• No results found

Att sluta cirkeln

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Att sluta cirkeln"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

45 Fjärde Världen 3-4/2010

R e c e n s i o n e r

Lotte Mjöbergs bok Att sluta cirkeln, med under- titeln Aboriginerna, Eric och jag, handlar om att stjäla och återlämna ske- lett. Förfädersskelett.

Den handlar också om försöken att förstå ett så vidrigt och respektlöst handlande som gravplundring och sona det. Och den handlar om Lotte själv, frilansjournalist och författare, och hennes släkting Eric Mjöberg, upptäcktsresande i början av förra seklet, och deras olika resor till Kim- berley i Australien och dess urinvå- nare aboriginerna.

Så här skriver Eric i sin bok Bland vilda djur och folk i Australien från 1915:

”En vacker afton fyllde jag mitt browningmagasin, tog bössan över axeln, en linnesäck under armen och begav mig iväg till begravnings- platsen, belägen omkring två mil från en liten skogsstig, upptrampad av infödingarna. Det blev en härlig månljuskväll. Naturen låg försänkt i djup sömn, blott nattens out- tröttliga musikanter, syrsorna, och några dova kängurutramp störde tystnaden. Jag var framme vid den döde ynglingens luftiga läger.”

Att sluta cirkeln

Lotte Mjöberg Att sluta cirkeln Carlssons förlag, 2006

Men denna gång får Eric tji. Den döde har flyttats då ryktet om Erics skelettstölder spritt sig. Och sådant:

”… var i de svartas ögon ett svårt brott … Jag hade vid mina komman- de skelettjakter att iakttaga ännu större försiktighet, ty australnegern är mycket opålitlig och i all sin vid- skeplighet i högsta grad fanatisk.”

Sådana tankar dominerade natur- vetenskapen på den tiden, och Eric Mjöberg hyllades som en vetenskaps- hjälte då han kom hem med sina ut- smugglade aboriginskelett för forsk- ning i rasbiologins namn. Han var själv mäkta stolt över sin bravad och skrev helt öppet om sina gravplund- ringar, och det är detta som hans sen- tida släkting Lotte nu försöker förstå genom att läsa hans böcker och resa till Australien, åka där han åkte, gå där han gick.

Hon gör det för att hon känner sig besläktad med hans res- och upp- täckarlust – men avskyr hans stölder.

Därför gör hon också det som Eric aldrig gjorde, hon träffar ättlingar till de aboriginer som Eric bestal och ber dem om ursäkt. Det är en stark scen i boken när hon beskriver hur hon sitter bland de nio åldermännen, och deras mörka, djupt liggande ögon går

rakt in i henne. Flugorna surrar och det känns som om hennes hjärta ska brista, då stora tårar plötsligt börjar rinna utför hennes kinder, och hon kan inte hindra gråten ”… för det är som om det inte är min egen gråt.

Någon eller några, kanske många, grå- ter genom mig.”

Det går utför med Eric Mjöberg efter hans Australienresor. Hans liv blir ångest. På mentalsjukhuset skriver han utifrån en utomkroppslig upple- velse om Den gyllene lorden (i boken På giftets vingar), och det märkliga är att det finns likheter mellan denna gestalt och de aboriginska medicin- männen. Är det för att hans gärningar väckte förbannelser bland aboriginer- na, levande och döda? Lotte undrar.

Skeletten är nu återlämnade. Det skedde genom en ceremoni på Etno- grafiska museet i Stockholm. Cirkeln är sluten, förbannelsen är upphävd.

Må inga nya tvingas fram.

Annika Burholm I förra numret av Fjärde Världen skrev Claes Hallgren en längre artikel om rasbiologi i Australien, där även Eric Mjöbergs namn nämndes. Tidningen går att beställa från vårt kontor eller via post@f4world.org.

References

Related documents

För att söka en förklaring till detta, har intresset för språk och språkstudier undersökts hos en grupp avgångselever på en gymnasieskola i Uppsala.. Undersökningen gick ut på

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa de långa häktningstiderna och tillkännager detta för

4485 that would delegate to the Corps of Engineers the primary function of designine the pattern for the Missouri Basin development, including irrigation as

I föreliggande studie framkom det att några av eleverna på studieväg 1, till exempel Collin och Elsa, i och med sin ovana vid både provsituationen och vissa texter i uppgifterna

Syftet med denna studie var att undersöka innehållet i uppföljningssamtal kring åtgärdsprogram och extra anpassningar, hur diskussionen mellan pedagog, vårdnadshavare och elev

både de enskilda rösterna och en diskussion som visade att ”läsning av skönlitteratur i skolan är en social aktivitet” (Molloy, 2002:316), avgörande för att läsningen och

Genom en komparation av gymnasieelever i Sverige och Frankrike, som utgör exempel på länder med olika undervisningstraditioner, ställs frågor om effek- ten av litterär

Bråten och Strømsø (2008) konstaterar dock att en reflekterande förmåga är uppövningsbar. Alltså behövs det satsas på att lärarna kan få utveckla dessa förmågor.

Den första eleven läser ett kapitel eller avsnitt högt, den andra sammanfattar avsnittet, den tredje utnämner en lämplig rubrik och den fjärde bedömer hur

Det som kanske också måste göras är att man liksom från början kör parallella spår med det här, så att man liksom när man börjar skolan har man bokstavträning och

Vann ett något enklare försök. Gjort vad den kunnat efter det. Spår långt bakom bilen, svårt att se som vinnare här. Snabbt till ledning senast, släppte och följde med bra till

I kursplanen för SFI står det att elever ska ”… möta olika slags texter där ord, bild och ljud samspelar såväl med som utan digitala verktyg” (Skolverket 2018:8). Detta

Däremot detekterades summa cancerogena PAH i halter vid eller över riktvärde för Känslig markanvändning (KM, 0,3 mg/kg TS) men avsevärt under riktvärde för Mindre

Key words: dwarfs, dwarfism, achondroplasia, literary comparison, ancient Egypt, Ancient Greece, Roman Empire, Middle Ages, Renaissance,

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Syftet med detta arbete är att öka min förståelse för kompositören Erich Wolfgang Korngold och hur hans musikaliska bakgrund ledde fram till komponerandet av violinkonserten i D-dur,

På så vis kan en annan persons ”verklighet” anammas av barnet som kanske i värsta fall uppfattar sig som antingen elak eller stridslysten (Stern 2011, ss. Jag återgår

Däremot, till skillnad från registreringen av romer så anses inte situationen vara speciellt viktig eller relevant vilket blir tydligt i den kvantitativa studien som gjorts där

Det teoretiska ramverket ligger till grund för att skapa en förståelse kring vad ett företag måste ta hänsyn till för att kunna implementera ett hållbart arbete på ett

Både minsta fågel och den stoltaste örn går i slutändan samma öde till mötes i vad som kallas naturens lag: "En Tätting och den stolta Örn / De måste samma våld förnimma;

Att en god självkänsla inte bara är viktigt ur en individuell aspekt utan att självkänslan är viktig även för att kunna känna empati och medkänsla med andra är något som

16 Även här kommer uppsatsens analys utifrån frågeställningen kring hur eleverna ställer sig källkritsikt, reflekterande, analytiskt och förhåller sig till sina kunskaper

informationstät text innehåller många akademiska ord och facktermer vilket gör texten svår att förstå för den läsare som inte redan är insatt i ämnesstoffet (af Geijerstam