• No results found

Historieämnets historia: Recension av Sven Liljas Historia i tiden, Studentlitteraur, Lund 1989

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Historieämnets historia: Recension av Sven Liljas Historia i tiden, Studentlitteraur, Lund 1989"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

  

  

Historieämnets historia: Recension av Sven

Liljas Historia i tiden, Studentlitteraur, Lund

1989

  

  

Tommie Lundqvist

  

  

Linköping University Post Print

  

  

 

 

N.B.: When citing this work, cite the original article.

  

  

Original Publication:

Tommie Lundqvist, Historieämnets historia: Recension av Sven Liljas Historia i tiden,

Studentlitteraur, Lund 1989, Kronos : historia i skola och samhälle, 1989, Nr.2, s. 70-71.

Utgivare: Institutionen för lärarutbildning, Avdelningen för historia, Linköpings universitet

Tidskriften kom ut med sista numret 1990

Postprint available at: Linköping University Electronic Press

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-127178

 

(2)

70

döljer sig bakom den i uppgifterna införda Anna Olsson är att pikturen var

ovanligt g<;>d för att var~ skriven av en arbeterska. (Bedoire, s 131 ). Förfat-taren har mga andra skrivprov från Anna att jämföra med, vilket väcker

mis-stankar om att det kan vara en annan kvinnas historia än sin avlägsna

släkt-nings som Bedoire skriver. Annas upprättelse

Trots. allt är .Annas, eller kanske Annornas, levnadsöde mycket intressant.

Bedrnr.e. har t1!l stor. del ly~ka.ts fån.ga .delar av det föränderliga 1800-talet

med hjalp av sm avl.ags.na slakt1ng. Sarsk1lt hans förmåga att använda byggna-der ~om kvar.levor ar intressant.. Ha~ får ~åväl torpars~ugor som Karlsborgs

fastnmg del 1 ett gemensamt historiskt forlopp. Bed01re har också lyckats bevara ~nnas hi~toria (även om jag s?m ovan anförts är skeptisk till vissa delar) till eftervarlden och har på så vis gett henne den upprättelse som han tror att hon önskade få.

MSu

HISTORIEÄMNETS

HISTORIA

foiir svenskt skolväsen kan 1989 bli ett onådens år. En till skolminister befordrad bypolitiker riktar dråpslag mot allt vad lärarprofessionalism heter.

Samtidigt planerar hans handgångne kvinnor och män i SO ett nytt attentat mot historieundervisningen på gymnasiet. Får dessa notoriska antiintellektuella politruker sin vilja igenom, skall historiestudiet på gymnasiet skäras ned med 30%. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. På såväl ledar:. som kultursidor har domen varit hård mot de andens trashankar som befolkar SO. En företrädare

fiir dessa bildningsfiender blev med rätta illa åtgången och utbuad i en debatt på temat "Det historielösa samhället - har vi råd med det?" på Nordiska mus~et

härförleden.

Det är inte första gången de andliga kretinerna på SÖ riktar sina onda blickar

mot historieämnet. Senast var omkring 1970, då historietimmarna i gymnasiet minskades till förmån för samhällskunskapen. Om orsakerna till den histori)?ka trenden under 1960- och tidiga 1970-talet, vilket f ö delvis förklarar SO-hyrftkraternas totalplatta sandlådeperspektiv, och om historikersamhällets reaktioner den gången kan man läsa i Sven Liljas Historia i tiden

(Studentlit-tera!llr, Lund I 989).

Herodotos, Geijer och Weibull

Liljas bok handlar om historia som vetenskap och kulturprodukt. Författaren är

intresserad av hur historiker i olika tider har sett på sitt ämne, hur man utvunnit fakta, hur man tolkat och förklarat dem samt vilken historiesyn his

-torikernas strävanden resulterat i. Avstampet tas i historieämnets

"förveten-skapliga" forntid, där såväl den judisk/kristna som den antika histor

ietradi-tionen med namn som Herodotos, Thukydides och Polybios berörs. Såväl anti-kens som 1600-och 1700-talens historieskrivning behandlas emellertid mycket iiversiktligt. Med 1800-talet och framväxten av den moderna historieveten

ska-pen blir framställningen fylligare. Lilja lyfter fram motsättningarna mellan

den empiriskt inriktade historiska skolan med företrädare som Ranke och de stora spekulativa systembyggarna Hegel, Marx och Comte. Mot denna bakgrund

(3)

71

Den i~ealis~t färgade stats.~entrera.de h.istorieforsk!ling som Geijer introd~ce­

rade 1 Sverige och vars framste foretradare omkring 1900 var Harald HJärne

ifrågasattes under 1900-talets första decennier av bl a bröderna Curt och

Lauritz Weibull. Lilja refererar de senaste 15 årens debatten om den

Weibull-'Ska skolans betydelse och särart. Han synes närmast ansluta sig till Rolf

Torstendahls uppfattning, att weibullianerna inte är nydanande när det gäller historievetenskapens optimumnormer. Däremot förändrade man minimikraven

så till vida att man skärpte kraven på materialbehandling och historisk

rekonstruktion. Också strömningar inom den internationella historiografin

under 1900-talets första hälft belyses i Liljas arbete, t ex de amerikanska

revisionismen och Annalesskolan. Opposition, självprövning, syntes

Opposition -självprövning - syntes är tre nyckelord med vilka Sven Lilja vill

fånga de dominerande dra&en i det senare 1900-talets internationella

historie-forskning. Oppositionen riktade sig mot invanda historiska föreställningar

och representeras bl a av den amerikanska New Left-revisionismen, som omvär-derat USA:s utrikespolitiska roll i skuggan av Vietnamkrigets erfarenheter.

Oppositionen kunde också gälla historievetenskapens ämnesval och resulterade i

en breddning av detta. Nya ämnesområden såsom Tredje världens historia, maktlösa eller underpriviligerade gruppers historia, lokalhistoria etc intro-ducerades. Självprövningen har också lett fram till insikten om behov av syn-teser. Strävan efter en mer syntetiserande historieskrivning genererade den internationella debatten om historiska förklarin~ar. I denna debatt pekades på behovet av mer "vetenskapliga" historiska teorier samt diskuterades hur man

skulle uppnå konklusivitet på en högre generaliseringsnivå. Olika svar har

vuxit fram på dessa frågor, men f a tre har nått en internationell publik:

an~lo-sachisk marxism, franskt totalhistoria och västtysk samhällshistoria

(B1elefeldskolan), strömningar som sakkunnigt presenteras av Lilja.

Enligt Lilja kan nyckelorden opposition, självprövning och syntes också

använ-das för att karaktärisera den svenska historievetenskapens utveckling under de

senaste decennierna. Oppositionen har dels gällt den etablerade weibullianska

historieuppfattningen dels ämnesinnehållet. Det senare har vid~ats och sär-skilt modern historia och socialhistoria har fått ökad tyngd. Teori- och meto

-dintresset och -medvetenheten har ökat. En kraftig kvantiativ expansion har

ägt rum i det att antalet doktorander och professionella historiker ökat.

Vidare har en specialisering och differentiering av ämnet varit märkbar.

Historieämnets framtid

Lilja slutar sin bok med några frågor: Har vi idag en historia, en disciplin,

eller går ämnet mot sin upplösning? Håller historia på att bli en del av ett

allmänt humanvetenskapligt forskningsområde uppdelat på specialiser och

spe-cialområden? Svaren på dessa frågor får söka in i det tjugoförsta århundradet.

Sven Lilja har gjort en nyttig sammanfattning av centrala delar av senare

decenniers internationella och svenska historiografiska debatt. Hans bok utgör

en god orientering om historievetenskapens nuvarande positioner och problem

samt den utveckling som skapat da~ens situation. Boken bör vara lämplig som

kursbok på grundläggande stadier 1 historieutbildningen vid våra universitet,

där d~t än så länge finns studenter som kan tillgodogöra sig dess innehåll.

Får SO sin vilja fram måste dock framtidens akademiska historiestudier börja

på en mycket mer elementär nivå, eftersom studenterna då kommer till univ

ersi-teten befriade från historisk kunskap. ·

References

Related documents

Av undersökningen framgår det att ingen elev har strukit under ett enda ord som faller inom kategorin allmänspråkliga, högfrekventa ord. Detta stämmer delvis överens med

Just för att vi inte får veta vad de har för frisyrer, yrken, ansiktsuttryck eller vad och hur de äter blir det än mer anmärkningsvärt att vi får veta vad var och en har

Progressionen i kraven gällande förmågan att använda en historisk referensram med olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklings- linjer för

Välkommen till denna tredje Dialogkonferens Pedagogisk forskning i Skåne som anordnas vid Malmö högskola. Konferensen är ett samarbete mellan Lunds universitet,

Matematik är ett verktyg som underlättar vårt vardagsliv (Björklund, 2007). Den används dels för att lösa olika problem, men även vara till hjälp när kommunikation sker med

Av undersökningen framgår det att ingen elev har strukit under ett enda ord som faller inom kategorin allmänspråkliga, högfrekventa ord. Detta stämmer delvis överens med

Avsikten var att FMV skulle stödja Försvarsmakten under vidmakt- hållandefasen för sjöstridsmateriel och kunna åta sig uppdrag för att stödja främst de marina basbataljonerna..

Namn, födelseår – dödsår/dödsorsak, civilstånd, antal syskon, antal barn, vilka språk de talade, yrke/sysselsättning, bostadsort, – viktigt om de flyttat och/eller bytt jobb

I denna innehållsanalys har bilder i tre läromedels könsfördelning kartlagts. I två läromedel har illustrationer som gestaltar vikingamänniskan analyserats ur ett

SO•S Plus innehåller övningsmaterial för samtliga SO-ämnen för årskurs 7 till 9 och följer SO-seriens upplägg?. Under varje årskurs, ämne och kapitel hittar eleven

Figure 2: Ninja Party: How To Spot A Pirate Digital Illustration Stock images, Illustrator, Photoshop, 8, 655 KB.. Figure 3: CIIPE Corporate Font Digital Illustration

Klass handlar även om förhållanden mellan människor på så sätt att ingen människa är fattig eller rik för sig själv utan detta mäts i relation till andra människor, på

Ø The level of knowledge sensitivity does not influence the selection of ex-ante control mechanisms against opportunistic behavior during the process of

This study aimed to identify possible digital technologies to cover people with dementia’s needs regarding daily living activities within the dementia care residence.. However,

Motiveringen till detta ligger i att man vid dessa specifika fall även vid CRET-serien gjort detta, och för att resultaten stämmer bättre överens med verkligheten än om man

Common practice indicated that few companies have or use a standardised process suitable for automation development but there was in the same time a high confidence that

Om inte chefen kan hantera alla de målkonflikter som finns inom offentlig sektor och förskolan, såsom politiska beslut, förväntningar från föräldrar och krav från samhället,

Krist- demokraterna anser att lagen bör utformas så att beslut om hemlig avlyssning, liksom andra beslut om övervakning, exempelvis hemlig dataavläsning, ska knytas till personen

I och med att tandvård idag är så kostsam för den enskilde, undviker många vuxna helt enkelt att gå till tandläkaren innan deras tillstånd blir akuta och då ofta mycket dyra

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör överväga att bredda kriterierna för att kunna söka bidrag från Allmänna arvsfonden framöver och

Methods: A purposive sample, of nine pregnant women with diagnosed PGP, were interviewed about their experiences. Interviews were recorded, transcribed to text and analysed using

I kursplanen för ämnet biologi står det att eleverna i årskurs 4-6 ska få lära sig om ”människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet,

Tyvärr framgår det inte av intervjun om lärare C menar att dessa verktyg främst går att utveckla när eleverna undervisas i modern historia, men om vi utgår ifrån att