• No results found

Hur hållbart är certifierat skogsbruk? Andreas Bundsen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hur hållbart är certifierat skogsbruk? Andreas Bundsen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Degree project in Biology, Master of Science (2 years), 2014

Examensarbete i biologi 45 hp till masterexamen, Uppsala universitet, 2014

Biology Education Center and Department of Ecology and Genetics, Animal Ecology, Uppsala University Supervisor: Prof. Mats Bjröklund & Arbainsyah

Hur hållbart är certifierat skogsbruk?

Andreas Bundsen

Tropiska regnskogar är kända för sin biologiska mångfald. De avger och absorberar också stora mängder koldioxid, reglerar temperatur och renar luft. Regnskogen spelar därför en mycket viktig roll för jordens klimat. Dessvärre fortsätter avverkningen av regnskog vilket leder till att vi förlorar mängder av växt- och djurarter samt att klimatet förändras.

För att skydda regnskogen försöker man bland annat etablera skyddade områden (t.ex.

nationalparker), men dessa är ofta få och för små. Därför försöker man idag att avverka skogen på ett hållbart sätt som gör att de negativa effekterna av avverkningen minimeras, så kallat hållbart skogsbruk. Det finns också olika organisationer som certifierar företag som sysslar med hållbart skogsbruk. En sådan certifiering innebär att specifika regler och krav följs. I gengäld får skogsavverkningsföretaget en certifiering på sina produkter och tanken är att konsumeter senare ska kunna göra ett aktivt val för att välja hållbart framtagna produkter. En av världens mest kända certifieringsorganisationer är Forest Stewardship Council (FSC).

Ett problem med olika typer av certifieringar är dock att det finns väldigt lite bevis för att skogsbruket faktiskt minimerar effekten av förlust av biologisk mångfald. Denna studie försökte undersöka just detta genom att studera hur fåglar påverkas av FSC-certifierat skogsbruk. Fågelinventeringar där antal fåglar och art noterades gjordes på östra Borneo, på platser som hade avverkats av ett företag som var FSC-certifierat. Dessa inventeringar jämfördes sedan med inventeringar gjorda på en plats där företaget inte hade avverkat någon skog. Dessvärre hade det skett illegal avverkning på den platsen och inga slutsatser om det FSC-certifierade skogsbrukets påverkan kunde göras.

Illegal avverkning förekommer ofta i samband med kommersiell avverkning både i områden som avverkas och som inte avverkas. Det beror på att den lokala befolkningen lättare får tillgång till skogen i och med det vägnät som skapas av skogsföretag.

Tillgängligheten bidrar också till en ökad illegal jakt. När den här studien genomfördes påträffades också lokalbefolkning som både jagade och avverkade träd illegalt. Detta innebär med andra ord att det inte spelar någon roll om avverkningen i sig sköts på ett hållbart sätt, om effekterna i form av ökad illegal jakt och avverkning inte kan kontrolleras.

Fortsatta studier som undersöker effekterna av FSC-certifierat skogsbruk på den biologiska mångfalden behövs. I framtida studier är det viktigt att man använder sig av platser som inte påverkats av illegala aktiviteter eller på annat sätt blivit störda då man ska jämföra dem med platser som har avverkats inom ramarna för FSC. Det är också viktigt att

förhindra aktiviteter som illegal jakt och avverkning. Görs inte det spelar det ingen roll hur bra själva avverkningen i sig är eftersom regnskog då ändå förstörs.

References

Related documents

Nej, lavinen kumentet vänder består snarare av en till synes aldrig s1g i första hand till styrelser för sinande ström av märkliga ideer om länsarbetsnämnder

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skatten för diesel i arbetsmaskiner samt i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och

• deltagit i möten i Brysselnätverket kring skogsrelaterade frågor med svenska, finska och andra aktörer för påverkan och förberedelse för översyner inom

Enligt intressentteorin skall företag inte bara ta hänsyn till de finansiella faktorerna, utan även väva in de sociala och miljömässiga aspekterna för att slå samman alla

Denna uppsats behandlar klimatkompensation vid flygresor utifrån researrangörers och resebyråers perspektiv – varför de erbjuder detta, hur de uppfattar att de kan

Det är även så att vi gemensamt ansvarar för att utbilda till kunskap om vad som menas med social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling, inte bara för att alla som går

Att skapa en stad som är jämlik och till för alla ligger i linje med en tät stad, då det bidrar till att fler människor får tillgång till olika miljöer och funktioner som erbjuds

Beckman, Svante: Fornäs, Johan, Peter Aronsson, Karin Becker, Svante Beckman, Erling Bjurström, Tora Friberg, Martin Kylhammar, Roger Qvarsell (2007): Culture Unbound -

In general, the fiber-rich sediments in V€aja are more enriched in metals than the postglacial clay at Sandviken (SedS) and the reference station M0062, where the latter two

multicultural society that is our globalized world. What further strengthens my point is the construction of language. We all act according to the norms and conventions that is our

Underlaget till genomgången ska innefatta information om resultatet från revisioner, återkoppling från intressenter, rutiner för enheten som skulle förbättra

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse

The focus of this paper has been on the determinants of FD, with consideration been given to the fact that for economies in emerging and developing economies, local

We have derived asymptotic expressions for the covariance of the real and imaginary parts of identied transfer function models that are asymptotic both in the number of

Med anledning av att det fortfarande finns både mål och indikatorer som utgår från att skogsbruket i Huddinge är FSC-certifierat har det funnits ett behov av att utreda om

Genom intervjuer med fyra företag har vi kunnat ta del av mer djupgående information om företagen och hur deras verksamheter fungerar inom slow fashion samt hur

Detta kan i sin tur skapa besparingar för fastigheter när det kommer till uppvärmning, vilket i detta fall är vad 60 procent av den totala kostnaden för fastigheterna står

Under en gemensam intervju med respondenter från en lädergrossist i Sverige ställdes frågor 1 angående läderindustrin och produktion samt miljöaspekter. Läder anses

However, the results of an earlier study suggested that this probability was very low (Swenson and Sandegren 1999). Thus, we included these cases in our calculation of the

Signifikanta samband finns mellan samtliga delområden för yttre förutsättningar (tydlighet i roll, uppgift och process; balans i ansvar och befogenheter; kultur och stöd)

[r]

Sådana typer av kostnader kan vara ett exempel på intressanta områden att studera i framtiden, nu när vi vet att relativ hjärnstorlek faktiskt har betydelse och är viktig för