• No results found

Mellingeholm 2:4 VA-utredning för bostadsbebyggelse

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mellingeholm 2:4 VA-utredning för bostadsbebyggelse"

Copied!
9
0
0

Full text

(1)

Mellingeholm 2:4

VA-utredning för bostadsbebyggelse

Grontmij AB

Vatten & Ledningsteknik

(2)

Grontmij AB Besök Mejerivägen 1 E-post Malin.Samuelsson@grontmij.com

Box 47303 Org nr 556563-7237 Direktnr 010-480 1830

100 74 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Fax 010-480 19 00

www.grontmij.se

Rapport

Vår referens

Vatten & Ledningsteknik, Åke Svensson, Malin Samuelsson

Datum

2012-06-05

Uppdragsnr

10006297

Innehållsförteckning

1 Bakgrund ... 3

2 Områdesbeskrivning ... 3

3 Vatten och spillvatten ... 3

4 Dagvatten ... 3

Bilaga 1 Karta anslutningspunkter för vatten- och spillvatten Bilaga 2 Karta bebyggelseområden

Bilaga 3 Karta ytvattenavrinning

Bilaga 4 Beräkningar dimensionerade flöden och regnintensiteter

(3)

VA-utredning för bostadsbebyggelse

Datum

2012-06-05

Uppdragsnr

10006297

Grontmij AB 3 (4)

1 Bakgrund

Norrtälje kommun planerar ett nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse inom fastigheten Mellingeholm 2:4. En översiktlig utredning av områdets förutsättningar med avseende på VA-försörjning har genomförts, detta inför framtagandet av programhandling.

2 Områdesbeskrivning

Det planerade exploateringsområdet består idag av naturmark och ligger inom Limmarens

tillrinningsområde. Den naturliga avrinningen, för de östra delarna samt området nordväst om Månsjön, sker främst via Månsjön och sedan vidare till Limmaren. För de norra delarna av området avvattnas det via ett befintligt dikessystem som rinner ut i Limmaren, samt mot ett våtmarksområde.

Jordarter utgörs främst av sandig morän och berg i dagen (SGU). Bitvis förekommer även torvmark.

3 Vatten och spillvatten

Tyréns har upprättat förslagsritningar R14-P01 – R14 P05 där det framgår att vatten- och spillvattenledningar planers att dras fram strax öster om väg 276 utmed det tänkta

exploateringsområdet Mellingeholm. På ritning R14-P02 framgår att anslutning till vatten- och självfallsledning är möjlig ca 150-900 mm norr om fastigheten 4:23, bilaga 1.

Södra delarna av exploateringsområdet

För de två tänkta bebyggelseområden nordväst och öster om Månsjön lutar marken i stort ner mot Månsjön. Dessa områdens södra delar gränsar via en befintlig väg till blivande industriområdet Sika.

I detaljplan för Sika, samrådsförslaget, och tillhörande VA-utredning talas om att vattenförsörjning och spillvattenhantering tillsvidare ska skötas lokalt med borrad brunn respektive reningsanläggning. Större delen av industriområdet lutar mot nordöst och en rimlig bedömning är då att spill- och dagvatten kommer att ledas till den delen av området.

En samordning av vatten- och spillvattenförsörjningen för Mellingeholms södra delar och Sikaområdet bör utredas. Möjligheterna för en gemensam spillvattenpumpstation för dessa områden borde vara en optimal lösning ur driftsynpunkt. En anslutning till de planerade VA-ledningarna som Tyréns projekterat, bör kunna ske genom att dra ledningar (vatten och tryckspillvatten) genom området som ligger nordöst om Månsjön fram till anslutningspunkten ovan dvs. norr om fastigheten 4:23. Genom detta kan Sika industriområde få en permanent lösning som är bättre ur miljösynpunkt än den tänkta lokala lösningen enligt VA-utredningen ovan.

Norra delarna av exploateringsområdet

För områdets norra delar som avgränsas med en väg mot det nya Görla industriområde kan anslutning ske till de av Tyréns projekterade ledningarna, ca 170 m norr om fastigheten Nystugan 1:1, dvs. vid den befintliga vägens anslutning till väg 276.

Den nordöstra delen av exploateringsområdet har en höjdpunkt varifrån det lutar åt alla riktningar dvs.

norr, öster, söder och väster (det senare mot våtmarksområdet).

För brandvattenförsörjningen förutsätts alternativsystemet gälla dvs. tankfordon i kombination med ett glest brandpostnät.

4 Dagvatten

Enligt Norrtälje kommun (ÖP 2040) ska omhändertagandet av dagvatten vara långsiktigt hållbart och LOD eftersträvas eftersom det är miljömässigt mest lämpligt i kustnära områden. Dessutom bör

generella riktlinjer och funktionskrav enligt Svenskt Vatten P105, samt lokala förutsättningar efterstävas vid fortsatt genomförande av dagvattenhanteringen i planarbetet.

(4)

VA-utredning för bostadsbebyggelse

Datum

2012-06-05

Uppdragsnr

10006297

Grontmij AB 4 (4)

För att sträva efter att uppfylla dessa krav behöver dagvattnet från området fördröjas och naturliga avrinningsvägar bevaras. Avledningen av dagvattnet ska företrädesvis ske i diken och öppna system (tröga system), Svenskt Vatten P105.

I den norra delen av området avleds dagvattnet delvis mot befintlig infartsväg och vidare ut i befintligt dikessystem. En liten del av det området (norra delen) avvattnas till ett befintligt våtmarksområde, där en eventuell damm, för ytterligare rening, kan lokaliseras.

Nästan hela det södra området avvattnas ned till Månsjön och sen via befintligt dikessystem ut i Limmaren. Det kan dagvattnet företrädesvis göra även vid exploatering.

Dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor ska avledas ovan mark ut över infiltrationsytor där vattnet ges möjlighet att fördröjas/infiltreras innan det leds vidare till recipient.

Hårdgjorda körytor och boendeparkeringar kommer att ha förhållandevis låg trafikbelastning.

Föroreningsmängderna från hårdgjorda ytor förväntas bli låga. Dagvattnets föroreningsgrad förväntas vara mycket låga och några reningsåtgärder bedöms ej vara nödvändiga (Svenskt Vatten P105).

Intilliggande planområde Sika däremot klassas som industrifastighet med miljöfarlig verksamhet vilket medför reningsbehov. En sammanslagning av dagvattnet bedöms därför som olämpligt. Om dagvattnet måste lösas gemensamt med Sika så bör det företrädesvis genomgå rening innan infiltration eller bortledning till recipient. Detta kan ske enligt tidigare utförd VA-utredning, reningsdamm alt haveriskyddsdamm, och därefter till recipient Månsjön.

En avrinningskoefficient på 0,5 har antagits för bebyggelse eftersom området bedöms både som flackt och kuperat. För naturmarken har en avrinningskoefficient på 0,1 antagits. Med avseende på

extremregn typ 10 - 100 årsregn bör tomtmarken höjdsättas så att dag- och dränvatten kan avvattnas utan översvämningsrisker, se exempel Svenskt Vatten P105 kap 9.2.

Dimensionerade flöden, regnintensiteter och årsvolymer dagvatten se bilaga 4.

En VA-plan bör tas fram för området i samband med att ett samrådsförslag för detaljplan upprättas.

Bebyggelsen och VA-planen bör samordnas så att självfallssystem i största möjliga utsträckning kan utföras för spill- och dagvattensystemet, detta för att minimera antalet pumpstationer vilket på sikt ger större driftkostnader. Detaljerad utformning med läge och höjder för dagvattenmagasin,

dagvattenbrunnar samt ledningsdimensioner kommer att fastställas i samband med detta.

(5)
(6)
(7)
(8)

Program handling för VA-försörjning exploateringsområde Mellingeholm, Norrtälje Underlag: Vattenförsörjning VAV P 83. Spill- och dagvatten Svenskt Vatten P 90

Vatten: Enbostadshus 2,8 personer/hus enl. kap. 7.2.2. Alternativsystem för brandvatten 15 l/s från enskild brandpost enl. kap. 2.6.2.

Spillvatten: Enbostads hus 2,8 personer/ hus

Dagvatten: 2-årsregn, 10 min. 135 l/s ha, 10-årsregn 10 min. 235 l/s ha enl. Svenskt vatten P 104. OBS! Enl. P 104 bör värdena ökas mht framtida klimat- förändringar, här har valts 15% ökning vilket ger 2-årsregn 10 min = 155 l/sha och 10-årsregn 10 min = 270 l/sha.

Avrinningskoefficient radhus/kedjehus 0,5, villatomter mindre än 1000 kvm 0,3 och naturmark antas till 0,1 enl. P 90.

100 st hus ger 100x2,8 = 280 personer 500 st hus ger 500x2,8 = 1 400 personer 200 " " " 200x2,8 = 560 " 600 " " " 600x2,8 = 1 680 "

300 " " " 300x2,8 = 840 " 700 " " " 700x2,8 = 1 960 "

400 " " " 400x2,8 = 1120 "

Dimensionerande flöden småhus, vatten enl. P 83 figur 7.2.2:1 och spillvatten P 90 figur 4.2 enl. nedan.

Antal hus/ Vatten dim Vatten dim Spillv. dim Inläckage Anmärkning personer flöde l/s flöde l/s flöde l/s 0,05 l /s ha

qdim 1 qdim 2 + i spillvledn.

brand 15 l/s

100/280 5,1 16,5 6,5+0,9=7,4 0,9 Områdesstorlek

ca 18 ha

200/560 7,9 18,5 8,5+1,9=10,4 1.9 Områdesstorlek

ca 38 ha

300/840 10,5 19,5 13,5+2,8=16,3 2,8 Områdesstorlek

ca 55 ha

400/1120 12,5 20,5 16,5+3,9=20,4 3,9 Områdesstorlek

ca 78 ha

500/1400 14,5 22 17,5+4,2=21,7 4,2 Områdesstorlek

ca 85 ha

600/1680 16,3 23,3 18,5+4,5=23,0 4,5 Områdesstorlek

ca 90 ha

700/1960 18,3 25 19,5+4,8=24,3 4,8 Områdesstorlek

ca 95 ha

(9)

Årsvolymer från exploateringsområdet Mellingeholm.

Enligt SMHI är årsnederbörden ca 600 mm för Notrrtäljetarkten (regn + snö) Planområdets storlek är ca 155 ha

Årsvolymer från oexploaterad mark 155 x 10 000 x 0,1 x 0,600 = 93 000 kbm Årsvolymer från exploaterat område:

78 x 10 000 x 0,5 x 0,600 + (155 - 78) x 10 000 x 0,1 x 0,600 = 280 000 kbm 95 x 10 000 x 0,5 x 0,600 + (155 - 95) x 10 000 x 0,1 x 0,600 = 321 000 kbm

Avrinning oexploaterad mark:

78 x 155 x 0,1 = 1200 l/s 78 x 270 x 0,1 = 2100 l/s 95 x 155 x 0,1 = 1500 l/s 95 x 270 x 0,1 = 2500 l/s Avrunnen volym 10 min:

1200 l/s x 600 s = 720 kbm 2100 l/s x 600 s = 1260 kbm 1500 l/s x 600 s = 900 kbm 2500 l/s x 600 s = 1500 kbm

2012-06-05 Åke Svensson

References

Related documents

Viktigt att behålla heterogenitet för kreativiteten skull, fram för allt när vi diskuterar innehålls frågor.. Det kan vara negativt för gruppklimatet om man är oense

Det samlade utsläppsmålet för hela BT Kemi-området kan dock inte betraktas som uppfyllt innan man undersökt förhållandena inom det södra området och vidtagit åtgär- der

Loading screen syns direkt efter splash och är ofta samma bild som splash men behöver inte vara det.. Den visas i några sekunder medan appen

Syftet med vår studie är att undersöka hur fritidshemspersonal förhåller sig till sitt arbete med elevernas behov, intressen, erfarenheter och att utmana dem till nya

• Det behöver säkerställas att den ’särskilda utrustningen för taxifordon’ som avses att tas fram är teknikdanande och ytterst flexibelt utformad, för att kunna fungera på

Som  en  förebyggande  åtgärd  för  missbruk  bland  unga  har  Landskrona  som  första  kommun 

Inom Handikapp & Habilitering ges inom de olika verksamheterna för barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd och inom föräldrautbildningen en rad utbildningsinsatser

Om en linje skär två andra linjer så att de inre vinklar denna bildar med de två linjerna på ena sidan om linjen, tillsammans är mindre än två räta vinklar, så möts de

Det finn s partinålar för diskussioner om invandrings- och klistermärken där man får ett och flyktingpolitik kan man (via ark med åtta fören femma- populärt distriktet)

Alternativa lägen för spårlinjen har studerats utifrån bland annat miljö för de boende, ekonomi, tekniska förutsättningar samt.. påverkan på värdefulla natur-

Broar och trafikplatser bör placeras där terrängen ger stöd för dem för att få en så bra anpassning till landskapet som möjligt.. Plan- och profil på befintlig E 20 kan

[r]

[r]

Observera att detta bygger på manuell handpåläggning, om något i materialet inte stämmer gäller uppgifterna i Bap/Bup efter revisionsmötena i Solna. Se även

[r]

[r]

[r]

[r]

Observera att detta bygger på manuell handpåläggning, om något i materialet inte stämmer gäller uppgifterna i Bap/Bup efter revisionsmötena i Solna. Se även

[r]

[r]

[r]

[r]