Kårkulla samkommun. Regionala nämnden i Nyland. Protokoll

Full text

(1)

Regionala nämnden i Nyland

Protokoll

15.02.2016

(2)

Sammanträdestid: Måndag 15.02.2016 kl.16:00-16:30

Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande

x Kari Hagfors, ordförande Roger Weintraub

Anita Spring, vice ordf. Torbjörn Bergström

x Anna Lena Karlsson-Finne Laura Karén

x Olof Cantell Viveca Lahti

x Hilkka Toivonen Pekka Poutanen

x Anders Backström Stina Michelsson

x Paul Nieminen Petri Lehtinen

Anmärkning:

Övriga närvarande

x Trude Jansson-Wenberg, regionchef i västra Nyland, föredragande och sekreterare x Ulrika Paavolainen, vik. regionchef i mellersta Nyland, sakkunnig

Anmärkning:

Paragrafer

§1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§1-11 Behandlas

Underskrifter

Kari Hagfors, ordförande Trude Jansson-Wenberg, sekreterare

Protokollets justering

Paul Nieminen har ____/____ 2016 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Olof Cantell har ____/____ 2016 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Protokollet har framlagts till påseende 7.3.2015

Kårkulla samkommun, Centralförvaltningen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala,

Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

(3)

Sammanträdestid: Måndag 15.02.2016 kl.16.00

Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Hfors, Byholmsgränden 7 A Ärende

§1 Mötet förklaras öppnat och konstateras vara i föreskriven ordning sammankal- lat och beslutsfört

§2 Godkännande av föredragningslistan

§3 Val av protokolljusterare

§4 Förnyat samarbetsavtal med Eteva gällande Grankullaboende

§5 Val av enhetschef till Näse serviceeenhet i östra Nyland

§6 Kassagranskning i Östra Nyland

§7 Fördelning av budget för Nyland 2016

§8 Brukarrådet för östra Nylands protokoll för kännedom

§9 Ta del av tjänstemännens beslut protokoll

§10 Anmälningsärenden

§11 Övriga ärenden

Kari Hagfors ordförande

(4)

§ 1 Mötets förklaras öppnat och konstateras var i föreskriven ord- ning sammankallat och beslutfört

Beslut: Nämnden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

§ 3 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare valdes Paul Nieminen och Olof Cantell.

(5)

KARKULLA:223 /2015

§ 4 Förnyat samarbetsavtal med Eteva och Grankulla boende

Föredragning: regionchef Trude Jansson-Wenberg Bilaga: Avtalet mellan Eteva och Grankulla boende

Förslag: Nämnden godkänner förnyat avtal mellan Eteva och Grankulla boende.

Beslut: Nämnden godkände förnyat avtal mellan Eteva och Grankulla boende fr.o.m.

1.1.2016, uppdateras 1 gång/år.

Delgivning: vik.regionchefen i mellersta Nyland Ulrika Paavolainen

(6)

§ 5 Val av enhetschef till Näse serviceenhet i östra Nyland

Beredning: regionchef Trude Jansson-Wenberg Föredragning: Trude Jansson-Wenberg

Tjänsten som enhetschef vid Näse serviceenhet har varit ledig att sökas under tiden 1.11.2015–4.12.2015.

Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högskoleexamen, (lag 272/2005§10mom.4), kännedom om branschen samt tillräcklig ledarförmåga. Sökande bör även ha muntliga och skriftliga kunskaper på minst mellannivå samt för uppgiften tillräckliga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Anställningen inleds med prövotid. Den valda bör innan tjänsten tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Tjänsten har sökts av Annina Alexandersson, Susanne Ahlqvist, Mervi Heikkinen, Dani- ela Spring, Johnny Haataja.

Fyra sökande har intervjuats av regionchefen och enhetschefen.

Ansökningarna finns till påseende vid mötet.

Annina Alexandersson, Susanne Ahlqvist, Mervi Heikkinen, Daniela Spring, Johnny Haataja är behöriga för tjänsten.

På basen av utbildning, arbetserfarenhet och intervju anses Annina Alexanders- son vara den som bäst lämpar sig för tjänsten.

Beredarens förslag: regionchef Trude Jansson-Wenberg

Nämnden väljer Annina Alexandersson till tjänsten som enhetschef för Näse ser- viceenhet i östra Nyland från och med 1.3.2016 med en prövotid om 6 månader.

Före tillträdet bör godtagbart läkarintyg över lämpligheten uppvisas.

Föredragarens förslag:

Nämnden besluter i enlighet med beredarens förslag.

Beslut: Förslaget godkänndes

Delgivning:

Sökande till tjänsten

Regionchefen i östra Nyland Personalförvaltningen

(7)

§ 6 Kassagranskning i östra Nyland

Beredning: kanslist Pia Lindh

Föredragning: regionchef Trude Jansson-Wenberg

Kassagranskningar gjorda i Östra Nyland oktober 2015-januari 2016.

Onsdagen den 21.oktober 2015

Sibbo Saga-boendets klientkassor granskades. Klientmedlen granskades 6 st. på måfå, tog varannan bokföringsmapp. Samt vid varje klient 3 st. stickprov på kli- enternas kvitton. Summorna i allas börsar stämde överrens med saldot i bokfö- ringsmappen. Kvittona stämde i 5 fall, i en klients fall var en rad borta i bokfö- ringstexten, men vi åtgärdade det på plats och ställe tillsammans med enhetsche- fen. Alla bokföringsmappar var inlåsta i ett skilt skåp, börsarna var inlåsta i ett annat skåp. Dessa förvaras i ett låst rum.

Tisdagen den 10 november 2015 Granskades Utterbäck Serviceenhet.

Gossebo har handkassa, inga klientmedel där. Bokföringen finns i mappar i en- hetschefens rum. Saldouppgifter som är bokfört för handkassan stämmer överrens med pengarna som finns i skrinet. Det finns också en kökskassa där medel kom- mer in främst från matgäster, den kassan fanns för tillfället i köket. Handkassan är inlåst i enhetschefens rum i ett kassaskåp.

Villa Nan har klientmedel. Där bor 10 st varav 9 har egna börsar och bokföring.

Granskade 4st stickprov, samt 3 st kvitton från vardera klient. Alla summor och kvitton stämde överrens. Allt är inlåsta i skåp.

Albertina och Wilhelmina bor 12 st klienter totalt på båda ställen(dvs 6 klienter på Albertina och 6 klienter på Wilhelmina), därför granskades totalt 6 st stickprov klientmedel samt 3 st kvitton från vardera klient. Alla summor stämde överrens med saldot samt kvittona var ok! Allas börsar inlåsta i kassaskrin samt inlåsta i skåp.

Åsen lägenhetsboende, där bor 8 klienter, stickprov 4 st klientmedel och kvitton 3 st per klient. Alla summor och kvitton var ok. Allt inlåst i skåp!

Pia-hemmet bor 6 st ungdomar för tillfället. Jag granskade hälften dvs. 3 st. Alla saldon stämde överrens med summan i bokföringen samt kvittona stämde över- rens med det som bokförts. En del klienter har 2 börsar så att dom inte har möj- lighet att nappa en börs där hela summan finns och göra sej av med alla pengar på en gång. Allt inlåst i skåp.

Onsdagen den 25 november 2015

Granskades handkasseredovisningen på Omsorgsbyrån i Borgå. Uppgifterna finns i en mapp i Regionchefens låsta skåp, samt pengarna i en börs i samma låsta skåp.

Summan som var i handkassan stämde överrens med bokföringen. Allt ok!

Tisdagen den 8 december 2015

Granskades Näse serviceenhets boende inkl.Linjevägens boende.

Linjevägens boende har 7 barn. 3 st.stickprov granskades. Allas summor stämde överrens med saldot i börsen. Samt vid kvitton gjordes 3 stickprov på vardera kund. Och kvittona stämde också. Allt inlåst i skåp och kassaskrin.

(8)

Vid Näse lägenhetsboende bor 9 klienter. 4 st stickprov granskades, och 3 st kvit- ton på vardera kund. Saldot stämde överrens med bokföringen samt kvittona stämde. I gruppboendet bor 11 st klienter, varav 5 st granskades och också där kollades 3 st stickprov på kvitton. Allt stämde överrens med bokföringen. Här också var allt inlåst.

De som bor i egna stödboenden som hör till Näse serviceenhet har alla sina egna börsar i egna lägenheter, så som granskades inte. Dom har alltså själv koll på sin egen ekonomi.

Tisdagen den 26 januari 2016

Granskades Jackarby gatans boendes klientkassor. 10 st klienter bor där, därav granskades 5 st på måfå, allas summor i bokföringen stämde överrens med saldot i börsen. Det fanns inga kvitton att granska eftersom det börjat nytt år. Alla börsar och bokföringsmappar var inlåsta.

Tisdagen den 26 januari 2016

Granskades Södis Serviceenhets handkassa. Inga klientmedel finns här. Hand- kassan stämde överrens med redovisningen. Pengarna finns i ett låst skrin inlåst i ett skåp i enhetschefens rum.

Sammandrag:

Jag har som det säkert märks, granskat 50 % på alla ställen som stickprov. Hos nån enstaka klient kunde det vara lite råddigt i mappen med alla kvitton, men för det mesta så var det ordning och reda och på alla ställen var börsarna samt bokfö- ringsmapparna inlåsta! Omsorgsbyrån i Borgå

Beredarens förslag:

Nämnden godkänner genomförd kassagranskning i östra Nyland Föredragarens förslag:

Nämnden besluter i enlighet med beredarens förslag

Beslut: Nämnden godkände ärendet i enlighet med föredragarens förslag

Distribution: regionchefen i östra Nyland, kanslisten i östra Nyland

(9)

§ 7 Fördelning av budget och prestationer för Nyland 2016

Beredning: regionchef i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg regionchef i mellan Nyland Jenny Ek

Föredragning: regionchef i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg förnamn.efternamn@karkulla.fi

Bilagor: Regionchefen i mellersta Nylands sammanställning av fördelning av budget och prestationer

Regionchefen i västra Nyland sammanställning av budget och prestationer för så- väl östra som västra Nyland

Regioncheferna gör en muntlig redogörelse för respektive region under mötet.

Beredarens förslag:

Nämnden godkänner sammanställningarna av budget och prestationer för Nyland 2016 och tar del av den muntliga redogörelsen.

Föredragarens förslag:

Nämnden besluter i enlighet med beredarens förslag.

Beslut: Förslaget godkänndes

(10)

§ 8 Brukarrådet för östra Nyland protokoll för kännedom

Föredragning: regionchef Trude Jansson-Wenberg

Antecknas protokoll för brukarrådet för östra Nyland enligt följande:

Möte 17.11.2015

Förslag. Nämnden antecknar protokollet och ger brukarrådet feedback på protokollet.

Beslut: Antecknades för kännedom.

(11)

§ 9 Ta del av tjänsteinnehavarbeslut

Beredning: kanslist Pia Mikkonen, kanslist Sara Avdi Föredragare: ordförande Kari Hagfors

Bilaga: Förteckning över de tjänsteinnehavarbeslut som tillställts nämnden.

Följande tjänsteinnehavarbeslut har tillställs nämnden:

Region mellersta Nyland, vik.regionchef Jenny Ek

§101/19.11.2015 Lån av befattning från pool boende mellersta Nyland till Maj parkens serviceenhet. Vårdarbefattningen 1137 utlånas 100 % (arb.tid 38,15h/v) från(2170) pool boende mellersta Nyland till 2172 Majparkens serviceenhet under tiden 23.11,2015 – 31.1.2016.

§106/27.11.2015 Arbetsavtal. Pio Simonsen, personlig hjälpare (befattning 3040) Treklangens serviceenehet fr.o.m. 1.1.2016.

§107/4.12.2015 Arbetsavtal. Åsa Lindroos, vårdledighetsvikariat (befattning 718) Treklangens serviceenhet4.1-2016 – 13.5.2018.

§109/7.12.2015 Tjänsteledighet utan lön 4-5.1.2016, Helsingfors omsorgsbyrå.

§118/9.12.2015 Arbetsavtal. Pamela Puntti, handledare (befattning 319) Treklang- ens serviceenhet fr.o.m. 1.1.2016.

§120/17.12.2015 Tjänsteledighet utan lön 31.12.2015, Treklangens serviceenhet.

§121/15.12.2015 Majparkens serviceenhet. Jenny Östman beviljas avsked 8.12.2015.

122/15.12.2015 Amandine Ba utses till ställföreträdare för Majparkens serviceenhet 11.1.2016 – 31.3.2016.

§123/15.12.2015 Tjänsteförordnande. Juanita Weckman fortsätter sitt arbete som vik.

enhetschef för Majparkens serviceenhet 11.1.- 31.3.2016.

§124/17.12.2015 Deltagande i extern utbildning 22.4.2016. Andrea Westerén, om- sorgsbyrån. Kehitysvammaliitto: Vähemmän taistelua, vähemmän kiukkua – Haastavat tilanteet arjessa (amattilaisille).

§125/17.12.2015 Deltagande i extern utbildning 22.4.2016. Katarina Dahlgren, om- sorgsbyrån.

Samma utbildning som § 124.

§128/21.12.2015 Arbetsavtal. Sofie Rikberg. Vårdare (befattning 958) Västerledens serviceenhet fr.o.m. 1.1.2016.

§129/21.12.2015 Arbetsavtal. Paula Kääriäinen. Vårdare (befattning 482) Västerledens serviceenhet fr.o.m. 1.1.2016

§130/22.12.2015 Sofie Rikberg utses till ställföreträdare för Västerledens serviceen- het 1.1.2016 -31.12.2016.

§131/22.12.2015 Deltagande i extern utbildning 26 -27.4.2016 Melanie Shametaj, Treklangens serviceenhet.Kehitysvammaliitto: Minun elämäni! – Yksilökeskeisen suunnittelun peruskurssi.

A-beslut

§3/01.12.2015 Val avpersonlig hjälpare (befattning 3040) till Treklangens service- enhet. Pio Simonsen valdes.

§4/15.12.2015 Förlängning av vikariat som enhetschef för Majparkens serviceen- het. Enhetschefen för Majparken har anhållit om avsked 8.12.2015.

Juanita Weckmans förordnande som vik.enhetschef förlängs under tiden 11.1.- 31.3.2016.

(12)

§5/16.12.2015 Val av handledare (befattning 319) till Treklangens serviceenhet.

Pamela Puntti valdes.

§6/22.12.2015 Val av vårdare (befattning 958) till Västerledens serviceenhet.

Sofie Rikberg valdes.

§7/22.12.2015 Val av vårdare (befattning 482) till Västerledens serviceenhet.

Paula Kääräinen valdes.

§8/22.12.2015 Vårdarbefattning 672 på Västerledens serviceenhet har varit ledig- anslagen. Det har inkommit sex ansökningar inom utsatt tid, av vilka fyra var behöriga vårdare och två obehöriga. Av dessa fyra behöriga sökande återtog två personer sina ansökningar och återstå- ende två bedömdes inte ha personlig lämplighet för vårdarbefatt- ningen. Föreslås att vikarie anställs under en tidsbegränsad period på vårdarbefattningen 672 och att den lediganslås på nytt under vå- ren 2016.

vik.regionchef i mellersta Nyland Ulrika Paavolainen A-beslut

§1/08.01.2016 Val av personlig hjälpare (befattning 3081) till Treklangens serviceenhet från 1.2.2016 Johan Bertmar valdes.

§2/11.1.2016 Val av handledare (befattning 545) till Treklangens serviceenhet från 4.1.2016. Fredrik Killi valdes.

Region västra Nyland, regionchef: Trude Jansson-Wenberg A-beslut

1/22.1.2016 Val av vikarierande enhetschef till Treklangens serviceenhet under tiden 19.1 – 31.3.2016 då enhetschef Ulrika Paavolainen (235) vika- rierar regionchefen i mellersta Nyland. Melanie Shametaj utses till vik.enhetschef på Treklangens serviceenhet under tiden 19.1 – 31.3.2016

§12/23.12.2015 Anställning av vårdare deltid, 1232 till Dagtek serviceenhet 23.12.2015

§13/23.12.2015 Anställning av vårdare heltid, 1233 till Dagtek serviceen- het/korttiden

§2/13.01.2016 Flyttning av personal nummer 3034 från Dagtek serviceenhet till Österby serviceenhet fr.o.m. 1.1.2016

§3/18.01.2016 Val av vikarierande kanslist nr.988 till Omsorgsbyrån

§4/18.01.2016 Befattning nr.932 flyttas från Näse serviceenhet till Saga serviceen- het tillsvidare fr.o.m. 12.1.2016. Vakansen är vakant.

§5/19.01.2016 Anställning av vikarierande enhetschef nr.931 på Näse serviceenhet under tiden 1.1.2016–31.1.2016

Beslutsprotokollen finns till påseende på mötet.

I förteckningen ingår inte beslut i ärenden gällande kortvariga tjänste-och arbets- ledigheter i vilka beslutanderätten fastställts i samkommunens förvaltning stadga och gällande vilka nämnde beslutat att inte utnyttja sin rätt att ta till behandling.

(13)

Beredarens förslag:

Nämnden antecknar att den tagit del av protokollen samt beslutar att en överfö- ring av besluten inte är påkallad.

Föredragarens förslag:

Nämnden beslutar i enlighet med beredarens förslag.

Beslut: Nämnden besluter enligt föredaragarens förslag.

(14)

§ 10 Anmälningsärenden

Föredragning: ordförande Kari Hagfors

Informationsärenden från styrelsemötet 28.1.2016 gavs för kännedom.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Nämnden antecknade ärendena för kännedom.

§ 11 Ev. övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

(15)

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE

BESVÄRSFÖRBUD

Ändring får inte sökas i beslut som gäller beredning eller verkställighet.

Gäller § 6-11

RÄTT ATT FRAMSTÄLLA RÄTTELSEYRKANDE

Den som är missnöjd med detta beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Gäller § 4, 5

TIDSFRIST FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandet ska lämnas in till Kårkulla samkommuns registratur i mellersta Nyland senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas.

Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för rättelseyrkande. Om den sista dagen för att framställa ett rättelseyrkande infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får rättelseyrkande framställas den första vardagen däref- ter.

MYNDIGHET TILL VILKEN RÄTTELSEYRKANDE SKA FRAMSTÄLLAS Rättelseyrkandet framställs till regionala nämnden i Nyland.

Post- och besöksadress: Omsorgsbyrån i Mellersta Nyland, Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

E-postadress: info@karkulla.fi

Faxnummer: fax 0247 431 523

Telefonnummer: * 0247 431 222 må-fr 9-15 eller 0247 431 516 (kanslisten i mellersta Nyland)

RÄTTELSEYRKANDETS FORM OCH INNEHÅLL

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I rättelseyrkandet ska uppges:

- det beslut i vilket rättelse yrkas - hurdan rättelse som yrkas - på vilka grunder rättelse yrkas

(16)

I rättelseyrkandet ska dessutom uppges namnet på den som framställt rättelseyrkandet samt perso- nens hemkommun, postadress och telefonnummer. Om beslutet som fattats med anledning av rät- telseyrkandet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

PROTOKOLL

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kårkulla samkommuns registratur i Nyland.

Post- och besöksadress: Omsorgsbyrån i Mellersta Nyland, Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

E-postadress: info@karkulla.fi

Faxnummer: fax 0247 431 523

Telefonnummer: * 0247 431 222 må-fr 9-15 eller 0247 431 516 (kanslisten i mellersta Nyland)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :