• No results found

Remiss – Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige (N2020/01752/JL)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss – Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige (N2020/01752/JL)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1(2)

2020-09-16 RJL 2020/1559

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 551 11 Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

Näringsdepartementet

Remiss – Promemoria om behovsanalys i

den strategiska planen för

genomförandet av den gemensamma

jordbrukspolitiken i Sverige

(N2020/01752/JL)

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad

promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har tagit del av behovsanalysen och har inte några

kompletterande synpunkter på de behov som identifierats. Promemorian omfattar de prioriterade behov som Regeringskansliet föreslår ska ligga till grund för fortsatt arbete med att ta fram den strategiska planen för Sverige. Region Jönköpings län har inte några kompletterande synpunkter på de prioriterade behoven men vill i sammanhanget skicka med att det är viktigt att

landsbygdsfrågorna i framtiden tydligare integreras i det regionala utvecklingsuppdraget.

Synpunkter på förslaget

Behoven i analysen faller väl i linje med flera av de behov som identifierats i den regionala utvecklingsstrategi som är beslutad för Jönköpings län och Region Jönköpings län bedömer därmed de behov som identifierats i promemorian som relevanta. Det är i synnerhet positivt att behov av utveckling inom de tre

hållbarhetsdimensionerna, affärsutveckling och kunskapshöjande insatser för företagen tydligt finns med i analysen.

Region Jönköpings län vill i sammanhanget, inför perioden efter 2020, tillägga att det för jordbruks- och landsbygdsfrågornas måluppfyllelse är viktigt att

förutsättningarna för arbetet på den regionala nivån stärks och att frågorna

tydligare integreras i det regionala utvecklingsuppdraget. Då flertalet av de behov som nu listats handlar om att utveckla en viktig del av företagandet på

(2)

YTTRANDE 2(2)

RJL2020/1559

utvecklingen på många sätt är synonymt med regional utveckling då de flesta länen klassas som landsbygdslän.

Analysen innehåller övergripande mål delmål och i mål 30 anges att vi behöver verka för enkla regelverk och kontroller (...) så att konkurrenskraften inte hämmas utan goda skäl. Lantbrukare i länet som haft stöd i föregående

Landsbygdsprogram har i värsta fall fått vänta 4 år på utbetalning av stöd pga. att Jordbruksverkets IT-system inte har varit utbyggda. Detta har tillsammans med låg lönsamhet varit förödande för de enskilda företagen och hämmat nödvändiga investeringsåtgärder. RJL vill därför betona vikten av att väl avvägda stöd med fungerande IT-system finns på plats tidigt i den strategiska planen så att

lantbrukare vet vilka ekonomiska förutsättningar som finns.

I mål 71 anges att vi ska verka för att bevara småbiotoper i lantbruket trots ökad konkurrens som globaliseringen innebär. Detta är bra men RJL vill även påpeka att städernas utbredning och ökad villabebyggelse på åkermark utgör ett hot mot detta mål och urholkar grundförutsättningar för den långsiktiga

livsmedelsförsörjningen.

Vi vill också peka på att det är viktigt att offentliga institutioner kan upphandla livsmedel från närområdet. Regelverk och rekommendationer för offentlig upphandling behöver ses över för att få en tillämpning med större möjlighet till upphandling av närproducerade livsmedel med korta transportavstånd. Lokala mindre livsmedelsproducenter och säsongsbaserade inköp ska kunna upphandlas på ett flexibelt sätt.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund

Ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Jane Ydman Regiondirektör

References

Related documents

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

Utöver detta har länsstyrelserna ett antal specifika synpunkter Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelsen särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt bidra

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

Livsmedelsstrategin ger en samsyn om de långsiktiga målen för svenskt jordbruk.418 Inom den handlingsplan som lagts fram av regeringen finns det åtgärder för ökad hållbar

- Ännu en möjlighet kan läggas till på sidan 39 (O14); ”Sverige är redan idag förknippad med hållbarhet ur ett internationellt perspektiv och vi har mycket goda verktyg för

Promemorian befäster de prioriterade behov som ska ligga till grund för arbetet med att ta fram den strategiska planen för Sverige.. Nästa steg i Regeringskansliets plan är