• No results found

Il' BONG ~

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Il' BONG ~ "

Copied!
52
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

a.,

BONli

~ - b..

Il' BONG ~

B(N; l\ - ~

~ Il' BONG BON .~

- BONG- . .

L

BONG ~ 00'\GBOOG ~

~ - HONG ~ l' BO!'

. , BONG • l' 00:.-G

11111....

~ NG BONG •

8(>NG BONG

(2)

BONG LJUNGDAHL AB 2000

INNEHALL

o

Året i sanunandrag ... .... ... ... ... .. ... . 3

VD har ordet ... 4

Mfärside, mål och strategi ... ... 6

Organisation ... ... 7

Marknad och försäljning ... ... ... .... 8

Konkurrenssituation ... .. ... 10

Produkter och kunder ... : .. :~ ... 11

Produktion ... 13

Dwi;ioner ... 16

Finansiell översikt ... .. . ... 20

Riskfaktorer ... 24

Medarbetare ... ... .... ... 25

Aktien ... 26

Miljöpolicy ... ... ... ... 28

Förvaltningsberättelse ... 29

Resultaträkningar ... 32

Kassaflödesanalyser ... ... ... 33

Balansräkningar ... 34

Bokslutskommentarer ... ... 36

Revisionsberättelse ... ... 4 7 Styrelse ... 48

Ledningsgrupp ... ... ... .... 49

Revisorer ... ... ... 49

Definitioner ... 50

Adresser ... ... ... 51

BOLAGSSTAMMA

Ordinarie bolagsstämma håUs den 9 maj 2001 kl17.00 på koncernens huvudkontor i Kristianstad.

Deltagande

i

stämman

Rätt att delta i stänunan har aktieägare som är registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 27 april.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registre ring måste vara verkställd senast fredagen den 27 april, vilket innebär att aktieägare i god tid före d enna dag bör underrätta förvaltaren h ärom.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla sig till adress :

Bong Ljwtgdahl AB Box516

291 25 Kristianstad ,

per telefon 044-20 70 00 elle r fax 044-20 70 91 senast fredagen den 4 maj klockan 12.00.

Utdelning

Styrelse och verkställande direktör föreslår en utdelning om 3 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 14 maj . Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC torsdagen den 17 maj.

EKONOMISK INFORMATION

Bong Ljungdahl kommer att avge rapporter vid följande tidpunkter:

1 :a kvartalet Halvårsrapport 3:e kvartalet Bokslutskommunike

den 9 maj 2001

den 17 augusti 2001

den 2 november 2001

februari 2002

(3)

BONG LJUNGDAHL AB 2000

BONG

o

Aret i sammandrag

Bong är ett snabbt växande internationellt kuvert-

~ijretag.

Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor, .iar ca 1900 anställda och tillverkar årligen ca 16 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Esdand, Polen, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Irland. Bong har de

• Omsättningen ökade med

92 procent till2.347 MSEK (1.223).

• Rörelseresultatet, inklusive jämförelse- störande poster om 44 MSEK, ökade till224 MSEK (92).

• Resultatet efter finansnetto, inklusive jämförelsestörande poster om 44 MSEK, förbättrades tilll60 MSEK (75).

l

· .. {ye.keltal 5 år i ~amillandrag

2000 1999 1998 1997* 96/97

(8mån)

Nettoomsättning, MSEK

2 347 1223

1095

767

760 Rörelseresultat, MSEK

224 92 56

14 21 Resultat efter

finansnetto, MSEK 160

75

48

3 I l

Resultat efter

skatt, MSEK 109 56 40

l 5

Vinst per aktie

12,56 7,93 5,74

0,12 1,43

• Proforma inklusive Ljungdahlsgruppen och exklusive affärsområde Etiketter (Nova Print).

senaste åren tagit en aktiv del i en pågående struktur- omvandling inom europeisk kuvertindustri och ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OM Stockhohnsbörsens O-lista (Attract 40-listan).

• Förvärvet av Bauwens-gruppen i januari fördubblade koncernens omsättning och skapade Europas ledande kuvertföretag.

• Förvärvet av ett av Storbritanniens ledande kuvertföretag, Rexam Envelopes, i september gjorde Bong till marknadsledare i

Storbritannien.

(4)

BONG LJUNGDAHL AB 2000

VD har ordet

År 2000 blev ett framgångsrikt år för Bongkoncernen.

V år omsättning nästan fördrtbblades och vi redovisar det bästa resultatet någonsin. Genomförvärvet av Bauwens-gruppen är Bong nu Europas ledande kuvertjOretag.

I linje med vår strategi förvärvades under år 2000 nya enheter i Tyskland, Storbritannien och Norge, vilka nu integrerats i den befintliga verksamheten.

Härigenom har Bong tagit ett mycket starkt grepp om den nordeuropeiska marknaden, där vi idag är klart ledande med över 25 procent av den totala

kuvertmarknaden.

Renodlingen och struktw·eringen av de nyförvärv- ade enhetema har påbörjats, men kommer att fortsätta även under innevarande år. I Tyskland slås tre tidigare separata enheter samman till en gemensam organisa- tion och i England sammanförs verksamheterna i Bau- wens och Rexam till en enhet. Kuvertproduktionen i Köpenhamn och Helsingfors avvecklas och flyttas.

Antalet produktionsenheter reduceras i projektet från sexton till tolv.

Genom förvärvet av Bauwens-gruppen skapade vi en plattform från vilken fortsatt tillväxt nu är möjlig.

Kompletterande förvärv i området Tyskland, Benelux och Storbritannien kan nu integreras i en befintlig struktur och rationaliseras i enlighet med våra model- ler. Den under året implementerade divisionsorganisa- tionen gör det också lättare att ledningsmässigt koppla in nya enheter i Bongkoncernen.

Den renodling av produktionen som är basen för vårt strukturarbete utgår från en modell där standard- varor produceras lokalt och produktionen av

spec~al­

varor centraliseras till en enhet. Härigenom uppnås längre serier och ökad produktivitet, varigenom vi opti-

malt kan utnyttja investeringar och know-how. I huvud- sak beroende på genomförda strukturåtgärder har lön- samheten fortsatt att förbättras och resultatet för år 2000 blev det bästa någonsin.

Papperspriserna steg kraftigt under året, mellan lO och 30 procent i olika länder, och vi kunde inte kompensera oss fullt ut genom egna prishöjningar. Vi nådde trots detta en rörelsemarginal på 7, 7 procent, ,.

vilket får anses tillfredsställande också mot bakgrund av att sent förvärvade enheter ännu inte struktu- rerats. Avkastningen på sysselsatt kapital som upp- gick tillll procent understiger av samma skäl vårt mål om 15 procent, men förbättras i takt med att de nya enheterna integreras färdigt.

Försäljningen ökade kraftigt som en följd av för-

värven och omsättningen nästan fördubblades. Den

organiska tillväxten var däremot måttlig och med hän-

syn till genomförda prishöjningar inte helt tillfreds-

ställande. Priskonkurrensen hårdnade som en följd av

prisaktiviteterna, speciellt i England, Finland och Dan-

mark.

(5)

Omfattande investeringsprogram har under senare är '!;en omförts i både Bong och Bauwens-gruppen.

tvesteringstakten avtog kraftigt under år 2000 och investeringsbehovet under de närmaste åren bedöms vara fortsatt begränsat.

Genom J:"ationaliseringar i samband med förvänen, där äldre maskinel" utl"angerats, har maskinparken totalt sett föryngrats. Utnyttjandegraden hal" höjts, vilket äl" viktigt då branschen som helhet har övel"- kapacitet. De investeringar som blir aktuella de när- maste ål"en gäller fl"ämst fortsatt automatisering, i syfte att ytterligare höja produktivitetsnivån.

Fortsatta investeringal" kommer också att göras i våra !T-system. Under innevarande år lanserar vi ett egenutvecklat e-handelssystem, e-nvelope®, där våra kunder via Internet kommer att kunna lägga beställ- ningar, få prisuppgifter och offertel", avropa från egna lager, kontrollera var i processen en speciell order _befinner sig och mycket men. Via egna eller våra logo-

·.)pe-banker kommer våra kundel" till och med att 1tunna designa sina egna kuvert.

e-nvelope® ökar avsevärt våra möjligheter att ge våm kundel" fler fördelar, höj el" serncegraden påtagligt och minskar både våra och kundernas hanterings-

()stnader.

Kuvertmarknaden bedöms utvecklas stabilt med en volymtillväxt om ca 2-3 procent per år. Den ökade elektroniska kommunikationen har inte negativt påverkat användningen av kuvert, snarare tvärtom.

Alla tillgängliga prognoser visar att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta inom övel"skådlig framtid.

Kuvertmarknaden är en mogen marknad och den konsolideras i snabb takt. Den begränsade marknads- tillväxten i kombination med investeringar i ny effek- tivare utrustning har genererat en betydande över-

BONG LJUNGDAHL AB 2000

kapacitet och lönsamheten inom kuvertindustrin har generellt sett varit otillräcklig. De ledande företagen växer och blir mer internationella. Ett begränsat antal större och internationellt verksamma aktöl"er har på senare år vuxit fram via ett antal uppköp och samman- slagningar.

Europamarknaden är dock fortfarande i hög grad fragmenterad då de mindre bolagens andel av total- marknaden är förhållandevis stor. Konsolideringen av europeisk kuvertindustri väntas därför fortsätta. Driv- ande faktorer bakom denna utveckling är bland annat en allmänt ökande integration mellan nationella mark- nader, utjäntning av prisnivåer samt kundföretag som i ökad omfattning verkar och agerar internationellt.

Vår bedömning om att det inom några år kommer att finnas 3-4 företagsgrupper som svarar för uppemot 75 procent av den europeiska marknaden kvarstår. Vi har visat att vi är ledande i den utvecklingen och avser att så förbli. Vi ser många möjligheter till fortsatta intressanta förvärv och räknar med en fortsatt stark tillväxt.

Bongs starka ställning inom den växande europeiska kuvertmarknaden tillsammans med förväntade synergi- vinster i de fönärvade enheterna innebär att förutsätt- ningarna för fortsatt försäljnings- och resultattillväxt bedöms som goda.

Lennart Pihl

(6)

BONG LJUNGDAHL AB 2000

Mfärside~ mål och strategi

Bongs affärside är att tillverka och marknadsföra ett komplett sortiment kuvert till alla slags förbrukare i Europa. Bongs övergripande målsättning är att befästa och utveckla bolagets position som Europas ledande tillverkare av kuvert. Målsättningen skall uppnås genom att:

- Erövra och befåsta marknad&ledande positioner i prioriterade länder

Även om den europeiska marknaden successivt homo- geniseras är konkurrensen till stora delar nationell.

Bong räknar med att detta förhållande består inom överskådlig framtid. Kunderna blir emt>llertid större och efterfrågar i allt högre grad andra typer av ser- vice än tidigare. Elektronisk kommunikation, egna varumärken, speciella format och tilltryck är exempel på åtgärder som hjälper dem att förbättra lönsamhet och profilering genom det sortiment Bong tillhanda- håller. Många av Bongs kunder expanderar utanför sina hemländer genom bland annat uppköp och fusioner och blir allt mer multinationella. Behovet av leveran- törer som kan agera internationellt ökar härmed.

- Utnyttja skalfördelar och reduct>ra kostnader Nationellt marknadsledarskap i kombination med europeisk penetration kan utnyttjas till att uppnå stordriftsfördelar. Tillverkning av kuvert sker i allt högre grad i tekniskt avancerade maskiner med hög automatiseringsgrad. Genom samordning av sorti- ment och produktionsresurser kan koncernens kapacitetsutnyttjande optimeras. Större serielängder medför färre maskinomställningar. På sikt minskar

de totala kostnaderna för investeringar genom att de inte behöver dubbleras. Den sammanlagda lager- volymen kan minimeras.

Vid inköp av insatsvaror till produktionen, som t ex papper och lim, är Bong en viktig kund även för mycket stora leverantörer. Administrations- och försäljningskostnader kan relativt sett hållas nere.

- E:"-:pandera såväl organiskt som genom fönärv Trots en ökad konsolidering under senare år karak- täriseras branschen fortfarande av en förhållandevisA hög fragmentering med fler än 200 kuverttillverkar på europeisk nivå. Bong räknar med att konsoli- deringen fortsätter och avser att spela en aktiv roll i omstruktureringen. N)" a förvärv skall primärt vara inriktade på att stärka Bongs ledande position inom närområdet och geografiskt stödja de etablerade po tionerna i Nordeuropa.

Ekonomiska mål

Bong strävar efter en avkastning på sysselsatt kapital om minst 15 procent. Tillväxt skall ske med bibehållen finansiell balans och en soliditet om lägst 30 procent.

Vision

Kuvertmarknaden i Europa fortsätter att konsoli-

deras. Om några åt· dominerar ett fåtal aktörer med

3-4 holagsgrupper som tillsammans svarar for uppe-

mot 75 procent av marknaden. Bong skall konsoli-

dera sin ledarroll och uppnå en andel överstigande 30

procent med en omsättning på 5-6 miljarder kronor.

(7)

Organisation

Bongs organisation präglas av decentralisering. Varje bolag organiseras och bemannas för att optimalt ut- nyttja affärsmöjligheterna i sin närmarknad.

Som en följd av koncernens tillväxt de senaste åren har holagen under år 2000 organiserats i fyra divi- sioner, tre geografiska affärsenheter samt en enhet för specialprodukter.

• Norra divisionen omfattande Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltikum.

' Centrala divisionen omfattande Tyskland, Polen och Beneluxländerna.

• Västra divisionen omfattande Storbritannien och Irland.

• Specialdivisionen bestående av anläggningen i Nybro dit all produktion av specialkuvert lokaliseras.

Indelningen i geografiska divisioner har gjorts i syfte att underlätta Bongs expansion genom förvärv inom

l~ogistik.

IT

Produktion

'VD

BONG LJUNGDAHL AB 2000

respektive divisions befintliga såväl som angränsande marknader. Den nya divisionsindelningen bedöms underlätta integrationen av nya förvärv, identifiering och generering av synergier samt åstadkomma en rationell arbetsfördelning i koncernen.

Lönsamhet och övriga finansiella mål mäts på divi- sionsnivå. Specialdivisionen har så gott som enbart försäljning till övriga divisioner och fungerar som ett c os t -c en ter.

Bongs kärnverksamhet är kuvert, men inom koncernen finns också en pärmrörelse, med inriktning på profil- pärmar.

Koncernledningen arbetar primärt med strategisk affärsutveckling, samordning, målstyrning och kontroll av de operativa enheterna.

Såväl en geografisk expansion som kompletterande förvärv inom etablerade områden kan utan krav på förändring integreras i befintlig struktur.

Fin

am.

Marknad

Pärmar 1\'orra

Divi~ionf'n

Centrala Divisionen Vä'!tra Dhisionell

s,

l"Ugt'. Norge. Danmark,

FinLmd, Balbk"UID

T) ~klaml, Benelux- landerna, Poll'n

5tOihntarurien. Irland

(8)

BONG IJUNGDAHL AB 2000

Marl{nad och försäljning

Marknad

Storlek

Den europeiska kuvertmarknaden omsätter ca 18 miljarder SEK årligen, motsvarande drygt 110 miljarder kuvert. Konsumtionen per capita i Europa uppgår till cirka 300 kuvert p er person och år.

I östra Europa är konsumtionen relativt sett lägre. I Polen förbrukas t ex cirka 60 kuvert per person och år.

Detta kan jämföras med den amerikanska mark- naden där konsumtionen uppgår till ca 600 kuvert per person och år. Allmän ekonomisk standard, be- talningsrutiner etc anses vara anledningen till skill- naderna, menUSAshögre konsumtion beror också på den mer utvecldade direktreklammarknaden. Av total- marknaden svarar s k standard- eller lagerkuvert för ungefär en tredjedel och olika typer av special- eller kundanpassade kuvert för två tredjedelar. Den över- vägande delen, eller cirka 90 procent, av alla kuvert skickas från företag till privatpersoner (ca två tredje- delar), eller fr ån företag till andra företag (cirka en tredjedel). Den resterande delen av marknaden, d v s cirka tio procent, är kuvert som skickas från privat- personer till företag eller mellan privatpersoner.

Tillväxt

Volymtillväxten för kuvertmarknaden i Europa upp- går sedan lång tid tillbaka till drka 2-3 procent per år. Tillväxten är betydligt högre i östra Europa p g a en i utgångsläget lägre konsumtion samt att dessa ekonomier uppvisar en högre tillväxttakt än Väst- europa.

Enskilda marknader i Europa kan under vissa år uppvisa tillväxttal på 5-6 procent. Under år 2000 bedöms volymökningen i Norden ha varit l-2 procent och i Tyskland och Storbritannien 3-4 procent. Volym- ökningen bedöms ha varit något högre i USA än i Europa de senaste åren.

Så kallad administrativ post, d v s betalningar, kontoutdrag, orderbekräftelser etc väntas minska genom att den delvis ersätts med elektronisk kommu- nikation. Detta påverkar i högre grad kuvert av standardtyp, medan förädlade produkter gynnas av en växande direktreklammarknad.

Bortfall av standardkuvert förväntas mer än väl kompenseras av tillväxten för kuvert i specialsegmentet.

Trender

Kuvertmarknaden drivs av en fortsatt stark ökning inom direktreklam och mot mer förädlade produkter.

Utvecklingen för den del av marknaden som avser direktreklam präglas av krav på större format, mer tryck, högre servicenivå samt bredare sortiment.

Detta innebär att det genomsnittliga värdet per kuvert ökar och att färre tillverkare klarar av att uppfylla dessa kra v.

Detta mönster är tydligast i Norden där prisnivå- erna är avsevärt högre än i till exempel Tyskland. Även i Holland ligger de genomsnittliga kuvertpriserna högre än i Europa som helhet.

E-post och Internet, som kanske främst konkur- rerar med telefon och fax, har visat sig generera ny postvolym av olika slag. Internet driver efterfrågan ( på kuvert genom att det

t

ex enkelt går att finna och - sedan beställa broschyrer och annat tryckt material som skickas per post till beställaren. Det tryckta bud- skapet förefaller förbli ett kraftfullt kommunikations- medel som utvecklas kontinuerligt i symbios med nya;~"' tekniker.

Utvecldingen mot kontorslösa banker, ökad an- vändning av kontokort samt ökad utbredning av lojalitetsiclubbar är också faktorer som bidrar till en ökad konsumtion av kuvert.

Struktur

Den europeiska kuvertmarknaden är fragmenterad med ett stort inslag av små, geografiskt begränsade familjeföretag. Effektivare produktionsutrustning tillsammans med begränsad marknadstillväxt har genererat en betydande överkapacitet och otillräcklig lönsamhet. De mindre bolagens andel av totalmark- naden är alltjämt stor och mru.·knaden genomgår nu en allt snabbare strukturomvandling. Denna leds i Europa av ett mindre antal företag genom uppköp och sammanslagningar.

Europas lO största kuvertföretag svarar idag för omkring 60 procent av marknaden, varav de fyra största tillverkarna svarar för över två tredjedelar.

För 5 år sedan svarade de lO största företagen för mindre än 40 procent av volymen.

På de nordiska marknaderna har strukturom- vandlingen pågått under flera år och kommit längre än på kontinenten. Av de över 200 kuvertproducerande företag som fmns i Europa återfinns många i England och Tyskland, vilka tillsammans med Frankrike utgör de enskilt största marknaderna i Europa. Räknat per capita är den tyska marknaden något mindre än den franska och en gelska. Kuvertproduktion är mycket volymorienterad och betydande skalfördelar kan uppnås vid optimalt utnyttjande av anläggningarna.

Detta driver utvecklingen mot färre och större aktörer.

En viktig faktor bakom strukturutvecklingen i

branschen utgörs också av att kundföretag i ökande

grad verkar och agerar internationellt, vilket leder

(9)

till en ökad integration mellan nationella marknader och utjämning i prisnivåer.

Ny teknik minskar gradvis beroendet av att vara geografiskt nära kunden, samtidigt som utvecklingen mot mera avancerade kuvert innebär betydande investeringar, vilket missgynnar branschens mindre aktörer. Kuvertindustrins konsolidering väntas fortsätta.

~-.örsäljning

Försäljningen och marknadsfOringen av kuvert har blivit mer intemationell. Kunder samköper och central- avtalar i större utsträckning. Denna utveckling gynnar

· törre kuverttillverkare.

Bong har egna försäljningsorganisationer i 9 länder. Förutom i de nordiska länderna även i Tysk- land, Belgien, England, Irland och Polen. Marknaden i Holland bearbetas från Belgien och Tyskland, medan marknaderna i Baltikum och Ryssland bearbetas från Finland. På övriga europeiska marknader används distributörer och agenter.

Bong är även marknadsledande i Sverige och Polen på s k profilerade pärmar tillverkade i lami- nerad kartong. Tillverkning sker även av register och boxar. Försäljningen sker ofta direkt till slutforbrukare via olika reklambyråer. Under 2000 svarade försälj- ningen av profilpärmar, register och boxar för cirka 3 procent av koncernens totala omsättning.

Utöver direkt marknadsbearbetning bygger och stärker koncemen sina varumärken genom deltagande --\fackmässor och annonsering i branschpress. Den __ jgna produkten är den viktigaste varumärkesbäraren.

Profilering sker i så hög grad som möjligt under identiteten Bong, men ofta tillsammans med varu- märken som t ex Mailman, Posthorn, Nova och Propac.

Koncernens omsättning steg med 92 procent till 2.347 MSEK (1.223) för år 2000. Av ökningen hänförs 1.106 MSEK till under året förvärvade enheter, tyska Bauwens och engelska Rexam Envelopes. Tillväxten inom den tidigare koncernstrukturen motsvarade cirka 4 procent eller 45 MSEK.

Bongs försäljning uppgår efter genomförda förvärv under 2000 på helårsbasis till omkring 16 miljarder kuvert och går främst till Norden, Eng- land, Tyskland och Benelux-området.

BONG LJUNGDAHL AB 2000

Irland l% Övriga 8% Storbritannien 27%

P-o-le-n-2o/l-o----,~ ~ A ·

Norge 8%

Sverige 17%

Tyskland 20%

Ovanstående diagram visar pro forma den geo- grafiskafordelningen av Bongkoncernensförsäljning som om samtliga bolag somforvärvats under 2000 ingått i koncernen under hela år 2000.

Marknadsutveckling år 2000

Marknaden var inledningsvis relativt stark för att under årets senare del mattas av något. Koncernen kunde under årets första hälft genom prishöjningar kompensera stigande finpapperspriser, om än med viss eftersläpning. Under det andra halvåret blev detta emellertid successivt svårare.

På marknaderna i Norden, vilka under år 2000 svarar för cirka 42 procent av omsättningen, har marknadsutvecklingen varit relativt svag med en bedömd volymuppgång om 1-2 procent. En viss skärp- ning av konkurrenssituationen har märkts i främst Danmark och Finland. I Tyskland har marknaden utvecklats ganska väl och bedöms ha ökat med cirka 3 procent. I England har konkurrensen ökat ytter- ligare och prishöjningar har inte kunnat genomföras i önskvärd omfattning, under det att marknaden bedöms ha ökat med 3-4 procent i volym. I Belgien och när- liggande marknader har volymutvecklingen varit god, men även här med hård priskonkurrens. Den polska marknaden har uppvisat en fortsatt hög volymtillväxt, men från låga nivåer.

Bong har fortsatt att öka sina marknadsandelar i

England och Polen. I N orden och Tyskland har kon-

cernen behållit redan goda positioner.

(10)

BONG lJUNG DAHL AB 2000

l(onkurrenssituation

Bong tog 1997 ett avgörande steg inom konsolideringen av den nordiska kuvertmarknaden genom förvärvet av Ljrmgdahl. Detta gav en marknadsandel om närmare 60 procent i Sverige. Bolagets konsolidering av den nordiska marknaden fortsatte året därpå genom köpet av Walki Kuori, Finlands största kuvertföretag samt un- der 1999 genom förvärvet av norska PDC Konvolutter.

Bong är idag Nordens ledande kuvertproducent med en marknadsandel överstigande 50 procent.

1995 påbörjades etableringen på den utomnordiska marknaden genom förvärv av Belgiens ledande till- verkare, Enveltec/Novelco. Ett avgörande steg i konso- lideringen av den europeiska marknaden togs i januari 2000 genom förvärvet av tyska Bauwens-gruppen.

Bauwens-förvärvet gav en marknadsledande position i Tyskland med en andel om drygt 20 procent av mark- naden samt en stark ställning i Storbritannien. Bong uppnådde därmed också positionen som Europas största kuverttillverkare med en ärlig volym på omkring 15 miljarder kuvert, motsvarande knappt 15 procent av eurr·opamarknaden.

I september förvärvades engelska Rexam Envelopes vilket tillsanunans med Bauwens-förvärvet gav en ledande position i Storbritannien med en marknads- andel om cirka 20 procent. Under hösten 2000 gjordes även mindre, kompletterande förvärv av Norkon i Norge samt Bording Polska i Polen.

Bong har idag en marknadsandel i norra Europa om cirka 25 procent. Närmaste konkurrent har 5 till6 procent av motsvarande marknad. I Europa som helhet är Bong den största tillverkaren av kuvert med en marknadsandel om cirka 15 procent.

Konkurrensen i Europa består av såväl små lokala aktörer som internationella kuvertföretag med verk- sambet i flera länder och med breda sortiment.

Europas 10 största kuvertföretag redovisas nedan.

Siffran anger uppskattad marknadsandel och baseras på tillgänglig branschstatistik samt Bongs egna uppskattningar:

Bolag Land MarknadJOandel %

Bong Ljrmgdahl Sverige 15

Tompla/LaCouronne Spanien/Frankrike 14

GPV/Navarre Frankrike 9

Hamelin Frankrike 6

Mayer Tyskland 5

Arjo Wiggins Storbritannien 4

Curtis1000 Tyskland 3

Dickinson/Spicer Storhritannien 3

Stronghold Holland 2

Blessing Tyskland 2

Bongs största konkurrent i Europa är spansk-franska Tompla/La Couronne. La Couranne är Frankrikes ledande kuverttillverkare och förvärvades 1997 av det spanska bolaget Tompla. Till skillnad från Bong har Tompla/La Couranne en mycket stark ställning i Syd- europa med ledande positioner i Spanien, Portugal och Frankrike. Företaget finns representerat i flertalet europeiska länder och är internationellt präglat.

Gruppens marknadsandel i Europa bedöms uppgå till cirka 14 procent.

Tampla/La Couranne har flera produktionsenheter i Spanien varav den stör sta finns i Madrid. Ytterligare några produktionsenheter finns i Frankrike. Bolaget

~

hedriver ingen produktion i norra Europa eller i England.

GPV/Navarre bildades för några år sedan genom en fusion av två franska företag. Koncernen är Frank- rikes näst största kuverttillverkare efter Tampla/La ·""

Couranne och Europas tredje största kuvertföretag med en marknadsandel om cirka 9 procent. GPV/

Navarre förvärvade under 1999 Chapman i Stor- britannien.

Det franska företaget H arnelin är Europas fjärde kuverttillverkare med en marknadsandel om cirka 6 procent. Företaget är tredje största aktör på den franska marknaden efter La Couranne och GPV/

Navarre. Hamelin förvärvade 1999 det tyska Peterson/

Alpa och fick därigenom en stark position i första hand på den sydtyska kuvertmarknaden. Hamelin har ett brett sortiment kontorsvaruprodukter.

Mayer-gruppen är det näst största företaget på den tyska marknaden efter Bong. Koncernen är familjeägd och består av ett stort antal mindre företag. Mayer har bet y dande verksamhet i Östeuropa, bl a i Polen.

Arjo Wiggins ingår i skogskoncernen Arjo. Kuvert, ·- produktion fmns i Storhritannien (två enheter),

Belgien,~

Spanien och Portugal. Större delen av tillverkningen sälj s genom en gemensam b.·adingenhet med internationellt välkända varumärken som Conqueror och Rives.

Curtis 1000 är ett tyskt börsnoterat bolag. Bolaget

11-

har också en ganska omfattande verksamhet i Eng-

'~

land, Frankrike, Polen och Holland och har en speciell inriktning på skyddande kuvert.

Dickinson Spicer är en stor aktör på den engelska marknaden, men har begränsad verksamhet utanför Storhritannien. Bolaget ingår i en större kontorsvaru- /papperskoncern.

Stronghold är Hollandsledande kuvertföretag och har betydande försäljning även i Storbritannien.

Övriga konkurrenter kan i huvudsak kategoriseras

som relativt stora lokala aktörer med mycket begränsad

internationell försäljning. Sädana aktörer är

t

ex

Blessing och Recytap i Tyskland, Pocheco i Frankrike

och Unipapel i Spanien.

(11)

Produkter och l{under

Produkter

Kuvert har flera funktioner, det förpackar, skyddar och transporterar ett meddelande. Kuvertet förmed- lar också en bild av avsändaren. De flesta mottagare värderar kuvertets utseende och kuvertet kan således fungera som budskapsbärare.

Bong tillverkar och marknadsför ett av Europas bredaste sortiment av standardkuvert men även specialkuvert, vilka anpassas efter kundernas önske- mål. Kundanpassningen sker till exempel genom form .... _och tryck.

standardkuvert säljs ofta otryckta till grossister, tryckerier och andra distributörer för att slutligen säljas till mindre och medelstora organisationer och företag. Alternativt kan standardkuvert levereras med s k tilltryck direkt från kuvertfabriken.

Specialkuvert kan delas in i administrativa kuvert och Direct Marketing-kuvert. Administrativa kuvert tillverkas i stora serier och används av bland annat banker, försäkringsbolag, myndigheter, teleopera- törer och postorderföretag. Kuvert för Direct Mar- keting används av företag och organisationer i deras marknadsföring och försäljning. Dessa kuvert är ofta utformade som en integrerad del av det budskap som

BONG LJUNGDAHL AB 2000

finns inne i kuvertet. Stora variationsmöjligheter vad gäller färg, form, material och tryckteknik kan numera erbjudas kunden. Inom en nära framtid bedöms kunden via Internet kunna designa och beställa sina egna kuvert.

Produktutvecklingen är framför allt inriktad på att utnyttja de möjligheter som finns inbyggda i den befintliga produktionsapparaten. Genom att öka fokus på alternativa tryckmöjligheter ges kunden en högre servicenivå samtidigt som förädlingsvärdet ökar. Nya produkter, bland annat i form av specialanpassade storlekar och former, utvecklas oftast i nära samarbete med kunden.

Kunder

Praktiskt taget alla använder kuvert. Såväl stora som små organisationer liksom privatpersoner är för- brukare. Distributionen från fabrikant till användare är ganska komplex och innehåller ett nätverk av distributörer, grossister och återförsäljare av olika slag. Bong säljer såväl direkt till slutförbrukare som via återförsäljare. Ingen enskild kund svarar för mer än tre procent av Bongs totala omsättning.

Bong

l l

/ / /

Dliltributi:irer l grossister l åte.rforsäljare

/

Banlu-r FoNiikrllrg.'>holdg Krt"<htrnstihlt

/

Ben.urbola!\

Storforetag Posten

/

DM och r~klamb) rå~1

Kontorwar nlev~rantur~r

Broker'

Papp~rsgr oso;r•rer Blankettforlag DetalJhandel

/ l

Slutforbrukal't'

Stat och kommun Po•tordet foretag rorla!lo

Bokklul>bar Fotofor et~

F01emngar

/

Bongs forsäljning sker såväl direkt till slutforbrukare som via återforsäljare.

S~t r.Jtnc kerier IN.tubutron,Jot·etag Etc

/ l

Pri,

atper~oneJ

Et<-

(12)

Bong har ett av Europas största sortiment av kuvert. Ofta tas Bongs specialkuvert fram i nära samarbete med kunderna.

_j

-.~··,

·-··.'-~-..

·

... fAC!'S

(13)

Kuvertproduktionen inom Bong bedrivs efter genom- förda strukturåtgärder vid 12 anläggningar i Europa enligt en fastställd strukturmodelL Denna bygger dels på lokal produktion av och tilltryck på standard- artiklar med begränsat förädlingsvärde, dels central produktion av i huvudsak arkproducerade produkter i udda format med avancerat tryck och högt förädlings- värde vid koncernens anläggningar i Nybro.

Den årliga produktionen uppgår till15-16 miljar- der kuvert varav cirka 1,4 miljarder tilltrycks. Mellan tillverkningsenheterna sker en uppdelning av produkt-

\:yper för att uppnå en så rationell drift som möjligt.

Tillverkning av standardkuvert är en typisk volym- marknad där långa serielängder är avgörande för att uppnå låga styckkostnader.

Behovet av specialprodukter täcks via en för kon-

'~ernen

gemensam produktionsenhet i Nybro. Tillverk- /ning av specialprodukter innebär en mer komplicerad

produktion med flera processer, högre kunskapsinne- håll och med större mervärden.

Produktionen av kuvert indelas traditionellt i så kallad rull- respektive arkproduktion.

Vid rullproduktion kommer insatsvaran papper på en rulle och tillverkningen samt olika typer av påtryck sker i en obruten produktionskedja. Maskinerna körs ofta i tre-skift, fem dagar i veckan. Komplicerade omställningar med långa stillestånd krävs vid till exempel formatändringar. Ofta är såväl produktion som paketering och palletcring helt automatiserade.

Normalt omfattar en order minst en halv miljon kuvert. I Kristianstad finns idag en av Europas modernaste och mest automatiserade anläggningar med tillhörande höglager. På följande uppslag visas

"rullproduktion schematiskt.

' Vid arkproduktion utgår tillverkningen från papper levererade i arkform. Tryckmetoden är offset vilket ger en högre kvalitet. Möjligheten till special- tryck och andra kundanpassningar av till exempel format och fönsterplacering är betydligt större än för

~ulltryck.

Arktryck innehåller dock betydligt fler arbetsmoment och är mer kostsam. Produktionen kräver hög kompetens avseende bland annat tryck- teknik och grafiskt kunnande. Ordervolymerna är vanligen mindre med orderstorlekar mellan 100.000-

BONG LJUNGDAHL AB 2000

300.000 kuvert. Genomsnittsvärdet per kuvert är normalt avsevärt högre än för standardkuvert.

Enheten i Nybro är helt inriktad på arkproduktion och anläggningen har successivt byggts ut för att kunna försörja hela Bongs behov av specialprodukter. I Nybro finns kapacitet för att i befintliga lokaler och med nuvarande maskiner utöka produktionen väsentligt.

Vid mindre order av standardprodukter och då snabba leveranser efterfrågas sker produktion genom tilltryck på blanka lager kuvert. Orderstorlekar på upp till50.000 kuvert är vanliga. Leveranstiderna kan variera mellan tre och tio dagar, vilket är väsent- ligt kortare

än

vid rull- respektive arkproduktion.

Den absolut viktigaste insatsvaran för koncernen är papper ( abestruket finpapper). Bong köper cirka 125.000 ton per år och huvudleverantörer är StoraEnso, UPM och Modo.

Produktionsrationaliseringar

Produktionen sker enligt en modell som syftar till ökade serielängder och därmed ett högre kapacitets- utnyttjande. Modellen bygger på specialisering genom lokal produktion av standardprodukter och tilltryck och central produktion av specialprodukter (Special- divisionen). Genom att omstrukturera förvärvade bolag enligt denna modell kan betydande kostnads- synergier uppnås.

Koncernen har långsiktigt och systematiskt sam- ordnat och omfördelat produktionsresurserna. De allra minsta fabrikernas tillverkning har flyttats till större anläggningar, maskiner har flyttats mellan produktionsanläggningar i olika länder och likartad produktion har koncentrerats till en eller ett begränsat antal platser. Ett viktigt inslag i denna renodlingsprocess har varit att geografiskt etablera rationella produktions- enheter. Denna avvägning har gjorts i syfte att opti- mera skalfördelar och transportkostnader.

Äldre maskiner har successivt ställts av när nya

enheter förvärvats, vilket gett en föryngrad maskin-

park. Ett högre kapacitetsutnyttjande har också upp-

nåtts genom längre produktionsserier och automati-

sering. Under hösten 2000 fattades beslut om att un-

der :forsta halvåret 2001 minska antalet produktions-

anläggningar från 16 enheter till12.

(14)

BONG WUNGDAHL AB 2000

Kuvertmaskinen arbetar med papper på rulle. Maskinen producerar helt färdiga kuvert med fönster och trycker i hastigheter upp till 1500 st/min.

Bilden iUustrerar schematiskt hur s k ruUproduktion går till.

Nedanstående bild illustrerar de senaste årens utveckling:

Arkproduktion R ullproduktion 1997 1997/1998 1998 1999

&:og

'"""' yhrwt

Sverige Sverige Sverige K-stad K-stad K-stad Danmark Danmark Danmark Danmark

Norge

Polen

LJungdilhl

Finland S1~~

Sto~

hrita..nnien britannien

Norge 'lY·Idand

Ty~kland

Etc

Ett~

2000

~rr.

a. ...

Sverige K-stad Danmark

Norge

Polen

Finland

r-

tlf'ita

P. U

Etc

Tryckning Kuvertet trycks

"0

(flexo) vanligen på både insida och utsida.

Fönstring

~

Hål stansas i . ...-- pappret, där

b

fönsterplasten placeras.

2001

Sverige K-stad Danmark

Norge

P olen

Finland

Stor- britannien

Tyskland E te

.. .... .. ...

,~ ... -··-;

Bildenvisarhur Bongsedan 1997 systematiskt sammanfort och delat upp produktionen rneUan befintliga enheter.

Härmed har underlag skapats for en rationeU hantering av special/ark- produktion i anläggningen i

Nybro , som nu i stort sett

svarar for koncernens behov.

(15)

Formatutskärning

~

Kuvertets form

skärs ut ur pappers- __...., banan med roterande

knivar.

Vikning och gummering av sideklaffar

Sidoklaffama viks in och lim appliceras.

- ~

v

Kuvertämnet skärs av från pappersbanan.

Bakstycket falsas.

Kuvertet falsas så att bakstycket viks mot framsidan av kuvertet.

Gummering av överklaff Med överklaffen ovikt matas kuverten i solfjäderform in i ett band. Överklaffarna bildar en sammanhängande yta och bestryks med lim.

Torkning av gummering Kuverten löper genom en torkbana och gummeringen torkas med varmluft.

VIkning överklaff Kuverten dras isär och överklaffen falsas ned.

Utmatning och paketering De färdiga kuverten matas ut stående och packas automatiskt i kuvertboxar.

BONG LJUNGDAHL AB 2000

Färdigt för leverans Boxarna placeras på pallar för transport di rakt ti Il kund eller lager.

r---

(16)

BONG WUNGDAHL AB 2000

Divisioner

Koncernen är organiserad i fyra kuvertdivisioner; tre geografiska och en för specialprodukter, samt ett alfårs- område for pärm verksamheten.

Redovisad omsättning i folj ande presentation av respektive division, avser omsättningen för verksam- hetsåret 2000 och inkluderar den aktuella divisionens försäljning till ÖVliga divisioner {totalt uppgick divisionsintern försäljning år 2000 till323 MSEK).

Uppgifter om antalet anställda avser antalet heltids- anställda vid utgången av år 2000.

Specialdivisionen

Västra Divisionen

Centrala Divisionen

·--.

l

Divisionernas relativa storlek baserat omsättning.

Norra Divisionen

Norra Divisionen Dhisionens om~åttning år2000: 985 . MSEK

r·-- ... ---·-·-

1

· .. ·.

. . /'{'<- J '

Land Ort Maskintyp Årsproduktion (mdr enheter) Antal anställda Kuvert Tilltryck

Sverige Kristianstad Rulle/tilltryck 1,7 0,2 Norge TönsbergtAurskog Rulle/tilltryck 0,7 0,3 Finland Tammerfors Rulle/tilltryck 0,9 0,2

Danmark*) Köpenhamn Rulle/tilltryck 0,3

200 147 154 117

.. ,.s / / , ' · .

l .t·· . · . . ... ' . ·.

l • l ' ' " . ;

i

i. . . ,. ;

i

Estland Kohila (legoprod.) Rulle 0,3

1

l ' r . • · :. . · '11 :Al

> . ~.:

Totalt - - --- - - - - -- - - · - ·- - --- ·- - - . 3,6 ·- - . - 1,0 - -- - -- · -61 8

r -;,i:_.. ' .,

!

i.~ . . . ..

•) Kuvertproduktionen vid dhisionens enhet i Danmark är vid utg4ngen av år 2000 under a .-veckling. l Enheten i Danmark blir efter genontförd förändring en renodlad tilltrycksverksamhet.

Norra Divisionen utgörs av de nordiska länderna Danmark, Sverige, Norge, Finland och Baltikum. Det geografiska området har en naturlig industriell sam- hörighet baserad på språk och kulturhistoria. Åtskilliga av de större kuvertförhntkarna är verksamma i flera av länderna och opererar med klar nordisk inriktning.

Bong har genom sammanslagningen med Ljung- dahls uppnått en ledande ställning i området och strävar efter att befästa denna. De relativa storleks- fördelarna skall utnyttjas till att generera goda rörelse- marginaler.

Som en följd av Bong/Ljungdahl-fusionen sam- ordnades i betydande omfattning administration, försäljning och produktion. Genom avvecklingen av kuvertproduktionen i Danmark tas nu ytterligare ett steg i rationaliseringsprocessen. Ytterligare rationali- seringsmöjligheter hedöms finnas inom framför allt sortiments- och lagersegmenten.

Bong har en marknadsandel överstigande 50 procent och är 4-5 gånger större än den näst största aktören, O P- Kuvert. Marknaden är konsoliderad. Konkurrensen är i huvudsak nationell och importen till området förhållande- vis begränsad. Priskonkurrensen har under 2000 varit mest påtaglig i Danmark och Finland.

Genomsnittspriserna är generellt sett högre än i kontinentaleuropa, men speglar i stor utsträckning en marknad med höga kvalitetskrav och avancerade tryck.

Totalmarknaden uppgår till ca 7 miljarder kuvert och växer med 2-3 procent ärligen. Under år 2000 bedöms utvecklingen dock ha varit svagare och marknaden ha vuxit med 1-2 procent. Bong har vuxit något lång- sammare än marknaden, men genom förvärvet av tilltrycksföretaget PDC ändå stärkt sin marknadsandel

något. -"

Bong är i Norden en mycket stor tilltryckare av •

l.

kuvert och har bärigenom skapat betydande mervärden i produktionen och integrerat framåt i värdeked j an.

Genom en målmedveten satsning på ny tilltryckskapacitet och förbättrade serviceerbjudanden, bl a genom elektmnisk kommunikation, ser Bong stora möjligheter att ytterligare stärka marknadspositionen, höja mer- värden och forbättra rörelsemarginalerna.

Tillgänglig kapacitet är relativt välutnyttjad, men

utrymme finns for tillväxt. Anläggningarna är i stort sett

automatiserade och investeringsbehovet bedöms som

begränsat inom överskådlig framtid. Koncernens ny-

utvecklade e-handelssystem tas i bruk under första halv-

året 2001 med hörjan i den svenska enheten.

(17)

BONG LJUNGDAHL AB 2000

- Centrala Divisionen

Diviijione-.ns om.;,attning

år 2000: 977 MSEK Land Ort Maskintyp Årsproduktion (mdr enheter)

Kuvert Tilltryck

- - - - - - - · -- - - - - · Soignies

Warszawa Erkelenz Wuppertal Torga u

R ull e/ ark/tilltryck R ulle/tilltryck Rulle R ulle/tilltryck Rulle

1,2 0,3 2,0 3,0 1,3 Belgien

Polen Tyskland Tyskland Tyskland

Totalt 7,8

Centrala Divisionen utgörs främst av den tyska mark- naden, men omfattar även Polen och Benelux- länderna. Viss export till Schweiz och Österrike sker från denna division.

Divisionens geografiska utbredning har definierats .hled utgångspunkt i naturliga språk- och kulturområden.

Genom förvärvet av Bauwens/RS-gruppen fick Bong en marknadsledarposition i Tyskland. Bongs tidigare goda position i Polen och Belgien komplett-

~erar

väl och nya förvärv kan integreras i befintlig

~truktur.

Bong önskar stärka sin marknadsposition och avser att göra fler förvärv i området.

Samordningsmöjligheterna mellan befintliga enheter är förhållandevis begränsade sedan pågående omstruktureringar har avslutats.

Totalmarknaden uppgår till cirka 40 miljarder kuvert. Marknaden i Tyskland bedöms ha ökat med 3-4 procent under 2000, men något mindre i Benelux- området. l Polen fortsätter den snabba tillväxten med 15-20 procent årligen. Bong har under året ökat till- verkningskapaciteten i Polen och invigde i januari en ny produktionsanläggning där.

Ett hundratal kuvertfabrikanter fmns i området

0,1 131

1.·. ·"\

0,1 59

,) i

~- : ·•· .

l

124 i

' (, -~ .> l,

0,1 298 .

(

68 ...

0,3 680

L..~----·-··--··

och marknaden är relativt fragmenterad. Konkur- rensen är intensiv och betydande försäljning sker över gränserna.

Genomsnittspriserna är generellt sett låga och speglar en hård konkurrenssituation med fokus p å volym och pris. Rörelsemarginalerna i branschen har generellt förbättrats på senare tid som en följd av bättre kapacitetsutnyttjande, högre exportvolymer (främst till Storbritannien) och ökat mervärde i form av t ex tryck.

Bong/Bauwens har under 2000 befäst sin ställning som marknadsledare med en marknadsandel om cirka 18 procent. De främsta konk urrenterna i om- rådet är tyska Mayer gruppen och Curtis 1000, som båda har sin huvudsakliga verksamhet i samma geo- grafiska område.

Kapacitetsutnyttjandet är högt i Centrala Divisi onens anläggningar med hög produktivitet. Genom pågående omstruktureringar förbättras produktiviteten ytter- ligare. Investeringar i Centrala Divisionen kommer främst att behövas inom automatiseringsområdet.

Vid anläggningarna i W uppertal finns betydande

möjligheter för expansion i befintliga utrymmen och

vid kommande förvärv avses produktion förläggas dit.

(18)

BONG IJUNGDAHL AB 2000

Västra Divisionen DiVI~iont>n'1 om~åttnins

år 2000: 418 MSEK"'

Land Ort Maskintyp Årsproduktion (mdr enheter) Antal anställda Kuvert

Irland Kilkenny Rulle

England Milton Keynes Rulle/tilltryck Totalt

• Rexam Envelopes ingår frön den 19 septen•ber Ar 2000.

Aktiviteterna i Storbritannien och Irland samordnas inom Västra Divisionen. Området utgör språk- och 1..-ulturmässigt en homogen enhet och bildar ett naturligt konkurrensområde. Bong har genom förvärv av Bau- wens och Rexam etablerat sig som den ledande aktören i kuvertmarknaden. Genom såväl organisk tillväxt som förvärv är målsättningen att ytterligare förstärka ledar- rollen. Samordningen av Bauwens- och Rexamenheterna startades i slutet av 2000 och beräknas vara avslutade under tredje kvartalet 2001. Härigenom slås två produk- tionsenheter samman till en och betydande besparingar uppnås. Den irländska fabriken försörjer i allt väsent- ligt enbart den brittiska marknaden och Bongs försälj- ning till irländska kunder är begränsad. På Irland till- verkas uteslutande små format i långa serier, medan produktionen i England är mer varierad. Ytterligare samordning beräknas kunna genomföras.

Totalmarknaden uppgår till cirka 25 miljarder kuvert. Den brittiska marknaden är tämligen fragmen- terad med ett drygt 40-tal kuvertproducenter. En be- tydande konsolidering har dock skett under de senaste åren framförallt drivet av icke-brittiska aktörer.

Importen av kuvert till Storbritannien har ökat kraftigt

1,2 2,0

3,2

Tilltryck

0,1 0,1

48 191 239

under de senaste åren och utgör nu mer än 40 procent av totalmarknaden. En sådan utveckling har pådrivits av det starka engelska pundet, men är också en följd av begränsad konkurrenskraft hos den inhemska industrin inom vilken produktivitetsinvesteringar förefaller ha l' .

varit begränsade. Bong är genom förvärven av Bauwens

~

och Rexam marknadsledare med en andel om drygt 20 procent. Övriga större aktörer är Dickinson/Spicer och Arjo Wiggins med andelar om ca 15 procent, båda med huvudsaklig produktion i England.

Den brittiska kuvertmarknaden har utvecklats ganska starkt under senare år med tillväxttal om 3-5 procent årligen. Konkonensen har emellertid tidvis varit mycket hård och priserna pressade. Marginalerna har dock för importtoretagen varit attraktiva. Genom- snittspriserna är i ett europeiskt perspektiv ganska nonnala. Efter genomförda omstruktureringar kommer kapacitetsutnyttjandet att vara mycket högt i de brittiska produktionsanläggningarna. Investeringar kommer även i Västra Divisionen främst att ske inom automatiser.ingsområdet.

Cirka 40 procent av Västra Divisionens försäljning

tillverkas inom andra divisioner.

(19)

BONG UUNGDAHL AB 2000

Specialdivisionen Di"i&Ionens omsättning år 2000: 218 MSEK

Land Ort Maskintyp Årsproduktion (m dr enheter) Antal anställda Kuvert

Sverige

Nybro Ark

Totalt

Specialdivisionen utgörs av produktionsanläggningarna i Nybro, Sverige. Till denna enhet har koncernens produktion av kuvert med speciella format, tryck, papperskvalitet etc samlats. Härigenom undviks dubb- leringar och utnyttjandet av förhällandevis kostsamma -investeringar kan därmed höjas. Specialprodukter till- /~erkas i allmänhet i kortare serier och i mer kompli-

cerade processer, vilket höjer mervärdet och möjliggör transporter över längre avstånd.

Specialdivisionen försörjer övriga enheter med pro-

>

dukter av denna typ varvid dessa enheter kan rationali-

\eras och fokuseras på standardproduktion och tilltryck.

. I Nybro har under senare år investerats i moderna maskiner och utrustning för denna typ av produktion, inte minst inom det trycktekniska området. Ytterligare investeringar bedöms inte aktuella. Kapacitetsut- nyttjandet är lågt och produktionsvolymerna kan höjas avsevärt .

1,0 1,0

Tilltryck

244 244

Specialprodukter är i betydande grad inriktade på direktreklammarknaden, vilken växer betydligt snabbare än marknaden totalt. Bongs andel av detta marknadssegment är förhållandevis låg och här finns en betydande potential för tillväxt.

Marknaden för specialprodukter är i viss mån mer internationell än vad som gäller för standardprodukter och det fluns några aktörer som bearbetar större geo- grafiska områden. Störst i segmentet är Tompla som opererar i större delen av Europa. Konkurrensen är i specialsegmentet i högre grad inriktad på kvalitet, de- sign och inte minst leveranstider och logistik.

Försäljningen av Specialdivisionens produkter sker genom systerföretagens marknads- och säljorganisa- tioner som fungerar som distributörer. För att stödja dessa finns i Specialdivisionen en mindre marknads- organisation.

.A:frårsområde Pärmar Divi~ionf>m om~attning år 2000: 72 MSEK

Land Ort Produktion Årsproduktion Miljoner enheter Sverige Kristianstad

Polen Gdansk Pärmar 5,0

Totalt 5,0

Pärmverksamheten utgör numera en mycket liten del

'';l V

Bongkoncernen och har separerats från kuvert-

organisationen i ett eget affärsområde. Under 2000 flyttades hela produktionen från Kristianstad till Gdansk i Polen. Härigenom kunde kostnaderna sänkas avsevärt och verksamheten bidrar nu positivt 'till koncernens lönsamhet. Verksambeten anses inte

~ara av central betydelse och någon expansion är inte aktuell. Marknaden för pärmar kan delas in i tre huvudsegmen t.

Kontorspärmar för arkivering

En volymmarknad där kontorsvarugrossister är marknadskanalen

Pärmar för företagsprofilering

skräddarsydda laminerade pärmar i kartong eller PV C-plast. Används oftast i "business to business".

Pärmar finns också i vissa standardutföranden.

Antal anställda

14 74

88

Marknadskanalen för dessa pärmar är direkt- försäljning eller via kontorsvarugrossister.

Konsumentpärmar för skola och hemmiljö Säljs via varuhus och butiker.

Bongs Pärmar är marknadsledande i Sverige på laminerade profilerade pärmar tillverkade i kartong och är bara tillliten del representerad i segmentet arkivpärmar. Företaget koncentrerar sig på profil- erade pärmar, register och boxar, där försäljningen till största delen går direkt till slutförbrukare, inte sällan via reklambyråer. I Polen är en stor del av försäljningen skolpärmar med egen design.

Bongs pärmar används i kundernas

kommunikations strategi. Den laminerade pärmen är

härvid ett miljövänligt och effektivt verktyg.

(20)

BONG LJUNGDAHL AB 2000

Finansiell översil{t

Resultaträkningar i 'lammandrag (MSEK)

2000

Nettoomsättning

2

3~6.8

Avsktivningar enligt plan1

-127,7

Rörelseresultat efter avskrivningar

180,5l

Finansnetto

- 64,6

Resultat efter finansnetto 115,9~

Skatt -39,7~

Resultat efter skatt 76,2~

_19_<}9

1222,9 -65,1 92,2 -17,2 75,0 -18,9 56,1

_ l 9_91L __

....l.!l.97

{ltmAn)

l

095,4 766,9

-59,6 -47,7

56,3 14,1

-15,4

3

-11,0

40,9

3

3,1

-7 5

3

-2,2

33,3

3

0,8

l()Qfi/1997 760,2 -31,7 21,2 -9,8 11,3 -6,2 5,2

l Varav goodwillavskrivning 22,5 MSEK (2000), 7 ,5MSEK(l999), S,ll MSEK (1998), 8,4 MSEK (1997 8 mån) och 2,6 MSEK (1996/1997).

2 Exklusi'fe jämföre!s.,.törande poster om 43,9 MSEK avseende realisationsvinst vid en fastighetsförsäljning samt återbäring av pensioDBmedel från SPP. Skattekootnaden för de jämförelsestörande posterna uppgick till10,6 MSEK.

3 Exklusive en ej skatteplil:t.ig realisations,inst om 7 ,O MSEK vid avyttring av Etikettrörelsen.

Balansräkningar i sammandrag (MSEK)

2000 1999 1998 1997

(8n1ån)

1996/1997

Immateriella tillg~ngar1

451,1 128,3 129,6 95,1 13,1

Materiella anläggningstillgångar l

025,0 543,2 491,2 440,7 260,4

Finansiella anläggningstillgångar

34,2 10,0 7,4 5,0 9,8

Summa anläggningstillgångar

1510,3

~1,5 62~

- - 540,8 283,3

Varulager

395,4 168,9 200,7 195 ,6 131,3

Kortfristiga fordringar

365,4 202,3 198,4 225,6 162,4

Kassa och hank

70.3 29,8 36,1 32,3 43,8

Summa omsättningstillgångar

831.1 401,0 435,3 453,5 337,5

Summa tillg~ngar

2 341,4

l

082,5

l

063,5 994,3 620,8

Eget kapital

674,5 433,7 405,2 374,7 198,9

Konvertibelt förlagslAn

13,5 16,1 16,1

Räntebärande avsättningar och skulder l

092,9 337,5 344,6 318,6 194,6

Icke räntebärande avsättningar och skulder

560,5 295,2 297,6 301,0 227,3

Summa eget kapital och skulder

2 341,4

l

082,5

l

063,5 994,3 620,8

l Varav goodwill442,7 MSEK (2000), 125,1 MSEK (1999), 126,1 MSEK (1998), 95,1 MSEK (1997 8 mån) or h 13,1 MSEK (1996/1997)'

Kaesaflödesanaly&er i sammandrag (MSEK)

2000 1999 1998 1997

(8 mån) Rörelseresultat före avskrivningat·

308,2

1

157,3 115,9

Ej likviditetspåverkande poster

-82,3l -12,7

Förändring av rörelsekapital_

-42,2 21,0 -2,9

Rörelsens kassaflöde före investet"ingar

183,7

1

165,6 113,0

Nettoinvestetingar i materiella och

immateriella anläggningstillgångar

men exklusive förvärv

_ 36,8 -98,2 -77,4

Operativt kassaflöde

220,5

1

67,4 35,6

l Exklusive jämforelsestörande poster om 43,9 MSEK avseende realisationsvinst vid en faatighetsförsäljning (32,8) samt återbäring av pensionsruedel frAo SPP (11,1).

2 Utgörs i huvudsak av realisationsvinster vid avyttring av materiella anlä~ingstillgångar (36,6 MSEK) samt av förändringar av avsättningar (44,2 MSEK).

61,7

1,2 62 ,9

-29,3 33 ,6

1996/1997 52,9

-7,4 45 ,5

-47,8

-2,3

(21)

BONG LJUNGDAHL AB 2000

Nyckeltal 2000 1999 1998 1997

(8måu)

1996/1997

Rörelsemarginal, %

"'"'l

'•' 7,5 5,1 1,8 2,8

Vinstmarginal, % 4,9

1

6,1 3,7

2

0,4 1,5

Kapitalomsättningshastighet, ggt· 1,0 1,1 1,2 1,2

3

1,3

Avkastning på eget kapital (schablonskatt), % 13

1

13 82 p

4

Avkastning på eget kapital (full skatt), % 12

1

13 92 o a 3

Avkastning på sysselsatt kapital, % 11' 12 92 4a 6

Soliditet,% 29 40 38 38 32

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,51 0,73 0,78 0,76 0,71

Räntetäckningsgrad , ggr 2

"'L

•' 4,9 3,2

2

1,2 1,9

Andel utlandsförsäljning, % 80 62 59 62 65

Medelantal anställda

/

l 892 1132

l

078 1290 824

l Exklusive jämtörelsestöraode poster om 43,9 MSEK al•seende realisationsvinst vid en fnstighetsrorsäljniog samt återbäring a\· pensionsmedel frA n SPP. Skauekostnaden fOr de jämförelsestörande posterna uppgick tilll0,6l\ISEK.

2 Exklusive en ej skatteplikti~ realisationsYinst om 7 ,O MSEK vid a•·yttring av Etikettrörels en.

3 För 1997(8 mAn) justerat med hänsyn till verksamhetoårets längd.

Finlllll!iell t.tällning och likviditet

Per den 31 december 2000 uppgick koncernens totala räntebärande skulder, exklusive konvertibelt förlagslån om 13 MSEK, tilll.093 MSEK, fördelat enligt följande (MSEK):

Pensionsskulder Checkräkningskrediter (utnyttjat helopp) Skulder avseende

75 215

finan siella leasingavtal 153 Övriga skulder till kreditinstitut 650

Summa 1.093

Av övriga skulder till kreditinstitut utgörs cirka 90 pt·ocent av långfristiga skulder med en genomsnittlig återstående ' )öptid om cirka 7 år. Koncernen har i sin upplåning i

lmvudsak kort räntebindning. Cirka 70 procent av låne- stocken löper med räntor som omförhandlas på 3-12 månaders sikt. Årseffekten på koncernens räntenetto vid en procentenhets förändring i räntenivån uppgår till ca 6 MSEK )rid nuvarande räntebindningstid. Skulder avseende finansi-

·ella leasingavtallöper till helt övervägande del med fasta räntor.

Upplåningen avseende checkräkningskreditet· och övriga skulder till kreditinstitut fördelar sig vid utgången av

år

2000 på olika valutor enligt följande:

Valuta

Uppl~

(MSEK)

DEM 591

FIM 89

BEF 61

IEP

2

SumruaEURO 743

SEK 30

NOK 33

DKK 56

PLN 3

Summa 865

Likvida medel uppgick per den 31 december 2000 till 70

MSEK. Inklusive beviljad men ej utnyttjad checkräknings-

kredit uppgick likvida medel till234 MSEK.

(22)

BONG IJUNGDAHL AB 2000

Valutarisker

Omräkningsexponering

Moderbolaget Bong Ljungdahl AB hat· sitt säte i Sv

erige.

Dotterbolagen återfinns i de europeiska länder där Bong bedriver verksamhet. Detta innebär att koncernen ä1· expo- nerad för omräkningsrisker när nettotillgångar i utländsk valuta räknas om till SEK. Med undantag för s k h

edge-lån

i

santband med förvärven av de belgiska och finska dotter-

bolagen, sker ingen säkring av utländska dotterbolags netto-

tillgångsvärde med hjälp av terminskontrakt eller liknande instrument.

Transaktionseffekter

Bongs försäljning inom EMU-området uppgick under år 2000 till 895 MSEK motsvarande 38 procent

av koncernens

nettoomsättning. Försäljningen utanf

ör EMU-området, exklusive Sverige uppgick till42 procent, varav de huvud- sakliga valutorna var GBP med 21 procent samt NOK som svarade för 8 procent av nettoomsättningen.

Då Bong bedriver tillverkning i flertalet av de länder där koncernen har försäljning är transaktionsrisken avseende valutakursförändringar r

elativ

t begränsad. Den exponering

som förekommer

avser i huvudsak den brittiska enhetens import av produkter från systerbolagen i Tyskland, Irland och Sverige. Exponeringen reduceras genom att köp av papper, avseende viss del av den produktion

som avsättes

men

ej tillverkas

i Storbritannien, sk

er i G BP-valuta. Härutöver säkras i viss utsträckning

förväntade inflöden i GBP.

Kämlighetsanalys

Viktiga faktorer som på

verkar Bongs resultat och finansiella ställning är volymutveckling avseende försålda kuvert,

prisutveckling på kuvert, papperspriser, löneko

stnader samt valutakursförändringar. Volymutvecklingen avseende

kuvert

är relativt stabil med en tillväxt om 2-3 procent per år. Prisbilden

för kuvert är, med variation mellan olika marknadsorncåden, relativt pressad. Genom kostnads- rationaliseringar i samhand med förvärv har Bong kunnat uppvisa en förbättrad rörelsemarginal, bl a genom en relativt lägre andellönekostnader i förhållande till om-

sättningen samt skalfördelar inom

inköp. Prisbilden föt·

kuvert

är

nära sammankopplad till prisutvecklingen för

papper. Vid förändringar av papperspriser påverkas priserna avseende kuvert med en viss eftersläpning. Normalt

kan Bong över tiden kompensera sig för förändringar i papperspriser men temporärt kan

således marginalen påverkas.

I tabellen nedan redovisas hur Bongs rörelser

esultat år 2000

skulle ha påYerkats vid en förändring av ovan nämnda parametrar. Redovisade effekter skall endast ses som en indikation på hur Bongs resultat efter finansnetto skulle ha påverkats vid en isolerad forändring av t·espektive parameter.

Parametl'·r Forändring Effekt

re~ultat

efter fillamnetto (MSEK)

Volym

+1- 5 %-enheter

+

1-57

Pris

+1-

l

%-enhet

+

1-23

Papperspriser

+1-

5

%-enheter +/-52Q

Lönekostnader

+1- l %-e

nhet

+l-f>

Valuta SEK/GBP

+1-

5

%-enheter +1-3

Valuta SEK/EUR

+1- 5 %-enheter +1-3

Valuta EURIGBP

+1-

5

%-enheter +1-11

Ränteförändring

+1-6--

upplåning

+1- l %-enhet

Genomförda förvän

Bongs tillväxt har varit starkt förvärvsorienterad. Sedan 1997 har Bong genomföt·t sex förvärv med en sammanlagd omsättning om drygt 2.000 MSEK. Den totala anskaffnings- kostnaden uppgår till d

rygt 900 MSEK. Nedan anges de

förvärv som genomförts under åren 1997-2000:

Fönänad E'nhet

.År~omsattning (MSEK) 475

Ljungdahlsgruppen

, Sverige

Walki Kouri, Finland PDC konvoluttryck

, Norge

Bauwens-gruppen

, Tyskland

Rexam Envelopes, England Norsk Konvolutt AS, Nor

ge

200

35 1.100

220

16

Fönan &tidpunkt

Juni 1997 Oktober 1998

Septt'mber 1999

Januari 2000

September 2000

November 2000t;)

(23)

lm• estt>ringar 1998 - 2000 per kategori (MSEK)

(exkluoive 16retagsf'ön·ät·v)

Kategori 1998 %

l

1999

Kuvertmasld.net· 21,0 - -

---~·-..

--

30,0 49,3 Packautomat, rull växlare 17,0 24,3 30,0 Tryckteknik (inkl pre-print) 10,0 14,3 12,7

IT 10,0 14,3 9,9

Byggnader 2,0 2,9 6, 7

Öv rigt 10,0 14,3 .2J5

Totalt 70,0 100,0 118,1

Andel av omsättning, % 6,4 9,7

/Investeringar

Koncernens maskinpat·k bestod vid årsskiftet av 158 kuvertmaskiner samt 98 tilltryckspressar

. Undet· senat·e är

har stora investeringar gjorts i förnyelse och uppgradering

)Iv maskinparken föt· att höja produktiviteten. Ett

viktigt

/inslag

har varit ökad robotisering. Maskinemas ålder har

begränsad betydelse för effektivitet i produktionen, men nyare maskiner har generellt högre kapacitet. Maskinslitaget är lågt och produktionsstyrning och automatisering är i hög

grad avgörande för en kostnadseffektiv produktion.

Investeringsbehovet i befintlig struktur hedöms under de

BONG LJUNGDAHL AB 2000

% 2000 %

i Totalt

!1998 -2000 %

41,7 33,7 28,3 104,0 33,9

25,4 19,1 16,1 66,1 21, 5

10,8 14,6 12,3 37,3 12,1

8,4 14,1 11,8 34,0 11,1

5,7 24,5 20,6 33,2 10,8

8,0 13,0 10,9 32,5 10,6

100,0 119,0 100,0 307,1 100,0

5,1 6,6

närmaste åt·en vara begränsat och i nivå med totala investe- ringat· under år 2000. Framtida investerin

gsinriktning i

hefmtliga produktionsanläggningar avser primärt auto- matisering.

Fortsatta investeringar kommer att göras i !

T-system. Un-

der år 2001 skall ett e-handelssystem lanseras, där regi-

strerade kunder viainternetkan göra beställningar, få

prisuppgifter och kontrollera var i processen deras beställ-

ning befinner sig. Detta ökar servicegraden mot kunden

samtidigt som hanteringskostnaderna på sikt minskar.

References

Related documents

Sammanfattningsvis är det svårt att frigöra sig från misstanken att Rose resultat till stor del speglar andra orsaks- samband än att en gemensam valuta i sig ger upphov

Därför bör man inte vänta sig en allmänt mer expansiv penningpoli- tik utanför än inom EMU, och det finns ingen anledning att tro att incitamenten för arbetsmarknadsreformer

företagens omvärld som sker genom ett beslut om ett svenskt inträde i EMU skulle påverka de svenska företagen på en inom flera olika områden, hur stora konsekvenserna blir är

Scribonas resultat uppgick till 38 MSEK. En dekonsolidering av Bures innehav i Scribona genomfördes i slutet av 1999 genom omstämpling av A-aktier till B-aktier. Scribona-aktien

• Givet bolagets utmanade försäljningsambitioner och i syfte att hantera de finansiella riskerna kopplade till dessa har styrelsen beslutat om ett åtgärdsprogram i syfte att

Detta har medfört att i stort sett samtliga kunder nu beställer M4:an med motorbord, även om slutkundpriset ökar med nära 70% till €30 000 och leveranstiden för tillfället

• Bure Hälsa och Sjukvård ökade omsättningen med 32% och rörel- seresultatet före goodwillavskrivningar till 102 MSEK (46), vilket innebär en marginal på 6,6% (3,9).. •

Nettoomsättningen inom Bure Hälsa och Sjukvård ökade under första kvartalet med 19 procent till 650 MSEK (544).. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 23 MSEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändring av rörelsekapital) för perioden januari-december ökade till 1 061,3 (445,0) MSEK.. Genomförda

Rörelseresultatet för Kevitsagruvan, som förvärvades 1 juni 2016, uppgick i kvartalet till 208 MSEK jämfört med -133 MSEK ifjol och 135 MSEK i föregående

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager försämrades jämfört med föregående kvartal till följd av lägre volymer och högre kostnader främst relaterat

För helåret 2013 ökade försäljningen inom dessa kvarvarande produktområden med 11 procent till 76,2 MSEK.. Kvartalets nettoresultat uppgick till 1,0

Fokus på ökad organisk försäljningstillväxt i Security Services USA innebär att rörelsemarginalen förblir oförändrad. För Security Services i Europa förväntas en

Rörelseresultatet minskade till 1 693 MSEK (1 797) eller med 6 procent, i huvudsak beroende på en starkare svensk krona i förhållande till andra valutor vilket negativt påver-

Försäljningen för året uppgick till 3 318 MSEK (3 481), en minskning med 5 procent.. I lokal valuta var

Rörelseresultatet minskade till 1 069 MSEK (1 245) eller med 14 procent, i huvudsak beroende på en starkare svensk krona i förhållande till vissa andra valutor och

En minskning av totalmarknadens värde tillsammans med ökad konkurrens i samband med förvalsreformen och kraftiga prissänk- ningar (8,4 procent) har resulterat i

För det enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av

För det enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av

Inom varje område skall Bolaget vara marknadsledande eller topp tre, vilket inom mediabranschen ger goda förutsättningar till lönsamhet.. Bolagets strategi är att i första hand

stora enhetsprocesser i Europa. den italienska och den tyska. Han var positiv till båda. trots att han verkligen inte hade något övers för den preussiskajunkermonarki som

Jag kan inte förlika mig med att vi ska flytta makten från Sverige till Frankfurt oc där lämna över den till den Europeiska Central- banken, till oavsättliga och icke

För att återkomma till denna uppsats problemformulering, varför EMU-samarbetet bibehålls trots de ekonomiska svårigheterna, har det påvisats att institutioner har kommit