Svenskt Näringslivs konjunkturrapport kvartal Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel

19  Download (0)

Full text

(1)

1

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport kvartal 2 – 2011

Fakta och prognoser

Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel

Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 300 i Dalarna Svarsfrekvens 51%, i Dalarna 63%

Senaste enkätperiod, 31 maj – 14 juni 2011

Carl Ström

carl.strom@svensktnaringsliv.se 023-580 30

(2)

Det internationella läget kvart 2 - 2011

• Starka tillväxtregioner kräver fortsatt avkylning

• Stigande råvarupriser skapar ett inflationstryck

• Ojämn återhämtning i Euroområdet

• Fortsatt stor risk för kollaps i Grekland

• Ingen Euro-kris utan en vårdslös offentlig överkonsumtion

• Många reformer på gång men effekterna dröjer

• En kollaps drabbar främst banker i FR och DE

• Länder med tillväxtreformer och sund ekonomi klarar sig bra

• Baltländerna visar att det går även om det kostar på

• Stabiliserande världsekonomi trots oroande USA-signaler

• Lägre tillväxt, högre arbetslöshet, högre oljepris, Fukushimaeffekt

• Många problem från finanskrisen är fortfarande olösta

• BRIC-länderna och andra tillväxtländer fortsätter växa

(3)

RÅVARUPRISER

The Economist Commodity Price Index 2005=100

(4)

Framtidsutsikter i Sverige

• Den kraftfulla tillväxtrekylen 2010-2011 ger gradvis vika

• Ersätts av mer normal tillväxt – 2,4% för helår 2012

• Företagen fortsatt optimistiska men …

…en stark krona är en utmaning för exporterande företag

…risk för höga arbetskraftskostnader i avtalsrörelsen

…fortsatt missmatchning på arbetsmarknaden

• Industrin fortsätter att återanställa

• Den segdragna arbetslösheten kvarstår

Regionalt

• Stor variation bland länen i landet

• Dalarna halkar efter i ekonomisk aktivitet

• Svag arbetskraftsprognos 2010-2020 (minus ca 10% till 2020)

• Rekryteringsproblemen och missmatchningen kvarstår

(5)

4

8 9

10 12

14 14

15 16 16 16

16 17

17 18

19 19 19 20

20 23

27

0 10 20 30

Gotland Västmanland Västernorrland Uppsala inkl Norrtälje Gävleborg Kalmar Östergötland Stockholm exkl Norrtälje Jämtland Västerbotten Värmland Norrbotten Dalarna Alla Halland Örebro Södermanland Blekinge Kronoberg Västra Götaland Skåne Jönköping

%

5 5

Källa: Demoskop

Export

Bas: Alla (4231)

Exporterar företaget?

Ja

(6)

6 6

Källa: Demoskop

Exportvärde

Bas: Exporterar (1105)

Hur stort beräknar du att ert exportvärde är?

74

79

19

18 5

2 2

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alla

Dalarna

Under 25 Mkr 25-250 Mkr Över 250 Mkr Vet ej/Ej svar

(7)

7

Län Popul

ation

Sysselsättning Bos

tad sby gga nde

Bilförsäljn ing

Nya pl atser

Varsel

För etagar

panel en

Ranking Sysspr

ogn .20 11

mars

Uppsala 1,4 6,2 145 -4 16 -35 17 1 1,9

Blekinge 0,4 5,6 92 3 19 -40 20 2 3,4

Västernorrland 0,0 7,8 -41 41 9 -73 25 3 1,2

Skåne 1,0 1,6 77 20 36 -32 18 4 0,4

Västerbotten 0,3 4,8 10 22 12 -53 31 5 2,6

Stockholm 1,7 3,0 38 22 36 -26 24 6 1,5

Östergötland 0,6 0,9 61 23 50 -39 21 7 2,4

Västra Götaland 0,7 2,9 36 16 46 -27 22 8 2,3

Södermanland 0,7 2,8 28 14 37 -58 30 9 3,5

Halland 0,7 1,4 43 26 22 -44 21 10 4,0

Örebro 0,6 1,0 39 10 46 -63 29 11 2,3

Jönköping 0,3 1,9 13 13 36 -60 27 12 4,1

Norrbotten -0,1 7,2 -58 2 35 -64 21 13 2,2

Jämtland 0,2 1,2 34 11 16 -43 20 14 1,0

Gävleborg 0,1 2,4 -5 23 23 -43 16 15 0,5

Kronoberg 0,3 3,1 -28 16 27 -75 22 16 4,0

Dalarna 0,3 3,8 -39 18 20 28 17 17 0,8

Gotland 0,2 5,6 -80 -1 -8 -83 19 18 2,6

Västmanland 0,5 -0,3 -11 10 41 -35 25 19 2,7

Värmland -0,1 1,5 -43 18 19 -70 14 20 1,8

Kalmar 0,0 0,5 -24 21 -24 -69 12 21 1,6

Rik et 0,8 2,8 37 18 31 -40 23 1,9

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen, BilSweden, Svensk t Näringsliv

Procentuell förändring från kv 1, 2010 Viktning 4% 80% 5% 5% 1% 0,5% 4,5%

Ekonomisk aktivitet i länen per första kvartalet 2011

(8)

8 8

Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan

Källa: Demoskop

Bas: Alla (4231)

18 20

21 21

22 23

24 25

29 29 29 30

32 33

35 36

37 39 39

41 43

44

0 10 20 30 40 50

Gotland Jämtland Skåne Kronoberg Värmland Blekinge Uppsala inkl Norrtälje Norrbotten Stockholm exkl Norrtälje Dalarna Kalmar Alla Västmanland Västra Götaland Gävleborg Örebro Södermanland Halland Östergötland Västernorrland Västerbotten Jönköping

%

Förändringar i

%-enheter netto (högre – lägre)

Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller produktionen/försäljningsvolymen?

(9)

9 9

Produktionen/försäljningsvolymen, om 6 mån

Källa: Demoskop

Förändringar i

%-enheter netto (Högre – lägre)

%

Ditt företags produktion/försäljningsvolym, om sex månader, kommer att vara…?

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011

Alla

Dalarna Bas: Alla (4231)

(10)

10 10

Investeringarna, idag/för 6 mån sedan

Källa: Demoskop

Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller investeringarna?

7

11 11

15 16

17 17

18 18

19 19

19 20

20 20

21 21

23 24

25 29

30

0 10 20 30 40

Jämtland Värmland Skåne Blekinge Västernorrland Västmanland Gotland Örebro Södermanland Kronoberg Västra Götaland Alla Uppsala inkl Norrtälje Halland Västerbotten Kalmar Dalarna Stockholm exkl Norrtälje Norrbotten Östergötland Gävleborg Jönköping

%

Förändringar i

%-enheter netto (högre – lägre)

Bas: Alla (4231)

(11)

11 11

Investeringarna, om 6 mån

Källa: Demoskop

Förändringar i

%-enheter netto (Högre – lägre)

%

Ditt företags investeringar, om sex månader, kommer att vara…?

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011

Alla

Dalarna Bas: Alla (4231)

(12)

12

-2 -2

3

12 12

13 14

14 14 14 15

15 16

16 16 16 17

19 20

21

25 28

-10 0 10 20 30

Jämtland Värmland Gotland Uppsala inkl Norrtälje Blekinge Västra Götaland Stockholm exkl Norrtälje Skåne Södermanland Dalarna Alla Västerbotten Halland Kalmar Gävleborg Västernorrland Kronoberg Västmanland Norrbotten Örebro Jönköping Östergötland

12

Antal anställda, idag/för 6 mån sedan

Källa: Demoskop

Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antalet anställda?

%

Förändringar i

%-enheter netto (högre – lägre)

Bas: Alla (4231)

(13)

13

-30 -20 -10 0 10 20 30

Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011

Alla

Dalarna

13

Antal anställda, om 6 mån

Förändringar i

%-enheter netto (Högre – lägre)

Källa: Demoskop

%

Antalet anställda i ditt företag, om sex månader, kommer att vara…?

Bas: Alla (4231)

(14)

Missmatchningsbegreppet bör inte förenklas

• Statlig arbetsmarknadsutbildning är inte svaret på allt

Fler åtgärder behövs:

• Mer kvalificerad och efterfrågestyrd KY-utbildning

• Utvecklade lärlingssystem anpassade till branscher/företag

• Privata AF-konkurrenter som kan leverera mot behov

• Nuvarande turordningsregler behöver ändras

• Rimliga ingångslöner gör att fler kommer i arbete

• Bättre lokalt företagsklimat ger fler och växande företag

(15)

15

Arbetsförmedlingen klarar inte jobbet

• Arbetsförmedlingen (AF) behöver bli effektivare

• AF:s tredubbla roller skapar otydlighet och ineffektivitet - Monopolupphandlare

- Leverantör av tjänst

- Myndighetsutövare mot den enskilde

• Endast ca 30 % av de lediga platserna finns i AF:s Platsbank

• Endast 12 % av de arbetslösa som fått jobb fick jobbet via AF

• Varje arbetsförmedlare hos AF förmedlar bara 10 jobb per år

• Ett tydligt effektivitetsmått måste införas omgående

• Mer individualiserad och specialiserad service behövs

• Den enskilde måste kunna få välja en effektiv utförare

(16)

Befolkning och antal anställda/sysselsatta i Sverige 1950-2005, kumulativ förändring (tusental)

Källa: Bjuggren och Johansson, Ratio

(17)

17

Graden av självfixaranda kan troligen spela en betydande roll för i vilken utsträckning en region klarar att parera en nedgång och dra nytta av en uppgång i konjunkturen.

Självfixarindex - en annan sida av missmatchningen

Vi ser ökat företagande vid hög arbetslöshet

Självfixare skapar företag och egen försörjning

Ingen vet vilka företag som i framtiden växer

Inget absolut samband ”sjävfixarlän – tillväxt”

Men högt självfixarindex skapar förutsättningar i Dalarna för en lägre arbetslöshet på sikt

Indexet är negativt i 9 av 21 län

(18)

18

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Källa: SCB, Svenskt Näringsliv

Ökningen av andelen företagare kontra antalet arbetslösa i procent under 2009 och 2010

Självfixarindex i alla län

(19)

19

Sammanfattning:

• Fortsatt internationell stabilisering trots oro i Grekland och USA

• Den starka konjunkturen i Sverige fortsätter men ökningen avtar

• BNP rekylen klingar av och pekar mot mer normal tillväxt 2012

• Stora regionala olikheter och Dalarna ligger långt ifrån toppen

• Den ekonomiska aktiviteten i Dalarna ger oss plats 18 av 21 län

• Dalaföretagens prognos för produktion/försäljning, investeringar och sysselsättning pekar på ökning som är något mindre än riket i övrigt

• Arbetsförmedlingens misslyckande bidrar till fortsatt missmatch

• En hög andel ”Självfixare” i Dalarna kan bidra till att dämpa arbetslösheten och parera framtida konjunktursvängningar

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport kvartal 2 - 2011

Figure

Updating...

References

Related subjects :