DIPLOMOVÁ PRÁCE

193  Download (0)

Full text

(1)

Fakulta textilní

ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESŮ ŘÍZENÍ KVALITY COP BODŮ A ROZMĚROVÉ STÁLOSTI SVAŘENÉ

KAROSERIE VE FIRMĚ ŠKODA AUTO

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Liberec 2015 Josef Pechlát

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Systems

V

k zefektiv

THEME: Streamlining Processes of COP Points Quality Control and .

ABSTRACT:

This diploma thesis deals with streamlining processes of quality control and

COP point quality control processes and dimensional stability by removing

existing types of waste. All kinds of waste are described in the theoretical part,

which is focused on the concept of lean production, quality concept and Toyota

Production Systems. Based on the theoretical part, there is analysed the

existing manufacturing process and quality with a focus on the measurement in

the production flow and the measurement in the laboratories. Within the thesis

solution, it is subsequently developed a proposal aimed at streamlining

processes of quality and production. At the end of the work, there is to develop

a financial evaluation, which describes resulting cost savings and overall return

of the planned investments by the existing quality management process.

(8)

, VFO1/6

V

soustav Liberci.

(9)

OBSAH

1. ... - 11 -

... - 13 -

3. Definice a historie pojmu jakost. ... - 14 -

... - 15 -

... - 16 -

- ... - 19 -

3.3.1 Procesy k ... - 21 -

3.3.2 Management toku hodnot. ... - 23 -

3.4 Toyota Production System ... - 34 -

... - 34 -

... - 35 -

... - 37 -

... - 38 -

... - 40 -

... - 40 -

koda Auto, a.s. ... - 44 -

... - 45 -

. ... - 48 -

-line a Off-line stanic v .. - 49 -

5.1 In- ... - 49 -

5.2 Off- ... - 50 -

... - 51 -

... - 57 -

... - 60 -

erimentu ... - 61 -

... - 61 -

... - 61 -

... - 62 -

... - 63 -

(10)

... - 63 -

... - 64 -

... - 64 -

... - 64 -

... - 65 -

... - 66 -

... - 66 -

6.3. ... - 67 -

... - 67 -

... - 67 -

... - 68 -

... - 69 -

... - 69 -

7. Porovn ... - 72 -

... - 78 -

8.1 ... - 79 -

8.2 ... - 80 -

8.3 ... - 83 -

9 ... - 86 -

... - 91 -

-line stanic ... - 97 -

... - 98 -

atury: ... - 100 -

... - 102 -

... - 103 -

... - 104 -

... - 104 -

(11)

Zkratka Jednotka

a.s. [ ]

apod. [ ]

CAD Data [ ]

cca. [ ]

COP Conformity of Production - [ ]

s [ ]

DP [ ]

GEO [ ]

GQD [ ]

GQF [ ]

In-line [ ]

ISO International Organisation for Standardization [ ]

KFM Katalog Funktionmass - [ ]

KUKA [ ]

max. [ ]

MAG Metal Argon Gas - [ ]

MIG Metal Inert Gas - [ ]

MKP [ ]

MS edisko [ ]

[ ]

obr. [ ]

Off-line v [ ]

PMP Plan messen punkt - [ ]

Q-Stat oj [ ]

RPS [ ]

SK251 [ ]

SKD [ ]

SPL System Problem Losung - [ ]

[ ]

tab. tabulka [ ]

TUL [ ]

VFO [ ]

VFF [ ]

VPF [ ]

VSP - [ ]

VW Volkswagen [ ]

(12)

1. Pr

v

o strategii, je

].

K

do

procesu.

ava

, tak i v o okruhu. P

a z - ,

aby v

u jen

[16].

(13)

m a je v as

v .

a

V

v organizaci nelze

, adaptabil

[21].

oblasti V

S

KVALITA NELZE VYKONT

Pokud

a

procesech .

a ve m toku

a procesu v vazba

roces lze jako

podniku by da z

(14)

2.

, tak, aby

zerv v a odstran

a nekvalit.

uje

pr , uje se

V v

M12 s

zabezpe Diplomo

je zpracovanou formou

,

V

za V

-line a In- .

t -line

ch a In- , a to

n

(15)

3. Definice a historie pojmu jakost

kvalita [7].

filozofovi Aristotelovi ze Stageiry.

Jakost se definuje jako: (barvy hebkosti apod.) obvykle

. [25]

, nebo , kvality

V a je

. [13], [15], [16], [27]

(16)

3.1.

hlediska historie jej lze tedy dosledovat

se vky na vznik

v hlediska managementu jakosti.

obku

k

V s vzestupu

dnes zachovaly. V

-

Model s technickou kontrolou -

zpravidla

(17)

-

Company Wide Quality Control (CWQC).

anagement

s

jakosti ISO

Normy se v

i Global Quality Management (GQM), resp.

managementu a procesu [5], [6], [14], [26].

3.2.

[1]

ve starov

jak jim i

(18)

Obr. 1 Management ja [30]

,

se

.

EN ISO 9001/2006.

9000:2006 pojmem produkt. U

spe

chu uta v

kvantit znaky

.

(znaky, k )

(19)

spokojenosti naky jakosti jsou

u

, designem,

, jakosti na a

i kvalitou produktu [28].

15].

fakt, schopnost uspokojovat

k

z [19].

v u managementu jakosti.

Management jakosti lze definovat jako specifickou

(obr. 2).

managementu jakosti

od trhu) konec projektu (po- ,

viz obr. 3 hlediska

Obr. 2 [29] Obr. 3 [27]

(20)

3.3. - ou n

v procesu [32].

Hist rozvoj

e a

v

Z

nejen v automob

firem, ale i u firem s m. Cel

vypozorovat v smyslu

u obsahuje.

setkat i s P

. V y, kter prezentuj

m a cesty, jak

, je

efektivitu a produktivitu.

-

Cena -

[25]

(21)

lze tedy shrnout a kde :

,

toku [33].

V

je jsou:

i

a stability procesu [33].

Pro

v [10], [17].

-

- -

-

-

- v

-

-

z . [11]

(22)

N

pod na obr. 4. [4].

Obr. 4 [4]

Z .

3.3.1 Procesy kvality a st

letech je v

hlediska mnoha firem

procesu kvality,

V

a , a to:

kvalita u zdroje

:

p .

[4]

a vizualizace

management toku hodnot

logistika procesy kvality

standardizace

management TPM

KAIZEN

(23)

S a

k . V

s ,

STOP LINKA

z kontrole

z V

ze

vropsk

prostoje ,

odstra

y

,

s ohle

redukci variabilitu procesu,

u zviditel

ality v

(24)

3.3.2 Management toku hodnot

podnik

. Management toku hodnot,

neboli Value Stream Management - ch ( )

v

i , a to v a administrativy.

lze tedy odhalit statky procesu

k ,

V danou

oru .

procesu.

VSM:

redukce ploch e

s v

j mi kroky

jednodu l

: m

,

n procesu,

p ,

p

.

(25)

V

ky y. Metody k

tedy:

5S

POKA YOKE JIDOKA

- ANDON

z

5S

etoda 5S

Japonsku. hlediska

zle toku,

e,

zle

(26)

, Metoda

5S je v pravidel (obr. 5).

z

japonsky anglicky

seiri sort

seiton straighten systematizovat

seiso shine

seiketsu standardize standardizovat shitsuke sustain

Obr. 5 Metoda 5S Seiri

d tak,

v po ) zkontrolovat

. Seiton Systematizovat

je

i.

(27)

Seiso

kroku je

. K

ho a. K aji

Seiketsu Standardizovat

ch postup

3S (Seiri, Seiton, Seiso).

- Shitsuke

S je d , S.

snadno . S danou metodikou

bez izika. m

5S

jejich organizmu

metody k zavedena [18],

[22].

A

Jako h nov

formy. ( .

)

(28)

metodice 5S.

- jednoduchost operace

e prvek, vede k eliminaci

chyb v .

K -

Tolerance a specifikace -

na eliminaci

ma -

-

hlediska op

Manipulace s s

(29)

hlediska ergonomie.

V IPA Slovakia se

:

t ,

o opti

v k

[4]

Z , a to:

POKA YOKE

z nepozornosti obsluhy - POKA-YOKE v

POKA YOKE z

POKA -

(30)

o

procesu (vada produktu)

Z eliminaci

.

[31].

JIDOKA

Japonska, kde byla vyvinuta firmou Toyota. Dle definuje

od v

na situaci, kdy se stane a dojde k vzniku nekvality. JIDOKY je tedy

k za nekvality

chyb

i k t

JIDOKY separac

K

snaha o o ,

k ,

j .

(31)

Postup k

Pro postup ho

na

signalizovat abnormalitu atalog

z

tandardizac

hlediska variability.

JIDOKA vymezuje vztah kvantity a kvality:

ANDON

Metod Japonska

(32)

signalizace na obsluha

P

je .

s kvalitou produktu,

a

obsluhy v .

.

[34]

ANDON

v

tabule

.

[23].

(33)

Obr. 6 Metoda ANDON [24]

KAIZEN

. Z adem

jako:

KAI - ZEN

- -

- -

(34)

nagmentu n lika

pracuje v

i

p

z ,

rganizace,

komunikace ace,

.

(35)

3.4 Toyota Production System

Toyota Production System (TPS) je v

definuje 14 pravidel.

[14].

Toyota Production Syste celkovou strategii, filozofii a

ocesu firmy Samo a na

v metod byly ).

na respektu k lidem snaze

[7].

V

n

procesu procesu [9].

filozofie

Z - rsk zofii, a to

[7]

je na celou i

i [7].

(36)

- n [7]

postupy a pravidla tak, firemn

kontaktu s

[7].

- [7]

V

,

elo k

v mimo

[7].

- [7]

[7].

(37)

-

pro . [7]

nekvality

jsou propojeny v

, [7].

-

[7]

,

hlediska standardizace lze mluvit

[7].

(38)

- tak, [7]

o:

[7].

- tak,

[7]

z

ho procesu,

[7].

-

[7]

, , je spojen s ma

[7].

(39)

ada 10 - v ji [7]

v z

duchu filozo

[7].

- tak,

[7]

V a dod

kvality [7].

[12].

3.4.4

- u zdroje. [7]

k ematickou oblast pouze

(40)

organizaci. , ale

nereprezent [7].

-

. [7]

,

u matiky [7].

-

(hansei) . [7]

V

k m

eliminovat z V jejich

[7].

(41)

4. Auto, a.s.

na u vozu.

. N do kontaktu s problematikou ch

stav

In-line stanic.

tzv. Off- je v

podkapitole. Bude hodnoc

po vy -

st

hlediska

4.1.

Z

(42)

27 %

-komponenty 100 %

- 100 %

16 % 73 % 84 %

GQD - GQF -

GQK - v

GQM -

GQA - kvality.

GQH -

MB.

GQV - kvali .

TK -

TPA - realizaci v

TZV -

TZZ -

VSP -

podporu

VFT -

podpora VFO1/6 - K

u In-line MS.

VFF1/6 - korekce v

v In-line MS.

(43)

informace o tom, v Z

j

m

34]

toku:

(formy, konstru ho

.

,

- V

2

(44)

kvality karoserie -

GEO GREIFERU.

V je FM, BM, COP),

jsou z

, v

pouze m na

.

je mo )

po

ch (lisovna,

v .

je hodnoceno

od kvality laku po a .

ch lakoven vady

z KTL), , apod.

v

nedostat .

kontroly lepidel, kontroly laku Proces kvalita je hodnocena z

powertrainu.

(45)

nedostatky jsou hodnoceny z hlediska kvality

. Nedostatky jsou procesu

j

formou SKD-

odstranit nedostatky s

Po

00 s

140

4.2. koda Auto, a.s.

MB I. a MB II.

MB I

MB II

V problematikou u modelu

Rapid SK251, a to z

(46)

4.3.

koda Auto, a.s.

je eliminace

spojena s , je z

v

kvalitu

u

produktivity.

y

Kvalita povrchu

(47)

Tab. 1

D

hlediska vzniku

katalogem

KFM - ou, kde je jejich

e

Stav 10/2011 Octavie)

Stav 04/2012 Octavie / A Entry Rapid / Toledo)

Plocha 37 900m2 Plocha 22 080m2

Kapacita 1000kar. / 3 sm. Kapacita 1200kar. / 3 sm.

963kar. / 3 sm. 1200kar. / 3 sm.

Takt linek 62sec. Takt linek 51sec.

97% 73%

St. automatizace 36,2% St. automatizace 83%

265 (KUKA) 536 (KUKA, FANUC)

on

roserie 68 312/4

380kg 259/245kg

496 427 (171KT / 256HT)

5159 A7 L 3895; C 3882 / A Entry 3485

e 200 e 218 / 132

7,8m 6,1m / 5,9m

e 41 e 22 / 18

7,6m 4,2m / 2,15m

Lepidla 72,2m Lepidla 36,8m / 29,3m

(48)

managementem).

u

-

typem karoserie a projektem.

Z hledi

prostorech jsou v pra

(podskupiny) k rotokoly)

cyklu

z In- -line s pro

, ,

relevanci k K

(viz tab. 2)

Tab. 2

LF -12

VFF -8

PVS -6

0S -3

SOP

0 +6 +12 >12

MIMO TOLERANCE

60% 30% 20% 10% 5% 3% 1% 0%

(49)

4.4. koda Auto, a.s.

V sou

m - Off-line .

In-line linky v Off-line

v procesu z pohledu kvality produktu integrace In-

Off-line stanic edisek,

Off-line stanic s vazbou . Bylo by

a . by se

i

- -line stanic

a , by dle

jak pe

, B,

SUV), jejic sv

-

(50)

5. -line a Off-line stanic v

K

-line a Off- y ce

5.1. In- pro model SK251

V -

- DEA BRAVO NT,

technolog opt

od firmy Leica (Lasertracker AT901 a T-sca robotu). -line

s

(tab. 3).

Tab. 3 -

Model Partie Program

SK251

UB II. 1 5

AB I. 1 5

AB V. 1 11

SK371

UB II. 1 5

AB I. 1 6

AB V. 1 13

SK372

UB II. 1 5

AB I. 1 6

AB V. 1 11

(51)

Oblasti jsou r relevantnosti

a In-

Aufbau

programech 37x)

In-line a Off- jsou zastoupeny dle p 5.2. Off-

Z -line

Off- ,

7.

Obr. 7

haly M14

In-

AB I., AB IV.

haly M12B

ce a haly M12B a M14

projektu SK251

(52)

pro model SK251 jsou zastoupeny

v h :

M15 Provozy lisoven

M14 podskupiny projektu SK251

M12B UB I.; UB II.; AB I.; AB II.; Postranice

etnosti . U In-

5.3.

ze str . Reklamace mohou od ,

, Z

. V

to jsou pak nekvality - ny

a maj nekvality je z

je v ti - SPL, v

hodnoty uch inut

detekce V SPL se

z v

i, a to

jsou v a ,

(viz obr. 8).

(53)

Obr. 8 [34]

Z

v protokolu o:

v

projektu modelu,

datu Samotn

GQD3 -

D

v je v

SPL, v

s S

SPL jako prezentace

K s

propojeno se statisti

BM body. V

procesu - c

p

a polohy procesu - c

pk

.

(54)

5.3.1 Vyhodnoc

druhy

vhodn pro zobraz Pro

orientaci v

protokolu se

. V

odchylek v , 9.

Obr. 9 [34]

V oty u jsou pro

ho z

obsluhu

(55)

pouze pro Off-line . P

bodu s obercov diagramu, jen

,

i bodu, bod danou chybu doplnit diagramem

s ednotliv

obr. 10.

Obr. 10 Vyhodno ]

procesu do

il meze jsou v SW eny

jsou

tehdy, kdy k

. d mu

ality. Zo

korekce s .

(56)

5.3.2 V

(obr. 11)

, P

S

odhalit , je

V

velmi velmi . V

a

Obr. 11 ou mapou [34]

na

deformacemi v apod. V zobrazovat

je r vy

In-line stanic nejvohd .

(57)

5.3.3

k ,

(obr. 12) u lze

u prezentaci jako v

ch na kvalifikaci obsluhy

funkci diagramu je k

oblasti

ho diagramu

je In-line ,

kvality

mu mn a svou

variabilitou -line stanic oproti

u Off-line stanic. Kobercov diagramem lze tedy -

Obr. 12 [34]

(58)

6.

Pro proces kapitole 5.3

kvality v

kace procesu z Off-

- z

Z

F-t ozptylech

a t-testu. E BM bodu ZR7105FX oblasti

UB II.

v - meze.

Na obr. 13 rizikovou oblast z

Obr. 13 [34]

(59)

Obr. 14 COP bod ZR7105FX [34]

V -

a 1) f- 2).

(60)

Obr. 15

ob KW36 2012

KW37 KW05 2013

KW06 2013 KW41 2013

0 50 100 150 200 250 300 350 400

9 1113151719212325283033353739414345474951 2 4 6 8 101214161820222527303234363840

Po -line a Off-line

Off-line In-line

[ - ]

[ - ]

(61)

15. Z

obr. 16.

Obr. 16 6.1

-

v i hodnotami

ZR7105FX Off-line a In-

-line

17

- -

[20].

11298 238

-line a Off-

IN

OF

(62)

Obr. 17 6.1.

i

kvality platformy UB II.

6.1

Separace -line bodu ZR7105FX

Separace -line bodu ZR7105FX

6.1

27 2012 a KW31 2012 z

a -

asertracker.

0 10 20 30 40 50 60 70

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32 33 34 35 36

Po -line a Off-

Off-line In-line

[ - ]

[ - ]

(63)

6.1

Z

- 9 4 mm a na Off-

0,339 .

programu Microsoft

Excel s stroje funkce

d -testu pro

ch hodnot In-

hodnot Off- Microsoft

v tab. 4.

Tab. 4 -

Soubor 1 Soubor 2

0,339 0,239

Rozptyl 0,212 0,098

91 448

St. volnosti 90 447

F 2,153691

P(F<=f) (1) 1,55E-07

F krit (1) 1,291644

Z -testu je .

F-

t-test na neshodnost n

ek t-testu je zobrazen v tab. 5 a definuje, t-test je statisticky F-testu nebyla

t- -testu.

(64)

Tab. 5 t-

Soubor 1 Soubor 2

0,339 0,239

Rozptyl 0,212 0,098

91 448

0

St. Volnosti 108

t Stat 1,979273

P(T<=t) (2) 0,05033

t krit (2) 1,982173

6.1

-line m

-line a Off-line

6.2. obdo

-

18

(65)

Obr. 18 6.2.1

obd kvality platformy UB II.

6.2.2

Separace -line bodu ZR7105FX

Separace -line bodu ZR7105FX

6.2.

noty ne

- -line.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 2 3 4 5

Po -line a Off-

Off-line In-line

[ - ]

[ - ]

(66)

6.2.

Z

- 141 097 mm na Off-

0,189 0,112 mm.

znovu proveden v programu Microsoft Excel s

-Testu pro edkem

ch hodnot In- -

Microsoft tab. 6.

Tab. 6 -

Soubor 1 Soubor 2

0,189 0,141

Rozptyl 0,012 0,009

64 2285

St. volnosti 63 2284

F 1,334366

P(F<=f) (1) 0,041983

F krit (1) 1,316135

-

Po vyhodnocen - proveden t-test

na neshodnost .

t- F-testu

u test pro

V SW Microsoft Excel jsou zobrazeny v tab. 7. V tabulce

je defin t-test byla

potvrzena v -testu potvrzujeme

F-testu.

(67)

Tab. 7 t-

Soubor 1 Soubor 2

0,189 0,141

Rozptyl 0,012 0,009

64 2285

0

St. volnosti 66

t Stat 3,432275

P(T<=t) (2) 0,001038

t krit (2) 1,996564

6.2.

-line a Off-

v -line a Off-line v 6.3.

In- v

KW09, KW10 Na obr. 19 je

v

(68)

Obr. 19 W v 6.3.1

Experimentem by potvrdit, zda existuje s

kvality platformy UB II.

6.3.2

Separace ot z Off-line bodu ZR7105FX

Separace -line bodu ZR7105FX

6.3.3

byly

- -line.

0 50 100 150 200 250 300 350 400

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Po -line a Off-

Off-line In-line

[-]

[-]

(69)

6.3

Z

nom - 131 na Off-

0,116 mm.

provede proveden na

veden v programu znovu Microsoft Excel s

funkce d -

ch hodnot In-

- Microsoft Excel

tab. 8.

Tab. 8 -

Soubor 1 Soubor 2

0,195 0,313

Rozptyl 0,0134 0,017

86 8658

St. volnosti 85 8657

F 0,787415

P(F<=f) (1) 0,07483

F krit (1) 0,760957

- ne

-testu na shodnost rozptyl t-test na shodnost ch hodnot na hladi

F-te byl zvolen t-test pro rovnost rozpty .

ze SW Microsoft Excel jsou zobrazeny v tab. 9. V t-test t-testu byla potvrzena,

t-testu -testu,

-line a In-

(70)

Tab. 9 -test s ro II.

Soubor 1 Soubor 2

0,195 0,313

Rozptyl 0,013 0,0171

86 8658

0,017 0

St. Volnosti 8742

t Stat -8,30071

P(T<=t) (2) 1,19E-16

t krit (2) 1,960235

6.3

- -testu

hodnot Off-line a In-

ci I. jsou

-line a Off-line v

6.4.

roz

aritmetick hodnot v

u zobrazeny v grafech na obr. 20, obr. 21 a obr. 22. K

interval spolehlivosti. V

o - 11,5 %

o - 15 %

o - 31,3 %

V ,

c - je m

(71)

Obr. 20 -line a Off-

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32 33 34 35 36

(72)

Obr. 21 -line a Off- II.

Obr. 22 -line a Off-

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 2 3 4 5

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

(73)

7.

V

a vyhodnoc hodnoty ve -line a In-line. S

y projektu SK251. P

, Aufbau II., Aufbau I.

skupiny byly hodnoceny z hled

( )

SW, ervisu a kalibrace

v .

Z zastoupen

dle tab. 10 a obr. 23.

Obr. 23 Typy projek

(74)

Tab. 10

Projekt [ - ] [h]

SK371 Aufbau IV. 5E5 800 701 12 4

SK371 Aufbau I. 5E5 800 751 8 3,1

Sk371 Aufbau II. 5E5 800 731 1 2,7

SK371/2 UB II. 5E1 800 709 8 2,3

SK372 Aufbau IV. 5E9 800 701 13 4

SK372 Aufbau I. 5E9 800 751 10 3,1

SK372 Aufbau II. 5E9 800 731 1 2,7

SK251 UB II. 5JH 800 709 8 2,3

SK251 Aufbau IV. 5JH 800 701 13 4

SK251 Aufbau I. 5JH 800 751 10 3,1

SK251 Aufbau II. 5JH 800 731 1 2,7

aktivity v

podskupin SK251 Aufbau IV., Aufbau II., Aufbau I. a UB II.

Off-line BRAVO 23 je zobrazena v tab. 11.

(75)

Tab. 11 -line DEA BRAVO 23 Aufbau IV

[h]

Aufbau II [h]

Aufbau I [h]

UB II [h]

Celkem [h]

1,8

0,5 0,5 0,5 0,25 1,75

0,5 0,5 0,5 0,25 1,75

4 2,7 3,1 2,3 12,1

0,25 0,25 0,25 0,25 1

2 1 1 1 5

SERVIS A KALIBRACE 0,15 0,15 0,15 0,15 0,6

[h] 7,4 5,1 5,5 4,2 22,2

Tab. 12 -line DEA BRAVO 23 v

[%] [h]

100,00 24

50,42 12,1

PROSTOJ 38,16 6,3

Obr. 24 -line pracovi

8% 7%

7%

50%

4%

21%

3%

SERVIS A KALIBRACE

(76)

3603.

50%

situace na Off-

je v velice

.

na Aufbau I.,

Aufbau II., Aufbau IV. a UB II. je n stroj nepracuje

6,3 hodin.

k m , deficitu

je tab. 10.

V situaci, kdy

.

Off-

1200ks je .

data lze jen velmi

. proces tak nelze ani pos

v V

ce . Pokud

provedena .

(77)

Tab. 13 - Aufbau II.

Aufbau II.

[s]

Celkem [s]

0

0 0

2 2

47 47

2 2

0 0

SERVIS A KALIBRACE 0 0

[s] 51 51

Tab. 14 -line DEA BRAVO 23 v

Obr. 25 mek In- LEICA AB II

4%

92%

4%

SERVIS A KALIBRACE

[%] [h]

100,00 24

92,17 22,12

PROSTOJ 0 0

(78)

.

V 92

-line MS a In-line MS jsou stanice In-line,

, dle tab. 13 a 14. daleko

. Pro ednoho

(viz obr. 25)

oje je

(AB I. + AB IV. + UBII. = 374 515 bo ).

mezi

-line MS je oproti Off-

ale i o z

pr

-

uje

m

(79)

8.

-line a In- kapitole 9.

-line stanic:

-

-line stanic:

pro )

-scanu V

Z

kapitoly 8

s

(80)

.3 bude provedeno na

8

V

Pro ohledem na

tivnost - (tab. 16) bylo provedeno

1, 3 a 5.

1 3 5

1)

2) .

3) 4)

5) .

6)

7)

8)

9)

10)

11)

(81)

8

dopo dle

(tab. 15).

c

k hodnotu k-1.

1 [18].

- - pi,

dle vztahu 8.2.1.

(8.2.1.)

a Tab. 15 H

Tazatel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 p

i

v

i

9 7 9 10 7 8 9 9 10 11 10 6 105 9 0,133

3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 21 1 0,027

2 3 3 2 2 1 1 2 3 2 1 3 25 2 0,032

10 11 10 9 11 9 8 8 11 8 9 9 113 10 0,143

8 8 8 7 8 10 10 10 7 7 8 10 101 8 0,128

4 5 4 5 4 3 4 5 1 5 5 5 50 4 0,063

5 6 6 6 3 7 7 4 5 4 3 4 60 5 0,076

7 9 7 3 9 6 5 6 9 10 6 7 84 7 0,106

6 4 5 8 6 5 6 7 6 6 7 11 77 6 0,097

11 10 11 11 10 11 11 11 8 9 11 8 122 11 0,154

1 1 2 4 5 4 2 3 4 3 4 1 34 3 0,043

792 1

(82)

1) - 0,132)

Hodnoceno v 9,

proces zefektivnit,

( ) utnosti

.

2) - 0,027)

Hodnoceno v 1,

3) ( - 0,032)

Hodnoceno v 2

zajistit z hlediska by pracovat s dlouhou

nekvalitu.

4) ( - 0,143)

Hodnoceno v 10, jeliko hlediska

5) ( - 0,128 )

Hodnoceno v 8

m

Je tedy

z pohledu

(83)

6) ( - 0,063 )

Hodnoceno v 4 s ,

a to

.

7) - 0,076)

Hodnoceno v 5, j

Z

8) - 0,106)

Hodnoceno v 7

y typu programu a v z

,

9) - 0,097)

Hodnoceno v 6

. u

v . Z vliv

n u

(84)

10) - 0,154)

Hodnoceno v 11

pohledu procesu a

a . M

by i zajistit,

11) - 0,043)

Hodnoceno v 3

v i v

v

a na teplotu. Z tedy

v

8

11 kapitole 8.2

zhodnocen v )

matici by bylo

pro y.

v ci.

(85)

s

(tab. 15) (tab. 16) bylo dle

procesu lo

provedeno st 1, 3 a 5

,

. metod

[18].

Tab. 16 H

In-line Off-line

Hodnota

hodnota Hodnota

hodnota

0,133 1 0,133 5 0,663

0,027 3 0,080 3 0,080

0,032 1 0,032 1 0,032

0,143 1 0,143 5 0,713

0,128 1 0,128 5 0,638

0,063 1 0,063 5 0,316

0,076 1 0,076 3 0,227

0,106 3 0,318 3 0,318

0,097 1 0,097 3 0,292

Reak 0,154 1 0,154 5 0,770

0,043 5 0,215 1 0,043

1,437 4,091

1 2

(86)

-line koncept, jen -line konceptu.

Tab. 17 Z

In-line Off-line

Doba +

+ / - + / -

+ / - + / -

90 150

Rychlost +

+

Obsluha +

+

toku - ohr

Variabilita + / - + / -

+

i - transport - +

+

provozu

(87)

9.

Problematika kvali

i - ,

Off-

dle konceptu kvality a strategie rozvoje firmy .

Off- i

(podskupiny)

od 15 do 30 .

Podsestava - v robek z je vyvezen z

nice, kde je ustaven

Off- ti

-line prac od 15 minut do 30 minut.

Z hlediska celko

ad i k postup

u technologie . Lepidla k

, a

i v

, je -line

, je

podsestavy ny do

v . V

Pokud korekce

ne

(88)

proces vede ke vzniku

ho a to jak mi zdroji, tak

je a

podsestavy z linky jsou omezena z

dle operac SK251.

Specifick hlediska nutn korekc

v nekvalit integrace

In-line stanic

typy , s , kobercov grafy v auditov y

z , konzultace v )

byly vysl nce SK251.

SK251 je .

Jak procesu

automatizace

na %. Jednotli

techniky.

v AFO ope nebo v .

u

byla

vyti

(89)

Obr. 26 M

(90)

N -line MS

In-line .

s In-line

.

-l v

na obr. 26

-

1. UB I - - 2

2. UB II - - 4

3. - sestavy A - 5

4. - sestavy A 5

5. Aufbau I - - 6

6. - - 7

7. - - 7

8. Aufbau II - - 8

9. Aufbau IV - Karoseri - 10

10. -

strana - 11

11. Aufbau - - 12

(91)

Obr. 27

-line

C In-line it

v

- procesu

- -line stan

- do Off-line

horizon -

Z hlediska nvestice do -line

k od.

(92)

mohly -line MS

kvality -line z

Off-line stanic by tedy

nosti CUBINGU

a MAISTERBOKU, apod.

9.1

pro

od k

. V

pro proces -line a In- a p

[8]. Z

it st , integrace In-line

u Off-line i,

integrace In-line do ho toku,

evidence

,

outsourcing.

(93)

-

V

CUBINGU a

p n ,

oblastech metrologie,

ana karoserie,

d a ,

o

v .

C Off-

).

Integrace In-line stanic do

by

ho (In-

roces vality.

In-

In-line m

s prevence pro procesy

- definovat i u

v (nekvality) c

.

(94)

Investice do In- dy zajistila kvalitu v

v -

In- -

-

jeli

n -line stanic

e -

podskupiny y

-line stanic by znamenalo:

v

z

Off-

(95)

zan vystavovatel d

by vadu s

definovalo znamenala

mohly a

a . Bylo by tedy z

evidence by i

J na o

jsou

i pro a

Pro by

-line stanice v rychleji

. P by

u SW (Q-DAS, Q-Stat a SPL).

Q-DAS a SPL:

kvalifikace procesu,

Paretova ,

(96)

troje

kvalifikace a

kvality, o

z . hlediska

a kvality. N a integrace In-line

ky

Z

d nakupovan

vyhodnocovat kvalitati y

v ho (duplicity)

- poskytovali

( nekvality

z obou stran.

:

z hledi z hled desin

p kapacit a duplicity

- u

by se duplicitou

Ve t

(97)

-line st Outsourcing

aci procesu by mohl b

o a -line

v , m

k Off-

Off-

Off-

-

a kvality.

(98)

10. implementace In-line stanic a

stavu DP v tab. 16. V

Investice na CUBINGU byla zva 850

za 8 Lasertr -scan od firmy LEICA je 2 800

investic

In-line i

-

apod.).

do jednoho roku. U In- 671,1h), -line

Tab. 18 pro SK251

(In-line) Off-line

8 3

3 18

- 3 0

[ ks / den ] 1 300 4

- 2 800 000 2 925 000

Rozpad investic 11 666,7 12 187,5

na 24h [ ] 355,5 2133,3

rie [ ] 1 851

[ ks ] 1 8

15 27 765

1 851 14 808

na 24h 12 022,7 14 320,8

za 24h 25 914 12 957

tnost investic [ h ] 11,13 26,53

(99)

11.

vality v SK251 -

v . O

kvality In-line a Off- . C

i a

.

n ,

-line DEA BRAVO a In-

UB II, Aufbau I, Aufbau II a Aufbau IV.

v ,

e ho

z karoserie.

Na z stavu zastoup -line

m

-line a Off-

pro ze kvality. V

700 -

2 800 -

(100)

In-line

112 (3 co u Off-line

In- -sca

i v

In-line

z In- nav

ilosti procesu apod.

inte -

(101)

S

[1] BRUCKNER, T. y,

architektury. Vyd. 1.

-80-247-4153-6.

[2]

Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005, vi, 174 s.

ISBN 80-251-0853-8

[3] Inovace . Vyd. 1.

Brno: Computer Press, 2008, viii, 164 s. ISBN 978-80-251-1929-7

[4] , Z. Praha: Alfa

Publishing, 2006, 237 s. Management studium. ISBN 80-868-5138-9.

[5] Management jakosti I.

-80-01-04568-8.

[6] Management jakosti II.

-80-01-04656-2.

[7] LIKER, J. K.

Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007, 390 s.

ISBN 978-80-7261-173-7.

[8] Vyd. 1.

Liberec: -902235-9-1.

[9] . Vyd.

-903533-1-2.

[10] : p

ISBN 978-80-7372-852-6 [11]

univerzita v Liberci, 2012, 132 s. ISBN 978-80-7372-865-6

(102)

[12] N

Vyd. 1. Praha: Management Press, 2006, 323 s.

ISBN 80-726-1152-6.

[13]

Praha: Management Press, 2004, 335 s. ISBN 80-726-1110-0.

[14]

PLURA J. Vyd. 2.

Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-071-6.

[15] .

Management Press, 2008.

ISBN 978-80-7261-186-7 [16]

Vyd. 1. Praha:

Management Press, 2011, 265 s. ISBN 978-80-7261-224-6.

[17] . Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, -251-0573-3.

[18] , M.

projek

Books). ISBN 978-80-251-2563-2.

[19] TROMMSDORFF, V., STEINHOFF, F. Vyd. 1. Praha:

C.H. Beck, 2009, xviii, 291 s. ISBN 978-80-7400-092-8.

[20] . Metrol -

-80-7300-249-7.

[21]

B. produktivity, 2000, 205 s.

ISBN 80-968324-1-7

(103)

S

[22] 5S [online] [cit. 2014-01-04].

<http://e-api.cz/page/68391.5s/>

[23] ANDON [online] [cit. 2013-06-21].

<http://www.volko.cz/co-je-to-andon>

[24] ANDON [online] [cit. 2014-12-04].

<http://www.citisystems.com.br/andon>

[25] ARISTOTELES [online] [cit. 2014-03-04].

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>

[26] Kvalita [online] [cit. 2014-02-04].

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalita>

[27] Kvalita [online] [cit. 2014-02-04].

<http://www.ikvalita.cz/>

[28] Management jakosti [online] [cit. 2014-01-10].

<http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/system-managementu-jakosti- 2281.html>

[29] Management jakosti [online] [cit. 2013-11-04].

<http://www.eiso.cz/>

[30] Management jakosti [online] [cit. 2013-11-04].

<http://www.vlastnicesta.cz/>

[31] POKA YOKE [online]. [cit. 2013-10-10].

<http://www.produktivita.cz/#sek14259>.

[32] [online] [cit. 2013-05-08].

<http://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/rizeni-a-optimalizace-vyrobnich- procesu-pomoci-stihle-vyroby-z.htm>

[33] [online] [cit. 2013-11-17].

[34] firmy [online]. [cit. 2013-11-23].

(104)

:

Obr. 1 [30] - 17 -

Obr. 2 [29] - 18 -

Obr. 3 [27] - 18 - - 21 -

Obr. 5 Metoda 5S - 25 -

Obr. 6 Metoda ANDON [24] - 32 -

- 50 - - 52 - - 53 - - 54 - - 55 -

[34] - 56 -

[34] - 57 -

Obr. 14 COP bod ZR7105FX [34] - 58 -

- 59 - - 60 -

o - 61 -

- 64 - - 67 -

-line a Off- - 70 -

-line a Off- - 71 -

-line a Off- - 71 -

- 72 -

Obr. 24 - - 74 -

Obr. 25 - - 76 -

- 88 -

- 90 -

(105)

- 46 - - 47 -

- - 49 -

- - 62 -

- - 63 -

- - 65 -

- - 66 -

- - 68 -

- - 69 -

- 73 -

-line DEA BRAVO 23 - 74 -

-line DEA BRAVO 23 v - 74 -

- - 76 -

-line DEA BRAVO 23 v - 76 -

- 80 - - 84 - - 85 - - 97 - :

Data z In- (85 strana)

Data z Off- (3 strana)

.

(106)

_____________________________________________________________________________

2.3.2012 14:05:44 -0,283106 2.3.2012 14:28:17 -0,045572 15.3.2012 16:53:56 -0,158119 15.3.2012 15:43:13 -0,356741 15.3.2012 15:55:05 -0,397329 15.3.2012 16:05:19 -0,533042 15.3.2012 16:19:28 -0,116763 15.3.2012 15:02:06 -0,113852 15.3.2012 15:12:40 -0,367377 15.3.2012 16:37:30 -0,210926 15.3.2012 15:23:21 -0,371605 15.3.2012 15:33:30 -0,160583 15.3.2012 17:11:07 -0,112845 19.3.2012 18:37:36 -0,028624 23.3.2012 11:16:27 -0,047204 23.3.2012 11:46:35 -0,030023 23.3.2012 13:13:17 -0,022385 23.3.2012 13:24:46 -0,083023 23.3.2012 10:58:41 -0,040588 23.3.2012 12:53:07 -0,031736 27.3.2012 14:03:52 -1,076471 27.3.2012 13:50:17 -0,013672 29.3.2012 11:15:10 -1,142642 29.3.2012 11:32:51 -1,203436 29.3.2012 12:06:31 -0,13934 29.3.2012 12:17:44 -0,239009 29.3.2012 12:28:31 -0,839707 29.3.2012 12:52:08 -0,638526 29.3.2012 13:09:25 -0,032689 29.3.2012 16:25:14 -0,880461 29.3.2012 13:43:17 -1,23914 29.3.2012 13:34:42 -0,465767 29.3.2012 13:58:01 -1,029617 29.3.2012 14:06:46 -0,952178 29.3.2012 14:53:47 -0,895755 29.3.2012 16:33:44 -1,430011 29.3.2012 13:23:28 -0,072429 29.3.2012 15:03:40 -1,098712 3.4.2012 15:49:47 -0,086354 3.4.2012 16:01:41 -0,007939 3.4.2012 15:08:05 -1,261169 3.4.2012 15:42:05 -0,060239 3.4.2012 15:20:32 -0,975511 3.4.2012 15:34:58 -1,30253

4.4.2012 16:45:54 -0,87523 4.4.2012 17:33:00 -1,242364 4.4.2012 17:44:46 -1,490509 4.4.2012 17:55:20 -1,062296 4.4.2012 18:06:40 -1,160784 4.4.2012 18:15:55 -0,076337 4.4.2012 18:25:46 -0,178471 4.4.2012 18:33:29 -0,496414 4.4.2012 18:42:20 -1,120894 4.4.2012 18:50:49 -1,022195 5.4.2012 15:07:25 -0,125165 5.4.2012 15:51:30 -1,701638 5.4.2012 16:00:54 -0,985403 5.4.2012 12:09:43 -1,351668 10.4.2012 18:50:33 -1,120105 10.4.2012 19:02:15 -1,07098 11.4.2012 17:13:19 -1,427132 11.4.2012 15:49:29 -0,70174 11.4.2012 18:11:51 -1,401936 11.4.2012 18:31:31 -0,080816 11.4.2012 20:31:14 -0,593959 11.4.2012 19:53:26 -1,261217 11.4.2012 20:13:24 -0,720587 11.4.2012 18:43:27 -0,939877 12.4.2012 16:55:00 -0,275776 12.4.2012 19:04:58 -1,070629 12.4.2012 19:29:47 -1,19025 12.4.2012 17:57:55 -0,796026 12.4.2012 19:16:17 -0,313461 12.4.2012 19:53:08 -0,400318 12.4.2012 17:08:11 -0,935629 12.4.2012 19:42:57 -0,700992 17.4.2012 10:01:52 -1,248893 17.4.2012 10:12:49 -0,248976 17.4.2012 10:26:51 -1,190932 17.4.2012 14:29:14 -1,227927 18.4.2012 8:31:28 -0,284867 18.4.2012 16:32:13 -0,041146 18.4.2012 16:42:08 -0,068315 18.4.2012 16:52:13 -0,773868 19.4.2012 17:05:14 -0,188394 19.4.2012 17:31:03 -0,926435 19.4.2012 17:46:04 -0,504126 20.4.2012 7:49:43 -0,625668

23.4.2012 17:57:54 -0,014719 23.4.2012 18:20:42 -0,122682 23.4.2012 18:33:56 -0,225951 23.4.2012 18:45:03 -0,475234 23.4.2012 18:54:14 -0,403962 23.4.2012 19:03:33 -0,342738 23.4.2012 19:10:21 -0,120019 24.4.2012 18:53:34 -0,122884 24.4.2012 19:06:48 -0,028209 25.4.2012 7:13:22 -0,051501 25.4.2012 7:25:15 -0,008387 25.4.2012 7:33:58 -0,053642 25.4.2012 7:42:28 -0,0591 25.4.2012 7:48:49 -0,28171 25.4.2012 7:56:06 -0,33178 25.4.2012 8:08:37 -0,003478 25.4.2012 11:16:59 -0,060217 26.4.2012 12:13:01 -0,077412 26.4.2012 12:21:15 -0,077814 26.4.2012 13:28:06 -0,151688 26.4.2012 13:39:53 -0,024495 26.4.2012 14:13:53 -0,18802 27.4.2012 15:03:04 -0,22646 27.4.2012 15:29:20 -0,329952 27.4.2012 16:24:02 -0,389437 27.4.2012 16:34:40 -0,123507 27.4.2012 16:45:12 -0,087493 27.4.2012 16:52:43 -0,143692 27.4.2012 16:59:44 -0,10566 30.4.2012 14:40:53 -0,447741 30.4.2012 14:49:32 -0,197653 30.4.2012 15:02:47 -0,370392 30.4.2012 16:04:46 -0,404095 2.5.2012 12:13:44 -0,107019 2.5.2012 12:21:54 -0,16737 4.5.2012 10:03:57 -0,127854 7.5.2012 10:42:56 -0,14602 7.5.2012 10:50:21 -0,197794 9.5.2012 10:19:38 -0,306765 9.5.2012 10:27:17 -0,290404 9.5.2012 10:46:45 -0,298992 9.5.2012 10:59:12 -0,241604 9.5.2012 11:06:53 -0,150966

(107)

_____________________________________________________________________________

Pechlát Josef Diplomová práce 2015 Příloha 1 – str. 2

10.5.2012 19:00:30 -0,236085 10.5.2012 19:08:04 -0,356609 10.5.2012 19:26:23 -0,069977 14.5.2012 16:05:29 -0,04431 14.5.2012 16:13:02 -0,11194 15.5.2012 12:06:17 -0,191954 15.5.2012 13:34:39 -0,288556 16.5.2012 16:24:00 -0,34602 16.5.2012 17:01:13 -0,084787 18.5.2012 10:24:49 -0,218989 18.5.2012 10:31:52 -0,179195 18.5.2012 10:39:01 -0,19434 18.5.2012 10:48:15 -0,044026 18.5.2012 10:54:00 -0,320569 18.5.2012 11:13:01 -0,2882 18.5.2012 11:18:37 -0,221635 18.5.2012 11:31:01 -0,220359 18.5.2012 11:37:19 -0,218581 21.5.2012 18:17:32 -0,232333 22.5.2012 9:39:25 -0,143958 22.5.2012 9:47:06 -0,20211 22.5.2012 9:58:39 -0,186128 23.5.2012 16:00:05 -0,128431 23.5.2012 16:06:53 -0,107684 23.5.2012 16:36:40 -0,160816 23.5.2012 16:46:17 -0,205421 23.5.2012 16:53:54 -0,146192 24.5.2012 15:32:01 -0,190617 24.5.2012 15:38:50 -0,157787 24.5.2012 15:45:33 -0,154678 24.5.2012 15:53:01 -0,149175 24.5.2012 16:01:34 -0,17532 28.5.2012 17:46:27 -0,217253 29.5.2012 15:06:20 -0,181921 29.5.2012 15:18:10 -0,224628 30.5.2012 15:20:01 -0,160422 30.5.2012 15:31:30 -0,240001 31.5.2012 15:25:05 -0,184136 31.5.2012 15:34:02 -0,11129 31.5.2012 15:45:49 -0,131085 31.5.2012 15:52:04 -0,247597 1.6.2012 9:06:53 -0,214418 1.6.2012 9:17:15 -0,20554 1.6.2012 9:26:31 -0,190435

4.6.2012 17:22:21 -0,193722 4.6.2012 17:33:11 -0,195531 4.6.2012 17:43:52 -0,204732 4.6.2012 17:54:13 -0,304643 5.6.2012 8:26:02 -0,215322 5.6.2012 9:46:56 -0,219349 5.6.2012 9:58:23 -0,166196 5.6.2012 10:04:44 -0,158095 5.6.2012 10:15:51 -0,231443 5.6.2012 10:26:19 -0,18641 5.6.2012 10:33:15 -0,139453 5.6.2012 10:41:01 -0,269809 5.6.2012 10:49:20 -0,189281 5.6.2012 10:58:10 -0,159239 5.6.2012 11:04:40 -0,236364 11.6.2012 13:28:32 -0,146964 11.6.2012 14:57:50 -0,139083 11.6.2012 15:07:50 -0,144686 11.6.2012 15:14:59 -0,107488 11.6.2012 15:23:33 -0,202742 11.6.2012 15:37:02 -0,111437 11.6.2012 16:43:53 -0,220694 11.6.2012 17:27:19 -0,051472 11.6.2012 19:03:04 -0,188215 11.6.2012 19:11:16 -0,238171 11.6.2012 19:16:45 -0,22435 12.6.2012 14:49:12 -0,150992 12.6.2012 15:07:57 -0,030353 12.6.2012 15:17:11 -0,022317 12.6.2012 15:23:53 -0,02822 12.6.2012 15:30:03 -0,023135 12.6.2012 15:38:42 -0,235338 12.6.2012 16:13:46 -0,263713 12.6.2012 16:19:58 -0,443299 12.6.2012 16:28:00 -0,500456 12.6.2012 16:47:51 -0,368162 12.6.2012 17:12:08 -0,481889 12.6.2012 17:19:28 -0,217856 14.6.2012 15:39:13 -0,343534 14.6.2012 16:18:26 -0,376238 14.6.2012 16:55:12 -0,187527 18.6.2012 15:42:33 -0,26652 18.6.2012 16:10:14 -0,780335 18.6.2012 16:34:40 -0,663548

20.6.2012 16:04:02 -0,115744 21.6.2012 17:07:55 -0,69325 21.6.2012 17:41:29 -0,082023 21.6.2012 17:48:29 -0,69867 26.6.2012 16:41:33 -0,156595 27.6.2012 14:34:18 -0,099224 27.6.2012 18:24:52 -0,004698 29.6.2012 9:26:00 -0,064314 29.6.2012 9:31:22 -0,039526 29.6.2012 10:01:23 -0,094348 2.7.2012 16:27:07 -0,154194 2.7.2012 16:37:12 -0,030156 2.7.2012 16:58:52 -0,007939 3.7.2012 10:48:55 -0,038689 9.7.2012 16:49:48 -0,070081 9.7.2012 17:17:41 -0,206727 9.7.2012 17:27:52 -0,071002 9.7.2012 17:51:36 -0,03133 10.7.2012 15:20:24 -0,108699 10.7.2012 15:28:00 -0,143606 10.7.2012 15:55:47 -0,143755 12.7.2012 10:15:45 -0,199158 12.7.2012 10:20:51 -0,11194 12.7.2012 10:51:12 -0,062527 12.7.2012 11:23:56 -0,101093 12.7.2012 13:04:49 -0,089139 16.7.2012 18:05:30 -0,143667 16.7.2012 18:12:02 -0,063523 16.7.2012 18:35:03 -0,160911 18.7.2012 8:58:29 -0,12797 18.7.2012 9:09:04 -0,10165 18.7.2012 10:12:25 -0,135841 18.7.2012 11:09:32 -0,227492 18.7.2012 13:40:58 -0,139321 18.7.2012 13:47:45 -0,151037 18.7.2012 14:26:27 -0,155781 23.7.2012 10:42:40 -0,171654 23.7.2012 17:10:30 -0,122649 23.7.2012 17:21:58 -0,218298 23.7.2012 18:03:20 -0,112551 23.7.2012 18:51:03 -0,188036 23.7.2012 19:30:53 -0,234666 23.7.2012 20:02:09 -0,196937 24.7.2012 11:20:55 -0,167075

(108)

_____________________________________________________________________________

24.7.2012 13:14:07 -0,16066 24.7.2012 13:47:04 -0,150791 24.7.2012 14:32:30 -0,0836 24.7.2012 15:02:07 -0,098642 24.7.2012 15:26:51 -0,101251 25.7.2012 9:12:12 -0,136055 25.7.2012 10:37:07 -0,167334 25.7.2012 12:08:40 -0,161574 25.7.2012 15:27:48 -0,072169 25.7.2012 15:44:32 -0,206935 25.7.2012 15:50:06 -0,125192 25.7.2012 16:07:02 -0,026946 25.7.2012 16:33:48 -0,181101 25.7.2012 16:55:57 -0,14565 25.7.2012 17:49:52 -0,209116 26.7.2012 15:09:59 -0,096032 26.7.2012 15:20:58 -0,09309 26.7.2012 15:49:13 -0,213938 26.7.2012 16:59:38 -0,12543

1.8.2012

11.8.2012 11:21:09 -0,019158 11.8.2012 11:55:10 -0,016032 13.8.2012 2:53:18 -0,039642 13.8.2012 3:01:04 -0,054917 13.8.2012 3:17:18 -0,088337 13.8.2012 3:36:18 -0,026151 14.8.2012 0:03:17 -0,009131 14.8.2012 0:07:47 -0,006865 14.8.2012 0:18:22 -0,02441 14.8.2012 0:27:22 -0,019593 14.8.2012 0:58:25 -0,030038 14.8.2012 3:48:00 -0,11909 14.8.2012 4:34:19 -0,014183 14.8.2012 4:56:57 -0,013612 14.8.2012 5:00:59 -0,026079 15.8.2012 0:28:08 -0,067279 15.8.2012 0:53:23 -0,045796 15.8.2012 0:57:23 -0,087918 15.8.2012 1:23:59 -0,157073 15.8.2012 1:57:00 -0,073854 15.8.2012 3:07:50 -0,006639 15.8.2012 3:50:09 -0,055635 16.8.2012 0:06:04 -0,084053 16.8.2012 0:10:04 -0,122461

16.8.2012 0:42:56 -0,017545 16.8.2012 0:51:29 -0,079926 16.8.2012 1:26:22 -0,03488 16.8.2012 1:49:51 -0,118797 16.8.2012 2:41:06 -0,027041 16.8.2012 3:49:40 -0,028035 16.8.2012 4:13:31 -0,06115 16.8.2012 4:55:13 -0,056294 16.8.2012 5:47:06 -0,064164 17.8.2012 3:12:07 -0,01138 20.8.2012 19:57:19 -0,001709 20.8.2012 20:01:21 -0,192404 20.8.2012 20:17:20 -0,021317 20.8.2012 20:31:43 -0,007607 21.8.2012 15:13:43 -0,003814 21.8.2012 16:34:43 -0,043308 21.8.2012 16:49:09 -0,05937 21.8.2012 19:40:58 -0,047103 21.8.2012 20:00:57 -0,015976 21.8.2012 20:04:59 -0,002735 21.8.2012 20:27:28 -0,036435 21.8.2012 20:41:09 -0,156549 21.8.2012 20:55:03 -0,00518 21.8.2012 21:15:54 -0,113061 22.8.2012 16:17:34 -0,031185 22.8.2012 16:39:51 -0,199062 22.8.2012 17:06:58 -0,059585 22.8.2012 18:03:06 -0,035164 22.8.2012 18:27:11 -0,012513 22.8.2012 19:13:20 -0,03407 22.8.2012 19:28:47 -0,035749 22.8.2012 19:35:28 -0,153221 22.8.2012 19:46:46 -0,144173 22.8.2012 19:54:46 -0,213307 22.8.2012 20:12:08 -0,137417 22.8.2012 20:23:06 -0,147762 22.8.2012 21:25:11 -0,198307 23.8.2012 16:54:01 -0,078781 23.8.2012 17:19:52 -0,096632 23.8.2012 17:46:44 -0,099167 23.8.2012 19:07:09 -0,029365 23.8.2012 19:45:30 -0,111903 23.8.2012 20:23:14 -0,025956 23.8.2012 20:37:13 -0,068496

23.8.2012 21:24:22 -0,14703 24.8.2012 19:02:52 -0,002107 27.8.2012 8:33:52 -0,108967 27.8.2012 9:13:32 -0,074394 27.8.2012 9:31:16 -0,069514 27.8.2012 9:39:14 -0,148075 27.8.2012 9:46:01 -0,058811 27.8.2012 9:53:04 -0,135926 27.8.2012 9:57:03 -0,016456 27.8.2012 10:14:21 -0,006428 27.8.2012 10:18:20 -0,031581 27.8.2012 10:27:00 -0,07708 27.8.2012 10:32:44 -0,070309 29.8.2012 8:02:52 -0,121292 29.8.2012 8:13:27 -0,032915 29.8.2012 11:04:53 -0,066873 29.8.2012 11:15:00 -0,131095 29.8.2012 11:22:13 -0,06152 29.8.2012 11:50:53 -0,047756 29.8.2012 12:23:52 -0,074525 31.8.2012 7:59:54 -0,134361 31.8.2012 9:06:15 -0,1007 31.8.2012 9:12:12 -0,133925 31.8.2012 9:17:11 -0,124643 31.8.2012 9:37:02 -0,15407 31.8.2012 10:31:57 -0,063691 31.8.2012 12:05:54 -0,122704 31.8.2012 12:49:37 -0,019557 31.8.2012 14:21:16 -0,14027 2.9.2012 23:46:07 -0,186771 2.9.2012 23:52:13 -0,134255 3.9.2012 0:02:56 -0,092567 3.9.2012 0:33:49 -0,145858 3.9.2012 1:41:46 -0,086108 3.9.2012 1:47:59 -0,175055 3.9.2012 16:51:35 -0,08311 3.9.2012 22:44:22 -0,121647 3.9.2012 23:04:20 -0,022412 3.9.2012 23:32:32 -0,117738 3.9.2012 23:36:31 -0,10414 4.9.2012 0:36:20 -0,029799 4.9.2012 0:40:48 -0,0972 4.9.2012 0:58:54 -0,126109 4.9.2012 1:14:58 -0,040581

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :
Outline : In-