• No results found

Svar på författningsförslag - Skärpt kontroll över explosiva varor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Svar på författningsförslag - Skärpt kontroll över explosiva varor"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Mora kommun 792 80 MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel 0250-260 00 mora.kommun@mora.se www.morakommun.se

Svar på författningsförslag - Skärpt kontroll över explosiva

varor

Sammanfattning

Våldet i kriminella sammanhang har förändrats under 2000-talet och antalet skjutningar har ökat betydligt och många har ägt rum på offentliga platser. Ökningen kan härledas till kriminella grupperingar som har en ökad benägenhet att använda explosiva varor. I syfte att öka kontrollen över de som tar befattning med explosiva varor föreslår

promemorian författningsändringar i bland annat lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den nuvarande tillståndsprövningen föreslås bli mer omfattande och Polis-myndighetens roll vid tillståndsgivningen föreslås förstärkas. Samtidigt förtydligas och utökas regleringen kring bland annat möjligheten att återkalla tillstånd. Dessutom föreslås ändringar som kan stärka kontrollen, såsom begränsningar i vissa tillstånds giltighetstid och utökad föreskriftsrätt. För kommunerna förväntas kostnaderna öka genom förslaget då det bidrar till ökade uppgifter. Samtidigt förväntas förslagen ge en positiv brottsförebyggande effekt och öka säkerheten.

Synpunkter

Mora kommun har inget emot skärpning av reglerna för hantering av explosiva varor om det finns underlag som visar på att det är civila explosiva varor som ligger bakom det ökade antal sprängningar utförda av kriminella aktörer. En skärpning av regelverk för att komma åt kriminella aktiviteter får inte drabba legal yrkesverksamhet i form av ökat regelkrångel eller ökade kostnader.

Beslut

Mora kommun antar förslaget till svar på promemorian - Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott.

Beslut fattat

Med stöd av fastställt reglemente/delegationsordning För kommunstyrelsen Anna Hed Kommunstyrelsens ordförande Datum 2020-11-05 Dnr: MK KS 2020/00355 Regeringskansliet Justitiedepartementet

References

Related documents

Polismyndigheten är positiv till det föreslagna tillägget i 10 § LBE, som innebär att även risken för obehörigt förfarande ska beaktas vid betryggade inrättning av

förslaget förhåller sig till dessa eller eventuella andra relevanta EU-rättsliga bestämmelser finns emellertid inte heller i detta avsnitt eller, såvitt Regelrådet har kunnat

Storstockholms Brandförsvar är tillstånds- samt tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor inom förbundets tio medlemskommuner, och har därmed relevant kunskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och kommunernas verk- samhet i den del som nu är aktuell ska täckas fullt ut av avgifter, som redan enligt nu- varande

SKR konstaterar att det är angeläget att kompetensutveckling avseende tillstånds- och tillsynsprocessen för explosiva varor erbjuds kommunerna, oavsett om uppgifterna utökas

Verksjuristen Robert Barrefelt har varit föredragande..

En skärpt kontroll är även något som myndigheterna har diskuterat i regeringsuppdraget (Ju2019/03980/PO), som har till uppdrag att kraftsamla för att öka samhällets förmåga att

Mot denna bakgrund bedömer kommunen att det är svårt att avgöra vilken effekt skärpningen av lagen kommer att få på kriminellas tillgången till explosiva varor..