Safirring från högmedeltid Källström, Olle Fornvännen 42, 329-335 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1947_329 Ingår i: samla.raa.se

Download (0)

Full text

(1)

Safirring från högmedeltid Källström, Olle

Fornvännen 42, 329-335

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1947_329

Ingår i: samla.raa.se

(2)

SMÄRRE MEDDELANDEN

SAFIRRING FRÅN HÖGMEDELTID

Till Statens historiska museums bokstavligen mest glänsande nyförvärv 1946 (inv.nr 23651) hör en fingerring av guld (fig. 1) med infattad stor cabochonslipad safir. Den är inköpt från en antikvitetshandlare och den muntliga, tyvärr vaga ursprungsuppgift, som stod att erhålla sade blott, att ringen skullo ha hittats i jorden i närheten av Malraslätt i Östergöt- land av ett par åldriga makar vid detta sekels början.

Ringskenau är tämligen smal, dess skuldror formade som odjurshuvu- den med nosarna vända mot en enkel fattning för den nyssnämnda stenen.

Fattningen är oprydd och konstlös och utgöres av eu sarg i form av en nedåtriktad stympad kon jämte fyra enkla klor.

Odjurshuvudena karakteriseras, som redan den valda benämningen an- ger, av cn viss stilisering. Denna är ej driven långt men är märkbar, om man t. ex. jämför med de naturalistiska räv(?)huvudena på den praktfulla stora ringnålen av silver från Vible i Västerhejde socken, Gotland (fig. 2).

Denna dateras till 1040—50;1 den är så pass ensamstående alt man ej vågar bygga någon hypotes på dess eventuella förebildlighet för den följande före- målsgruppen.

I Statens historiska museum finnes ett litet anlal ringar med skuldrorna formade som odjurshuvudon. I Kalmar hittades 1914 ringen fig. 3 (inv.nr 15176) med nämnda huvuden nästan ända nere på skenan, alltså ej egent- ligen sittande så högt som det parti man brukar kalla ringskuldran. Den stora, opaka stenen är fattad i sex klor utan sarg. Ingen fyndkombinatinn.

Datering på enbart stilhistoriska skäl (af Ugglas): 1200-talets mitt eller senare del. En ring från Vadstena (fig. 6, inv.nr 9837) har samma slags sarglösa fattning mod fyra klor, och de väl skulpterade huvudena ha här flyttat upp i »normal» skulderhöjd. Ingen lyndkorabination. Datering, sti- listisk (af Ugglas): 1200-talets senare del—1300-talets början. Den belt sarglösa klofattningen synes vara utmärkande för 1200-talet, så det är måhända riktigt att betrakta dessa två ringar som on grupp för sig, till typen äldro än de med annan fattning försedda ringarna.

Till samma grupp bör dock räknas ett gränsfall av typen fig. 7, ou tämligen elegant liten guldring mod åsad ringskena och med fattningen för stenen utformad som en kloförsedd bottenplatta, vars kant tenderar mot uppåtvikning. Ringen är funnen vid utgrävning av slottsruinen i Sölvesborg, tyvärr i omrörd jord, varför utgräviiiiigsrcsultatot — som

1 Stenberger, Skatten från Vible, Gotl. arkiv 1946, s. 73 f. — Avslutnings- huvudena på 1000-talets praktfulla halskedjor till 1. ex. enkolpier utgöra en annan, härifrån skild grupp,

(3)

S U A R R E M E IIII E I. A N D E N

Fig. 1. Safirringen från Östergötland (Stålens historiska museum, inv. nr. 23651).

Sannolikt 1200-talets senare hälft. Möjligen inhemsk! urbele. f/J. — The sapphire ring from Östergötland (lhe State Historical Museum, inv. nr. 2365 t). Probably

from lhe lotter part of the i'illi eentury, Pottibly Swedish work. 2/1.

Fig. 2. Ringnål av silver frun Vible i \'äslerhejde, Gotl. Omkring 1050. 1J2. Stålens historiska museum. 1'enunnulur brooch of silver from Vible in Västerhejde,

Halland. About 1050. 1J2.

330

(4)

S .1/ A It II E M E IIII E I. A N II B N

Fig. 3—6. Fingerringar med odjurshuvuden. Statens historiska museum, dr häda yttre (t. v. jr. Kalmar, inv. nr. 15176, t. h. fr. Vadstena, inv. nr. 9837) med sarglösa klofattningar, liOO-lalett senare del—1300-talets hörjan (?), de båda i millen (överst fr. Tjällmo prästgård. Östergötl., inv. nr. 2802. nederst fr. Roma, tiall., inv. nr. 819), 1200-talets slut—1300-talet (?). — Finger rings wilh ministers' heads, the State Historical Museum, the two outer ones (lhe left one from Kalmar, inv. nr. 15176, the right one from Vadstena, inv. nr. 9837), stone selling wilh claws with incurved sides, the latter pott of lhe 13lh century to the beginning of lhe l l t h century (?), the two middle ones (the upper one from

Tjällmo reilory. Östergötland, inv. nr. 2802, lhe lower one from Roma, Golland.

inv. nr. 819), lhe latter pari of lhe 13th cenlury to the beginning of lhe llth century (?).

tycks leda till att borgen grundades under Valdemar Atterdag — c.i kan

datera ringen. Utan dess ålder får väl anses lika med de två förutnämnda.

Den yngre gruppen i museets ringbestånd (fig. 4—5 samt 10) utgöres av tre ringar, en mycket vacker och väl bibehållen från Tjällmo prästgård i Östergötland (inv.nr 2802), med koniskt underrede under den av fyra korta klor hållna stenen, en från Roma på Gotland (inv.nr 819), med de ur diurens munnar utsträckta tungorna växande ut till höga, massiva stöd åt klofattningen, samt slutligen en skadad ring ur fyndgodset från Fal- kenbergs hus (inv.nr 7761: 131) med djurtungorna utvecklade till ett litet

masverk inneslutande etl trepass. De två förstnämnda ringarna ingå ej i

några fyndkombinalionor. Den stilistiska dateringen (af Ugglas) lyder pa 1200-talets milt eller senare del. Falkenbergs lins var i bruk från slutet av 1200-talet till 1434. Den sistnämnda ringens daloringsmarginal kan därför inle bli smalare än: 1200-talets slut—1300-talet, (fig. 10).

Del limis visserligen åtskilliga omfångsrika ringmonografier samt skatte- och smyckekataloger, vari ett stort antal ringar tillhörande det allmäneuropeiska kulturboståndet beskrivits. Mon trots detta är det på- fallande sällan man där finner nöjaktiga första hands fynduppgifter. Or- saken torde vara. att just fingerringar sedan lång tid tillbaka varit objekt för specialsamlande. De nuvarande utländska stornmseeriias ringknllektio- iicr synas ej Sällan utgöra del sammanbragta materiale! Iran serier av

(5)

S 1/ i It II E M E II11 E I. 1 \ II E N

Eig. 7. Fingerring. nåra 3 ggr förstämd, frän Sölvesborgs slottsruin, vars upplärande anses ha påbörjat» av Valdemar Atterdag. Ring- skenan asad. Omkr. 1300. I Sölvesborgs museum. — Finger ting.

enlarged almost 3 time», from the ruins of the Sölvesborg Cuslle. The building of lhe cattle is biliived lo have been commcnced by Valdemar Atterdag. Hoop rldged. About 1300. In lhe Sölvesborg Museum.

privatsamlingar, ofta bildade ter mer än hundra åt sedan. Första gången dessa ringar Förtecknades var sålunda under ett tidevarv, di proveniens- uppgifter ännu inte uppfattades smn nagnt betydelsefullt

En i vissa detaljer finare arbetad ring tillhör British Museum:5 i syn- nerhet klorna röja omsorg-fullare behandling, i i även den tämligen breda och laga fattningens sarg (fig. 8). Tyvärr äro dateringsförsöken vaga och givna utan utförligare motivering: 1100-talet.

Schlossniiiseiim i Berlin iigde en ring' med naturalistiska lejonhuvuden (fig. 11), bitande direkt i en fattning av helt annat slag än vår. Stenen beskrevs som grumlig blå glaspasta, ringens material brons. Nedanför lejonhuvudens voro rosor inristade. Lejonhuvudens synas ha varit med- bestämmande i dateringen: senare 1200-tal eller tidigt 1300-tal.

I domen i Bamberg har hittats — troligen vid grävningsarbeten i täm- ligen sen lid — en med var mycket likartad ring.4 Den anses ha tillhört biskop Friedrich av Hohehlohe, dödsår 1352, »wozu die stilistisehe Form wohl passt», som den enda kommentaren lyder. Den ljusblå, grumliga safiren fasthålles liksom var av fyra enkla klor. men fattningens sarg bal- ett, planare, mindre svskrånande underrede. Den ten (»tungan ). -nm nr vilddjuramunnarna går upp till fattningen, ÄV också längre iin pa vår ring.

-' Dalton, Catalogue of the finger rings . . . (of the British .Museum). Lon- lon 1912. nr 1828, s. 259 saml pl. XXIV. Jfr Datorn (British Museum), A guide to tho Medieval Antiquities, Oxford 1921. s. 138 och 117

s Battke. Dio R i n g s a m m l u n g des Berliner Srhlossiiuisciims. Berlin 1938, n r 53. B. 67 och pl, V.

* Bastermann-Jordan -Schmid, Der Hambcrgcr Domschatz, Mtinchen 1914, nr 63. s. 32—33.

332

(6)

5 M A R R E M E D D E I. A N D E N

Fig. 8. Fingerring.

okänt ursprung, dale- rad förslagsvis till 1100-talet. British Museum. Efler Dal- ton. — Finger ring.

unknow origin, dated roughlg lo lhe 12th century. The British

Museum. After Dallon.

Eig. 9. Fingerring av italienskt ur- sprung, daterad till

1300-talet. British Museum. Efler Dal- lon. — Finger ring of Italian origin.

dated to the l l t h century. The Hrilish

Museum. A fler Dallon.

E n fransk 1300-tals r i n g — åi'n kan s p å r a s (ill A m i e n s5 — h a r likartade h u v u d e n a v s l u t a n d e on t r e k a n t i g r i n g s k e n a s a m t s o x k a n t i g f a t t n i n g , a v i h u v u d s a k s a m m a u t s e e n d e som v å r men oj fullt s å djup. Stenen ä r ä v e n h ä r en cabochonslipad safir.

D e n n e d å t v ä n d a s t y m p a d e könen s y n e s b e t r a k t a s som ett t y p o l o g i s k t k r i t e r i u m . E n i t a l i e n s k r i n g (fig. 9) med en dylik, g a n s k a hög och s t a r k t a v s m a l n a n d e konisk f a t t n i n g s b o t t e n , i B r i t i s h Museum, d a t e r a s till 1300-talet.»

Den överdrivet höga, konformiga fattningsbottnen i l l u s t r e r a s bra av en (ill o m k r i n g 1400 datorad engelsk r i n g i British Museum.7 R i n g s k u l d r o r n a ha en med o d j u r s h u v u d o n a s p l a c e r i n g ö v e r e n s s t ä m m a n d e f ö r k r o p p n i n g men denna ä r p r y d d med e m a l j e r a d e s t j ä r n o r och r o s e t t e r .

I Victoria and Albert Museum befinner sig on r i n g3 med såvitt j a g kan se g a n s k a besläktade djur »the double tongues of which act as s u p p o r t s to the cup-shaped bozel»; a v b i l d n i n g e n g e r mig ingen möjlighet a t t med e g n a ord b e s k r i v a den. D a t o r i n g e n ä r a n g i v e n t i l l t i d i g t 1400-tal.

O d j u r s h u v u d e n av mycket l i k a r t a d form f ö r e k o m m a f o r t f a r a n d e p ä en italiensk ring, av Dalton daterad så sent som 1400-talet.9 Ringen förefaller av bilden a t t döma v a r a s l i t e n , raen s å v i t t m a n k a n s e h a h u v u d e n a icke g å t t mot s t a r k a r e s t i l i s e r i n g u t a n v i s a s n a r a r e n a t u r a l i s t i s k a d r a g .

5 Oman (Victoria and Albert M u s e u m ) , Catalogue of r i n g s . L o n d o n 1930, nr 259, s. 67 och pl. X I .

6 Dalton, Catalogue of the finger r i n g s . . . (ot the British M u s e u m ) , Lon- don 1912, n r 703, s. 106.

7 Dalton, Catalogue, n r 929, s. 149 och pl. X X V .

8 Oman, Catalogue of r i n g s , nr 583, s. 97, pl. X X V .

» Dalton. Catalogue, nr 1028, s. 165 och pl. X V I .

333

(7)

S 11 V K R E M E II I) E I. A N D E N

Eig. 10. Fingerring med slenfallning av mera avancerad typ (stenen bort- bruten). Stålens historiska museum, inv. nr. 7 764: 134, fr. Falkenbergs hus, 1200-talets slut—1300-talet (?).

— Finger ring wilh stone selling of a more advanced type (the stone is torn away), the State Historical Mu- seum inv. nr. 7764: 134, from the Falkenberg House, the latter part of

the 13th century to the 14lh century (?).

l-ig. 11. Fingerring av lyskt ursprung, med natu- ralistiska lejonhuvuden,

1200-talets slut eller 1300- lalets början. F a n n s i Srhlossmuseum. Berlin.

Efter liutlke. — Finger ring of German origin wilh naluralislic Hon heads, lhe lotter pari of the 13th cen- tury to the beginning of lhe

I llh century. Was at lhe Schloss Museum. Berlin.

A fler Batlke.

Som sa mänga andra av ädelmrlallkoiislcn upptagna former är j u — del iir k a n s k e överflödigt att påpeka — även dessa r i n g a r s odjursdekor endast att b e t r a k t a som en förfinad u p p l a g a av ett motiv förekommande i a n d r a konst-

hantverk. Så t. ex. i t r ä s n i d e r i e t och, i detta fall, järnsmide!. D ö r r - och kisl handtag av ringform med vilddjurshuvuden äro ej ovanliga. Som exempel kan tagas don h ä r avbildade ringen (fig. 12) från en n u m e r a försvunnen dörr i F r ö s ö k y r k a . D a t e r i n g e n bör med någon m a r g i n a l hitåt i tiden k u n n a sättas till 1300-talet.

Don a k t u e l l a r i n g e n s s k u l d e r d j u r ä r o kraftfullt f o r m a d e , u t a n s. k.

s t i l i s t i s k a d e g e n e r a t i o n s f o n o m o n . R i n g e n s t å r i s i n a l l m ä n n a h å l l n i n g och i sina p r o p o r t i o n e r n ä r m a s t D a l t o n n r 1828. D a l t o n s d a t e r i n g iir som n ä m n t s m y c k e t v a g , men s k a l l den följas b e t y d e r det 1100-talet. V å r r i n g s f a t t n i n g h a r h ö g r e och m e r t i l l s p e t s a t k o n i s k t u n d e r r e d e , v i l k e t t y p o l o - giskt s e i t ä r e t t s e n a r e s t a d i u m , a l l t s å u n g e f ä r 1200-talet. U n d e r 1300-talet t e n d e r a r detta d r a g till att fattningarna upplyftas på ofta g a n s k a h ö g a under- b y g g n a d e r . I a n d r a s m y c k o k a t e g o r i o r ä r o dessa u n d e r b y g g n a d e r ibland utbytta mot .stift, så t. ex. p å den b ö h m i s k a k u n g a k r o n a n från 1340-talet och det n u m e r a som s v e n s k t a r b e t e b e t r a k t a d e s t o r a k å p e s p ä n n o t , funnet \ iii Kimstad kvarn i Motala slröm, d a t e r a t ungefär lill 1300-taleta förra del e l l e r mitt.

Stenen i v å r r i n g iir g e n o m b o r r a d ; den h a r a l l t s å t i d i g a r e h ä n g t i en kedja, med all s a n n o l i k h e t i otl h a l s s m y c k e av den o r i e n t a l i s k a (och by- s a n t i n s k a ) t y p , d ä r ett flertal s t e n a r a\ mot mitten t i l l t a g a n d e s t o r l e k

334

(8)

S .11 A II Ii E .11 E II I) E I. A N II E N

Fig. 12. Dörring av järn. troligen 1300-talet. Erösö kyrka. Jämtland. — door ring, probably from lhe llth eentury. l-'rösö I J n i n h . Jämtland.

Iron

nedhänga i korta, tunna länkar från den eller do runl halsen gående kedjorna. Sådana genomborrade stenar förekomma ofta i västeuropeiska guldsmedsarbeten, sekundärt fattade, redan under tidig medeltid. De synas dock bli vanligare i arbeten daterbara till tiden ej långt efter 1200. Smärre stenar kunna förmodas ha både före och efter denna tidpunkt kommit till Västeuropa direkt, genom handeln. Men de större och praktfullare, nu smyckande senare 1200-tals eller 1300-tals arbeten av förnämligare karak- tär, spriddes sannolikt över Västeuropa — har man antagit — efter den beryktade plundringen av de bysantinska kejsarnas skattkammare i Kon- stantinopel under fjärde korståget 1204.

Av denna översikt torde ha framgått följande. Djurhuvuddekor på ring- sknldrorna daterar endast inom mycket vida gränser. Tendensen att höja stenen så högt över fingret som möjligt med hjälp av djurtungornas försto- ring på höjdon eller genom att göra sargens underrede högt och strutfor- migt — eller bådadera — blir märkbar omkring 1300. Den synes samman- hänga med model (även inom andra smyckekategorier), att genom fatt- ningarnas förhöjande på stift låta ädelstensutsniyckningen skimra som ett egel färgskikt högt över smyckets stomme. Dateringen av ringen Dalton nr 1828 till 1100-talet synes mig för tidig, och dateringen av Bambcrg-rin- gen >å sent som 1352 är i själva verket obestyrkt. Vår ring synes mig ligga inom 1200-talet, möjligen dess senare hälft. Den konstlösa rättningen gör cn tillverkning inom landets gränser sannolik.

O. Källström

335

(9)

S M Ä R R E M E D D E L A N D E N

RESTAURERING GENOM STILIMITATION MILDRAD AV KONSTNÄRLIG FRIHET

Om detta berättar professor Paul Ganz i Zeitschrift fUr Schweizerische Archaeologie und Kunstgeschichte 1940. Saken är alltså nu redan gam mal, men så viktig, att ett för 8 år sedan nedskrivet och bortglömt refe- rat icke bör läggas i papperskorgen.

Tobias Stimmer målade på 1560-talet fresker på ett patriciorhus i Schaffhausen. Nu ha de förbleknade, avflagrande, i mångfaldiga restaure- ringar övermålade figurerna på svartnad grund räddats genom avskilj- ning av hela färgskiktet. Denna svåra operation utfördes av den italien- ske specialisten Franco Stefanone från Bergamo. De avlösta skikten kunna studeras i Schaffhausens museum; på skiktens baksida är Stimmers färg bevarad i sin friskhet.

Huset, som efter den gamla målningens huvudfigur kallats Haus zum Hitter stod nu liksom hudlöst. Hur skulle det behandlas? Man beslöt att i möjligaste mån låta Tobias Stimmers verk återuppstå.

Konstnären Karl Roesch fick i uppdrag att utföra nya fresker, tecknade i enlighet med kalkeringar efter originalen på fasadon före konserveringen och målade i enlighet med de konserverade »baksidorna». Konsthistorisk sakkun- skap ställdes till Roeschs förfogande för att, när en hand eller ett ben all- deles försvunnit, servera förebilder ur Stimmers övriga verk. När dot visade sig svårt för konstnären att underkasta sig de historiskt-stilistiska fordring- arna, gav man honom fullkomligt fria tyglar. »Tolkningen av Stimmors konst är alltså», skriver Ganz, »helt och hållet konstnärens eget arbete». Av- bildningar i Ganz' artikel visa att den väldiga freskens kompositionella ske- lett nu liksom 1567 fullkomligt samverkar med arkitekturen, under det att utförandet i enskildheter röjer konstnären från 1940. Den förhånade stilimi- teringen synes ha löst problemet på ett tillfredsställande sätt. Det är icke principen sora avgör vad sora är rätt eller orätt i restaureringsfrågor, utan det malt av förstånd sim begagnats vid principens tillämpning.

J. R.

HVAD VAR L ^ G ^ S T , GULDHORNETS MESTER, MAGIKER, PR.EST ELLER GULDSMED?

I iiierv. tidsskrift 1946 s. 290—93 gor Gösta Langenfelt sig til talsinand for, at indskriften på guldkornet fra Gallehus er forfattet af en anglor og dermed i vestgermansk sprogform, en anskuelso, Langenfelt allerede har fremsat i Englische Studien LXVI 1931—32. s. 161 ff. Samtidig heevder L. som sin mening, at hollijaz betyder prffist (egl. som horer til den heilige lund) og sogor for denne opfattelse stötte i Lis Jacobsens ssertolkning af guldhornsindskriften i »Danmarks Runeindskrifter» (ved Lis Jacobsen og Erik Moltke, i det flgd. forkortet DR.)

336

Figure

Updating...

References

Related subjects :