Näringsliv & arbetsmarknads enheten

Full text

(1)

www.nybro.se

Näringsliv & arbetsmarknads enheten

KSAU

(2)

Organisation

Nybro kommun ©

Näringsliv-och

arbetsmarknadsenheten

Chef Maria Faltin 7,5 personer Budget ca 5,4 miljoner

Näringsliv

Chef Maria Faltin 2,5 personer

Arbetsmarknad

Chef Ann Crantz 4 personer

(3)

Nybro kommuns näringslivsarbete syftar till att förbättra

företagsklimatet och stärka kontakten med näringslivet, vilket ska

stimulera tillväxt för befintliga företag och ge möjligheter till nya företag i form av nyetableringar och nystarts företag.

Nybro kommun © 3

Processen i näringslivsarbetet

(4)

Mål – Näringsliv

Företagarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv kommun att verka i

De fyra målen är grundpelarna för att skapa en positiv

näringslivsutvecklingen i kommunen och stimulera näringslivet utifrån det som kommunen kan påverka;

• Förbättra företagsklimatet

• Ge förutsättningar för nya företag i form av etableringar och nystartsföretag

• Ge företagen bättre förutsättningar för att öka förädlingsvärdet och därmed ge bättre tillväxt

• Verka för företagsamhet och entreprenörskap i skolan

Nybro kommun ©

(5)

Nätverk & Organisationer

Interna

• Näringslivsrådet

• Samverkansgruppen

• Samhällsbyggnads förvaltningen

• Kommunikationsenheten

Externa

NFG, Kalmar Sciencepark, Connect, Ung Företagsamhet, Kalmarsunds Promotion, Svenskt Näringsliv, Connect, Företagarna, Teknik Noden mfl

Nybro kommun © 5

(6)

Näringsliv- verksamhet

Nybro kommun ©

Ny etablering ar Stöd till befintliga företag

Företagsklimat

- Företagsbesök - Kommunledning

- Kommunikation –dialog - Nätverksmöten

- Informera om lagar, beslut och planer

- Verka internt för förbättra service och rättsäkerhet - Upprätthålla servicegarantin

- Infrastruktur (informera, lobba, samarbete)

Nystart

Företag 0-3 år

Verka för

företagsamhet och entreprenörskap i skolan

- Starta eget kurser - Nätverk

- Coachning - Lots

- Företags Inkubatorn

- Färdigställd mark - Lotsa

- Nätverk - Stödsystem

- Vägleda, informera om olika stödsystem

- Linneuniversitetet

- Stötta och samverka med organisationer

- Lotsa

-

Samverkan skolan &

näringsliv - Nätverk

- Ung Företagsamhet

(7)

Näringsliv- nyckeltal

• Andel och antal nyföretagande

• Skolans attityder till företagande

• Antal UF-företag

• Antal Företagsbesök

• Antal nystartade företag och antalet som startar efter starta eget utbildning

• Handelsindex

• Företagsklimat SN

• Kommunpolitikernas attityder tillföretagande

• Tjänstemännens attityder till företagande

• Medias attityder till företagande

• Insikt – SKL

• Insikt- SKL miljö- och hälsoskydd

Nybro kommun © 7

(8)

År 2013

• Nätverksmöten(walk & talk 5 st, frukostmöten 4 st)

• Möten med Nybro handel

• Aktiviteter (Smaka på världen, Actic milen, Barnens lördag, Vardags design- Design i glasriket, julskyltning, julmarknad mfl)

• Företagsbesök

• Etableringar

• 65 Nystartade företag tom sept, företagen som 2-3 år gamla ska följas upp

• Nystart konceptet (inkubatorn 10 företag, Nätverksträffar, 2 omg/år Starta eget kurser)

• E-handels kurs

• Kommunikation (blogg, Nybro extra, hemsida, FB, Fokuserat mm)

• Service och kommunikationen gällande myndighetsärenden uppföljning via vykort

• Design på export- till Köpenhamn

• Sommar företag 10 st och ca 45 UF-företag

• Brevutskick till alla företag i kommunen

• ”Projekt Pukeberg”,” Glasrikeuppdraget”, ” Design i glasriket”

• AB Glasriket- utvecklingsgruppen

• Styrelse-styrgrupps uppdrag; Tekniknoden, Connect, SSSE, Leader

Nybro kommun ©

(9)

Kalendarium 2014

• 15 jan,18 mars Nätverksträff ”Utveckling med fokus Turism del 1 & 2”

• 22 jan Föreläsningsserie med tema utveckling-hälsoskydd

• 23 jan Information och KICK OFF glasrikemiljonen

• 30 jan Nätverksträff för Industriföretag

• 14 feb Näringslivsrådet

• 26 feb Föreläsningsserie med tema utveckling – miljöskydd

• 18 mars Nätverksträff ”utveckling med fokus Turism del 2”

• 23 maj Nätverksträff; ”Kalmarsunds Promotion lunch” Tema Infrastruktur, Invigning av Kombiterminalen

• 2, 9,16 April Starta eget 3 tillfällena

• 15 maj, 17 juni Walk & Talk

• 12 feb Nätverkslunch tillsammans med NFG vid 4 tillfällen

Nybro kommun © 9

(10)

AME 2013

Lyftet

Finansiering genom kommunala medel, uppdrag, FAS 2,3 från Arbetsförmedlingen

Ett av verksamhetens mål en väl fungerande praktiskt inriktad verksamhet för arbetssökande i Nybro kommun

Målgrupp; arbetssökande i alla åldrar inskrivna hos AF och arbetssökande som är kopplade till IFO, arbetssökande nyanlända

Praktikplatser

Finansierat av kommunen

Målet är att deltagaren ska upplevelse att ha kommit närmare arbetsmarknaden

Målgrupper; ungdomar, individer från IFO,AF, AF/FK

Ramp projektet

Finansiering ESF Nybro Kommun och deltagarersättning

Deltagande kommuner Kalmar, Lessebo, Emmaboda och Nybro

Syftet med projektet är att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden i regionen ska få nya vägar att se sig själva som en resurs.

DIVA projektet

Målgrupp 18-30 år unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar

Verksamheten har 7 mål som ska leda till att öka möjligheterna för individen att nå anställning, arbetsprövning, studier eller eget företagande och komma ur bidragsberoendet

Nybro kommun © 10

(11)

AME- mål

Uppdrag 5; Nybro kommun ska ur ett socioekonomiskt perspektiv ta tillvara alla människors engagemang och förmågor

Motverka/förebygga långtidsarbetslöshet och därmed minska utanförskap, på längre sikt minska kostnader för Nybro kommun Att effektivisera och samordna insatser och processer mellan olika organisationer

Att målgruppen snabbt skall kunna få samlad information/omvärldskunskap.

Alla deltagare har en kort och långsiktig individuell planering Skapa ett ”Fryshus” av unga, för alla!

Nybro kommun © 11

(12)

AME- organisation/ samverkan

Samverkansgrupp - Interna och externa verksamheter som arbetar med

ungdomar/unga vuxna. Samverkan tydliggör även ansvar och rollfördelningen och härmed lättare och snabbare koppla på rätt aktör i sammanhanget när behov

uppstår. Aktiva samordnade insatser och erbjudanden.

Arbetsgrupp – Ungdomsservice, praktik, stöd för ungdomar mm. AME, IFO, AF och Gymnasieskolan ingår.

Socioekonomisk kartläggning och beräkning– i samarbete med IFO, LOK och ekonomichef

AME nätverk Kalmar län – kontinuerliga samarbetes -och erfarenhetsutbyten.

Samverkan.nu – AME i samverkan och utveckling med SYV-team och Nfg

Referensgrupp – ungdomar/unga vuxna utvecklar AME:s service och aktiviteter tillsammans med personal.

Nybro kommun ©

(13)

AME –verksamheten 2014

Nybro kommun © 13

Ungdomsservice

Studiebesök Öppna arbets- marknads- aktiviteter

Studie- vägledning

Konsult- erande

Referens- grupp Praktik i

privata näringslivet/

kommunen Coaching/

samtal Praktik i

anpassad egen verksamhet Grupp-

aktiviteter Omvärlds-

kunskap/

Information

Kontakt- skapande

(14)

AME - nyckeltal

• 35 % av deltagarna studerar/arbetar efter avslutad insats.

• 60 unga vuxna/år från myndighetshandläggare och skolan

• 30 kontakter med AME på individers egna

initiativ och intresse av serviceverksamheten

Nybro kommun ©

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :