• No results found

Torsdagen den 12 aprilJohannes Vitalisson, Team Nystart, Sociala utfallskontraktet, Norrköpings kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Torsdagen den 12 aprilJohannes Vitalisson, Team Nystart, Sociala utfallskontraktet, Norrköpings kommun"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Att identifiera problemet med strukturerade bedömningsinstrument.

-Verksamhetsperspektiv

Torsdagen den 12 april

Johannes Vitalisson, Team Nystart, Sociala utfallskontraktet, Norrköpings kommun

(2)

Teamets arbete följs upp och mäts noggrant

Insatsen är del av ett social utfallskontrakt mellan Norrköpings Kommun och Leksell Social Ventures

Kontraktet innehåller två utfallsmått med finansiella implikationer:

 Förändring av socialtjänstkostnader

 Förändring av skolresultat

(3)

3

Teamet kartlägger fem sociala utfallsmått som viktiga redskap i sitt inre arbete:

 Psykisk hälsa

 Risk- och missbruk

 Delaktighet

 Familjeförmåga/situation

 Individens egen måluppfyllelse/formulering

Vad mäter vi?

(4)

4

 UngDOK

- Risk- och missbruk

- Familjeförmåga/situation - Psykisk hälsa

- Individens egen målsättning

 Följupp.nu

- Delaktighet - Psykisk hälsa

Hur mäter vi?

(5)

5

 Formulera mål

 Anpassa insatser

 Göra ungdomen delaktig

 Sammanställning UngDOK

Nyttan med det?

References

Related documents

I resultatet har det framkommit att egenvård är en viktig komponent för att minska patienters ångest i samband med sidoeffekter av behandling (Halkett m.fl, 2011) Resultatet

gestaltningen av taket och fasaden då trapphusen redan hade en fast placering i byggnaden och inte kunde flyttas. Detta i kombination med detaljplanens krav om taklutning och

Samhällsbyggnadskontoret lämnar tillstånd till grävning eller annan åtgärd i all mark Samhällsbyggnadskontoret förvaltar.. Samhällsbyggnadskontoret upphandlar entreprenör

Then a discus- sion of interior-point methods is presented which results in a detailed description of an algorithm that uses inexact search directions obtained from an

Av 5 § p.1 i den nya lagen framgår att hela föregående års vinst får överföras till kommunen om pengarna ska användas för åtgärder inom ramen för

2005 OptiPlan AB får sitt första uppdrag av oss att Optimera skolskjutsen i Kolmården. Detta gick så bra att vi bad om hjälp med vårt största skolskjutsområde som

Området vid hamncentrum bör kunna fungera som en fl exibel yta som kan samnyttjas vid olika evenemang, till exempel vid marknader eller båtklubbarnas tävlingar. Parkeringsyta som

 se till att det finns dokumentation för alla skolformer och fritidshemmet som är tillräcklig för att ligga till grund för analys och beslut på huvudmannanivå om

After excluding some samples due to poor amplification (Supplementary Table S1), the sample set comprised 295 samples representing ash trees from different susceptibility classes

Systemet skall i första hand vara lämpat för bekämpning på taktiskt och operativt djup och där hög precision är ett krav.. Problemformuleringen lyder: Vilken inriktning

definition of a standard atmosphere for refraction in the ieee standard, [30]. Regardless of the differences, the agreement is very good. There are some differ- ences for ranges

Lars Stjernkvist – Social ingenjörskonst med barnens behov i centrum 19 Ing-Marie Wieselgren – Tidiga insatser för dem som bäst behöver det 19 Hugo Mörse – Välfärd

Markmiljö och spridning – I syfte att balansera riskerna för typ 1 och typ 2 fel enligt kapitel 4 ovan skulle medelhalter kunna användas som representativ halt för att värdera

I Norrköpings kommun får personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade parkera avgiftsfritt på allmän parkeringsplats under högst 24 timmar.. Ett parkeringstillstånd för

Jag vet inte om jag har blivit skadad efter mina år som ansvarig för trafiksäkerhet och snöröjning men när snön viner är det för egen del inte alltid glädje jag känner i första

För parkering för funktionshindrade, se särskilt kapitel om detta... Ca 0,2-0,3 bilplatser/anställd bör vara utgångspunkt för diskussionerna med verksamheten, krav ställs dock

användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen uppnås samt

I det bifogade informationsbladet och på Trafikverkets webbplats trafikverket.se/ostlankennorrkoping beskriver vi Ostlänkens dragning och tänkta utformning till spårlinje för

Länsstyrelsen har även framfört att Trafikverket framgent ska säkerställa tillgänglighet för blsljuspersonal, beakta risk för intilliggande fastigheter samt även framhsllit att

Länsstyrelsen har även framfört att Trafikverket framgent ska säkerställa tillgänglighet för blåljuspersonal, beakta risk för intilliggande fastigheter samt även framhållit att

Målet med ny placering för godsbangård i Norrköping utgår från att Norrköping ska vara en central knutpunkt för transporter med båt, tåg och lastbil och att omlastning mellan

Det finns också möjlighet att lämna synpunkter via vår hemsida www.trafikverket.se/ostlanken, eller genom att skicka e-post till ostlanken@trafikverket.se.. Om du har

Ett vattenstånd med 100 års återkomsttid inklusive högsta nivån i konfidensintervallet, utifrån uppmätta värden från Marviken vid yttre delarna av Bråviken, är beräknat till