Ny bad- och friskvårdsanläggning Behov och vision

Full text

(1)

Kultur och fritidsförvaltningen │ Kultur och fritidsförvaltningen Adress Box 610, 39126 Kalmar

Tel 0480-45 00 00 vx │tove.zetterholm@kalmar.se

Ny bad- och friskvårdsanläggning Behov och vision

Tove Zetterholm 2017-03-30

(2)

2

Innehåll

Sammanfattning ... 4

Inledning och bakgrund ... 5

Syfte ... 5

Upplägg och metod ... 6

Medborgardialoger ... 7

Avgränsningar ... 7

Befolkning och antal besökare ... 8

Resultat ... 8

Verksamhetsbehovet ... 8

Undervisning ... 8

Äventyrsbad/ familjebad ... 8

Träningsdel med gym ... 8

Sammanfattning av det primära verksamhetsbehovet: ... 9

Workshop Äventyrsbadets personal ... 9

Skolor ... 11

Sammanfattning behov skola ... 11

Landstinget... 11

Sammanfattning behov Landstinget ... 12

Föreningsdialoger... 12

Äldre och funktionshindrade ... 12

Kanot och dykning ... 12

Träning och tävling ... 13

Sociala ytor och utemiljö ... 13

Sammanfattning behov föreningsdialoger ... 13

Föreningsverksamhet i framtiden ... 13

Medborgardialoger och allmänhetens behov och önskemål. ... 14

Olika målgrupper ... 16

Värdeord ... 18

Workshop Kultur- och fritidsnämnden ... 18

Studiebesök ... 20

Sammanfattning studiebesök ... 21

Slutsats ... 21

50 metersbassäng ... 22

Multibassäng 25 meter altenativt två bassänger ... 22

Rehabiliteringsbassäng ... 23

(3)

3

Tillgänglighet ... 23

Äventyrsbad/ familjebad ... 23

Avslappning rekreation ... 23

Café/restaurang och gym ... 24

Mötesplats och besöksmål ... 24

Trafik ... 24

Miljö ... 24

Vision ... 24

Frågor att ta ställning till... 25

Referenser ... 26

Bilaga 1. ... 27

Bilaga 2. ... 30

Bilaga 3 ... 32

(4)

4

Sammanfattning

Rapportens syfte är att tydliggöra innehåll och vision för den nya bad- och friskvårdsanläggningen. Till grund för detta har flera olika dialoger genomförts med föreningar, allmänhet, skolor och landsting. Det har även genomförts workshops med kultur- och fritidsnämnden samt med äventyrsbadets personal. Resultatet visar att flera olika gruppers behov stämmer överrens och kan samverka men att de olika områdena i en framtida anläggning behöver delas upp för att tillgodose dessa. Det visar också att önskemålen och behoven är realiserbara.

Den framtida bad och friskvårdsanläggningen kommer att samnyttjas av skolor, simklubbar, motionssimmare, barnfamiljer, äldre, funktionshindrade och utövare av övriga vattensporter. Att tillgodose dessa gruppers behov ställer krav på flexibilitet och schemalagd verksamhet i flera bassänger.

De sammanlagda behoven i en ny bad- och friskvårdsanläggning är minst två stycken undervisningsbassänger, varav en varmvattensbassäng alternativt en avdelningsbar multibassäng på 25 m. Allmänhetens önskemål är i första hand äventyr och familjebad följt av avslappning, rekreation, träning och motion samt sociala ytor. Anläggningen ska fungera för olika verksamheter såsom undervisning, avslappning/rekreation, motion, äventyrsbad och friskvård/rehabilitering samt vara tillgänglighets och handikappanpassad. Föreningarna önskar en bassäng med en grund och en djup del där den djupa delen bör vara 4 meter samt tränings och tävlingsbanor, dessa kommer kunna inrymmas i 50 metersbassängen. Det finns också behov av en rehabbassäng med en varmare del, sluttande botten och lyftanordning där den omgivande miljön bör vara lugn och rofylld utan höga ljud. Landstinget planerar en eventuell avveckling av sina bassänger. Sett till antalet besök i Landstingets rehabbassäng och det ökande framtidsbehovet av egenvård och friskvård så är slutsatsen dock att denna bassäng skulle behöva vara separat för att tillgodose deras behov. Detta är dock inte beslutat i nuläget.

En väl genomtänkt planering och transporter med kollektivtrafik är viktigt för flera olika målgrupper. Den nya bad- och friskvårdsanläggningen ska även fungera som mötesplats med café, restaurang och konferensdel. I byggnaden bör det finnas möjlighet till friskvårdsaktiviteter och sport som samspelar med området i övrigt. Den sammanfattade visionen är en hållbar verksamhet som erbjuder rekreation, motion och friskvård, tillgänglig för alla.

(5)

5

Inledning och bakgrund

Simhallen i Kalmar byggdes 1970 och har visat brister med behov av omfattande renoveringar men även brist i form av för få bassängytor. Det politiska beslutet är taget att den nya simhallen ska ligga i Snurrom med inriktning att den ska innehålla en 50 meters bana. Den nya simhallen placeras i Norra staden där planeringsarbete för denna stadsdel håller på att inledas. Arbetet kommer att leda fram till ett förslag till struktur för den nya stadsdelen. I och med Kalmars ökande befolkning är behovet av en ny bad- och friskvårdsanläggning mycket stort. En utredning kring den framtida bad- och friskvårdsanläggningen skrevs 2015 och den här rapporten kan ses som ett komplement till den tidigare utredningen i och med nya förutsättningar gällande placering och innehåll samt befolkningsökning. Utmaningen ligger i att bygga en anläggning som är till för alla kommuninvånare utifrån olika målgrupper och behov.

Syfte

Syftet med rapporten är att tydliggöra innehåll och vision för den nya bad- och friskvårdsanläggningen.

Frågeställningar:

Innehåll och behov

Vilka behov och krav har olika målgrupper?

Vad ska anläggningen innehålla, vilka funktioner ska finnas?

Vilken service ska erbjudas?

Mötesplats och besöksmål

Hur ser önskemålen ut kring besöksmål, mötesplats och utemiljö?

Vision

(6)

6

Upplägg och metod

För att skapa en så bred bild som möjligt av vilka intressen och behov som finns i en ny bad- och friskvårdsanläggning har dialogerna fokuserat på olika användargrupper. Dessa är nuvarande verksamhet, skola, Landsting, föreningar och allmänhet. De föreningar som deltagit i dialoger har både varit de som använder simhallen regelbundet men också andra föreningar som exempelvis SPF och föreningar för funktionsnedsatta. Utifrån dessa grupper har olika former av dialoger genomförts. För att skapa en tydligare bild av vision och innehåll har också olika workshops genomförts. De dialoger, workshops och studiebesök som ligger till grund för rapporten är:

 198 medborgardialoger.

 Förslagslappar (brevlådor på 6 platser).

 Tyck till funktion på hemsidan.

 Landstinget dialog.

 Skola dialog.

 Föreningsdialoger med 9 olika föreningar.

 Workshop kultur- och fritidsförvaltningens nämnd.

 Workshop Äventyrsbadets personal.

 Studiebesök, Burlöv, Hyllie och Ystad.

Brevlådor fanns uppsatta där allmänheten kunde tycka till på fem olika bibliotek och på Kalmar sportcenter under en månads tid. Vid varje brevlåda satt information1. Medborgardialog genomfördes på två olika platser. Dels Kalmar Sportcenter och dels på Baronen.

Medborgardialogerna utgick från ett formulär med öppna frågor och genomfördes som dialoger där respondenterna hade möjlighet att utveckla sina svar men även ställa frågor. Detta för att aktivt ta del av varandras perspektiv. För Landstinget genomfördes dialogen med verksamhetschef och fastighetsförvaltare. I dialogen med skola deltog både företrädare för gymnasieskolorna samt för låg- och mellanstadiet. Tyck till funktionen på hemsidan kommer finnas kvar under en längre period och de svar som hittills kommit in redovisas som en del i sammanfattningen men har dock inte inräknats under antalet svar.

Analysen av dialogmaterialet från föreningsdialoger, medborgardialoger och allmänheten har genomförts på det insamlade textmaterialet utifrån en tematisk analys. Resultatet är kvalitativt och bygger på dokumenterade synpunkter i form av ord där varje ord kategoriserats under ett område och rangordnats från ankommet antal förslag inom varje kategori. Detta har gjorts med

(7)

7 utgångspunkt i syftets frågeställningar. På grund av det stora inkomna datamaterialet presenteras också medborgardialogerna och förslagslapparna med hjälp av deskriptiv statistik2.

Medborgardialoger

Att föra medborgardialoger är en viktig del i den demokratiska processen för att kommunicera med allmänheten. Detta bör ske som en dialog där parterna tar del av varandras synpunkter och perspektiv3. Under dialogerna samlades könsuppdelad statistik in för att analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv där både män/ pojkar och kvinnor/flickor fick komma till tals. Resultatet visar att det var ungefär hälften män/pojkar och hälften kvinnor/flickor som deltog i dialogerna.

Dialogerna genomfördes på platser där det rör sig mycket människor i olika målgrupper.

Dessutom ställdes brevlådor ut på bibliotekets filialer på landsbygden och i de områden som är prioriterade utifrån ett socioekonomiskt perspektiv.

Dialog Kalmar Sportcenter. Foto Mattias Andersson

Avgränsningar

En stor del av materialet som har inkommit handlar om detaljerade önskemål och utformningar.

Då rapporten fokuserar på att redovisa de sammanfattande resultaten av dialoger så redovisas förenings och medborgardialoger i sin helhet som bilagor. Det är viktigt att även de detaljerade önskemålen sparas för vidare arbete. Då rapporten skrivs som ett komplement till den tidigare

2 Deskriptiv statistik (eller beskrivande statistik) är lämplig då man samlat in (många) data och ska fortsätta

undersökningen genom att utföra en statistisk analys av datamängden. För att få en uppfattning om vad som är mest intressant, vilka samband och egenskaper som verkar mest relevanta att studera vidare.

3 Medborgardialog som del i styrprocessen

(8)

8 utredningen tar den inte heller upp ekonomiska aspekter eller detaljerad information om föreningar utan fokuserar på det sammanställda resultatet av de olika dialoger som genomförts.

Befolkning och antal besökare

Kalmar kommun har under flera år ökat sin befolkning. Under 2016 ökade Kalmar kommun med 867 personer vilket är en av de största folkökningarna någonsin. Det bor nu 66 571 personer i kommunen. Befolkningsökningen beror på att fler flyttar till kommunen än från kommunen och att fler föds än dör. Enligt Kalmar kommuns befolkningsprognos 2016-2025 kommer folkmängden i kommunen att öka även den kommande tioårsperioden. Mellan 2015 och 2025 beräknas folkmängden öka med ca 7 200 personer, från 65 704 invånare i slutet av 2015 till 72 900 invånare i slutet av 2025. Det är i de äldre åldrarna som den största procentuella ökningen är att vänta. Antalet äldre, 65+, kommer att öka med 2 000 personer eller 16 procent. Antalet personer i arbetsför ålder, 25-64 år väntas öka med 2 300 personer eller sju procent och antalet barn och unga (0-24 år) ökar med knappt 2 900 personer eller 14 procent. I dag har verksamheten på Äventyrsbadet 260 000 besökare och i framtiden beräknas det i den nya simhallen bli ca 300 000 besökare4.

Resultat

Verksamhetsbehovet Undervisning

Det väsentligaste behovet i en ny simhall är undervisningen som kräver två stycken undervisningsbasänger, alternativt en 25 metersbassäng som kan delas av i två avdelningar.

Bassängen skulle kunna bli optimal med höj och sänkbar botten den kan då användas till både stora och små barn. En sådan bassäng skulle även kunna fungera som motionsbassäng med 25 meters längd. Det är av stor betydelse vilken temperatur vattnet kommer att ha i undervisningsbassängen för att inte utesluta små barn. Bassängen behöver kunna tempereras till 33 grader för att kunna inhysa babysim.

Äventyrsbad/ familjebad

Ett äventyrsbad är en viktig del som lockar många besökare och barnfamiljer. Det är den delen i en framtida anläggning som också kan locka flest turister. Ur ett ekonomiskt perspektiv är äventyrsbad betydelsefullt och i nuvarande anläggning kommer en stor del av intäkterna från besökare till äventyrsbadet. Behov av denna del i anläggningen ökar ständigt i efterfrågan.

Träningsdel med gym

Idag har Äventyrsbadet Actic som hyresgäst och därmed hyresintäkter som är fasta samt en rörlig del som följer antalet medlemmar. Januari 2017 är det ca 2300 medlemmar. Deras medlemskap inkluderar även tillträde till badet. Här är det stor efterfrågan på att kunna cykla, styrketräna och

4 Befolkningsstatistik Kalmar kommun 2016

(9)

9 springa. Behov av denna del i anläggningen är stor för de som vill kombinera sin träning. Det lockar fler till anläggningen vilket bör tas hänsyn till eftersom den kommer att placeras norr om centrum. I framtiden kan ett gym öppna upp för fler alternativa träningsformer. Det är dock en överetablering av gym i staden just nu och lönsamheten för denna del har i nuläget gått ner något.

Sammanfattning av det primära verksamhetsbehovet:

Minst två stycken undervisningsbassänger, varav en varmvattensbassäng alternativt en avdelningsbar 25 metersbassäng. En äventyrsdel och en träningsdel med gym samt bastu, relax.

Foto: Äventyrsbadet

Workshop Äventyrsbadets personal

I workshopen med äventyrsbadets personal framkom flera detaljerade önskemål vilka är viktiga att ha med i den fortsatta processen. Dessa redovisas i bilaga 1.

1. Vilka är de största behoven och utmaningarna i en ny bad- och friskvårdsanläggning?

Att tillfredsställa olika behov och intressen. Fler och större bassänger som täcker behovet av i första hand simundervisning. Basbehovet är två undervisningsbassänger eller en 25 meters bassäng som går att dela av, det bör också finnas möjlighet att flytta runt verksamheterna och dela av. Bassängerna ska passa många olika målgrupper och vara uppdelade. Exempelvis en enskild hopptornsbassäng med olika höjder. Det ska även vara lättstädat och handikappanpassat.

Utmaningarna kommer bland annat att bli bevakning av 50 meters banan vilket ställer högre krav på personal. En annan utmaning är ljudnivån.

(10)

10 2. Vilken typ av verksamhet och nya verksamheter kan inrymmas i en ny simhall?

Vilka funktioner ska finnas?

Behåll de verksamheter som redan finns och utöka med nya. Förslag på dessa är konstsim, simhopp, vattenpolo, fensimning, kanotslalom och laglivräddning. Ett annat förlag är att rehabilitering och olika yrkesgrupper som arbetar tillsammans. Man ser också nya funktioner som internationella startpallar höj och sänkbar botten vattengym, linförvaring i golvet, vattengym, fotbad för att hålla, rent m.m. Även förslag på verksamhet som vattengympa, ungdomskvällar och speciell avdelning för små barn är något som önskas.

3. Vilka förbättrings och utvecklingsområden för verksamheten ser ni som personal i en ny simhall?

De olika grupperna ser många förbättringsområden. Bättre belysning, framförallt på botten av bassängerna, förenkling av städ och fler toaletter. Bättre golvbrunnar och mindre golvytor som inbjuder till spring. När det gäller säkerheten så önskas högre utkiksposter med flexibel sittställning där en person ska kunna se så mycket som möjligt och en informationsdisk mitt i hallen. Kakel som inte är halt är något som de flesta grupper nämner och spiraltrappa till hopptornet. Gällande verksamheten önskas det mer simundervisning och ökad bassängyta för att erbjuda skolorna mer undervisningstid.

4. Hur kan tillgängligheten öka för olika målgrupper?

Riktade aktiviteter till olika målgrupper och mer öppettider. Höj och sänkbar botten i de små bassängerna. Bättre redskap för funktionshindrade att ta sig i och ur alla bassänger och att kunna orientera sig med till exempel blindskrift. Gällande kommunikationsmedel bör det gå bussar hela tiden, finnas en upplyst cykelväg, många parkeringsplatser och cykelställ.

5. Hur skapar vi ett attraktivt besöksmål/ Hur lockar vi de olika målgrupperna?

Genom tillgänglighet och handikappanpassning i alla bassänger, även bubbelpoolen, och längre öppettider. Riktade aktiviteter till olika målgrupper, till exempel äventyrsbad för familjer och åldersanpassad verksamhet. En 50-metersbassäng med läktare inomhus. Ishall, sporthall och bowling i anslutning till den nya anläggningen. Mycket och gratis parkeringar samt upplysta trygga och säkra vägar. Logistik, det ska vara enkelt att ta sig till simhallen.

6. Utemiljö: Vad ska finnas runtomkring?

Utemiljön ska samspela med friskvårdsperspektivet, där kan finnas en park med lekplats och utegym. Och platser så man kan vara ute och sola exempelvis gräsytor. Transition zone för racercykel och skåp i anslutning för triathlonträning. Det kan också finnas utebassäng och en beachvolleybollplan.

(11)

11 Skolor

Den nya anläggningen bör ha kapacitet för att kunna ta emot elever från alla skolor i kommunen.

Förutom ordinarie simundervisning har särskolan både på grund- och gymnasienivå behov av varmare bassänger. Det bör också finnas en grundare del i en djupare bassäng. Behovet av detta är stort och många av de nyanlända eleverna kan inte simma. Viktigt är också att tänka på planeringen av bassängerna då det är betydelsefullt att kunna genomföra simundervisningen i kantbanorna. Detta för att kunna ha bättre överblick, höras tydligare och kunna ingripa vid behov. En annan önskan är lite mer avskilda avdelningar där de elever som behöver kan få mer lugn och ro. Skolorna önskar även behålla en bassäng i nuvarande simhall. Den enskilt största frågan handlar dock om kollektivtrafiken på Norra vägen där det är av yttersta vikt att hitta en lösning som gör att eleverna slipper korsa vägen.

Sammanfattning behov skola

Flera undervisningsbassänger, smart planering, möjlighet att behålla en bassäng i nuvarande simhall och frågan om Norra vägen, transporter med kollektivtrafik.

Foto: Jan Magnusson Landstinget

Det finns planer på en eventuell avveckling av Landstingets rehabiliteringsbassänger och frågan har väckts om detta är något som ska finnas i det nya badhuset. Dessa bassänger designas ofta i ett speciellt syfte och kan till exempel ställa krav på olika baddjup, sluttande botten, höj- och sänkbart golv, lyftplan för rullstol eller liknande. Rehabiliteringsbassänger kräver också varmare vatten.

(12)

12 Landstingets bassänger används för träning och rehabilitering mellan kl. 8-16 varje dag. Det är ca 10 000 patienter per år i egen verksamhet och 11 000 besök5. Det är stängt fyra veckor över sommaren. Landstinget har en nyrenoverad bassäng som kan klara 10-15 år till innan avveckling.

Bassängen ligger på en plats i sjukhuset som inte är optimal och det pågår dessutom nybyggnationer i den delen på sjukhuset. 10 timmar i veckan hyr Borgholms och Mörbylånga kommun i andrahand. Alla vardagskvällar 17-21 hyr patientföreningar. På senare år kan man se en tydlig trend att den sjukvårdande behandlingen minskar och att den friskvårdande behandlingen ökar.

Sammanfattning behov Landstinget

Landstingets behov är bassäng med en varmare och en svalare del, den ska ha sluttande botten och det ska även finnas lyftanordning. Det måste vara lätt att ta sig i bassängen. Omgivande miljö bör vara lugn och rofylld utan höga ljud. Omklädningsrummen måste också vara handikappanpassade och ligga nära bassängen.

Föreningsdialoger

Många olika föreningar har sin verksamhet i simhallen, de har också helt olika behov. Nedan är behoven sammanfattade i tre olika grupper6. De föreningar och verksamheter som deltog i dialogerna var SPF, Spättor och flundror, Dykklubben, Dykcenter, Kalmar simsällskap, Kanotklubben, Kalmarbygdens FUB, Neuroförbundet och Hjärt- lungföreningen.

Äldre och funktionshindrade

Halkskyddsannordningar (antihalkgolv) och trygghet där man går är viktigt. Logistik i miljön så att man lätt förstår hur man ska röra sig och informationen behöver vara tydlig med skyltar även vid omklädningsrum. Det bör också finnas gångramper på vissa ställen och stegarna bör anpassas så att det blir lättare att ta sig ner i vattnet, samt en rullstolsramp. Varmvattentempererade bassänger och större omklädningsrum utan mörka vinklar och vrår med brits och taklyft är viktigt. Fler avskilda duschar och större utrymme vid skogränsen7 för långa bänkar och plats för uppställning av tex rullstolar. Lugn och tyst miljö. Kombination med friskvård, bastu och relax.

Anpassa verksamheten så att olika målgrupper tränar på olika tider, detta med tanke på bland annat ljudnivån.

Kanot och dykning

Bassäng med vågor där man kan träna säkerhet. Bassängen bör även ha en grund och en djup del där den djupa delen bör vara mellan 3,5-4 meter. För undervattenrugby 15x15 meter i djupare del och 12-18 meter lång samt 12-15 meter bred. Juniorerna behöver en grundare del. En sluss in i anläggningen är viktig där exempelvis utrustning och kanoter kan bäras in. Det ska inte finnas några vinklar och vrår. Man bör enkelt kunna köra upp och lasta av på parkeringen med släpkärra ända upp vid dörren.

5 Bilaga 3

6 Resultatet redovisas i bilaga 2

7 Området där man tar av sig skorna

(13)

13 Träning och tävling

Det största önskemålet är att 50 meters bassängen byggs enligt Simförbundets krav för att få arrangera SM i långbana. Önskemålen gäller också fönster under vattnet för att möjliggöra filmning av både vändningar och simning. Övriga önskemål är att samma vatten som i nuvarande anläggning används och att förvaringen blir bättre. Bassängen bör vara avdelningsbar för att möjliggöra simning i både 25m och 50m samtidigt. Detta blir 10 banor, vilket därmed tillåter simning på tvären i 25m. Tidtagarsystemet bör vara inbyggt i konstruktionen och att scoreboarden bör placeras väl synligt. Läktare och stora landträningsytor samt funktionella låsbara förråd som möjliggör förvaring av både föreningens träningsutrustning och simmarnas personliga träningsutrustning. Ett något större kansli, i anslutning till bassängen, med förvaringsutrymmen, kontor och kök. Egna omklädningsrum med privata skåp för de som tränar ofta och toaletter i anslutning till bassängen.

Sociala ytor och utemiljö

Alla föreningar är överrens om att det bör finnas gott om sociala ytor, café eller restaurang, konferens och gym med tydlig fokus på friskvård och med program som även är anpassade för olika grupper, även för rörelsehindrade. Utemiljön bör också fokusera på tillgänglighet med parkeringsplatser och kollektivtrafik. Det bör också finnas utegym och promenadgrupper kan använda anläggningen som utgångspunkt.

Sammanfattning behov föreningsdialoger

1. Motionssim, varmvattentempererad bassäng bubbelpool, bastu, relax och sociala ytor. Tillgänglighets och handikappanpassat.

2. Bassäng med en grund och en djup del. Den djupa delen bör vara 4 meter.

3. Tränings och tävlingsbanor, 50 meters bana. Läktare och förvaring.

Föreningsverksamhet i framtiden

Det är viktigt att det finns plats och möjlighet för nya vattensporter och verksamheter i

framtiden. Anläggningen bör byggas med de funktioner som behövs för olika simsporter. Därför krävs också anläggningsförutsättningar som bassängbredd och djup som kan hantera simhopp m.m. De verksamheter som simhallen inte har i dag är:

Vattenpolo

Kanotpolo/Kanotslalom Simhopp

Konstsim Fensim

(14)

14 Medborgardialoger och allmänhetens behov och önskemål.

Totalt lämnades 550 svar in där 649 förslag ligger till grund för resultatet. Dessa innehöll synpunkter från allmänheten angående behov och önskemål i en ny bad- och friskvårdsanläggning. Utav dessa var 189 medborgardialoger, varav 97 med kvinnor/flickor och 101 med män/pojkar. Det lämnades 352 lappar i de olika brevlådorna. Resultatet av medborgardialogerna och lapparna var samstämmiga. Det var dock en något högre del som tyckte att gym och mat, café och restaurang var viktigare i medborgardialogerna. Det har inte varit någon kontroll över vilka individer som lämnat lappar. Detta medför en risk för att samma individer kan ha lämnat flera lappar. Insamlingen av medborgardialogen visar dock ett samstämmigt resultat vilket stärker undersökningens validitet.

Sammanlagd ranking resultat medborgardialoger och förslagslappar 1. Rutschkanor fler och större

2. Äventyrsbad, vattenland, vattenpalats 3. Viktigt med bubbelpool, fler eller större

4. Högre hopptorn upp till 10 meter i djupare hoppbassäng

5. Mer för barn, barnavdelning, uppdelat stora och små barn, aktiviteter, barnlandskap 6. 50 m

7. Vågor, fors, strömmar 8. Bastu, ångbastu, relax:

9. Café, fika, mat eller restaurang 10. Mer träningsbanor, bredare banor 11. Motionssim

12. Utomhusbassäng, utomhuspool och utomhusbad, bassäng att simma ut i 13. Behåll en bassäng i den befintliga

14. Gym: Viktigt med gym 15. Varmare än i dag 16. Separata omklädesrum

(15)

15 17. Fräscht

18. Familjedel, familjevänligt, baby

19. Bättre kollektivtrafik, oftare, buss som stannar utanför entrén, åker buss (ex Öland) 20. Undervisningsbassäng/ simskola

21. Klättervägg 22. Spa

23. Bil, bra parkeringar, nära och gratis 24. Varmvattenbassäng

25. Öppettider flexibla 26. Lägre priser

27. Andra sportaktiviteter, lekplats, slingor motion och löpning 28. Större omklädesrum

29. Fler och fräschare toaletter 30. Cykel, bra cykelvägar 31. Kalmarssundsvatten

Diagrammet visar det resultat som flest svarat i procent8.

Det sammanräknade resultatet visar tydligt att den största delen av allmänheten vill ha ett stort äventyrsbad/ familjebad med mycket aktiviteter för barn, vattenland och rutschbanor. Det är också önskemål att det ska vara uppdelat på stora och små barn i olika barnlandskap. Många önskar olika teman på äventyrsbadet och fler leksaker. Något som också hamnar i topp är fler

8 Då många svarat flera saker på samma dialog eller lapp är procenten uträknat av de 649 förslag som ligger till grund för resultatet.

4,3 4,5

4,6 4,9

5 5,2

5,3 6,3

8,5

13,4

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Mer bredare träningsbanor Cafe, fika, mat Bastu, relax Vågor, fors, strömmar 50 m bassäng Mer för barn Högre hopptorn Bubbelpool, fler större Äventyrsbad Rutscbanor

Resultat topp tio

Resultat topp tio

(16)

16 eller större bubbelpooler och ett högre hopptorn i en djup bassäng. Det är även många som tycker det är viktigt med bastu, relax samt mat, café och restaurang. Tillsammans med motionssim hamnar det som det andra största behovet. Som nummer tre kommer träningsbehovet i en 50 metersbassäng där många vill ha mer träningsbanor och bredare banor9.

Diagrammet visar resultatet sammanslaget i större kategorier där varje kategori består av de delar som hör till denna. Övriga blandade synpunkter redovisas ej i diagrammet.

Olika målgrupper Familjer

Familjer önskar överlag ett stort äventyrsbad/ familjebad uppdelat i badlandskap för mindre och större barn med mycket aktiviteter. De önskar också ökad tillgänglighet, större utrymme och fler bassänger. En del har även önskat möjlighet att duscha avskilt för familj.

Ålder 60+

Lugnt och fridfullt med uppdelade aktiviteter och bassänger. Fler bänkar och bubbelbad, värme, bastu och relax. Sociala ytor, större omklädningsrum och motionssim. Ett tydligt friskvårdstema och viktigt med kollektivtrafik och parkeringar.

9 Med träning menas simträning.

Äventyr/ familjebad 57%

Avslappning/rekreation 20%

Träning 16%

Motion 7%

(17)

17 Foto: Äventyrsbadet

Ålder 20-60 samt skillnader män och kvinnor

Svaren är lika mellan män och kvinnor i ålderskategorin då båda grupperna vill ha större och fler bassänger. Båda grupperna tar också upp att det behöver finnas mer för barn. En något större andel män tycker att träning och gym är viktigt medan något fler kvinnor har svarat separata omklädningsrum.

Ålder 5-20 Barn och tonåringar

Barn och tonåringar önskar ett spännande äventyrsbad med många och stora attraktioner, vattenrutschkanor, forsar och strömmar. Bubbelpooler, högre hopptorn och mer plats i

omklädningsrummet. Från den här gruppen kom mycket detaljerade önskemål om olika teman på äventyrsbadet och spännande leksaker, exempelvis gummiringar att åka i. Olika åkattraktioner och aktiviteter.

Funktionsnedsatta

Handikappvänligt och lätt att orientera sig. Hiss för handikapp och separata omklädningsrum.

Olika rutschbanor som kan användas av alla. Bussar som stannar i anslutning till entrén. Ett önskemål om framtida verksamhet är vattengympa för funktionsnedsatta och vatten från Kalmarsund.

(18)

18 Värdeord

Förutom allmänhetens önskemål och behov om vad som bör finnas i den nya anläggningen samlades också värdeord in som en del i dataunderlaget. Dessa värdeord är de som framkommit flest gånger i materialet och säger något om den övergripande känslan.

Lugn och ro

Skönt

Avslappnande Socialt

Något för alla Kom som du är Kreativ

Upplevelse Träna

Workshop Kultur- och fritidsnämnden Teman:

Finansiering

Innehåll och behov

Utomhusmiljö och besöksmål

Vision Grupp 1

Finansiering: Ser stora fördelar med att äga själva, det går också bra att hyra med tydliga villkor om vad simhallen ska innehålla och vilken verksamhet som ska bedrivas där.

Innehåll: Förutom träningsbassänger, bassäng för babysim och hopptorn på 10 m i egen bassäng önskar gruppen flera entréer och särskilda avdelningar för bastu och relax. Det ser ett äventyrsbad som en nödvändighet och vill att man i en ny anläggning skiljer på motion och lek.

Besökarna själva ska kunna välja vad som ska ingå i deras entrebiljett. Det ska även finnas tillgång till café med hälsoprofil för både besökare och allmänhet. Gruppen ser även 1 % regeln- konstnärlig utsmyckning som betydelsefullt. Den viktigaste delen som prioriteras är en säker anläggning som ska vara tillgänglig för alla.

”Tillgänglighet ska vara som ett tema i hela huset och prioriteten ska ligga på funktionsvariationer”.

Utomhusmiljö och besöksmål: Som besöksmål ska den nya anläggningen användas som ett nav för att ge sig ut i naturen. Genom att gå utanför standardlösningarna med gröna tak och mycket grönska runtomkring bland annat på parkeringen, blir den attraktiv för besökare. Runtomkring

(19)

19 ska finnas motionsspår belyst/ skidspår, cykelspår, utebassäng, utegym, parkourpark och

uteservering. Busshållplats ska finnas vid dörren för att öka tillgängligheten.

Det är viktigt med nytänk runt teknik och gestaltning i trevlig avslappnande miljö. Den konstnärliga utformningen mixad med total funktionsvariationsanpassning. Här ska finnas möjlighet för möten och butiker med bitar som funkar för alla.

Vision: Tillgänglig och lusfylld oas. Ett nav för hälsa och friskvård.

Grupp 2

Finansiering: Vet ej, den kommunala delen är allas ansvar. Bassänger kan användas på flera olika sätt och olika aktörer kan finansiera detta. Exempelvis gym och spa och så vidare.

Innehåll och behov: Bassänger kan användas på olika sätt och det kan vara särskilda avdelningar till träning och tävling. Förutom äventyrsbad och rehabbassäng samt en avdelningsbar 50 meters bassäng vill gruppen ha två undervisningsbassänger och att anläggningen ska vara multifunktionell.

”Anläggningen ska kunna vara multifunktionell och man ska kunna lägga golv över bassängen för att ha mässor där”.

Det ska finnas en tydlig friskvårdsinriktning och plats för vattenpolo och konstsim. Mat och café samt konferensdel är också viktiga delar.

Utomhusmiljö och besöksmål: Ute vill gruppen att det ska finnas en utomhusbassäng på 25 meter swimout. Andra förslag är klättervägg, skatepark, parkour, boulebanor, motionsslingor och utegym. Andra aktörer kan ha annan idrottsverksamhet runtomkring, exempelvis en sportanläggning. Multiarena (skridskor, hockey eller bandy). Andra förslag på vad som kan finnas runtomkring är stugor och camping, grillplatser, lekplats, och motionsspår. Det ska finnas gott om parkeringsmöjligheter och vändmöjligheter för bussar, det bör också finnas en säker busshållplats på Vimpeltorpet och man ska se över cykelvägar till och från.

Vision: Visionen är en tillgänglig anläggning som passar alla med flexibla bassänger. Inriktningen för området är mer sport och kopplingen till havet.

Grupp 3

Finansiering: Verksamhetens innehåll spelar en stor roll. Antingen kan kommunen bygga, äga och driva själva eller kan någon annan bygga och äga medan kommunen hyr in sig (detta sett ur ett större perspektiv).

Innehåll och behov: Det bör finnas rehabbassäng med höj och sänkbar ramp Olika tempererade bassänger för träning och tävling, publikplatser och ett stort äventyrsbad. Det är viktigt att det finns relax och spa.

”En utomhusbassäng som man kommer till genom ett hål i väggen och kanaler mellan bassängerna”.

I byggnaden bör även finnas restaurang, många sittplatser, gym och butiker. Gruppen tänker också ur ett mer detaljerat perspektiv och föreslår sådant som

Fler toaletter och vattenpåfyllning, temperaturreglering och vattenluftdusch i omklädningsrummen.

Utomhusmiljö/ besöksmål: Swimout lazy river, motionsslinga och ett utegym i en omgivande park. I detta kan också finnas andra aktörer. Samarbete med KLT om säker busshållplats och uppmuntran att använda kollektivtrafik är viktiga delar.

(20)

20 Vision: I visionen finns värdeord som mysigt, tillgängligt och tryggt. Familjärt och genussmart.

Hållbart ur ett långsiktigt-ekonomiskt miljöperspektiv och värt pengarna.

Sammanfattning: Grupperna svarar ganska lika gällande ägandeformen då de är osäkra på om kommunen antingen ska äga själva eller hyra. Alla grupperna är överrens om en anläggning för friskvård och hälsa, tillgänglig för alla oavsett ålder och fysiska förutsättningar. Anläggningen ska fungera för olika verksamheter såsom undervisning, motion, äventyrsbad och rehabilitering. De ser också andra verksamheter i anslutning till detta såsom gym och spa. Anläggningen ska vara flexibel och även fungera som mötesplats med café, restaurang och konferensdel.

Utomhusbassäng är också ett förslag och runt byggnaden bör det finnas möjlighet till friskvårdsaktiviteter och sport som samspelar med området i övrigt.

Studiebesök

De simhallar som besöktes i Skåne var Burlöv, Hyllie och Ystad. Den största skillnaden i jämförelse med Kalmar är att dessa simhallar har specialiserat sig på olika målgrupper eftersom de ligger i samma område medan Kalmar ska täcka upp ett så stort behov som möjligt. Burlöv exempelvis är inriktad på föreningar.

Den simhall som kommer närmast Kalmar gällande budget och antal besökare var Hyllie med en budget på 350 miljoner och 300 000 besökare per år. I badet inrymdes en 50 metersbana och två stycken 16 meters bassänger samt relax och äventyrsdel. Vid simtävlingar stänger badet för allmänheten. Gymet i anslutning till simhallen drivs av verksamheten medan gruppträningarna drivs privat. Hylliebadet är byggt för att vara ett familjebad.

Hyllie. Foto: Hanna Dahmberg

Den sista anläggningen som besöktes var Ystad som också inrymmer en 50 meters bassäng men varken har relax eller gym då detta inte rymdes i budgeten för 260 miljoner. Ystad simhall var den anläggning som rent funktionellt och arkitektoniskt var mest tilltalande.

(21)

21 Ystad: Foto Hanna Dahmberg

Sammanfattning studiebesök

I samtliga badanläggningar fanns viktiga lärdomar att dra över hur andra kommuner har arbetat gällande funktioner och disponering. Ett fel som hade gjorts var att placera hopptornet i 50 metersbassängen då detta stör den övriga verksamheten. Andra saker som är viktiga att tänka på är att det finns relaxavdelning och träningsmöjligheter samt omklädningsmöjligheter för funktionshindrade och olika behov anpassat utifrån jämställdhets och hbtq perspektiv. Andra saker som bör prioriteras är varmare bassäng, halkfritt kakel, att det finns ett utrymme för café/restaurang som nås från både icke simmande gäster och de utanför entrén. Det bör också finnas platser för förtäring, sociala rum och förrådsutrymmen där allt material kan förvaras. Väl genomtänkt logistik för att kunna nå läktarplatser utifrån utan att behöva ha passerat badet vilket bland annat medför stor kontroll på dörrkonstruktion för att inte nå hela anläggningen till samma pris. Att lägga omklädning för särskilda behov, funktionshinder i nära anslutning till rehab bassängen.

Slutsats

Utmaningen är att bygga en ny anläggning som motsvarar framtidens behov och som tillgodoser kommuninvånarna utifrån olika målgrupper där alla kan känna sig välkomna och delaktiga.

Resultatet visar att flera olika gruppers behov stämmer överrens och kan samverka men att de olika områdena i en framtida anläggning behöver uppdelas för att tillgodose dessa. Det visar också att önskemålen och behoven är realiserbara.

Den framtida bad och friskvårdsanläggningen kommer att samnyttjas av skolor, simklubbar, motionssimmare, barnfamiljer, äldre, funktionshindrade och utövare av övriga vattensporter. Att tillgodose dessa gruppers behov ställer krav på schemalagd verksamhet och flera bassänger alternativt multibassäng och varmare vatten, man bör också ta hänsyn till alla besökares behov utifrån olika målgrupper. Som undersökningen visar vill de flesta ha ett äventyrsbad/ familjebad med mycket aktiviteter främst för barn i olika åldrar med många olika attraktioner och rutschbanor. Anläggningen bör samtidigt ge förutsättningar för att utveckla simsporten och ska uppfylla simsportens regelkrav för tävlingar.

(22)

22 För att tillgodose de olika målgrupperna måste bassängerna ha olika funktioner och miljöer för simsport, motion, lek och avslappning/rekreation.

50 metersbassäng

Idrottslig verksamhet kopplat till bad. Träning/tävling och motion samt föreningsidrott kan samsas i 50 metersbassängen.

Här behövs även läktare och förvaring. Anläggningen ska delas upp så att det är möjligt att vid simtävlingar separera publik till 50-metersbassängen från simhallens övriga delar. Bassängen bör vara avdelningsbar för att möjliggöra simning i både 25m och 50m samtidigt. Detta blir 10 banor, vilket därmed tillåter simning på tvären i 25m.

Hopptorn i ett eget bassängrum så att det inte stör den övriga verksamheten. Väljer man att lägga hopptornet i anslutning till 50 meters bassängen i en egen del kan den djupa delen för hopptornet samsas med olika simsporter. Den djupa delen bör vara 4 meter och ska byggas med de funktioner som krävs för olika simsporter (simhopp, dykning och vattenpolo samt undervattensrugby) och även räddningstjänsten.

Multibassäng 25 meter altenativt två bassänger

Avdelningsbar med höj och sänkbar botten. Varmare del, undervisning, babysim.

Verksamhetsbehovet, friskvård och motion.

Skolelever och simkunnighet är ett av de primära behoven i en ny bad- och friskvårdsanläggning.

Det finns idag inget lagkrav på att kommunerna ska tillgodose behovet att bada och simma, däremot finns simundervisning inskrivet i läroplanen och genomförs på schemalagd tid i skolorna10. Det behövs minst två stycken undervisningsbassänger, varav en varmvattensbassäng alternativt en avdelningsbar 25 meters bassäng. Viktigt är också att tänka på planeringen av bassängerna då det är betydelsefullt att kunna genomföra simundervisningen i kantbanorna.

10 Badhus strategiska frågor och ställningstaganden

(23)

23 Dessa olika aspekter skulle kunna rymmas i en 25 meters multibassäng med höj och sänkbar botten samt varmare vatten då den även kan fungera för babysim och friskvård

Rehabiliteringsbassäng

Då Landstinget planerar en eventuell avveckling ställer detta också anspråk på en rehabbassäng.

Bassängen ska ha sluttande botten och det ska även finnas lyftanordning. Det måste vara lätt att ta sig i bassängen. Omgivande miljö bör vara lugn och rofylld utan höga ljud osv och det ska vara nära till omklädesrum. Detta behov samstämmer med äldre och funktionshindrade samt särskolor. Sett till antalet besök i Landstingets rehabbassäng och det ökande framtidsbehovet av egenvård och friskvård så är slutsatsen dock att denna bassäng skulle behöva vara separat11. Alternativt att Landstinget hyr en del timmar i multibassängen. Detta täcker dock inte deras behov i framtiden.

Tillgänglighet

Allmänheten ska kunna använda anläggningen oavsett ålder, kön, etnicitet och fysiska förutsättningar. Detta kräver att hänsyn tas till tillgänglighet och utformning bland annat gällande omklädningsrum. Fler blir äldre och aktiva och det är viktigt att röra på sig i vatten med olika former av rehabilitering. Tillsammans med särskolornas behov och handikappföreningar krävs det en väl anpassad och genomtänkt miljö med bland annat halkskyddsannordningar, gångramper och logistik i miljön så att man lätt förstår hur man ska röra sig. Detta ökar tryggheten. Det bör vara lätt att ta sig ner i vattnet även för rörelsehindrade. Varmvattentempererade bassänger och större omklädningsrum är också en önskan som önskas i kombination med friskvård, bastu och relax. Ett annat tydligt önskemål från olika grupper är att anpassa verksamheten så att skilda målgrupper tränar på olika tider, detta med tanke på bland annat ljudnivån.

Äventyrsbad/ familjebad

Den största delen av allmänheten, familjer barn och ungdomar önskar en anläggning med ett stort äventyrsbad/ familjebad uppdelat i badlandskap för mindre och större barn, äldre och yngre med mycket aktiviteter. Många och stora attraktioner, vattenrutschkanor, forsar och strömmar, bubbelpooler, högre hopptorn och mer plats i omklädningsrummet. Ett äventyrsbad har ett behov av ett attraktivt utbud för att vara lockande för återbesök och även locka för turism. Här gäller det att hitta konstruktioner som stimulerar till lek.

Avslappning rekreation

Resultatet visar att avslappning och rekreation kommer på en andraplats i allmänhetens önskemål. Här önskas lugna och sköna avslappningsutrymmen men också en genomtänkt wellnessavdelning som skapar ett extra upplevelsevärde. Exempelvis på önskemål som kommit in är flera bastur med olika temperatur, fuktighet och ljus. Kallvatten att doppa sig i, pool med glastak och dämpad belysning. Här önskas också uppdelade tider för att passa olika målgrupper där fokus ligger på att känna sig avslappnad. Här skulle man också kunna ha upplevelsekvällar.

11 Se bilaga 1

(24)

24 Café/restaurang och gym

I anslutningen till simhallen har de olika målgrupperna även önskat café eller restaurang samt gott om sociala ytor och förrådsutrymmen där allt material kan förvaras. Detta bör ha en tydlig friskvårdsinritning. Ett annat önskemål från många föreningar är att det ska finnas konferenslokaler. Det finns också ett behov av att ett gym i anslutning till badet eftersom fler vill kunna kombinera sin träning och det finns en ökande trend av föreningar som tränar triathlon.

Mötesplats och besöksmål

Som besöksmål ska anläggningen ses som ett nav i ett område med tydlig friskvårdsinriktning.

Den service som erbjuds ska göra att man kan stanna hela dagen och runtomkring anläggningen ska det vara mycket grönska och grönytor så att besökare kan sola på sommaren. Park och utegym samt andra idrottsanläggningar är något som önskats av både personal och besökare.

Spännande förslag har inkommit exempelvis Transition zone för racercykel. Det har också inkommit förslag på utomhusbassäng i vilken man även kan bedriva sommarsimskola.

Trafik

Att öka tillgängligheten för olika målgrupper handlar också om att kunna ta sig till anläggningen på ett säkert sätt med väl utbyggda gång och cykelvägar samt med kollektivtrafik och parkeringar.

Rejäla cykelparkeringar nära entrén och att erbjuda lånecyklar. Önskemål från både skola, föreningar och allmänhet handlar om en säker busshållplats i anslutning till anläggningen så nära entrén som möjligt. Detta är viktigt framförallt för skolbarn men även för äldre och funktionshindrade.

Miljö

Kraven på en behaglig ljudmiljö, hållbarhet och energihushållning ökar. Miljötänket ska vara genomgående i hela anläggningen och ett förslag är gröna tak. Anläggningen skall utformas och byggas, i syfte att såväl byggnation som drift av badhuset på ett så miljö- och hälsomässigt samt ekonomiskt hållbart sätt som möjligt med den senaste tekniken i exempelvis vattenrening och energibesparing. Exempelvis finns den största energibesparingspotentialen genom att återvinna värme ur ventilationsluften12. Arkitekturen och materialen är viktiga för upplevelsen av lokalen.

Lokalen bör vara utformad utan vinklar och vrår med väl genomtänkt logistik. Detta visar också studiebesöken där det var stor skillnad mellan hur de olika anläggningarna uppfattades. Att välja material som underlättar rengöring och som bidrar till renare lokaler är viktigt13.

Vision

Visionstanken i den nya anläggningen som framkommit genom workshops och insamling av värdeord från allmänhetens önskemål visar en överrensstämmande bild. Visionstankarna är en tillgänglig anläggning som passar alla och ett nav för hälsa och friskvård med flexibla bassänger.

Inriktningen för området är mer sport och kopplingen till havet. Mysigt, tillgängligt och tryggt samt familjärt och genussmart. Hållbart ur ett långsiktigt-ekonomiskt miljöperspektiv och värt

12 Rapport aktiva badhus

13 Badhus strategiska frågor och ställningstaganden

(25)

25 pengarna. Tillsammans med värdeorden är sammanfattningen av visionen: En hållbar verksamhet som erbjuder rekreation, motion och friskvård, tillgänglig för alla.

Frågor att ta ställning till

Vattenfrågan är en av de frågor som behöver tas ställning till. I nuvarande anläggning tas vattnet från Kalmarssund innan det renas. Fler olika föreningar och andra har ställt frågan vilket vatten det kommer vara i den nya anläggningen. Det bräckta vattnet från Kalmarssund ses som mer badvänligt än sötvatten enligt respondenterna. Ur ett framtidsperspektiv med minskade vattenresurser bör detta utredas närmare. Vad den gamla simhallen kommer användas till är i nuläget inte heller fastslaget. Det finns en utredning om detta från 2015. Frågan om den nyaste bassängen från 2001 ska finnas kvar är också något som bör beslutas.

(26)

26 Referenser

Kalmar kommun 2016. Befolkningsprognos 2016-2015

Sveriges kommuner och Landsting, Badhus strategiska frågor och ställningstaganden 2014.

Michael Ohlsson, Richard Norén, Lena Winberg och Ida Örtegren, Grontmij AB

Sveriges kommuner och Landsting 2013. Medborgardialog som del i styrprocess:

Lena Langlet, lena.langlet@skl.se, Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se, Britt-Marie Hedlund, britt-marie.hedlund@skl.se Högskolan i Halmstad 2005. Deskriptiv statistik. Eric Järpe

Svenska miljöinstitutet 2015. Rapport aktiva badhus

Mats Almemark, Rune Bergström, Håkan Fridén, Christian Junestedt, Jacob Lindblom, Lisa Schmidt, Anna Widheden och Jonas Röttorp, Evelina Enochsson, Malin Engsner och David Ekström.

(27)

27 Bilaga 1.

Vilka är de största behoven och utmaningarna i en ny bad- och friskvårdsanläggning?

Vilken typ av verksamhet och nya verksamheter kan inrymmas i en ny simhall?

Vilka funktioner ska finnas?

Vilka förbättrings och utvecklingsområden för verksamheten ser ni som personal i en ny simhall?

Att tillfredsställa alla olika behov och intressen.

1 träningsbassäng 1 hoppbassäng

Hopptorn 10 a med 5 meter djup (brandkåren, räddningstjänsten och dykklubben).

Ljuddämpande

Teknik måste underhålla Basbehov två mindre

undervisningsbassänger 14x6.

Plats att lära individuellt ex vuxensim

Ju längre banorna är desto mer frustrerande är det för tempo.

Mer yta Rehabbassäng

Enskild hopptornsbassäng flera olika höjder och trampolin.

Äventyrsbad med möjlighet att simma ute.

0-4 år leklagun

50 meters bassäng 4 meter djup undervattensrugby.

10 banor. 0-9 för internationella tävlingar.

Rejäl läktare

Spiraltrappa upp till hopptornet Simskola

25 meters bassäng som går att dela

Belysning Spa anläggning Handikappanpassat

Lättstädade ytor så att man kan komma åt med maskin

Café/ restaurang Badshop/butik Gym

Simskola

25 meters bassäng som går att dela av

Belysning

Konstsim, simhopp, vattenpolo, fensimning.

Kanotslalom, laglivräddning.

En utmaning är rehabilitering och olika yrkesgrupper som arbetar tillsammans.

Nya verksamheter:

Rehab i bassäng Spa

Simhopp Vattenpolo konstsim Livräddning

Sjöräddning kustbevakning Simbassäng utomhus Gamla verksamheter:

Simskola Motionssim Relax Äventyrsbad Simträning UV rugby Kanotklubben Dykarklubben Octopus Funktioner:

Internationella startpallar Vågmaskin

Höj- och sänkbar botten Linförvaring i golvet

Dela av bassäng på både längd och bredd

Liftar trappsteg m.m för handikapp

Vattengym

Fotbad mellan torra och våta för att undvika smutsiga fötter Fläkt man går igenom för att torka fötterna till den torra avdelningen

Äventyrsbad: Rutschkana i ring och på madrasser.

Simundervisning 0-vuxen år

Golvbrunnar.

Ex slangar automatiska med jämt tryck.

Belysning, bättre belysning på botten.

UV belysning.

Vatten, salt sliter mer på anläggningen men är bättre för människan.

Miljö och återvinning.

Icke halkiga golv

Så lite golvyta som möjligt. Golvyta inbjuder till spring

Säkerhet. Högre utkiksposter flexibel sittställning. En person ska kunna se så mycket som möjligt.

Mer simundervisning för allas säkerhet. En rättighet som barn har.

Ökad bassängyta så vi kan erbjuda skolor mer tid.

Smidigare system för att lägga i och ta ur linor

Lättstädat.

Sälerhet med kakel. Ej halt.

(28)

28 Spa anläggning egen del

Lättstädada ytor

Tilltaget så man kan komma fram med skurmaskin

Utmaningar:

Bavakning av 50a större krav på personal

Mer personal- bevakning, simskola, städ, verksamhet Ljudnivå

Ventilation Belysning

Fler och större bassänger än i dag pga av i första hand

simundervisning

Hoppbassäng med hopptorn Undervisningsbassänger med låga kanter och räcken att hålla i.

En med höj och sänkbar botten 16x16 rehab också.

En utan höj och sänkbar 16x10.

2 st 25 metersbassänger pga driftstopp och sårbarhet.

Möjlighet att flytta runt verksamheten

Bättre ljudnivå

Äventyrsbad med rutschkana, vågor och strömmar och andra hästiga attraktioner.

Tre stora omklädningsrum: Dam/

Herr/växelvis beroende på besökare.

Flera små enskilda

omklädningsrum till de som har särskilda behov upp till 5 st.

Bubbelpooler en stor och en liten.

Vi känner att vi inte behöver någon relaxavdelning utan att detta ska vara integrerat i badet.

Babysim/småbarnssim Rehab

Vattengympa Simhopp UV rugby Kanotklubben Ungdomskvällar Familjedagar

Speciell avdelning för små barn

Hur kan tillgängligheten öka

för olika målgrupper? Hur skapar vi ett attraktivt besöksmål/ Hur lockar vi de olika målgrupperna?

Utemiljö: Vad ska finnas runtomkring?

Höj och sänkbar botten i de små bassängerna.

Bättre redskap för

funktionshindrade att ta sig i och ur alla bassänger

Löpande simskolesteg, Riktar sig till elkevens utveckling.

Tillgänglighet.

Handikappanpassning alla bassänger även bubbelpoolen.

Bastu i ett socialt rum även kall dusch.

Mer öppettider

Riktade aktiviteter till olika

Utebassäng, gräsytor, beachvolleyboll.

Park Lekplats Utegym Ut och sola

Transition zone för racercykel och

(29)

29 Föränkling av städ. Rejäla och bra

maskiner.

Mycket mer kontinuerlig träning för personal

Toaletter ute i simhallen

Kranar för att fylla vattenflaska.

Infodisk mitt i simhallen där man har bra uppsikt.

Bussar hela tiden Upplyst cykelväg Parkeringsplatser Cykelställ

Blindskrift

Får vi fler bassänger kan vi ta emot fler för simundervisning.

Öka med mer yta och tillgängliga bassänger.

Mer simskola

målgrupper

Ett attraktivt Äventyrsbad för familjer, åldersanpassat.

Ett gym för att göra anläggningen komplett En 50-metersbassäng med läktare inomhus.

Ishall, sporthall, bowling

skåp i anslutning för triathlonträning.

Mycket och gratis parkeringar Trygga och säkra vägar Upplyst

Logistik- ska vara enkelt att ta sig till simhallen

Snygg och stor entré Luftigt

(30)

30 Bilaga 2.

SPF Kanotklubben Handikappföreningar

Uppskattar namnet bad och friskvård. Fler blir äldre och aktiva. Viktigt att röra på sig i vatten. Olika former av rehabilitering i vatten.

Vattengymnastik

Halkskyddsannordningar Trygghet där man går Gångramper på vissa ställen Stegarna är för högt upp Varmtempererade pooler Större omklädesutrymmen Tillgänglig kollektivtrafik och tillgängliga parkeringsplatser Väl tilltagna parkeringsplatser Ljudnivåer i hallar och omklädningsrum Tänk på att barn och

pensionärer tränar samma tid.

Förvaring barnvagnar Skilja på tider lågfrekventa tider billigare

Man ska kunna komma till en varm pool utan remiss Rullatorer ska kunna ställas där

Skapa en mötesplats Café,

kommunikationsutrymmen Tillgänglighet

En massagestol Gym

Kombination friskvård.

Konferensverksamhet mötesplats av olika slag.

Föreläsningar på temat friskvård.

Kost och motion Komma utan årskort Utegym utemiljö Promenadgrupper Spännande

Tränar säkerhet i simhallen.

Har 325 medlemmar och hoppas på växande ungdomsverksamhet och vinterverk.

Vågbassäng Säkerhetsbassäng

Ingången viktig inga vinklar och vrår.

Sluss in

Hinderbana där man kan träna olika saker

Stor bassäng

Konferens möteslokal Fika

Samlat Trevligt

Parkering personbil med släpkärra

Kombinationsmöjligheter gym Vilka material funkar till hårda kanoter

Lösning att komma i kanoten.

Typ box att kliva på.

Varmvattenbassäng För kallt i simhallen, högre temperatur

Omklädningsrum med brits och taklyft eller mobil lyft Gym med program som är anpassade för rörelsehindrade Behov att klara sig själv Stegar att kunna ta sig ner i bassängen. Dagens stegar kräver rätt mycket och har ingen bra vinkel.

Ramp för rullstol Ungdomar med

förståndshandikapp svårt att ta emot information.

Tydliga informativa skyltar även vid omklädningsrum Omklädning ljus och vidlyftigt utan mörka prång

Rullstolsramp inte så hal Dusch vill kunna ha mer avskildhet

Logik i miljön lättförståligt hur man ska röra sig Större utrymme för

skogränsen med långa bänkar Markeringar synskadade Lugn och tyst miljö, ljuddämpat

Badlift

Mer plats och utrymme Antihalkgolv

(31)

31 Dykcenter och dykklubben Simsällskapet

En grund och en djup del 2 banor räcker gott och väl Tid 6 grr i månaden Konferensdel

Butik – lokal med våtutrymme man kan skölja av utrustning kompressutrymme

Ventilation kompressor 100 kvm

Önskemål ligga vid entré Djupet i bassängen 3,5-4meter djup

Juniorverksamhet, undervattensrugby 15x15 djupare del

12-18 meter lång 12-15 bred för rugby

Juniorerna behöver grund Fensim

Litet kyffe där vi kan ställa korgar och mössor

Bilväg ända upp till dörren.

Dörren nära bassängen Parkering för buss Festlokal

Krav och mått gällande simtävlingar.

Utrustning ska kunna förvaras nära läktare.

Vid tävling och träning vattnet får inte vara mer än 28 grader.

Vid träning så kan 50 metersbassängen delas av till 25.

Angående publik ser gärna fler flexibla lösningar i hallen sen, vill gärna kunna ta emot fler.

450 platser minst.

Optimalt djup

Ser inte simhopp som någon verksamhet som de kommer börja med nu. Kanske i framtiden, i så fall behövs separat bassäng.

Halkfria golv

Verksamhet runtomkring kan vara sportanläggning, gym, löparbanor.

Tillgång till eget rum att byta om i precis som det finns i dag.

För simundervisningen höj och sänkbara golv.

Bättre lösningar för förvaring Om man får önska vad man vill en 50 meters bana inne och en 50 meters bana ute och en separat

undervisningsbassäng och café.

(32)

32 Bilaga 3

Verksamheten Rehabbassängen länssjukhuset Kalmar, Rehab Söder 2017-02-17

Vi bedriver idag verksamhet kl.07.30 -16 måndag till fredag (till kl.17.30 tis och ons) Under den tiden tränar patienter under överinseende och instruktioner från landstingets personal.

En del av tiden är det även patienter som efter avslutad hydroterapi fortsatt på egenvård dvs att de sköter sin träning helt själva och köper träningskort för bassängträning, 450kr för 10 gånger

Under vardagskvällar och lördagar hyr vi ut bassängen till patientföreningar och andra föreningar.

Sjukvårdande behandling:

Sjukvårdande behandling innebär att den som tränar i bassängen har av fysioterapeut/

sjukgymnast bedömts ha ett behov av träning i bassäng. Fysioterapeuten/ sjukgymnasten utformar ett lämpligt träningsprogram som sedan personalen i Rehabbassängen utför på delegering från fysioterapeut/ sjukgymnast.

Statistik: Antal besök Rehabbassängen

Rehabbassängen Rehabilitering Habilitering Totalt

2014 9 182 1584 1603 12 369

2015 9 519 1601 1468 12 588

2016 9 078 962 1110 11150

Under 2016 var bassängen stängd för reparation i 16 veckor.

Vår bedömning är att den sjukvårdande behandlingen kommer fortsätta i liknande omfattning.

Träningskort:

De patienter som efter avslutad behandling klarar sin träning själv och bedöms att fortsättningsvis ha nytta av träningen i varm bassäng, kan köpa träningskort.

Statistik, antalet av sålda träningstillfällen

2014: Antal egenvårdsbesök i bassäng ca 3100 2015: Antal egenvårdsbesök i bassäng ca 4000 2016: Antal egenvårdsbesök i bassäng ca 3200

Under 2016 var bassängen stängd för reparation i 16 veckor.

Variationen och att det inte ökar i så stor omfattning beror på begränsningar av tillgängliga träningstider eftersom vi prioriterar patientbehandling före egenvård på träningskort.

Vår bedömning är att efterfrågan och intresse för egenvård kommer att öka i antal individer samt att vid en ökad tillgänglighet kommer individerna träna oftare.

(33)

33 Uthyrning:

Vi hyr sammanlagt ut bassängen 20 pass/vecka á 45 min fördelade på vardagskvällar och helger.

Hyresavgiften är beslutad av landstingsfullmäktige och är i dagsläget 250kr/timme för patientförening och 700kr/timme för övriga föreningar.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :