen (SoL) respektive lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår att ”Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem”. En liknande skrivning finns i SOSFS 2006:5, men har uteslutits i det nya förslaget.

Kommunen anser att kravskrivningen, för tydlighetens skull, bör finnas även i det nya förslaget.

4 kap. 2 § Dokumentation av omedelbar skyddsbedömning Till socialkontoren inkommer en stor mängd anmälningar av mycket varierande slag. En liten del av dessa kräver omedelbart skydd av barnet eller den unge. I dagsläget finns en osäkerhet om hur omfattande

dokumentationen måste vara i de fall bedömning görs att ett omedelbart skydd för barnet/den unge inte är nödvändigt.

Kommunen anser inte att förslaget är tillräckligt på den punkten. Enligt kommunens uppfattning måste vikten läggas vid att identifiera de anmälningar av allvarlig art som kräver omedelbara åtgärder. Den dokumentation som görs rörande anmälningar får inte bli för omfattande och tidskrävande.

(2)

Yttrande

2014-02-06

Dnr. 2014/0034 KS-6 Sidan 2 av 2

Ekonomiska konsekvenser

Kommunen ser att förslaget är teknikneutralt utan krav på IT-baserade verksamhetssystem. Ett sådant är dock nödvändigt för att minska brister i dokumentationen och för att underlätta handläggningsprocessen.

Av förslagets bilagda konsekvensutredning framgår att det initialt kan bli kostnadsdrivande för berörda huvudmän på grund av omställningar i verksamhetssystem samt kostnader för information och utbildning av personal. I samma konsekvensutredning anges att förslaget inte kräver investeringar i IT-baserade verksamhetssystem och därmed inte påverkar små företags möjlighet att bedriva socialtjänst.

Kommunen utgår ifrån att ett eventuellt behov av investering blir densamma oavsett om verksamheten bedrivs i egen eller enskild regi.

KOMMUNSTYRELSEN

Figure

Updating...

References

Related subjects :