Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2018-01-15 Ärendenummer 2017/01418

Nr 34

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 15 januari 2018 behandlat ärende angående svar på remiss av betänkandet SOU 2017:76. Enhetliga priser på receptbelagda

läkemedel.

Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslut

att godkänna och till Socialdepartementet översända bilagt förslag till svar ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel, SOU 2017:76.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :