Wordformat) per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till emma.m.sjoberg@regeringskansliet.se

Full text

(1)

Remiss

2020-06-05 M2020/00780/Me

Miljödepartementet Miljöprövningsenheten

Promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19

Remissinstanser 1 Boverket

2 Försvarsmakten

3 Havs- och vattenmyndigheten 4 Holmen Skog AB

5 Kemikalieinspektionen 6 Lantbrukarnas riksförbund

7 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 8 Länsstyrelsen i Hallands län

9 Länsstyrelsen i Kalmar län 10 Länsstyrelsen i Kronobergs län 11 Länsstyrelsen i Uppsala län

12 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 13 Länsstyrelsen i Örebro län

14 Länsstyrelsen i Östergötlands län

15 Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 16 Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt 17 Mellanskog

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 19 Naturskyddsföreningen

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm

Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Fredsgatan 6

Webb: www.regeringen.se E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

(2)

20 Naturvårdsverket

21 Regelrådet 22 Setra Group 23 Skogforsk

24 Skogsindustrierna 25 Skogsstyrelsen 26 Stora Enso Skog 27 Sveaskog

28 Sveriges jordägareförbund 29 Sveriges lantbruksuniversitet 30 Såg i Syd

31 Sågverken Mellansverige 32 Södra skogsägarna

33 Sveriges Kommuner och Regioner 34 Trafikverket

35 Vida skog AB

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast kl. 12.00 den 11 juni 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till

emma.m.sjoberg@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2020/00780/Me och remissinstansens namn i ämnesraden på e- postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i

dokumentnamnet.

Frågor under remisstiden besvaras av Emma Sjöberg tel. 08-405 84 21.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i promemorian.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

2 (3)

(3)

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Magnus Moreau Departementsråd

3 (3)

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :