Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

19  Download (0)

Full text

(1)

Nämnden för Österbotten

Protokoll

05.06.2013

(2)

Sammanträdestid: Onsdag 05.06.2013 kl. 14.00 -14.20 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Vasa

Närvarande/beslutande

x Roger Eriksson, ordförande Christel Granholm-Hagen

x Carola Lithén, viceordförande Victor Ohlis

- Birgitta Lassas x Rainer Säll

- Stefan Kulp - Håkan Söderman

x Mariann Nylund Christina Mannfolk

- Mikael Rönnkvist - Ritva Granholm

x Ulla-Britt Sundelin Gustav Julin

Anmärkning:

Övriga närvarande

x Inger Bjon Regionchef i mellersta Österbotten, sekr.

x Ann-Catrine Vuolle Regionchef i norra Österbotten

- Therese Lundén Regionchef i södra Österbotten

Anmärkning:

Paragrafer

52 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 53-60 Behandlas

Underskrifter

Roger Eriksson, ordförande Inger Bjon, sekreterare

Protokollets justering

Marianne Nylund Ulla-Britt Sundelin

Protokollet har framlagts till påseende

Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen i Pargas 26.6.2013

Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

(3)

Sammanträdestid: Onsdag 05.06.2013 kl. 14.00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Vasa

Ärende

§ 52 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 53 Val av protokolljusterare

§ 54 Godkännande av föredragningslistan

§ 55 Beläggningsrapport och ekonomisk rapport per 30.4.2013

§ 56 Nyboda serviceenhet i Nykarleby: Val av enhetschef

§ 57 Nyboda serviceenhet: Resa till Stockholm, Sverige

§ 58 Tjänstemannabeslut

§ 59 Anmälningsärenden

§ 60 Övriga ärenden

(4)

Justering Protokollet framlagt Utdragets riktighet

§ 52 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut: I enlighet med förslaget.

(5)

§ 53 Val av protokolljusterare

Beslut: Nämnden valde Mariann Nylund och Ulla-Britt Sundelin till protokolljusterare.

(6)

Justering Protokollet framlagt Utdragets riktighet

§ 54 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan godkändes.

(7)

§ 55 Beläggningsrapport och ekonomisk rapport per 30.4.2013

Föredragning och förslag: Inger Bjon

Nämnden tar del av beläggningsrapporten samt den ekonomiska rapporten per 30.04.2013 (bilagor 1, 2).

Beslut: I enlighet med förslaget.

(8)

Justering Protokollet framlagt Utdragets riktighet

§ 56 Nyboda serviceenhet i Nykarleby: Val av enhetschef

Nämnden i Österbotten 18.4.2013 § 37 Beredning: Ann-Catrine Vuolle

Tjänsten som enhetschef vid Nyboda service enhet har varit ledig att sökas under tiden 14.3 2013-27.3 2013.

Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högskoleexamen, kännedom om branschen samt tillräcklig ledarförmåga (125 § 2 mom 731/1999). Sökanden bör även ha muntliga och skriftliga kunskaper i svenska på minst mellannivå samt för uppgiften tillräckliga muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Anställningen inleds med prövotid. Den valda bör innan tjänsten tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag ur straffregistret.

Tjänsten har sökts av Marlén Andersson, Åsa Lill, Jyrki Jouppi, Frank Fellman, Jennie Kanckos-Sandberg och Tom Nyman. Av dessa sökande drog Frank Fellman tillbaka sin ansökan (bilaga).

Jenny Kanckos-Sandberg, Tom Nyman och Åsa Lill intervjuades 8.4 2013 av regionchefen i Norra Österbotten samt nämndens ordförande Roger Eriksson.

Marlén Andersson har blivit intervjuad tidigare.

Ansökningarna finns till påseende vid mötet.

Sammanställning av intervjuerna finns till påseende vid mötet.

Samtliga sökande anses behöriga för tjänsten som enhetschef. Av dessa har Jennie Kanckos-Sandberg, Åsa Lill och Marlén Andersson erfarenhet av organisationen. Jennie Kanckos-Sandberg har erfarenhet av ledarskap inom samkommunen eftersom hon vikarierat som enhetsledare i Nykarleby. Så även Marlén Andersson som arbetat länge som enhetsledare vid Villa Joupers i Nykarleby. Tom Nyman har jobbat som handledare och lärare.

Efter att ha träffat dessa fyra under intervjutillfällen anses Jennie Kanckos- Sandberg vara den som har de bästa personliga kvalifikationerna för tjänsten.

Föredragning och förslag: Inger Bjon

Nämnden väljer Jennie Kanckos-Sandberg till tjänsten som enhetschef vid Nyboda serviceenhet i Nykarleby från och med den 01.06.2013. Före tillträdet bör godtagbart läkarintyg över lämpligheten samt utdrag ur straffregistret uppvisas. Prövotid tre månader.

Beslut: Enligt förslaget.

Delges: De sökande

Nyboda serviceenhet Personalkontoret Löneavdelningen ---

Omsorgsnämnden i Österbotten 5.6.2013

Beredning : Ann-Catrine Vuolle

(9)

Marlén Andersson har inlämnat rättelseyrkande i ärendet Val av enhetschef för Nyboda service enhet (§37, 18.4 2013). Rättelseyrkandet har inkommit den 26.4 2013, inom utsatt tid. Marlén Andersson känner sig orättvist behandlad.

Marlén Andersson har blivit intervjuad av samkommunsdirektören, personalchefen och blivande regionchefen för norra Österbotten i september 2012. Denna intervju ansågs tillräcklig för ansökan till tjänsten som enhetschef på Nyboda serviceenhet eftersom intervjun i september 2012 gällde enhetschefstjänst.

I beredningen konstateras att både den valda och Marlén Andersson är behöriga och har kännedom om branschen samt tillräcklig ledarförmåga. Marlén Andersson konstateras inte i något sammanhang som olämplig för tjänsten.

Jennie Kankos- Sandberg har de bästa personliga kvalifikationer för tjänsten som enhetschef på Nyboda serviceenhet.

Bilaga: Ändringsyrkande, Marlén Andersson (bilaga 3) Föredragning:Inger Bjon

Enligt beredningen.

Förslag: Nämnden förkastar ändringsyrkandet.

Beslut: Nämnden beslöt enhälligt i enlighet med föredragningen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Delges: Marlén Andersson Personalavdelningen Nyboda serviceenhet

(10)

Justering Protokollet framlagt Utdragets riktighet

§ 57 Nyboda serviceenhet: Resa till Stockholm, Sverige

Beredning: Ann-Catrine Vuolle

Nyboda serviceenhet i Nykarleby (Villa Bergsstigen och Villa Joupers) planerar en resa till Skansen 22.7-25.7.2013 (bilagor 4, 5).

Från Villa Bergstigen deltar 6 hyresgäster och 3 personal och från Villa Joupers deltar 4 hyresgäster och 3 personal. Resans kostnader är 290€/person. DUV spon- sorerar med 60€/hyresgäst. Lions älvorna i Nykarleby sponsorerar med 300€.

Hyresgästerna delar på personalens kostnader. Personalen betalar sina matkostna- der själv. Personalens arbetstid är 8h/dag, d.v.s. sammanlagt 32 timmar/arbetstaga- re.

Föredragning och förslag: Inger Bjon

Nämnden godkänner att personal och klienter från Nyboda serviceenhet åker till Stockholm den 22-25.7.2013. Kostnaderna tas delvis från de donationsmedel som enheten har erhållit för ändamålet och delvis av klienternas egna medel.

Personalen betalar sina matkostnader själv.

Personalen beviljas enligt gängse tillvägagångssätt 4x8h arbetstid/person.

Beslut: I enlighet med förslaget.

Delges: Klienter och personal vid Nyboda serviceenhet

(11)

§ 58 Tjänstemannabeslut

Beredning: Britt-Marie Hjortell

Enligt samkommunens instruktion § 11, mom. 2 skall en förteckning föras över de beslut som fattas av en enskild tjänsteman. Denna förteckning skall enligt samma paragraf underställas närmast överordnade förtroendeorgan.

Föredragning och förslag: Inger Bjon

Föreslås att förteckning över enskilda beslut fattade av Enhetschefer antecknas och konstateras att det inte finns anledning att överföra beslut till styrelsen.

Datum Paragraf Beslutsfattare Innehåll

Boende och dagverksamhet norra regionen

2.1.2013 – 17.5.2013 § 1 - 100 Siv Lundström

1.1.2013 – 30.4.2013 § 1 - 89 Ann-Sofi Liljekvist

1.1.2013 – 13.5.2013 § 1 – 160 Maria Norrman

Boende och dagverksamhet mellersta regionen

Boende och dagverksamhet södra regionen

11.3.2013 – 20.5.2013 § 1 – 41 Sara Eriksson

Föredragning: nämndeordförande Roger Eriksson

Underställs regionchefernas beslutsparagrafer

10.4.2013 – 27.5.2013 § 91 - 134, regionchef Inger Bjon

14.3.2013 – 24.5.2013 § 159 – 200 regionchef Therese Lundén Beslutsförteckning finns till påseende vid mötet.

Förslag: Nämnden antecknar sig för kännedom tjänstemannabeslut enligt förteckning och konstaterar att det inte finns orsak att överföra beslut till nämnden.

Beslut: I enlighet med förslaget.

(12)

Justering Protokollet framlagt Utdragets riktighet

§ 59 Anmälningsärenden

Föredragning: Inger Bjon

Styrelsens beslut 25.4.2013 § 58, Soldalens serviceenhet, Karleby arbetscentral, taxitransporter.

Styrelsens beslut 23.05.2013 § 101, Upphyrning av tilläggsutrymmen för dagcentret samt personer med autismspektrumtillstånd.

Förslag: Nämnden antecknar ärendena för kännedom.

Beslut: I enlighet med förslaget.

(13)

§ 60 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

(14)

Justering Protokollet framlagt Utdragets riktighet

§ 9998 ANVISNING FÖR FRAMSTÄLLANDE AV RÄTTELSEYRKANDE

BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91

§ kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Gäller §

Besvär över nedan nämnda beslut kan inte anföras enligt följande speciallagstiftning:

Gäller §

RÄTTELSEYRKAND E till samkommunen

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan rikta ett skriftligt rättelseyrkande till regionala nämnden i Österbotten.

Gäller §

Rättelseyrkande får framställas av en part, dvs. den som beslutet gäller, eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet påverkar direkt (part) eller av en samkommun och samkommunens medlemmar.

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses, om inget annat visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att beslutet avsänts till parten per brev. En samkommun och samkommunens medlemmar anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt till påseende hos samkommunen.

Kravet med motiveringar och beslutet i vilket ändring söks ska framgå ur

rättelseyrkandet. I ansökan ska den som yrkar på rättelse och den som avfattat skrivelsen anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer.

Till rättelseyrkandet ska fogas:

- handlingar man hänvisar till -fullmakt, om ombud anlitas

Kontaktinformation till samkommunen

Kårkulla samkommun

Regionala nämnden i Österbotten Fredsgatan 16 B

65100 Vasa tfn * 0247 431 222 fax (02) 458 1040

Rättelseyrkandet kan också skickas per e-post till adressen: info@karkulla.fi

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna ska tillställas besvärsmyndigheterna före utgången av tjänstetiden på sista dagen av besvärstiden.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

(15)

TID FÖR

RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSTID

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den utsatta tiden. Om sista dagen av den utsatta tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda får rättelseyrkande och besvär lämnas in förta vardagen därefter.

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollet.

(16)

Justering Protokollet framlagt Utdragets riktighet RÄTTELSE- OCH BESVÄRSANVISNING ENLIGT LAGEN OM OFFENTLIG

UPPHANDLING

Enligt lagen om offentlig upphandling kan en part söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i

upphandlingsförfarandet som gäller offentlig upphandling genom att yrka på att den upphandlande enheten rättar beslutet eller avgörandet. Ärendet kan också genom besvär föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet i 15 § i upphandlingslagen.

Det nationella tröskelvärdet är:

30.000 € varor och tjänster

100.000 € hälsovårds- och socialtjänster

150.000 € byggentreprenader och byggkoncessioner

(17)

I Rättelseanvisning Den som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller med något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse enligt 80–83 § i upphandlingslagen. En anbudsgivare som har deltagit i ett

anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) får skriftligen yrka på upphandlingsrättelse av den upphandlande enheten.

En part ska lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse inom 14 dagar från att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet.

Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande

handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att

datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande

omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått ta del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses

delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis.

Innehållet i yrkandet på upphandlingsrättelse

Av yrkandet på upphandlingsrättelse ska det framgå vad som yrkas inklusive motiveringar.

Av yrkandet ska framgå namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för att ärendet ska kunna hanteras.

Till yrkandet på upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

Distributionsadress

Ett yrkande på upphandlingsrättelse lämnas in till den upphandlande enheten.

Kontaktinformation för den upphandlande enheten:

Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA e-post info@karkulla.fi

Tidpunkten för när yrkandet på upphandlingsrättelsen anhängiggörs och behandlas påverkar inte den tidsfrist inom vilken en part med stöd av upphandlingslagen kan söka ändring genom besvär hos marknadsdomstolen.

(18)

Justering Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet intygar

II.

Förande av ärenden till marknadsdomstolen

Anbudsgivare, anbudssökande eller andra som saken gäller kan föra ärendet till marknadsdomstolen genom besvär.

Enligt 86 § i lagen om offentlig upphandling får ändring inte sökas genom besvär i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal om inte marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet. Tillstånd ska beviljas, om

1) det är viktigt att pröva ärendet med tanke på tillämpningen av lagen i andra likadana ärenden, eller

2) det finns vägande skäl som anknyter till förfarandet vid den upphandlande enheten.

Om inte något annat bestäms i lag ska besvären lämnas in skriftligen inom 14 dagar från det att parten i fråga har fått ta del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärsanvisning.

Besvären ska anföras inom 30 dagar från det att parten i fråga har fått del av beslutet, om den upphandlande enheten har ingått ett upphandlingskontrakt med stöd av 78 § 1 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta väntetiden.

Besvären ska lämnas in senast sex månader efter det att upphandlingsbeslutet har fattats, om anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått ta del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärsanvisning och upphandlingsbeslutet eller besvärsanvisningen har haft väsentliga brister.

Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande

handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att

datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande

omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått ta del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses

delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis.

Innehållet i besvären

I besvären ska uppges det upphandlingsärende som besvären gäller och ändringssökandens yrkanden med motiveringar. När det gäller en upphandling som grundar sig på ett ramavtal ska parten i besvärsskriften motivera varför behandlingstillstånd bör beviljas.

I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ett ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges. Vidare ska postadress och telefonnummer anges för meddelanden till ändringssökande.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften.

Till besvären ska fogas det beslut som överklagas i original eller som kopia och ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning om när besvärstiden har börjat. Till besvären ska fogas de handlingar som ändringssökanden hänvisar till som stöd för sina yrkanden. Ett ombud ska till besvärsskriften foga en fullmakt enligt 21 § i förvaltningsprocesslagen.

Inlämning av besvären

Besvären ska lämnas in till marknadsdomstolen. De ska vara inlämnade senast den sista dagen av besvärstiden innan marknadsdomstolen stänger. Själva delfåendedagen räknas inte med.

Besvären kan lämnas in till marknadsdomstolens kansli personligen, genom ombud, genom bud, per post eller som telefax alternativt med e-post så som lagen om elektronisk

kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) föreskriver.

(19)

Om sista dagen för anhängiggörande infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får handlingarna lämnas in till marknadsdomstolen den första vardagen därefter.

Besvärsförbud I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt 102 § i upphandlingslagen får ändring inte sökas med stöd av kommunallagen eller förvaltningsprocesslagen.

I en upphandling som grundar sig på ett ramavtal får ändring inte sökas genom besvär om inte marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet enligt 86 § i lagen om offentlig upphandling.

Underrättelse om ändringssökandet till den upphandlande enheten

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende med stöd av 88 § i upphandlingslagen ska skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till

marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas till den upphandlande enheten senast då besvären över upphandlingen lämnas in till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten på adressen som uppges i punkt I.

Marknadsdomstolens adress och annan kontakt information

Marknadsdomstolen Banbyggarvägen 5 00520 HELSINGFORS tfn 029 564 330 fax 029 564 3314

e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :