• No results found

REMISS: Promemoria Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "REMISS: Promemoria Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-04-30 1 (2)

HSB RIKSFÖRBUND

Box: 8310, 104 20 Stockholm Besök: Fleminggatan 41 Tel: 010-442 03 00 www.hsb.se

Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se

kopia: i.e.remissvar@regeringskansliet.se

REMISS: Promemoria Särskilt investeringsutrymme för

elnätsverksamhet

I2020/00462/E

Inledning

HSB Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på promemorian ”Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet”, I2020/00462/E.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med över 600 000 medlemmar och 4000 bostadsrättsföreningar. I snart 100 år har HSB verkat för det goda boendet där vinsten går tillbaka till byggandet och förvaltningen av bostadsrättsföreningar.

Frågor om detta remissvar kan ställas till: Mikael Rosén, mikael.rosen@hsb.se

Med vänlig hälsning

Anders Lago

Förbundsordförande HSB Riksförbund

(2)

2 (2)

HSBs synpunkter på utredningen

HSB avstyrker den föreslagna lagen om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. HSB anser att outnyttjad intäktsram för Reglerperiod 1 inte skall få rullas över till Reglerperiod 3.

HSB anser att dessa investeringsutrymmen bör regleras i ellagen, förordningen om intäktsram för elnätsverksamhet samt i Energimarknadsinspektionens föreskrifter.

HSB menar att den ändring i ellagen som beslutades om i februari 2020 i detta avseende helt kommer att tappa sin verkan om detta förslag blir lag och ifrågasätter därmed detta ”två-stegs-förfarande”.

HSB anser att det i föreliggande promemoria inte tillräckligt är konsekvensanalyserat dels vilken betydelse detta skulle kunna ha för elnätskunderna och dels det grundläggande behovet som denna lag skulle lösa som inte redan kan hanteras inom ramen för idag gällande lagstiftning avseende intäktsreglering.

HSB bedömer också att denna lag inte tydligt skulle skapa de incitament som skulle behövas för att genomföra framåtsyftande elnätsinvesteringar utan tydliga krav på elnätsföretagen att motivera vilka investeringar de avser att göra och hur dessa då skulle öka kapaciteten i elnäten.

References

Related documents

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Ei anser att förslaget att beräkna investeringsbeloppet utifrån ett elnätsföretags samtliga investeringar är en konstruktion endast införd för att möjliggöra för

Fastighetsägarna anser att den nuvarande förordningen om intäktsreglering som beslutades om i augusti 2018 samt Riksdagens beslut från februari 2020 om ändringar i ellagen för

Promemorians förslag innebär inte några extra intäkter utöver vad tidigare intäktsramar medgett, utan endast en möjlighet för nätföretagen att använda tidigare

Elnätsföretagen får redan utan detta förslag kostnadsersättning för sina investeringar och med detta förslag kommer konsumenterna att få betala två gånger för samma

Konjunkturinstitutet har givits möjlighet att lämna synpunkter på promemorian ”Särskilt in- vesteringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad

Det skulle ge ett särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet som ökar kapaciteten i näten och bredda möjligheten för liknande insatser som omfattas av överenskommelserna

Mot bakgrund av att det i genomsnitt tar 15 år från planering till färdigt projekt att få till stånd nya elledningar, borde istället det extra investeringsutrymmet öronmärkas