• No results found

Info förs

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Info förs"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Strat Affärs

Handlä Jens 08-68 Jens.

Info förs

Bakg SLL/

av fa är så Trafi TF är affär och u upph tjäns trafik servi Befin med trafik betyd komm parte organ Ytter form möte doku Bakg idag av ut samt num avsee vilka

egisk Utveck sutveckling

äggare Plambeck 86 16 51

plambeck@s

formatio studie U

grund /SL äger elle astighetsinn å kallade ver

ikförvaltnin r en beställa rsförvaltning underhåll av handlade lev ster är idag

kutövare, un iceentrepren ntliga avtal

varierande kavtalen ha dligt utökat mit att förä er. Därtill h nisationsstr rligare förän mulerade må

e mars 2013 ument styr T grunden till

befintliga a tredning ko tidigt som a era beslutad ende på beh a affärsinrik

kling

sll.se

on om Tr UH2014

er råder ida nehavet utgö rksamhetsfa ngens(TF) k

arorganisat g och fastig v fastighete verantörer.

uppdelat på nderhållsen nörer.

om fastighe grad av åta ar trafikutöv t fastighetsf

ndra behov ar det över rukturen i o ndring är til ålen för koll 3 togs beslut

Trafikförval att genomf avtal under pplat till nu avtal fortsatt de strategie hovet av fas ktningar som

rafikför – avsee

ag över en ti örs av depåe astigheter s kärnverksam

tion avseend ghetsutveckl erna sedan f Avtalat ans å flera olika ntreprenör,

etsrelaterad agande för r varen komm förvaltnings vet av fastigh

tid skett för och med öve llkomsten a lektivtrafike t om de stra ltningen fra föra studien de komman u gällande fö t löpa mer e er att ta hän

tighetsrelat m sedermer

P 2 V

T 2

rvaltning ende fast

ill volymen er, terminal om har till mhet att tillh

de fastighet ling kvar i e flera år tillb svar för att l a parter i ko

tillsynsentr

de tjänster lö respektive e mit att ålägg sansvar. Inr hetsrelatera rändringar ersyn SL, vi av Trafikförs

en. Vidare i ategier som amdeles.

n UH2014 g nde åren löp

örvaltnings eller mindre nsyn till. Str

terade tjäns ra kommer a

PM

2013-04-18 Version 1.0

Trafiknämn 2013-05-21

gens arb tighetsf

stor mängd ler och stati uppgift att p handahålla ter och har n egen regi då baka omhän leverera fas llektivtrafik reprenör sa

öper med ol entreprenör gas ett jämfö riktningen i

ade tjänster med avseen

lket påverk sörjningspr samband m m i tillägg till

grundar sig d per ut. Vida

organsation e opåverkad rategierna g ster samt ve att ligga till

nden 1, p 21d

bete me förvaltni

d lokaler. En ioner. Fastig på något sä kollektivtra numera end å utförandet

dertas geno stighetsrelat ksystemet så

mt

lika avtalsti . I de senas ört gamla tr dessa avtal r levererade nde på

ar affärsför rogram och med Trafikn l andra över

dels på att e are finns ett n vilken tillk de. Därtill fi

er väglednin erkar styran

grund för b

Dia SL InfK1

ed ing

n stor del gheterna ätt stödja

afik.

dast t av drift om

terade å som

ider och ste

rafikavtal l har e av andra rvaltningen.

de däri nämndens

rgripande

en del av behov kommit inns ing med nde för

beslut.

1

arienummer L-2013-0126

fosäk. klass 1 (Öppen)

.

(3)

69

(2)

Strat Affärs

Ovan UH2 UH2 Unde fastig fastig för fr seder överg strat Syfte Uppd

Nulä Fasti proje trafik tid h därem Nuva senas respe servi Trafi kontr inrym från tjäns

egisk Utveck sutveckling

n nämnda fa 2014.

2014 – idé er 2013 påg ghetsförvalt ghetsrelater ramtida erfo

rmera komm gripande m

egiska prin e

dragets syft Att utred inom fas Skapa nö Skapa fö trafiklev Att kartl Att ident affär/er Göra stra affärsinr Ytterliga ägesbeskr ighetsrelate ekt upphand kutövare, til

ar tjänstern mellan sam arande inrik

st upphand ektives trafi iceentrepren ikförvaltnin

rollera och ms exempel utförande p ster inte min

kling

aktorer föra

é- och först går inom Tra tning med s rade tjänste orderliga tjä mer att lyfta mål, bidra till

ciper.

tar till att:

da vilket beh stighetsförv

ödvändiga f örutsättning verans

lägga nuläge tifiera form ategisk och riktningar u are utveckla rivning erat underhå

dlade i särsk llsyns- och na levererat mt omfattnin

ktning inrym dlade trafiku

ikuppdragsa nörer främs ngens ansva följa upp re lvis att gran parter och d nst åtgärder

anleder sam

tudie afikförvaltn syfte att utre er samt däre änster. Utgå as fram som l utveckling

hov som fin valtning

förutsättnin gar för bra f

esfakta mella, princip

ekonomisk utifrån överg a metodiken

åll, förutom kild ordnin serviceentr s av en eller ng på åtagan

mmer i huv utövarna av avtal dels et st då avseen ar gällande f espektive ut nska underla därpå basera r kopplade t

P 2 V

mmantaget a

ningen en id eda föreligg efter analys

ångspunkt f m möjliga är gsmål samt

nns inom Tr ngar för en e framtida aff

piella och an k analys avs

gripande m n för idé- och

m större åtgä ng, levereras

reprenör elle r flera lever nde för resp vudsak dels vseende förv

tt åtagande nde övriga f förvaltning tförande pa ag för drift at budgeter till det plan

PM

2013-04-17 Version 1.0

aktuell pågå

dé- och först gande behov era möjliga för affärsinr r att de ska omsätta och

rafikförvaltn effektiv upp färer som bi

ndra föruts eende lämp mål

h förstudier

ärder som g s idag av end

er underhål rantörer och pektive har k

ett helhetså valtningsobj för tillsyns förvaltnings ligger nume

rt i förhålla och underh ra för och be nerade unde

ående utred

tudie avseen v av

a affärsinrik riktningar s leverera mo

h möta tillä

ningen för a phandlingsp idrar till en

ättningar fö pliga

r

genomförs s dera en llsentrepren h gränssnitt

kommit att åtagande för jekt relatera - och sobjekt.

era i att styr ande till avta håll som ink

eställa erfor erhållet.

Dia SL InfK1

dning

nde ktningar

som ot ämpliga

affär/er process

god

ör ny/a

som nör. Över t

variera.

r de ade till

ra, al. Därtill kommer

rderliga

2

arienummer L-2013-0126

fosäk. klass 1 (Öppen)

(3)

69

(3)

Strat Affärs

Utre Den num mot b redan Tidsp dessa Tjäns utvec strat Trafi tillfre pake lever persp fram geno Kom När f avsee Trafi

Ande Förv

egisk Utveck sutveckling

edningsfrå övergripand era finns av befintliga o n ändamåls perspektive a tjänster på

stebehovet cklingsmål egi trafik, a ikförvaltnin edsställs ge eteras till en rantörsmark

pektivet där marbetandet

omföras.

mmande ar förstudien ä ende vägval iknämnden

ers Lindströ valtningsche

kling

ågor de grundläg vseende fast och komman senligt omh et på föregåe

å bästa sätt ska kunna h

enligt strate affär, hållba ngen är en b enom att ext n eller flera a

knadens för ribland traf

av förslag t

rbete och är avslutad l finns fram med försla

öm ef

ggande fråg tighetsrelat nde avtal fö ändertagna ende är såvä

kan bidra t härledas ur egisk karta r utveckling beställarorga terna parter

affärer ska u rmåga, kapa fikförvaltnin till en eller f

beslut av och förslag marbetat kom

g till beslut

P 2 V

gan att besva terade tjäns ör att klargö a alternativt äl kort som till att Trafi r övergripan

samt strate g och infras anisation va r levererar d utöver ovan acitet och in ngens egna

flera affärer

Trafiknäm på inriktni mmer Trafik t.

J C

PM

2013-04-17 Version 1.0

ara är vilket ter. Behove ra vilka del t är föremål m lång sikt. D

kförvaltnin nde mål för egiska princ struktur.

arför behov dessa. Hur d nstående äv ntresse. Vid resurser tas r som komm

mnden ngar med ti kförvaltning

Jens Plamb Chef Strateg

t behov som et ska sedan

ar som kan för ny/a af Därtill utred

gens mål ka verksamhet iper från re

vet av tjänst dessa tjänst en ta hänsy are skall de s i beaktand mer föreslås

illhörande r gen återkom

eck

gisk utveckl

Dia SL InfK1

m n ställas

anses ffär/er.

ds hur an nås.

ten, espektive

ter ter yn till et interna de vid s

rekommend mma till

ling

3

arienummer L-2013-0126

fosäk. klass 1 (Öppen)

dation

(3)

69

References

Related documents

Syftet är att säkerställa att det inte införs en tillstånds- eller anmälningsplikt för de verksamheter där detta inte är motiverat med hänsyn till miljön eller människors

Genom anläggningslagen är det emellertid möjligt att – under vissa förutsätt- ningar – mot fastighetsägares vilja fatta beslut om att inrätta samverkan (gemen-

PETRUS TIDROT... Aämoäum Rev er ende atque ClariJJi?ne 5. Domine LAURE

Med Nykvarns kommuns strategiska styrprinciper för utveckling, förvaltning och drift av digitala IT-stöd skapas ett kommungemensamt helhetsperspektiv för förvaltningar,

fastställs och ingår i vägområde för allmän väg/järnvägsmark eller område för verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen/järnvägen och som skyldigheten

• ansvarar för att följa kommunens gällande policy och riktlinjer för informationssäkerhet och för respektive informationstillgång... 3 Hantering

Sammantaget innebär framskrivningarna av utgifterna för konsumtion, transfereringar och investeringar att offentliga sektorns primära utgifter ungefär behåller sin nuva- rande andel

Kommuner: 6 600 med peak på 8 400 (SAMSA ca. 1 100 CCU idag) Privata vårdgivare: Inga uppgifter, kanske kan ingå i CCU för