OMXS30 Marknadssentiment Vecka 46

10  Download (0)

Full text

(1)

OMXS30

Marknadssentiment – Vecka 46

Fear & Greed Index indikerar extrem girighet

Under hösten noterades ingen förhöjd grad av girighet i Swedbank Fear & Greed Index, trots den uppgång som skedde på börsen. Denna diskrepans var också en tydlig varningssignal om att uppgången inte stod på stabil sentimentsmässig grund. Avsaknaden av girighet bi- drog säkerligen också till den hastiga sättning som sedan skedde i slutet av oktober.

Under den senaste uppgångsfasen har dock girigheten ökat avse- värt, vilket indikerar ett hälsosamt sentiment. Under veckan har nu också Fear & Greed Index för första gången sedan i juli givit signal om att extrem girighet råder i marknaden. Ur ett sentimentsper- spektiv är det positivt med en börs som drivs av girighet, då det indi- kerar hög riskvilja hos investerarkollektivet. Väl extrema nivåer nås ökar dock risken för att viss avkylning kan behövas. Strukturellt upp- visas dock ännu inga diskrepanser mellan prisutvecklingen och senti- mentindikatorn, varvid eventuella tandemmässiga nedgångar tills vidare betraktas som just andhämtningspauser.

Skulle dock indexet i ett senare skede uppvisa en negativ divergens mot prisutvecklingen, så som skedde under januari och februari, vore detta att betrakta som en varningssignal inför ett eventuellt pris- mässigt trendskifte.

Marknadssentiment Sverige

Marknadsbredd OMXS30

Momentum OMXS30

Teknisk Analys Martin Hallström

75

GirighetExtrem

Extrem Rädsla

Swedbank Swedish Fear & Greed Index

2020-11-12 75 Girighet

2020-11-05 57 Girighet

2020-10-29 28 Rädsla

2020-10-22 49 Neutral

2020-10-15 50 Neutral

83

BreddHög

Låg Bredd

Andel över 200 dagars glidande medelvärde

2020-11-13 83 Hög

2020-11-11 83 Hög

2020-11-09 83 Hög

2020-11-05 80 Hög

2020-11-03 63 Neutral

65

Överköpt

Översålt

Momentumindikatorn RSI14

2020-11-12 65 Neutralt

2020-11-10 66 Neutralt

2020-11-06 56 Neutralt

2020-11-04 51 Neutralt

2020-11-02 39 Neutralt

(2)

Trend – Positiv trendstruktur intakt

Bredd – Högt deltagande i börsuppgången

Trend

Den strukturella trenden på börsen är positiv, vilket tydliggörs via de succes- sivt högre noterade top- parna och bottnarna. Un- der den gångna veckan har också OMXS30 note- rat ny rekordnotering, vil- ket onekligen tyder på att köpare alltjämt är i kon- troll i marknaden.

Bredd

Inför den sättning som skedde i slutet av oktober kunde en negativ diver- gens skönjas mellan ande- len bolag som handlades över dess 50 dagars gli- dande medelvärde och prisutvecklingen, vilket signalerade ökad risk för en nedåtrekyl.

I den återhämtning som skett därefter har dock deltagandegraden ut- vecklats i tandem med prisutvecklingen. Diver- gens råder visserligen mellan priset och andelen bolag som handlas över 200 dagars glidande me- delvärde, men i absoluta termer noteras nu dock åter ytterst hälsosamma deltagandenivåer.

Vid en fortsatt uppgång på börsen behöver dock andelen deltagande bolag bibehållas vid rådande ni- våer för att prisupp- gången ska kunna anses stå på stabil grund.

(3)

Momentum – Kortsiktigt överköpta nivåer

Momentum – 200GM

Utifrån avståndet till den längre trenden handlas OMXS30 nu till de högst överköpta nivåerna sedan i februari. Då den längre trenden är ytterst flack kan denna överköpthet på sikt begränsa uppsidan i OMXS30. Ur ett kortare tidsperspektiv (50 dagars glidande medelvärde) visar dock indexet inte samma överköpthet.

Det finns således framöver utrymme för mer tillfälliga uppgångssekvenser i OMXS30, men för en mer uthållig uppgång behöver den längre trenden noteras Momentum - RSI

I den prisuppgång som nu skett sedan sättningen i oktober har momen- tumnivåerna i RSI14 sti- git, men inga extrema ni- våer eller diskrepanser har ännu noterats.

Under denna mer impul- siva uppgångssekvens har dock momentumnivå- erna i RSI3 nått upp till mer extrema nivåer. Vid tidigare tillfällen dessa ni- våer nåtts under året har priset därefter stått inför en nedgång och andhämt- ningspaus.

Strukturellt ser således momentumnivåerna ännu inte ansträngda ut, men mer kortsiktigt skulle nu en viss andhämtning te sig vara hälsosam.

Negativ divergens

(4)

AAII investerarenkät – Sentimentsmässig kapitulation

AAII – Investerarenkät I vår tekniska analys för OMXS30 har vi länge ar- gumenterat för att årets låga grad av optimism snarare varit ett uttryck för en förhoppning om en investeringsbar nedåtre- kyl, snarare än en faktisk negativ börsvy. Vår vy har därför varit att even- tuella nedåtrekyler skulle köpas, samt att nya re- kordnoteringar på börsen skulle leda till senti- mentsmässig kapitulat- ion. Denna kapitulation har nu skett och andelen positiva har exploderat på uppsidan samtidigt som andelen negativa nu är vid historiskt mycket låga nivåer.

Denna typ av girighetsim- pulser brukar inte sam- manfalla med en större topp på börsen, utan väl kapitulation skett tende- rar också kapitalflödet till börsen öka, varvid än högre nivåer därefter också nås.

Ur ett sentimentperspek- tiv tolkar vi därmed den girighetsimpuls som skett som strukturellt positiv för börsutvecklingen, men är framöver uppmärk- samma på eventuella ne- gativa divergenser.

?

En större topp på börsen föregås ofta av en negativ divergens i sentimentindikatorer så som AAII: investerarenkät.

Negativ divergens

Negativ divergens Negativ divergens

Kapitulation

(5)

Marknadssentiment v.46

Strukturellt hälsosamt sentiment, men kortsiktigt har mer ansträngda nivåer nåtts

Strukturellt indikeras för närvarande ett hälsosamt sentiment råda i marknaden. Trenden på börsen är posi- tiv, med succesivt stigande toppar och bottnar. Under den gångna veckan har också OMXS30 noterat ny rekordnotering, vilket onekligen tyder på att köpare alltjämt är i kontroll i marknaden. Deltagandegraden är också mycket hög, där över 80% av i indexet underliggande aktier deltar i uppgången. Efter den senaste tidens prisuppgång har momentumnivåerna i 14 dagars RSI stigit, men ännu inte nått några extrema ni- våer. Enligt investerarenkäten från AAII ser det nu också ut som att en sentimentsmässig kapitulation skett, då andelen optimister nu exploderat på uppsidan. Girighetsimpulser av detta slag brukar inte sam- manfalla med större toppar på börsen, utan väl denna typ av kapitulation sker tenderar också kapitalinflö- det till börsen öka, varvid än högre nivåer därefter också nås.

Även om det finns utrymme för ytterligare avancemang vad gäller girigheten på börsen har nu dock senti- mentindikatorn Fear & Greed Index impulsivt nått upp till extrem girighet. Den hastiga uppgången på bör- sen har också lett till att 3 dagars RSI nått upp till extrema momentumnivåer. Ur ett mer taktiskt perspektiv ser vi därför att viss andhämtning i sentimentet kan komma att behövas under vilken dessa extrema nivåer som nu nåtts vädras ut.

Teknisk Analys OMXS30 - 20201111

Via den högre topp som nu i veckan noterats har också den stigande trendstrukturen bekräftats, varvid den strukturellt positiva börsvyn kvarstår. Etablering över den tidigare rekordnoteringen kring 1900 skulle öppna upp för en vidare uppgång mot häradet kring 2000-2050, där nästkommande matematiska prisob- jektiv för indexet återfinns. Efter den impulsiva uppgång som skett kan dock den kortsiktiga överköpthet som nu råder komma att behöva vädras ut. Stöd för indexet där förnyat köpintresse skulle kunna material- iseras vid en eventuell nedåtrekyl återfinns nu i häradet av 1780-1815.

Läs analys: OMXS30: Positiv trendstruktur bekräftad

(6)

Appendix

VIX & SKEW Index

Volatiltietsindex Efter presidentvalet i USA och nyheten om positiva fas 3-resultat av ett co- vid-19 vaccin har volatili- tetsindexen fallit kraftigt den senaste veckan. För- höjda nivåer uppvisas dock alltjämt, varvid stor daglig slagighet på bör- sen fortfarande förvän- tas.

Vad gäller den volatili- tetsspik som tidigare no- terades i VIx Index kan det konstateras att dessa historiskt ofta skett rela- tivt nära inpå en botten på börsen. Så behöver ju självklart inte vara fallet denna gång, men ur ett historiskt perspektiv är det inte denna typ av volatilitetsspikar som ut- löst kraftigare börsfall.

(7)

Utveckling – Underliggande OMXS30

(8)

OMXS30 – Matris Teknisk Analys

Förklaringar: GM20: 20 dagars glidande medelvärde, GM50: 50 dagars glidande medelvärde, GM100: 100 dagars glidande medelvärde, GM200: 200 dagars glidande medelvärde. MACD Förändr: Momentumoscillator som visar om skillnaden mellan ett kort glidande medel- värde (12 dagar) och ett längre glidande medelvärde (26 dagar) är positivt eller negativt. MACD >0: Visar om MACD-linjen (skillnaden mellan 26 dagars glidande medelvärde och 12 dagars glidande medelvärde) är över eller under dess 9 dagars glidande medelvärde (Signallin- jen), RSI14: Momentumindikator som jämför storleken av underliggandes upp- och nedgångar de senaste 14 dagarna och omvandlar den informationen till ett tal mellan 0 och 100. RSI 5d: Visar om RSI14 står högre eller lägre mot värdet fem dagar tidigare, Övre Bollinger/

Undre Bollinger: Bollingerbanden är volatilitetsband som ligger två standardavvikelser över respektive under 20 dagars glidande medel- värde. Hög 52 veckor / Låg 52 veckor: Visar högsta respektive lägsta noteringen i underliggande de senaste 52 veckorna.

Stängning MACD MACD RSI 5d Övre Undre Hög Låg

OMXS30 Igår GM20 GM50 GM100 GM200 Från GM50MACD Diff Förändr. >0 RSI14 Förändr. Bollinger Bollinger 52 veckor 52 Veckor ABB 232,70 228,35 229,47 226,75 210,09 3,226 1,194 Positiv JA 55,92 Positiv 241,12 215,57 242,70 144,55 Alfa Laval 195,85 188,33 196,54 204,96 201,22 -0,694 2,264 Positiv NEJ 56,86 Positiv 203,45 173,21 260,50 145,90 Assa Abloy 217,80 203,81 206,88 203,10 200,42 10,923 2,886 Positiv JA 63,31 Positiv 224,91 182,70 248,50 158,80 AstraZeneca 987,40 937,11 957,51 973,93 963,03 29,892 9,831 Positiv JA 59,30 Negativ 998,57 875,65 1 165,00 707,00 Atlas Copco A 430,80 410,73 415,94 408,59 377,68 14,864 3,577 Positiv JA 60,04 Positiv 436,08 385,37 441,60 258,20 Atlas Copco B 376,00 356,83 363,15 357,34 331,91 12,846 3,385 Positiv JA 61,08 Positiv 379,69 333,97 388,30 223,20 Autoliv 730,40 711,32 695,32 654,83 626,32 35,084 3,064 Positiv JA 57,48 Positiv 759,00 663,64 820,40 389,00 Boliden 272,30 255,86 260,68 250,95 226,08 11,624 3,005 Positiv JA 66,22 Positiv 274,20 237,51 279,40 137,15 Electrolux 204,30 205,81 200,92 187,27 167,20 3,378 -0,755 Negativ JA 49,87 Negativ 214,54 197,07 215,80 98,99 Ericsson 103,35 102,66 98,92 98,06 89,65 4,435 -0,144 Negativ JA 54,03 Negativ 110,08 95,25 110,15 59,54 Essity 276,10 274,80 290,64 292,96 296,98 -14,536 1,681 Positiv NEJ 47,80 Positiv 302,07 247,52 324,70 254,60 Getinge 184,50 181,24 187,25 191,89 183,85 -2,747 0,843 Positiv NEJ 49,71 Positiv 191,95 170,53 217,20 136,00 Hennes & Mauritz 168,05 155,39 154,21 146,66 148,57 13,844 2,509 Positiv JA 61,67 Positiv 174,24 136,54 214,35 98,13 Hexagon 707,20 674,05 668,96 627,27 557,05 38,236 4,214 Positiv JA 63,14 Positiv 712,65 635,45 712,00 338,70 Investor 593,40 563,74 568,10 548,27 517,53 25,296 5,581 Positiv JA 64,13 Positiv 602,19 525,29 599,80 370,10 Kinnevik 397,10 383,03 357,59 327,92 265,23 39,511 0,813 Positiv JA 61,34 Negativ 412,18 353,88 425,75 128,74 Nordea 71,54 70,25 69,63 69,15 67,25 1,907 0,488 Positiv JA 52,17 Negativ 76,06 64,43 86,73 48,00 Sandvik 179,65 170,11 174,72 173,88 163,73 4,928 2,192 Positiv JA 59,82 Positiv 185,08 155,13 194,30 112,45

SEB 90,10 82,97 82,22 84,21 82,08 7,881 1,280 Positiv JA 69,34 Positiv 91,56 74,39 104,90 59,80

Securitas 144,95 135,28 134,82 131,14 126,35 10,135 1,622 Positiv JA 65,80 Positiv 146,77 123,80 164,80 91,96 Skanska 204,40 185,22 186,96 186,04 187,24 17,440 4,000 Positiv JA 64,50 Positiv 212,80 157,63 240,50 138,05 SKF 206,80 193,35 190,01 182,11 170,76 16,789 1,898 Positiv JA 66,45 Positiv 208,42 178,28 211,30 113,80 SSAB 27,78 27,88 29,11 27,98 26,67 -1,329 0,174 Positiv NEJ 47,19 Positiv 31,08 24,68 35,83 18,25 SCA 130,45 122,26 121,78 115,92 108,89 8,668 1,183 Positiv JA 66,95 Negativ 132,72 111,80 132,85 73,56

SHB 83,36 77,41 78,17 82,90 86,75 5,192 1,162 Positiv JA 67,36 Positiv 84,11 70,71 113,80 71,70

Swedbank 155,68 148,00 145,76 143,26 134,13 9,921 1,265 Positiv JA 64,72 Positiv 157,79 138,22 162,70 99,14 Swedish Match 693,00 686,68 703,97 690,65 645,21 -10,968 1,133 Positiv NEJ 50,66 Positiv 722,49 650,87 749,00 440,90 Tele2 107,80 109,34 115,99 118,97 123,48 -8,193 0,428 Positiv NEJ 40,86 Positiv 115,15 103,53 150,72 96,30 Telia 36,19 35,76 36,00 35,31 35,42 0,186 0,100 Positiv NEJ 53,39 Positiv 38,45 33,07 43,24 30,29 Volvo 192,00 182,99 177,56 167,96 152,19 14,436 1,348 Positiv JA 61,91 Positiv 198,48 167,50 200,50 95,00 OMXS30 1892,41 1809,91 1813,68 1780,80 1694,44 78,73 15,46 Positiv JA 65,25 Positiv 1 923,24 1 696,59 1 908,34 1 261,17

Källa: Swedbank, Bloomberg

(9)

Förklaringar

Swedbank Swedish Fear & Greed Index

Swedbank Swedish Fear & Greed Index mäter de primära känslor som driver investerare; nämligen rädsla och girighet. Indexet bygger på sju likavik- tade indikatorer, vilka mäts på en skala från 0 till 100. Vid 50 är sentimentet neutralt, medan en högre nivå signalerar girighet och en lägre nivå sig- nalerar rädsla. Främst används detta index som stöd för att se när girigheten eller rädslan nått ex- trema nivåer och ett omslag kan komma att ske. I den tekniska analysen studeras även huruvida ne- gativa divergenser uppstår mellan denna senti- mentsindikator och själva prisrörelsen.

Swedbank Swedish Fear & Greed Index baseras på delkomponenterna momentum, styrka, bredd, vola- tilitet, positionering på optionsmarknaden, relativ utveckling mellan aktier och statsobligationer, samt kreditspreaden mellan Investment Grade och High Yield på företagsobligationer. Momentum och bredd mäts i denna indikator på ett annat sätt än det som i denna rapport presenteras var för sig, varvid de kompletterar varandra.

Trend

Med trend avses den huvudsakliga riktningen på börsen, det vill säga om marknaden stiger eller sjun- ker generellt. En trend kan fastställas utifrån lut- ningen av glidande medelvärden av olika tidspe- rioder, alternativt utifrån om toppar och bottnar på börsen noterar successivt högre eller lägre nivåer.

Hur priset förhåller sig till glidande medelvärden av olika tidsperspektiv kan också nyttjas för att fast- ställa trend. Det vill säga, om priset handlas över ett glidande medelvärde definieras trenden som positiv i det tidsperspektivet.

Bredd

Med bredd avses på olika sätt hur hög deltagande- graden är i den rörelse som sker i ett index. Desto högre deltagandegrad, desto stabilare får prisrörel- sen anses vara. Detta då indexutvecklingen då inte endast beror på rörelsen i några få underliggande. I den tekniska analysen studeras även huruvida ne- gativa divergenser uppstår mellan en breddindika- tor och själva prisrörelsen. Denna typ av divergen- ser är nämligen inte sällan ledande för prisutveckl- ingen, då en låg marknadsbredd kan få det svårt att mer uthålligt driva ett index vidare.

Momentum

Med momentum avses hastigheten i prisutveckl- ingen av underliggande, det vill säga förändringen i pris per tidsenhet. När momentummässiga extrem- nivåer nås kan börsen betraktas vara överköpt re- spektive översåld. I den tekniska analysen studeras även huruvida negativa divergenser uppstår mellan en momentumindikator och själva prisrörelsen.

Denna typ av divergenser är nämligen inte sällan le- dande för prisutvecklingen

Momentumindikatorn RSI (Relative Strength Index) jämför storleken av ett underliggandes upp- och nedgångar och omvandlar den informationen till ett tal mellan 0 och 100. En notering över 70 anses vara överköpt och en notering under 30 anses vara översåld.

AAII

AAII (American Association of Individual Investors) är en organisation som bland annat utkommer med en veckovis sentimentundersökning bland dess medlemmar, där de får ge sin vy om hur den ameri- kanska aktiemarknaden kommer att utvecklas de kommande 6 månaderna.

Volatilitetsindex - VIX Index & VSTOXX Index Volatilitetsindex mäter marknadens förväntningar om marknadsvolatilitet för de kommande 30 da- garna, och ger därmed ett mått på vilken risk, eller rädsla, som ligger i marknaden. Desto högre värde, desto högre volatilitet förväntas. En tumregel är att nivåer under 20 indikerar hög riskaptit, medan ni- våer över 30 indikerar att förhöjd risk föreligger.

Vix Index baseras på optionshandeln mot det breda amerikanska börsindexet S&P500. VSTOXX Index baseras på optionshandeln mot det europeiska börsindexet EuroStoxx 50.

Skew Index

Med Skew Index mäts skillnaden i pris mellan kö- poptioner och säljoptioner mot det breda ameri- kanska börsindexet S&P500. Skew Index stiger om priset på säljoptioner ökar, varvid detta index är ett mått på hur dyrt det är att köpa skydd mot stora börsfall. Genomsnittsvärdet för indexet ligger runt 120. En tumregel är att uppgångar i indexet mot ni- våer kring 140 eller mer indikeras att investerare i högre utsträckning köpt skydd mot kraftiga ned-

(10)

Viktig information

Dokumentet är sammanställt av analytiker på Swedbank Stra- tegi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice.

Data för samtliga grafer och tabeller i dokumentet inhämtas från respektive källa under samma dag som färdigställande och publi- cering sker.

Information om Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment har för avsikt att ge en teknisk sentimentsvy för den svenska aktiemarknaden och är avsedd till Swedbanks kunder och skall ses som allmän inform- ation. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys, vilket är en samlingsbenämning på olika metoder där främst den historiska kursutvecklingen analyseras. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbe- tandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Ana- lys baseras generellt på kursrörelser, flöden och positionerings- data och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swed- bank Teknisk Analys Marknadssentiment skilja sig från andra re- kommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmateri- alet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment.

Analytikern intygar

Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar att det reflekterar deras personliga åsikt/er om de till- gångsslag och de geografiska marknader som de täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det re- fereras till nedan.

Analyserna är självständiga och baseras endast på publik till- gänglig information.

Utgivare, distribution och mottagare

Detta dokument har sammanställts av Strategi & Allokerings analytiker på Group Financial Products & Advice inom Swedbank AB (publ) (”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Fi- nansinspektionen i Sverige.

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i doku- mentet innan distribution.

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekom- menderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte en- bart förlita dig på information från detta dokument.

Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu och

att analytikern kan ändra åsikt om förutsättningarna förändras.

Om analytikern ändrar åsikt eller om en ny analytiker med en an- nan åsikt blir ansvarig strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara råd- givande. Dokumentet utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

På Swedbank har interna riktlinjer implementerats för att säker- ställa integriteten och oberoendet av analytikerna.

Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till:

Strategi & Allokerings analysprodukter får endast baseras på publik information.

Ersättningen till personalen inom Strategi & Allokering kan in- nefatta diskretionära utmärkelser baserade på företagets to- tala intäkter. Dock får ingen personal ta emot ersättning base- rat på någon specifik investeringsrekommendation.

Planerade uppdateringar

Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment uppdateras en gång per vecka.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Strategi & Allokerings, Group Financial Products & Advice, medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medbor- gare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice, Stockholm.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.

Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

Martin Hallström

martin.hallstrom@swedbank.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :