• No results found

Remittering av delbetänkandet Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remittering av delbetänkandet Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-04-07 DI-2020-3176

Ert diarienr

Ju2020/00999/L4

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet, Justitiedepartementet via e-post

Remittering av delbetänkandet

Kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om utländska direktinvesteringar

(SOU 2020:11)

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Av betänkandet framgår att det kommer bli aktuellt att begära uppgifter bara i enstaka fall varje år, att en utländsk förvärvare kan vara en fysisk person samt att EU-förordningen om direktinvesteringar, utöver en uppräkning av uppgifter som ska göras tillgängliga, även innehåller möjlighet till eventuella kompletterande uppgifter som rör direktinvesteringen.

När det gäller dataskydd är utredningens slutsats att det har gjorts en avvägning av hur den personliga integriteten ska skyddas i EU-förordningen om direktinvesteringar (s. 151). Datainspektionen ställer sig frågan om befintligt underlag är tillräckligt för en sådan slutsats.

References

Related documents

Av förordningen framgår att medlemsstaterna får begära de uppgifter som anges i artikel 9.2 i förordningen från den utländska investeraren eller det berörda företaget, som då ska

Inte minst avseende förståelsen för teknik och teknikutveckling finns ett stort behov av en nära och kontinuerlig dialog med näringslivet. Med

Av betänkandet framgår att EU-förordningens ”säkerhet eller allmän ordning” likställs med det unionsrättsliga begreppet ”allmän ordning och säkerhet” och den betydelse

Beslutet har fattats av chefsjurist Lena Johansson med jurist Anna Månsson Nylén som föredragande. Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Frågor kopplade till granskning av utländska direktinvesteringar kan få stor betydelse för aktörer inom området elektronisk kommunikation då det är ett område under ständig

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

granskningssystem med sannolikhet kommer att ha betydelse för olika delar av myndighetens verksamhet, till exempel för handläggning av nationella och internationella program,

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektören Rémy Kolessar.. Vid den slutliga handläggningen har