• No results found

Konjunkturrapport Q3-2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Konjunkturrapport Q3-2014"

Copied!
27
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2014-11-05 1

Fakta och prognos Enkätresultat från

Svenskt Näringslivs Företagarpanel Period 28 augusti - 7 september 2014

Konjunkturrapport Q3 - 2014

(2)

5 november 2014 Sundsvall

2014-11-05 2

Jonas Frycklund Anna Hedensjö Johansson Ekonom Regionchef Västernorrland

(3)

Företagarpanelen.

Kvartal 3 – 2014 i Västernorrlands län

Bild:

Företagarlunch i samband med Carola Lemnes, vd Svenskt Näringsliv, besök i Sundsvall 28 oktober 2014

(4)

Produktion - försäljningsvolym

(5)

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 q3 2008 q4 2008 q1 2009 q2 2009 q3 2009 q4 2009 q1 2010 q2 2010 q3 2010 q4 2010 q1 2011 q2 2011 q3 2011 q4 2011 q1 2012 q2 2012 q3 2012 q4 2012 q1 2013 q2 2013 q3 2013 q4 2013 q1 2014 q2 2014 q3 2014

Västernorrland

Västernorrlands län - snitt sedan 2006 Riket

Riket -

snitt sedan 2006

Produktion / säljvolym - om 6 mån

2014-11-05

%

5

Procentenheter netto (Högre – Lägre)

Bas: Alla (3878)

(6)

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Kronoberg Halland Jönköping Västmanland Stockholm Jämtland Västra Götaland Örebro Västernorrland RIKET Östergötland Uppsala Värmland Skåne Norrbotten Södermanland Västerbotten Dalarna Kalmar Gävleborg Blekinge Gotland

Produktion / säljvolym om 6 mån

2014-11-05

%

6

Procentenheter netto (Högre – Lägre) Riket –

snitt sedan 2006 Västernorrlands län – snitt sedan 2006

Bas: Alla (3878)

(7)

Investeringar

(8)

-20 -10 0 10 20 30 40

q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 q3 2008 q4 2008 q1 2009 q2 2009 q3 2009 q4 2009 q1 2010 q2 2010 q3 2010 q4 2010 q1 2011 q2 2011 q3 2011 q4 2011 q1 2012 q2 2012 q3 2012 q4 2012 q1 2013 q2 2013 q3 2013 q4 2013 q1 2014 q2 2014 q3 2014

Västernorrland

Västernorrlands län - snitt sedan 2006 Riket

Riket -

snitt sedan 2006

Investeringarna om 6 mån

2014-11-05

%

8

Procentenheter netto (Högre – Lägre)

Bas: Alla (3878)

(9)

-10 0 10 20 30 40

Halland Kronoberg Västernorrland Norrbotten Västmanland Uppsala Jönköping Värmland Jämtland Stockholm Östergötland RIKET Örebro Västra Götaland Gävleborg Skåne Västerbotten Dalarna Blekinge Gotland Kalmar Södermanland

Investeringarna om 6 mån

2014-11-05

%

9

Procentenheter netto (Högre – Lägre) Riket –

snitt sedan 2006 Västernorrlands län – snitt sedan 2006

Bas: Alla (3878)

(10)

Antalet anställda

(11)

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 q3 2008 q4 2008 q1 2009 q2 2009 q3 2009 q4 2009 q1 2010 q2 2010 q3 2010 q4 2010 q1 2011 q2 2011 q3 2011 q4 2011 q1 2012 q2 2012 q3 2012 q4 2012 q1 2013 q2 2013 q3 2013 q4 2013 q1 2014 q2 2014 q3 2014

Västernorrland

Västernorrlands län - snitt sedan 2006 Riket

Riket -

snitt sedan 2006

Antalet anställda om 6 mån

2014-11-05

%

11

Procentenheter netto (Högre – Lägre)

Bas: Alla (3878)

(12)

-20 -10 0 10 20 30

Jämtland Kronoberg Västmanland Stockholm Jönköping Västra Götaland Norrbotten Halland Uppsala RIKET Värmland Östergötland Västernorrland Örebro Skåne Dalarna Södermanland Gävleborg Västerbotten Blekinge Kalmar Gotland

Antalet anställda om 6 mån

2014-11-05

%

12

Procentenheter netto (Högre – Lägre) Riket –

snitt sedan 2006 Västernorrlands län – snitt sedan 2006

Bas: Alla (3878)

(13)

• De flesta regioner har lägre tillväxt än normalt

• Flera industritunga län har flyttats moturs

• Gruvindustrin håller tillbaka delar av norra Sverige

• Byggnadsinvesteringar

varierar mycket mellan olika regioner

Västernorrland tickar på …

(14)

2014-11-05 14

(15)

Sverige & Omvärlden

(16)

Svagare tillväxt än förväntat i omvärlden

2014-11-05 16

Europa

• Återhämtningen går långsamt. Arbetslösheten hög och tillväxten svag.

• Flera länder har strukturella problem som hindrar tillväxt.

• Kreditflödet väntas förbättras eftersom banksystemet nu är starkare.

USA

• Ekonomin fortsätter förstärkas, och tillväxten kan nu bli mer stabil.

• Konsumtionen tar mer fart framöver, liksom investeringar på

bostadsmarknaden. Även finanspolitiken blir nu även mer expansiv.

• Arbetsmarknaden utvecklas starkare

Tillväxtmarknader

• Den investeringsdrivna tillväxten mattas av något under kommande år.

• Brasilien hämmas av osäker politisk situation

(17)

• Exportföretagen tappar marknadsandelar globalt.

• Investeringarna inte

tillräckligt höga för att öka företagens långsiktiga produktivitet och

konkurrenskraft.

• Återhämtningen i omvärlden går trögt.

Svag efterfrågan från omvärlden drabbar

den svenska exporten och industrin

(18)

• Konsumtionen bidrar mest till tillväxten i ekonomin.

• Hushållens köpkraft har ökat till följd av

skattesänkningar,

sparande, låga räntor och stigande börskurser.

Hushållens konsumtion fortsätter att vara

motorn i ekonomin

(19)

 Historisk investeringstillväxt svagare än trott

 Svenska företag har

underinvesterat under en period

 Investeringsvolymen första halvåret 2014 lägre än första halvåret 2008.

 Bostadsinvesteringar drivande

 Investeringstillväxten ökar med den globala

återhämtningen

 Svaga investeringar ger

svag produktivitetsutveckling på sikt

Sämre lönsamhet påverkar

redan låga investeringar

(20)

2014-11-05 20

Bas: Alla (4436)

• Matchningen på arbetsmarknaden har försämrats

• Detta beror inte på att jobben finns på en ort och arbetslösa på annan ort

Slutsats

Rekryterande företag har svårt att hitta arbetssökande med rätt kompetens.

Försämrad matchning på arbetsmarknaden

(21)

Företagens syn på regeringens politik för jobb

(22)

Flera förslag har betydande negativ

påverkan på möjligheterna att anställa

Nedan följer ett antal förslag som just nu förekommer i den politiska debatten.

Hur tror du att de på sikt påverkar dina möjligheter att anställa fler i ditt företag?

38 45

45 44

29 15

17 26

26 16

29 19

1 5

1 2

0 5

1 1

5 14

8 7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Begränsningar i rätten att använda sig av bemanningsföretag (**)

Slopat tvåundantag i turordningsreglerna i LAS (*)

Lagstiftning om rätt till heltid Begränsningar i rätten att

visstidsanställa

Påverkar mycket negativt

Påverkar lite negativt

Påverkar inte

Påverkar lite positivt

Påverkar mycket positivt

Vet ej /Ej svar

Bas: Alla (3878)

(*) Bas 2-10 anställda (1352) (**) Bas 50- anställda (964)

2014-11-05 22

(23)

• Regeringen flyttar fokus till ökade offentliga utgifter.

• Företagande, konkurrenskraft och långsiktig tillväxt prioriteras ned.

• Regeringen har inte utgått från det Stefan Löfven sa i valrörelsen - ”att alla förslag ska prövas mot om de skapar fler jobb eller inte”

• Osäkerhet i energifrågan och dyrare transporter slår mot jobb inom industrin.

• Positivt är att regeringen satsar på yrkesvux.

och yrkeshögskolan.

• Sämre förutsättningar för investeringar i välfärdens företag.

2014-11-05 23

(24)

Sammanfattning

Dålig lönsamhet hämmar företagens investeringar

2014-11-05 24

Återhämtningen i ekonomin är svag

• Efterfrågan från omvärlden svagare än förväntat, vilket drabbar exporten.

• Ekonomin drivs huvudsakligen av hushållens konsumtion.

Fallande vinstmarginaler hämmar företagens investeringar

• Företagen har inte kunnat höja sina priser, vilket gjort att vinstmarginalerna pressats.

• Låga vinstmarginaler håller tillbaka redan svaga investeringar

• Detta hämmar över tid svensk konkurrenskraft och tillväxt.

Fortsatta problem med missmatch på arbetsmarknaden

• Fortsatt många arbetslösa trots många lediga platser.

• Problemet är inte bara regionalt – företagen saknar rätt kompetens/erfarenhet i hela landet.

(25)

Slutsats Västernorrland

2014-11-05 25

• Investeringar -

ser ut att vara på väg upp men jobben hänger inte med

• Orostecken för basindustrins förutsättningar …

• Utmaning - Matchning av jobb och utbildning …

(26)

Vad kan göras åt problemen med mismatch?

2014-11-05 26

Reformera Arbetsförmedlingen i grunden

• Inrikta uppdraget tydligare mot förmedling av jobb

• Konkurrensutsätt förmedlarverksamheten

• Fullfölj den genomgripande utredningen om Arbetsförmedlingens framtida roll Underlätta för inträdesjobb – låt fler få yrkeserfarenhet tidigt

• Begränsa inte möjligheten att anställa på visstid

• Behålla anställningsformen allmän visstidsanställning i sin nuvarande form

Mer resurser till efterfrågestyrd utbildning

• Välkommet att regeringen satsar på Yrkeshögskola och Yrkesvux i budgetpropositionen

Höj inte arbetsgivaravgifter för ungdomar

• Regeringens initiativ kommer kraftigt påverka företagens möjligheter att

anställa ungdomar särskilt inom handel-, hotell och restaurang- samt

personalintensiva tjänstesektorer

(27)

Källa: Demoskop

Fakta om undersökningen

2014-11-05 27

• Det här vill vi …

• Löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor.

• Respondenter – våra medlemsföretag

• Utskickat till ca 8500 Sverige.

Västernorrland ca 230 företagare.

• Så här gör vi …

• Internetundersökning företagarpanelen med hjälp av Demoskop.

• Tidsperiod

• 25 augusti - 7 september 2014

References

Related documents

Dalarna Gävleborg Halland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland

Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland

Gävleborg Dalarna Gotland Södermanland Kalmar Värmland Västernorrland Örebro Norrbotten Jämtland Jönköping Västmanland Kronoberg Blekinge Halland Östergötland Västerbotten

Gotland Jämtland Skåne Kronoberg Värmland Blekinge Uppsala inkl Norrtälje Norrbotten Stockholm exkl Norrtälje Dalarna Kalmar Alla Västmanland Västra Götaland Gävleborg

Halland Gotland Kronoberg Västernorrland Stockholm Kalmar Uppsala Västra Götaland Västmanland Örebro Alla Dalarna Skåne Södermanland Gävleborg Västerbotten Värmland

Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland

Plac Startnr ÄLDRE HERRVETERAN -LAG Namn Distrikt Vikt. 1 0210 SFK Firren

Jönköping Värmland Gävleborg Örebro Södermanland Östergötland Västmanland Skåne Halland Blekinge Dalarna RIKET Västernorrland Västra Götaland Norrbotten Kalmar