Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Full text

(1)

Nämnden för Österbotten

Protokoll

28.11.2013

(2)

Sammanträdestid: Torsdag28.11.2013kl.16 – 17.30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Vasa

Närvarande/beslutande

x Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström

- Carola Lithén, viceordförande - Kenneth Pärus

x Birgitta Lassas - Ulla-Britt Sundelin

x Ulf Sundstén - Christel Sandell

x Mariann Nylund - Anne Salovaara-Kero

- Isa Virtanen - Roger Kronlund

- Mikael Perjus - Salla Rundgren

Anmärkning:

Övriga närvarande

x Inger Bjon Regionchef i mellersta Österbotten

x Ann-Catrine Vuolle Regionchef i norra Österbotten

x Therese Lundén Regionchef i södra Österbotten

Anmärkning:

Paragrafer

92 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 93-105 Behandlas

Underskrifter

Roger Eriksson, ordförande Therese Lundén, sekreterare

Protokollets justering

Birgitta Lassas Ulf Sundsten

Protokollet har framlagts till påseende

Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen i Pargas 19.12.2013

Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

(3)

Sammanträdestid: Torsdag 28.11.2013 kl. 16.00 Sammanträdesplats: Fredsgatan 16B, 65100 Vasa

Ärende

§ 92 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 93 Val av protokolljusterare

§ 94 Godkännande av föredragningslistan

§ 95 Beläggning och ekonomisk rapport per den 31.10.2013

§ 96 Fördelning av budgetmedel och prestationer 2014 i de Österbottniska regionerna

§ 97 Mosebackens serviceenhet: Lunchportioner

§ 98 Mosebackens serviceenhet / dagverksamhet: Nya utrymmen

§ 99 Intek serviceenhet: Upphandling av städtjänster

§ 100 Kyrkbackens serviceenhet: Donationer

§ 101 Backebo serviceenhet: Donation

§ 102 Tjänstemannabeslut

§ 103 Nästa nämndmöte

§ 104 Anmälningsärenden

§ 105 Övriga ärenden

(4)

§ 92 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Ordföranden konstaterade lagligheten och beslutförheten.

(5)

Justering Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet intygar

§ 93 Val av protokolljusterare

Förslag: Inger Bjon, regionchef

Nämnden utser Mikael Perjus och Ulf Sundsten till protokolljusterare.

Beslut: Nämnden utsåg Birgitta Lassas och Ulf Sundsten till protokolljusterare.

Justeringen sker elektroniskt.

(6)

§ 94 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan godkändes med ytterligare tre anmälningsärenden under § 104.

(7)

Justering Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet intygar

§ 95 Beläggning och ekonomisk rapport per den 31.10.2013

Föredragning och förslag: Inger Bjon, regionchef, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Nämnden antecknar beläggningsrapporten och den ekonomiska rapporten per den 31.10.2013 för kännedom.

Beslut: I enlighet med förslaget.

(8)

KARKULLA:125 /2013

§ 96 Fördelning av budgetmedel och prestationer 2014 i de Österbottniska regionerna

Beredning: Regioncheferna Ann-Catrine Vuolle, Inger Bjon och Therese Lundén fornamn.efternamn@karkulla.fi

Fullmäktige har vid sitt sammanträde den 15.10.2013 fastställt budgeten för år 2014. Samtidigt fastställdes antalet prestationer. Antalet bindningsnivåer på fullmäktigenivå har minskat till 10 stycken, dvs per verksamhetsform.

Styrelsen har i sin tur vid sitt sammanträde den 31.10.2013 fördelat medel och prestationer till de regionala nämnderna enligt bilaga. Nämnderna bör fördela sina budgeter vidare på regionnivå. Därefter bör regioncheferna fördela sig av nämnden tilldelade medel och prestationer ut till enheterna före medlet av december.

Förvaltningens budget fördelas senare i samband med att styrelsen behandlar de allmänna verkställighetsdirektiven, medan expert- och utvecklingscenter, familjevård och stödjande verksamhet, missbrukarvården, arbetskliniken och fastighetsservicen sorterar direkt under styrelsen.

Föredragning och förslag: Inger Bjon, regionchef, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Nämnden besluter att fördela eurobelopp och prestationer till de österbottniska regionerna i enlighet med föredragningen nedan. Regioncheferna fördelar därefter sig tilldelade medel och prestationer ut till enheterna före medlet av december.

Omsorgsbyråernas budgetförslag fördelas enligt:

Intäkter € Utgifter € Prestationer Resultat Mål

2014 2014 2014 2012 2013

Totalt 651 920 -672 440 13 528 3 390 4 175

Norra regionen 296 140 -314 600 6 403 2 015 2 112

Mellersta regionen 284 490 -257 140 5 532 1 069 1 459

Södra regionen 71 290 -100 700 1 593 306 604

Boendevårdens budgetförslag fördelas enligt:

Intäkter € Utgifter€ Prestationer Resultat Mål

2014 2014 2014 2012 2013

Totalt 11 209 370 -11 200 910 73 208 68 392 72 624

Norra regionen 5 826 580 -5 831 630 37 282 33 060 34 870

Mellersta regionen 3 808 690 -3 374 100 25 274 23 443 24 562

Södra regionen 1 574 100 -1 995 180 10 652 11 889 13 192

Dagliga verksamhetens förslag fördelas enligt:

Intäkter € Utgifter€ Prestationer Resultat Mål

2014 2014 2014 2012 2013

Totalt 5 877 730 -5 587 580 67 086 57 561 57 416

Norra regionen 3 390 330 -2 715 310 36 490 30 152 30 575

Mellersta regionen 1 733 700 -2 020 190 21 622 17 449 17 465

Södra regionen 753 700 -852 080 8 974 9 960 9 376

Beslut: I enlighet med förslaget.

Delges: Styrelsen

Ekonomiavdelningen

(9)

Justering Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet intygar

(10)

KARKULLA:127 /2013

§ 97 Mosebackens serviceenhet: Lunchportioner

Beredning: Johanna Söderback, enhetschef och Therese Lundén, regionchef fornamn.efternamn@karkulla.fi

En offertförfrågan gällande lunch på Mosebackens serviceenhet/dagverksamheten för tiden 2.1-31.12.2014 skickades till fyra lokala företag; Kockens Bar / Mr Woofer Kb, Bistro Café & Catering, Café J&P samt Birgittas Lunch- och festservice. Offertförfrågan fanns även utsatt på den elektroniska annonseringskanalen HILMA. Offertförfrågan gällde lunchportioner dels levererade till dagverksamheten, dels att lunch kan ätas på lunchrestaurangen. I offertförfrågan framkom även att lunch önskas transporteras till andra ställen i centrumområdet i och med utlokaliserade klienter. I nuläget gäller detta en lunchportion till Halpa-Halli tre dagar/vecka.

Inom utsatt tid inlämnades offerter av Bistro Café & Catering (bilaga), Fazer Food Services Oy (bilaga) samt Kockens Bar / Mr Woofer Kb (bilaga). De offererade följande priser:

- Bistro: lunch på dagverksamheten 6,30 €/portion, lunch på restaurangen 7,30

€/portion

- Fazer: kan endast erbjuda lunch på dagverksamheten för 6 €/portion

- Kockens Bar: lunch på dagverksamheten 6,50 €/portion, lunch på restaurangen 7 €/portion.

I priserna ingår moms. I lunchportionen ingår varmrätt, sallad, bröd, smör samt dryck. I Bistros och Fazers pris ingår även efterrätt en dag per vecka då det är soppa till lunch. I Fazers pris tillkommer själva utkörandet av lunchportioner från Teuva, vilken summa det rör sig om per dag framkommer inte. Fazers offert förfaller, eftersom den var giltig endast till 31.10.2013 och inte motsvarar de krav som ställdes i offertförfrågan.

Protokoll fört vid öppnandet av anbud (bilaga).

Antalet portioner per år ligger för närvarande på strax under 7000 st. Om man räknar i snitt 636 portioner per månad, varav 436 portioner äts på dagverksamheten och 200 portioner på restaurangen, så blir lunchportionerna att kosta utgående från inlämnade offerter:

- Bistro: 436 st. x 6,30 € + 200 st. x 7,30 € = ca 4207 euro/månad

- Fazer: 636 st x 6 € = 3816 euro/månad + kostnader för transport av lunchen från Teuva

- Kockens Bar: 436 st. x 6,50 € + 200 st. x 7 € = ca 4234 euro/månad

I praktiken faller Fazer bort omgående för att vi verksamhetsmässigt inte har möjlighet att servera all lunch på dagverksamheten och den viktiga sociala träningen skulle utebli. Bistro är aningen billigare än Kockens Bar. Dessutom kör Bistro ut lunch enligt behov till de klienter som är i utlokaliserat arbete.

Innevarande år har Mosebackens serviceenhet/dagverksamheten avtal med Bistro Café & Catering. Priset är 6 €/portion för lunchportioner till dagverksamheten och 7 €/portion för lunchportioner på restaurangen. Samarbetet fungerar fint. Vi har från tidigare erfarenhet av Kockens Bar som lunchleverantör. Med dem fungerade inte samarbetet lika smidigt och vi kände oss ofta ovälkomna till deras

(11)

Justering Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet intygar

matservering. Bistro erbjuder även fler matalternativ per dag i jämförelse med Kockens Bar.

På basen av offerterna och utgående från andra faktorer som bl.a. matalternativ och samarbete, så föreslås att Mosebackens serviceenhet/dagverksamheten ingår avtal med Bistro Café & Catering för levererade och olevererade lunchportioner under tiden 2.1-31.12.2014. Kostnaden på årsnivå uppskattas till 45300 € och i budgeten för år 2014 finns det reseverat 50020 € för måltidstjänster.

Föredragning: Inger Bjon, regionchef, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Enligt verksamhetsdirektiven för Kårkulla samkommun 2013 ligger det inom nämndens beslutskompetens att godkänna inköp mellan 30 001 och 50 000 €.

Förslag: Nämnden ingår avtal med Bistro Café & Catering gällande inköp av lunchport- ioner till Mosebackens serviceenhet/dagverksamheten för tiden 2.1-31.12.2014.

Beslut: I enlighet med förslaget.

Delges: Bistro Café & Catering, övriga offertgivare samt Mosebackens serviceenhet

(12)

KARKULLA:129 /2013

§ 98 Mosebackens serviceenhet / dagverksamhet: Nya utrymmen

Beredning: Therese Lundén, regionchef fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mosebackens se/dagverksamheten hyr 850 m2 stora utrymmen för sin verksamhet på Nordvägen 3 i Närpes och Närpes stad är hyresvärd. År 2008 utförde Avecon en konditionsgranskning av fastigheten och då framkom att fastigheten är i stort behov av renovering. Nämnden har i ekonomiplanen för år 2013 beslutat arbeta för att byggnaden dåvarande Närpes arbetscentral verkar i renoveras under 2013 till att motsvara de krav verksamheten och arbetarskyddet ställer på utrymmen för dylik verksamhet. Inga åtgärder har i dagsläget blivit utförda eller planeras bli utförda inom en snar framtid.

I september 2013 fick regionchef Therese Lundén och enhetschef Johanna Söderback klartecken av verksamhetschef Miia Lindström och ekonomidirektör Martin Nordman att leta efter ersättande utrymmen för dagverksamheten i Närpes och representanter för Närpes stad informerades om planerna. Målet med ersättande utrymmen är att sänka hyreskostnaden, att få mer ändamålsenliga utrymmen för och att volymmässigt anpassa kostymen till verksamhetens behov.

Nämnden omfattade sparåtgärdsförslagen för budgeten 2014, där nya utrymmen för dagverksamheten i Närpes nämndes, på sitt möte den 10.9.2013.

En fastighet på Nybrovägen i Närpes, ägd av Pelle Ravald, är ett intressant alternativ för dagverksamheten i Närpes. Fastigheten är lagom stor (366 m2 + ett kallager på 75 m2) och behöver ingen omfattande renovering för att dagverksamheten ska kunna flytta dit. Fastighetschef Peter Blomgren har varit och sett på fastigheten och är positivt inställd till utrymmena och Räddningsverket i Närpes noterade vid en första inspektion av fastigheten inga hinder för att bedriva dagverksamhet där. Fastighetsägaren ska utföra en konditionsgranskning av fastigheten för att säkerställa att där inte finns problem med fukt och/eller mögel.

Hyran för de utrymmen Kårkulla samkommun i dagsläget hyr av Närpes stad är 4632,50 €/månad eller 55590 € på årsnivå, utan moms 24%. Denna hyra stiger avsevärt efter en eventuell renovering. Hyran för de nya utrymmena (renoverade i enlighet med verksamhetens behov av mellanväggar, utökat antal handikappanpassade toaletter/duschar, ramper mm) blir 3507,40 €/månad eller 42088,80 € på årsnivå, utan moms 24%.

Föreslås att nämnden förordar att styrelsen säger upp hyresavtalet med Närpes stad gällande fastigheten på Nordvägen 3 i Närpes per 31.7.2014 (sex månaders uppsägningstid) och ingår ett nytt 10-årigt hyresavtal from 1.8.2014 med ägaren av fastigheten på Nybrovägen i Närpes förutsatt att inga fukt- eller mögelskador framkommer vid konditionsgranskningen.

Föredragning: Inger Bjon, regionchef, fornamn.efternamn@karkulla.fi

(13)

Justering Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen upphäver hyresavtal som den har godkänt. Det nya hyresavtalet, vars kostnadseffekt blir under 50 000 euro, har nämnden enligt verkställighetsdirektiven för 2013 rätt att godkänna själv. Det tas upp till nämnden under våren 2014.

Förslag: Nämnden föreslår för styrelsen att den säger upp hyresavtalet med Närpes stad gällande fastigheten på Nordvägen 3 i Närpes från och med den 1.8.2014.

Nämnden besluter även att regionchefen före uppsägningen gör upp ett föravtal med fastighetsägaren.

Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslut: I enlighet med förslaget.

Delges: Styrelsen

(14)

KARKULLA:130 /2013

§ 99 Intek serviceenhet: Upphandling av städtjänster

Beredning: Siv Lundström, enhetschef vid Intek serviceenhet, Ann-Catrine Vuolle, regionchef

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Städning av fastigheten på Jakobsgatan 37 (Intek serviceenhet, Arbetskliniken i Jakobstad) och Köpmansgatan 2 (Intek serviceenhet)

Fastigheterna på Jakobsgatan 37 och Köpmansgatan 2 städas i nuläget av SJT Cleaning. Avtalet utgår den 31.12.2013.

Offertförfrågan (Se bilaga) på städning av ovannämnda fastigheter har varit framlagd på HILMA under tiden 9.10-28.10.2013. Två offerter har inkommit inom utsatt tid. (Se bilagor: SJT Cleaning, ISS Palvelut)

Uppdraget gäller för tiden 1.1.2014-31.12.2016.

Inkomna offerter och priser varit svåra att jämföra. I beräkning av total årskostnad har vissa uppskattningar gjorts utgående från givna prislistor.

Kostnaderna för att alternativt ha en anställd städare i deltid (18h/v) har också beräknats. (Se bilaga). I arbetsuppgiften skulle förutom städning av fastigheterna ingå handledning av klienter i arbetsverksamhet/arbetsträning/arbetsprövning/lära i arbete. I beräkningen utgår man från 1 klient enligt kategori 2. Städaren kunde vid behov handleda 2-3 klienter i grupp. Inga offerter har tagit ställning till eventuell klienthandledning.

Enligt beräkning skulle anställd i egen regi vara det mest kostnadseffektiva alternativet då man även beaktar klientinkomster. Möjligheten att erbjuda städuppgifter för klienter uppfyller målsättningen på vidgat serviceutbud och möjlighet att nå nya klientmålgrupper. Under 2014 har planerats ske förändringar i användningen av fastigheterna. Detta medför förändringar i städschemat och ställer krav på flexibilitet, vilket är ytterligare en motivering för anställning av egen städare.

Föreslås att inkomna offerter förkastas och anställning av städare i egen regi möjliggörs. Ärendet överförs till styrelsen som har rätt att omdisponera konton, så att medel för renhållningstjänster omvandlas till lönekonto för en städare i deltid. Städare anställs för ett år (2014), varefter konceptet utvärderas.

Lönekostnader och övriga kostnader i anslutning till renhållning delas proportionellt mellan Intek serviceenhet och Arbetskliniken.

Föredragning och förslag: Inger Bjon, regionchef, fornamn.efternamn@karkulla.fi Nämnden besluter

att förkasta inkomna offerter och

att överföra ärendet till styrelsen för omdisponering av medel från kontot för renhållningstjänster till månadslöner för befattningsinnehavare vid Intek serviceenhet och Arbetskliniken och

(15)

Justering Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet intygar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslut: I enlighet med förslaget.

Delges: Styrelsen

(16)

KARKULLA:126 /2013

§ 100 Kyrkbackens serviceenhet: Donationer

Beredning: Sanja Gutic-Lindström, enhetschef och Therese Lundén, regionchef fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kyrkbackens serviceenhet har år 2013 mottagit följande donationer:

Lucia-kommittén i Närpes, 1.2.2013:

Elvisp, värde av 40€

Matberedare, värde av 80€

Kaffeservis för tolv personer, värde av 100€

Serviceboende Bostället, Närpes stad, 4.11.2013:

Gammal symaskin, Singer Begagnad två personers soffa

Asima Besic, inhoppare på Kyrkbackens se, 10.10.2013:

Begagnad bordslampa Begagnad prydnadsvas Föredragning och förslag: Inger Bjon, regionchef

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Nämnden tar emot donationerna och riktar sitt varma tack till donatorerna.

Beslut: I enlighet med förslaget.

Delges: Donatorerna och Kyrkbackens serviceenhet

(17)

Justering Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet intygar

KARKULLA:128 /2013

§ 101 Backebo serviceenhet: Donation

Beredning: Malin Nordling, enhetschef, Ann-Catrine Vuolle, regionchef, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Backebo serviceenhet har emottagit en donation på 200 euro från Svenska Folkskolans vänner rf. Bidraget har utbetalats till Kårkullas bankkonto. Backebo använder pengarna för inköp av lättläst litteratur till enheten.

Föredragning och förslag: Inger Bjon, regionchef, fornamn.efternamn@karkulla.fi Nämnden antecknar donationen för kännedom och riktar ett varmt tack till Svenska folkskolans vänner rf.

Beslut: I enlighet med förslaget.

Delges: Svenska Folkskolans vänner rf och Backebo serviceenhet

(18)

§ 102 Tjänstemannabeslut

Beredning: Britt-Marie Hjortell

Enligt samkommunens instruktion § 11, mom. 2 skall en förteckning föras över de beslut som fattas av en enskild tjänsteman. Denna förteckning skall enligt samma paragraf underställas närmast överordnade förtroendeorgan.

Föredragning och förslag: Inger Bjon

Föreslås att förteckning över enskilda beslut fattade av Enhetschefer antecknas och konstateras att det inte finns anledning att överföra beslut till styrelsen.

Datum Paragraf Beslutsfattare Innehåll

Boende och dagverksamhet norra regionen Boende och dagverksamhet mellersta regionen

Boende och dagverksamhet södra regionen

11.03.2013 – 14.10.2013 § 1 – 80 Johanna Söderback 18.03.2013 – 15.11.2013 § 1 – 112 Sanja Gutic-Lindström 26.07.2013 – 07.11.2013 § 77 – 117 Isabella Ebbols

Föredragning: nämndeordförande Roger Eriksson

Underställs regionchefernas beslutsparagrafer

15.10.2013 – 18.11.2013 § 239 - 262 regionchef Inger Bjon

Beslutsförteckning finns till påseende vid mötet.

Förslag: Nämnden antecknar sig för kännedom tjänstemannabeslut enligt förteckning och konstaterar att det inte finns orsak att överföra beslut till nämnden.

Beslut: I enlighet med förslaget

(19)

Justering Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet intygar

§ 103 Nästa nämndmöte

Förslag: Inger Bjon, regionchef, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Nämnden besluter om tidpunkt och plats för följande nämndmöte.

Beslut: Nästa nämndmöte hålls torsdagen den 16.01.2014 kl 15.00 i vid Kvadratens serviceenhet på Magasingatan 12 i Vasa.

Nämnden befullmäktigade ordförande Roger Eriksson och regionchef Ann- Catrine Vuolle att utföra ev. intervjuer av sökande till den lediganslagna kuratorstjänsten i Jakobstad.

(20)

§ 104

Anmälningsärenden

Föredragning: Inger Bjon, regionchef

Styrelsen 31.10.2013 § 156 Införande av ny vårdtyngdsmätare i Kårkulla samkommun (bilagor)

Styrelsen 31.10.2013 § 157 Kårkulla samkommuns ekonomiska situation 01.01- 31.08.2013

Styrelsen 31.10.2013 § 160 Samkommunens ekonomiska resultat 01.01- 30.09.2013 (bilagor)

Kassagranskning 2013 i Mellersta och Södra regionerna (bilagor) Styrelsen 26.11.2013 § 168 Styrelsens kalendarium våren 2014 (bilaga) Utökade ledningsgruppens PM 28.10.2013: Investeringsprocessen

Regionchefen för mellersta Österbotten avslutar sin tjänstgöring för Kårkulla samkommun den 31.12.2013.

Förslag: Nämnden antecknar ärendena för kännedom Beslut: I enlighet med förslaget.

(21)

Justering Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet intygar

§ 105 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

(22)

§ 9998 ANVISNING FÖR FRAMSTÄLLANDE AV RÄTTELSEYRKANDE

BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91

§ kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Gäller § 92-96, 98-105

Besvär över nedan nämnda beslut kan inte anföras enligt följande speciallagstiftning:

Gäller §

RÄTTELSEYRKAND E till samkommunen

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan rikta ett skriftligt rättelseyrkande till regionala nämnden i Österbotten.

Gäller § 97

Rättelseyrkande får framställas av en part, dvs. den som beslutet gäller, eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet påverkar direkt (part) eller av en samkommun och samkommunens medlemmar.

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses, om inget annat visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att beslutet avsänts till parten per brev. En samkommun och samkommunens medlemmar anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt till påseende hos samkommunen.

Kravet med motiveringar och beslutet i vilket ändring söks ska framgå ur

rättelseyrkandet. I ansökan ska den som yrkar på rättelse och den som avfattat skrivelsen anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer.

Till rättelseyrkandet ska fogas:

- handlingar man hänvisar till -fullmakt, om ombud anlitas

Kontaktinformation till samkommunen

Kårkulla samkommun

Regionala nämnden i Österbotten Fredsgatan 16 B

65100 Vasa tfn * 0247 431 222 fax (02) 458 1040

Rättelseyrkandet kan också skickas per e-post till adressen: info@karkulla.fi

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna ska tillställas besvärsmyndigheterna före utgången av tjänstetiden på sista dagen av besvärstiden.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

(23)

Justering Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet intygar

TID FÖR

RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSTID

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den utsatta tiden. Om sista dagen av den utsatta tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda får rättelseyrkande och besvär lämnas in förta vardagen därefter.

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollet.

(24)

RÄTTELSE- OCH BESVÄRSANVISNING ENLIGT LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING

Enligt lagen om offentlig upphandling kan en part söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i

upphandlingsförfarandet som gäller offentlig upphandling genom att yrka på att den upphandlande enheten rättar beslutet eller avgörandet. Ärendet kan också genom besvär föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet i 15 § i upphandlingslagen.

Det nationella tröskelvärdet är:

30.000 € varor och tjänster

100.000 € hälsovårds- och socialtjänster

150.000 € byggentreprenader och byggkoncessioner

(25)

Justering Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet intygar

I Rättelseanvisning Den som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller med något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse enligt 80–83 § i upphandlingslagen. En anbudsgivare som har deltagit i ett

anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) får skriftligen yrka på upphandlingsrättelse av den upphandlande enheten.

En part ska lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse inom 14 dagar från att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet.

Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande

handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att

datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande

omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått ta del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses

delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis.

Innehållet i yrkandet på upphandlingsrättelse

Av yrkandet på upphandlingsrättelse ska det framgå vad som yrkas inklusive motiveringar.

Av yrkandet ska framgå namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för att ärendet ska kunna hanteras.

Till yrkandet på upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

Distributionsadress

Ett yrkande på upphandlingsrättelse lämnas in till den upphandlande enheten.

Kontaktinformation för den upphandlande enheten:

Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA e-post info@karkulla.fi

Tidpunkten för när yrkandet på upphandlingsrättelsen anhängiggörs och behandlas påverkar inte den tidsfrist inom vilken en part med stöd av upphandlingslagen kan söka ändring genom besvär hos marknadsdomstolen.

(26)

Justering Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet intygar

II.

Förande av ärenden till marknadsdomstolen

Anbudsgivare, anbudssökande eller andra som saken gäller kan föra ärendet till marknadsdomstolen genom besvär.

Enligt 86 § i lagen om offentlig upphandling får ändring inte sökas genom besvär i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal om inte marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet. Tillstånd ska beviljas, om

1) det är viktigt att pröva ärendet med tanke på tillämpningen av lagen i andra likadana ärenden, eller

2) det finns vägande skäl som anknyter till förfarandet vid den upphandlande enheten.

Om inte något annat bestäms i lag ska besvären lämnas in skriftligen inom 14 dagar från det att parten i fråga har fått ta del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärsanvisning.

Besvären ska anföras inom 30 dagar från det att parten i fråga har fått del av beslutet, om den upphandlande enheten har ingått ett upphandlingskontrakt med stöd av 78 § 1 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta väntetiden.

Besvären ska lämnas in senast sex månader efter det att upphandlingsbeslutet har fattats, om anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått ta del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärsanvisning och upphandlingsbeslutet eller besvärsanvisningen har haft väsentliga brister.

Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande

handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att

datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande

omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått ta del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses

delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis.

Innehållet i besvären

I besvären ska uppges det upphandlingsärende som besvären gäller och ändringssökandens yrkanden med motiveringar. När det gäller en upphandling som grundar sig på ett ramavtal ska parten i besvärsskriften motivera varför behandlingstillstånd bör beviljas.

I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ett ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges. Vidare ska postadress och telefonnummer anges för meddelanden till ändringssökande.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften.

Till besvären ska fogas det beslut som överklagas i original eller som kopia och ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning om när besvärstiden har börjat. Till besvären ska fogas de handlingar som ändringssökanden hänvisar till som stöd för sina yrkanden. Ett ombud ska till besvärsskriften foga en fullmakt enligt 21 § i förvaltningsprocesslagen.

Inlämning av besvären

Besvären ska lämnas in till marknadsdomstolen. De ska vara inlämnade senast den sista dagen av besvärstiden innan marknadsdomstolen stänger. Själva delfåendedagen räknas inte med.

Besvären kan lämnas in till marknadsdomstolens kansli personligen, genom ombud, genom bud, per post eller som telefax alternativt med e-post så som lagen om elektronisk

kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) föreskriver.

(27)

Justering Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet intygar

Om sista dagen för anhängiggörande infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får handlingarna lämnas in till marknadsdomstolen den första vardagen därefter.

Besvärsförbud I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt 102 § i upphandlingslagen får ändring inte sökas med stöd av kommunallagen eller förvaltningsprocesslagen.

I en upphandling som grundar sig på ett ramavtal får ändring inte sökas genom besvär om inte marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet enligt 86 § i lagen om offentlig upphandling.

Underrättelse om ändringssökandet till den upphandlande enheten

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende med stöd av 88 § i upphandlingslagen ska skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till

marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas till den upphandlande enheten senast då besvären över upphandlingen lämnas in till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten på adressen som uppges i punkt I.

Marknadsdomstolens adress och annan kontakt information

Marknadsdomstolen Banbyggarvägen 5 00520 HELSINGFORS Telefon: 029 564 330 Telefax: 029 564 3314

e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :