• No results found

Spelet om marken och maten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Spelet om marken och maten"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

36

SEDAN LIvSMEDELSPRISERNA STEg för ett par år sedan har en rad icke-afrikanska länder, med Kina, Indien, Sydkorea, Stor- britannien och de arabiska Gulfstaterna i täten, tagit över stora markområden i Afrika, antingen genom köp eller på arrende.

Det rör sig om väldigt stora områden. I Sudan använder Syd- korea 690 000 hektar för att odla vete och Arabemiraten, som redan har 30 000 hektar där, investerar i ytterligare 378 000 hektar för att odla majs, alfalfa, vete, potatis och bönor. I Tan- zania försöker Saudiarabien få tillgång till 500 000 hektar mark.

Ännu större områden hyrs ut för bränsleproduktion. I Demo- kratiska republiken Kongo har Kina fått tillgång till 2,8 miljoner hektar, där regnskogsområden med vilda djur finns idag, för att skapa världens största plantage för oljepalmer och landet för- handlar dessutom med Zambia om två miljoner hektar för att odla jatropha.

Brittiska bolag har säkrat stora områden i Angola, Etiopien, Moçambique, Nigeria och Tanzania.

Madagaskars avtal med Sydkorea om att hyra ut 1,3 miljoner hektar på 99 år var en bidragande orsak till att presidenten stör- tades under våren. Därefter upptäcktes att ytterligare 465 000 hektar hade hyrts ut för risodling till ett indiskt bolag. Även det kontraktet annullerades av en nya regimen.

EN uNDERSöKNINg gJORD NyLIgEN på uppdrag av FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, visar att uppköp av jordbruksmark kan leda till att fattiga människor förlorar till- gång till mark, vatten och andra resurser. Uppköpen kan skapa stora skador om lokalinnevånare utesluts från beslut om mark- fördelning och om deras markrättigheter inte skyddas.

Undersökningen visar även att investeringar i jordbruksmark

kan skapa möjligheter som garanterade avsättningsmarknader, arbetstillfällen, investeringar i infrastruktur och ökad jord- bruksproduktivitet. Men då krävs styrning. Enligt undersök- ningen saknar många länder mekanismer för att skydda lokala rättigheter, det råder brist på transparens och ömsesidiga kon- troller och balansmekanismer i förhandlingar vilket kan leda till markaffärer som förbiser lokal välfärd och lokala intressen.

Osäkra lokala markrättigheter, svårtillgängliga registreringspro- cedurer, vagt definierade krav på hur mark ska användas, kryp- hål i lagar och andra faktorer underminerar alltför ofta lokalin- vånares inflytande och kontroll.

DET fINNS MåNgA fRågOR. Vad händer med jordkvalite- ten? Kommer den att försämras av de stora monokulturerna som plantagerna utgör? Vad händer i dessa länder när det blir omfattande och akut matbrist, när folk ser maten odlas och ex- porteras till fjärran konsumenter? Kommer landets ledning att försvara plantagerna för att även i fortsättningen få de lukrativa arrendepengarna? Eller blir det viktigare att säkra sin position genom att ta över odlingarna och fördela maten bland landets innevånare?

Och vad händer när klimatförändringarna ger ett allt torrare klimat och mindre skördar? I det tropiska och subtropiska Afri- ka kan produktionen komma att falla drastiskt. Vem ska då få tillgång det som produceras?

På kort sikt finns det några vinnare: dagens makthavare som säljer eller hyr ut mark och bolagen som kan sälja maten. Men på både kort och lång sikt står nog vanliga afrikanska medbor- gare som de stora förlorarna i spelet om marken och maten.

KERSTIN BJuRMAN

Spelet om marken och maten

Många afrikanska bönder kan förlora sin försörjning när regeringar sluter avtal om markförsäljning till utlandet.

Foto: Ray Witlin/VB

Ur tidskriften Södra Afrika nr. 2 2009

References

Related documents

Mycket talangfulla författare refuseras ofta för att de inte anpassar sig till förlagens affärskriterier, eller för att deras verk ger uttryck för vänsteridéer, oacceptabla

Befolkningsökning och osäkra ägandeförhållanden ligger till grund för alla konflikter i östra Kongo och detta gör det svårt för pygméerna att integreras. Pygméerna

Man kan läsa om hur Demo- kratiska Republiken Kongo gjort framsteg genom att införa en lag om urbefolkningars rättigheter i Kongo, men också om Laos som genomför statliga

Just nu pågår en enorm överföring av mark från små livs- medelsproducenter till utländska storbolag, från hållbart jord- bruk till industri-plantager där monokulturer är till

JuLIO peSSeGO äR KOORdINATöR för bondrörelsen Unac som Fundação Malonda självmant kontaktade för att medla i konflikten med bönderna i Mussa?. – Vid ett

Forskare hävdar att tiden under demokratisk ledning påverkar stödet till demokratin (Foa & Mounk, 2019) vilket även skulle kunna innebära att Indien inte är tillräckligt

Ett mycket oroande fenomen är tendensen i nordliga länder på båda sidor om Atlanten att anse att afrikaner inte förtjänar samma rättig- heter som människor på andra håll i

Tama djur Genom mänsklig påverkan har ett antal d jur- eller växtarter förändrats från vild form till av människan mer eller mindre beroende underarter. Hunden blev