Avfallshantering och farligt avfall i mindre verksamheter

Full text

(1)

Avfallshantering och farligt avfall i mindre verksamheter

Vilka krav ställs enligt den nya avfallslagstiftningen och hur följer du upp dem i tillsyn enligt miljöbalken?

26–27 maj 2021

På denna kurs deltar du digitalt på

distans

Ny kurs!

UR KURSENS INNEHÅLL

• Vad är avfall och vad är inte avfall? Definitioner och begrepp

• Nya avfallsförordningen – vilka är de viktiga förändringarna?

• Avfall för anläggningsändamål – vilka krav kan vi ställa?

• Naturvårdsverkets nya avfallsregister – hur fungerar rapporteringen? Vilket stöd kan avfallsregistret vara i er tillsyn?

• Klassning av farligt avfall – Vad avgör vad som är ett IFA eller FA?

• Hur arbeta i praktiken med tillsyn för att följa flödet av farligt avfall i mindre verksamheter?

• Hur når vi ut med information om nya kraven på rapportering av farligt avfall och transporter på ett bra sätt?

FÖRELÄSARE

Björn Hellman

Advokat och delägare, Advokatfirman Åberg & Co

David Carlsson

Objektspecialist, Avfallsenheten,

Naturvårdsverket

Dick Hedeklint

Handläggare, Avfallsenheten,

Naturvårdsverket

Celia Jones

Konsult och expert på bedömning av hälso- och miljörisker från föroreningar i förorenade områden, Kemakta

Mia Jameson

Miljökonsult, WSP

(2)

26–27 maj 2021

Denna kurs ger dig ökad kunskap om hur den nya avfallslagstiftningen påverkar tillsyn enligt miljöbalken, med fokus på tillsyn av mindre verksamheter. Vi fördjupar oss till exempel kring de nya kraven på rapportering av farligt avfall och anteckningsskyldighet vid transport av farligt avfall. Efter kursen ska du känna till hur du arbetar framgångsrikt med avfallsfrågor i din tillsyn, så att även mindre verksamhetsutövare följer den nya avfallslagstiftningen.

EU:s nya avfallsdirektiv, det så kallade ”avfallspaketet”, har införts genom svensk lagstiftning under 2020. Några delar är kvar att genomföra, vilka kommer att införas senast under 2025. Målsättningen med den nya lagstiftningen är att avfall ska bli till ny resurs. Samhället ska därför arbeta för att minska avfallsmängder, öka återanvändning och återvinning av produkter samt förbättra avfallshanteringen. Nya lagkrav finns nu på plats så att tillsynsmyndigheterna bättre ska kunna kontrollera och följa flödet av farligt avfall som uppstår i samhället, genom till exempel rapporteringsskyldigheten av farligt avfall och anteckningsskyldigheten vid transport av farligt avfall.

Tillsynsmyndigheterna ska säkerställa att de nya reglerna följs, så att avfall hanteras enligt gällande lagstiftning. Kommunen ansvarar för tillsyn av mindre verksamhetsutövare, som själva ofta har liten kunskap och få resurser för att kunna arbeta proaktivt med frågor kring avfallshantering och farligt avfall. Därmed har du som miljöinspektör en viktig roll för att få verksamheterna att göra rätt, genom ditt arbete med information, rådgivning och tillsyn enligt miljöbalken.

Under kursen fördjupar du dig kring hur den nya lagstiftningen som nu har införts – genom bland annat miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter – påverkar tillsyn enligt miljöbalken av mindre verksamhetsutövare, så att du vet vilka krav du kan ställa samt hur du bör planera din tillsyn. På detta sätt ökar vi kontrollen kring hur farligt avfall hanteras och transporteras samt förbättrar möjligheterna till en miljömässigt säker återvinning och återanvändning av det avfall som uppstår i vårt samhälle.

Varmt välkommen till kursen!

Malin Ek Lara

Studia

Avfallshantering och farligt avfall i mindre verksamheter

Vilka krav ställs enligt den nya avfallslagstiftningen och hur följer du upp dem i tillsyn enligt miljöbalken?

På denna kurs deltar du digitalt på

distans

(3)

Kursprogram Dag 1

09.00 Registrering till kursen 09.30 Studia inleder kursen

09.40 Miljöbalkens reglering kring avfallsfrågor

• Mål, tillämpningsområde och uppbyggnad

• Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

• Vem är ansvarig för verksamheten?

• Tillsynsmyndighetens roll och verktyg

Vad är avfall och vad är inte avfall? Definitioner och begrepp

• Hur bedömer man vad som klassas som avfall? Vad klassas inte som avfall?

• Vad definieras som biprodukter och så kallat End of Waste?

• Återvinning, bortskaffande och andra centrala avfallsrättsliga grundbegrepp

• När upphör avfall att vara avfall?

• Genomgång av avfallshierarkin

• Vad gäller kring lagring som en del av att samla in avfall/

deponi?

• Kommunalt avfall – vad innebär begreppet kommunalt avfall och vilket är kommunens ansvar?

• Tillstånds- och anmälningsplikt, hur klassificerar man en avfallsanläggning och dess verksamheter?

12.00 Lunch

13.00 Avfall för anläggningsändamål – vilka krav kan vi ställa på verksamhetsutövare som vill återanvända överskottsmassor?

• Avfallshierarkin

• Risknivåer, bedömning av dem och prövningsnivåer

• Utredningskrav vid anmälan och tillstånd – vilka är de minsta kraven vi ska ställa på till exempel provtagning av massor?

• Hur gå till väga om det inte längre är avfall?

• Något om pågående utredningsuppdrag till Naturvårdsverket

Nya avfallsförordningen – vilka är de viktiga förändringarna när det gäller hantering av farligt avfall?

• Vad är farligt avfall?

• Klassificeringsfrågor

• Vem är avfallsproducent när det gäller farligt avfall?

• Vad säger den nya lagstiftningen om kraven kring hantering av farligt avfall?

Rapportering av farligt avfall i elektroniskt register – vilka krav ställs på anteckning,

rapportering samt rapportering genom ombud?

• Tillsynsmyndigheten har tillsynsansvar över alla kommersiella verksamheter och deras registrering av farligt avfall i det elektroniska registret – vad innebär det för miljöskyddsarbetet i kommunen? Hur fånga upp vid tillsyn på olika verksamheter?

• Lagstödet kring rapportering av farligt avfall – vad gäller kring vem som ska rapportera och vad som ska rapporteras?

• Avtal gällande rapportering av farligt avfall genom ombud – vad ska avtalet innehålla?

Transport av farligt avfall - vilka krav ställs på transportdokument, anteckningsskyldighet samt transport genom ombud?

• Vilka krav ställs på mindre verksamhetsutövare som själva transporterar farligt avfall till återvinningsstationen?

• Finns det någon kilogräns för hur mycket farligt avfall de själva får transportera?

• Transport av farligt avfall genom ombud – vad ska regleras i avtalet?

• Anteckningsskyldigheten – när har ombudet uppfyllt kravet på anteckning? Är transportdokument att likställas vid anteckning?

Björn Hellman, advokat och delägare, Advokatfirman Åberg & Co Vi bryter för eftermiddagsfika kl.14.30-15.00

16.30 Första kursdagen avslutas

(4)

Kursprogram Dag 2

09.00 Naturvårdsverkets nya avfallsregister och regelverket kring rapportering av farligt avfall – hur påverkar nya krav tillsynen av mindre miljöfarliga verksamheter?

• Varför behövs ett avfallsregister?

• Avfallsregistret, hur fungerar rapporteringen av uppgifter? Vilka uppgifter innehåller registret? Hur kan tillsynsmyndigheten få tillgång till dessa?

• Vilket stöd kan avfallsregistret vara i er tillsyn? Vi ger förslag på hur tillsyn kan bedrivas med stöd av avfallsregistret

David Carlsson, objektspecialist och Dick Hedeklint, handläggare, Avfallsenheten, Naturvårdsverket

10.00 Förmiddagsfika

10.20 Klassning av farligt avfall – bedömnings- grunder för när ett avfall blir farligt avfall enligt avfallsförordningen

• Vad avgör vad som är ett IFA eller FA?

• Hur läser du avfallsförordningen för att kunna välja rätt avfallskod?

• Metodik för bedömning och klassificering av farligt avfall

• Några olika praktiska exempel gällande klassning av förorenade massor – när är det ett avfall och när blir det ett farligt avfall?

Celia Jones, konsult och expert på bedömning av hälso- och miljörisker från föroreningar och radioaktiva ämnen i förorenade områden, Kemakta

12.00 Lunch

13.00 Tillsyn på avfallshantering och farligt avfall i mindre verksamheter – hur arbeta i praktiken för att följa flödet av farligt avfall och säkerställa att den nya lagstiftningen efterlevs?

• Hur ska man tänka i tillsynen när det gäller mindre verksamheter och avfallshantering i enlighet med nya lagstiftningen?

• Hur kan tillsynsmyndigheten i kommunen arbeta för att få bättre kontroll på flödet av farligt avfall i mindre verksamheter?

• Förvaring av farligt avfall och kemikalier – vad är acceptabelt? Vad står i lagstiftningen? Hur tänka rent praktiskt?

• Märkning av avfall

• Avfallshantering och riskhantering – hur få verksamhetsutövaren att tänka i risker?

• Hur får vi verksamhetsutövare att arbeta för att minska mängder av farligt avfall och avfall?

• Checklista för hantering av avfall och farligt avfall som man kan använda på tillsynsbesöket

Hur når vi ut med information till verksamhets- utövare om nya kraven på rapportering av farligt avfall och transporter på ett bra sätt?

• Hur nå fram med information och arbeta med rådgivning till mindre verksamhetsutövare som ger resultat?

- C-verksamheter - U-verksamheter - Fastighetsägare - Hälsoskydd

• Hur och när följer vi upp att kraven efterlevs?

• Vad kan du kräva kring mindre verksamheters egenkontroll gällande avfallshanteringen?

Mia Jameson, miljökonsult, WSP

Vi bryter för eftermiddagsfika kl. 14.30-15.00

16.00 Kursen avslutas

(5)

Björn Hellman

Advokat och delägare, Advokatfirman Åberg & Co

Björn arbetar huvudsakligen med tillstånds- och tillsynsfrågor inom miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet samt

efterbehandlingsfrågor. Han biträder stora och små industri- och byggföretag, kommunala och statliga företag samt kommuner.

Björn arbetar mestadels med olika avfallsrättsliga frågor, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt med miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner. Han anlitas ofta som expert och håller olika utbildningar kring dessa områden.

David Carlsson

Objektspecialist, Avfallsenheten,Naturvårdsverket

Dick Hedeklint

Handläggare, Avfallsenheten,Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ansvarar för det nya avfallsregistret, där uppgifter om farligt avfall samlas in i ett nationellt elektroniskt register, så att Sverige kan uppfylla de krav som ställts enligt EU:s avfallsdirektiv. David Carlsson och Dick Hedeklint arbetar båda med vägledning kring och utveckling av avfallsregistret och tillhörande regelverk. David Carlsson är dessutom objektspecialist för avfallsregistret som tekniskt system.

Celia Jones

Konsult och expert på bedömning av hälso- och miljörisker från föroreningar i förorenade områden, Kemakta

Celia har en PhD i växtekologi och har arbetat med miljö- och avfallsfrågor sedan 1982. Hon har arbetat med ett stort antal

efterbehandlingsprojekt som omfattat många olika branscher och typer av föroreningar. Celia har tagit fram metodik för bedömning av hälso- och miljöeffekter av föroreningar i mark, avfall, och andra material, bland annat Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade massor och Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark. Celia har också varit projektledare vid framtagning av bedömningsgrunder för friklassning av mark som kontaminerats med radioaktiva ämnen samt i utveckling av en metodik för miljöriskbedömningar av förorenade områden. Hon har även deltagit i ett flertal projekt rörande omhändertagande av avfall och förorenade massor.

Mia Jameson

Miljökonsult, WSP

Mia har arbetat under hela sitt yrkesliv med miljöfrågor för olika tillsyns- och prövningsmyndigheter, regeringskommitté,

avfallsindustrin och miljökonsultföretag. Hon har bland annat arbetat med tillsyn och tillståndsprövning rörande avfallsverksamheter vid två olika länsstyrelser. När miljöbalken var helt ny, ansvarade hon för att ta fram utbildning om miljöbalken i den kommitté som regeringen tillsatte. Mia har även arbetat med miljö- och ledningsfrågor hos dåvarande SAKAB AB och därefter under drygt tio år har hon arbetat som miljökonsult. Parallellt med dessa arbeten har Mia ofta hållit i utbildningar för bland annat offentliga verksamheter och universitet i miljölagstiftningsfrågor.

Föreläsare

(6)

DATUM

26–27 maj 2021

PLATS

Digitalt på distans.

PRIS

8 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format. Priset gäller deltagande för en person.

Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

För våra avbokningsregler, allmänna villkor och integritetspolicy se www.studia.se.

BOKA DIN PLATS

www.studia.se 08-650 09 29 bokning@studia.se Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Avfallshantering och farligt avfall i mindre verksamheter

Vilka krav ställs enligt den nya avfallslagstiftningen och hur följer du upp dem

i tillsyn enligt miljöbalken?

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :