• No results found

Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås därför besluta att besluta om stopp för användandet av bemanningsföretag under 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås därför besluta att besluta om stopp för användandet av bemanningsföretag under 2016"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) Kristina Bergqvist

Kanslienheten

Landstingsdirektörens stab

2016-01-12 Ärendenummer: 2016/00217

Nämnden för Blekingesjukhuset

Förbud för användande av bemanningsföretag

Det ekonomiska läget är ansträngt och landstinget kommer även under 2016 att ha behov av åtgärder för att kunna nå en ekonomi i balans. Landstingsstyrelsen fattade den 14 december 2015 ett beslut att förbjuda användandet av bemanningsföretag i sin egen verksamhet och uppmanade samtidigt övriga nämnder att fatta samma beslut.

Förbudet är inte ett heltäckande förbud, utan förvaltningschef tillhörande nämnden för blekingesjukhuset vård kan medge undantag från detta beslut. Mot bakgrund av ovan nämnda föreslås nämnden för blekingesjukhuset att införa ett förbud mot användande av

bemanningsföretag under 2016.

Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås därför besluta

att besluta om stopp för användandet av bemanningsföretag under 2016. Eventuella undantag beslutas av förvaltningschef

Karlskrona, dag som ovan

………

Lars Almroth Förvaltningschef Blekingesjukhuset

References

Related documents

Den fasta vårdkontakten på vårdcentralen utgör basen för en fungerande vård och samverkan kring de mest sjuka äldre och för att kunna utveckla och säkerställa bl. denna

I Landstingsstyrelsens verksamhetsplan för 2014 beslutades att eventuella ökade kostnader förknippade med införande av heltid och önskad sysselsättningsgrad skulle hanteras

att lämna svar på revisonsrapporterna vid nämndens sammanträde den

Blekingesjukhuset har ett allvarligt ekonomiskt läge där verksamheten inte inryms inom budgeterade anslag.. Prognostiserat underskott för helår 2017 beräknades till – 174,4 mnkr i

Vid granskningstillfället (maj 2018) var sommarschemat för 2018 inte helt färdigt. Åtgärder som vidtagits är att föräldralediga arbetar vissa timmar, AST

Förbudet är inte ett heltäckande förbud, utan förvaltningschef tillhörande nämnden för primärvård och folktandvård kan medge undantag från detta beslut. Mot bakgrund av ovan

Sommarpaketet ska användas restriktivt som ett alternativ när vikarier inte kunnat rekryteras och beslutas av respektive förvaltningschef.. Nämnden för primärvård och

Revisorerna tillstyrker att nämnden för Blekingesjukhuset beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret