• No results found

Trombosprofylax vid symptomgivande covid-19 på SÄBO och i hemsjukvård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Trombosprofylax vid symptomgivande covid-19 på SÄBO och i hemsjukvård"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Rubrik:

Trombosprofylax vid symptomgivande covid-19 på SÄBO och i hemsjukvård

Enhet:

Enheten för kvalité och utveckling

Huvudområde/delområde:

Läkemedel

Ansvarig:

Anna Janson, Ordförande, Läkemedelskommittén Ingemar Lilja, Chefläkare

Utfärdare:

Anna Janson, Ordförande, Läkemedelskommittén

Gemensamt med:

Övergripande

Version:

1.0

Godkänt datum:

2020-06-22

Nästa revidering:

2021-06-22

Bakgrund

:

Patienter med covid-19 har en ökad risk för venösa och arteriella tromboser.

Vem

:

Det är patientens status före insjuknande i covid-19 som ska vara vägledande för bedömningen om eventuell trombosprofylax. Patienter med mild covid-19-sjukdom bör rekommenderas aktivitet och att undvika immobilitet i första hand. I andra ändan av spektrum finns mycket sköra patienter där profylaxbehandling är tveksamt och hos patienter i livets absoluta slutskede är profylaxbehandling inte lämplig.

Inte heller vid blödningssymtom eller trombocyter < 30 är det lämpligt.

Hos patienter med hög venös trombosrisk såsom vid aktiv malignitet, tidigare trombossjukdom och immobilisering och utan pågående antikoagulantiabehandling (warfarin eller NOAK) kan trombosprofylax övervägas efter noggrann

risk/nyttabedömning.

Har patienten en fungerande antikoagulantiabehandling (warfarin eller NOAK) sedan tidigare kan den behållas om patienten har en stabil njurfunktion och kan svälja tabletter.

Står patienten på trombocythämmare såsom acetylsalicylsyra (Trombyl), klopidogrel eller tikagrelor (Brilique) efter nyligen genomgången hjärtinfarkt, PCI eller stroke är det viktigt att det inte sätts ut.

Denna trombocythämning kan kombineras med trombosprofylax efter individuell bedömning.

Hur

:

Som profylax under 2 - 4 veckor eller tills patienten är fullt mobiliserad.

Vid kroppsvikt under 50 kg ges injektion Fragmin 2500 E x1 subcutant (motsvarar inj Innohep 2500 E).

Vid kroppsvikt 50 - 90 kg ges injektion Fragmin 5000 E x1 subcutant (motsvarar inj Innophep 4500 E)

(2)

Vid kroppsvikt över 90 kg ges injektion Fragmin 75 E/kg x1 subcutant (anpassa till

närmast förfyllda endosspruta) Motsvarande dosering med Innohep är 50 E/kg kroppsvikt.

Källor

:

Janusinfo/Expertgruppsutlåtande/Trombosprofylax vid covid 19 (se länk) VGR/Terapigrupp blod/Trombosprofylax vid covid 19 (se länk)

References

Related documents

Inom organisationens hantering av den vid studiens utförande aktuella krisen Covid-19, har flera aspekter som både låg till grund för hanteringen samt påverkade dess

Även på de intensivvårdsavdelningar som inte direkt exponerats för patienter med Covid-19 har personalgruppen indirekt påverkats av pandemin genom förändrade

I en studie gjord av Blumenthal, Babyak, Carney, Keefe, Davis, LaCaille, Parekh, Freedland, Trulock och Palmer (2006, s. 541) framkom det att patienter som fick stöd via

Enligt Röda Korset, som 2017 presenterade en lägesrapport gällande konsekvenserna av lagändringen, hade i november 2016 cirka 3 500 personer fått besked om att deras rätt till

Under avsnittet om Aerosolsmitta: Arbetsmiljöverket föreskriver sedan 7 maj 2021 att det vid vård i någons hem av fall med misstänkt eller konstaterad co- vid-19 åligger

Om arbetsgivaren har riskbedömt att andningsskydd inte krävs vid arbete i någons hem, används munskydd och visir inom 2 meter till boende.. Påklädning

Nu kan du som är född 2005 eller tidigare boka tid för vaccination mot covid-19 hos en av mottagningarna som vaccinerar på uppdrag av Region Skåne.. Du hittar mer information på

Då alla de elva olika studierna inte behandlade samma punkter saknas det fortfarande generella riktlinjer för vilka punkter som har den bästa smärtlindrande effekten för personer

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de 2 sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om lindriga

Testning för pågående covid-19 hos barn och unga rekommenderas i första hand till barn i skolåldern men även till barn i förskoleålder i en situation där man lokalt eller

o trombosprofylax ges enligt ovan under hela tiden för sjukhusvård och därefter minst 2 veckor och till full mobilisering. Vid pågående covidinfektion

För en översikt av provtagning i samband med smittspårning hänvisas till Smittskydd Västra Götalands samlingssida: Smittspårning av Covid-19. I samband med screening, person

Under studieperioden inträffade totalt 1 946 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus och av dessa hade 10 procent av patienterna covid-19.. Personer med covid-19 hade en 3,4

Alla Sveriges njurme- dicinska enheter (njurmedicin- och dialysmottagning- ar samt transplantationskliniker) rapporterar till SNR, och täckningsgraden för både dialyspatienter

När pandemin nu rasat vidare blir de som genomgått infektionen och som ska återgå i idrott allt fler. Då har frågan om hur denna återgång ska gå till, och vil- ka eventuella

Mediantiden från intubation till trakeotomi var 9 (4–16) dagar på Södra Älvsborgs sjuk- hus och 12 (6–19) dagar för de patienter som trakeoto- merades på

Det finns dock endast låg kli- nisk evidens för detta, och fler studier behövs för att ta fram ett acceptabelt sätt att hantera NOAK vid akut ortopedisk kirurgi [8]. Alternativet

En rädsla för behandling med warfarin hos både patienter och läkare, besvären med INR-kontrollerna och troligen även en underskattning av behandlings- nyttan bidrog till

Brilique avstås vid något av följande: Pågående behandling med warfarin eller NOAK, svår koagulationsrubbning, pågående blödning, mycket hög blödningsrisk eller

För att minska risken för smitta från personal till brukare och från personal till annan personal, rekommenderas därför skydd under ALL tid som vårdpersonal befinner sig på

När barn blir säkra på sin skrivförmåga och sin morfologiska medvetenhet ska de ges tillfälle att använda orden i att skriva text i större utsträckning.

Således finns flera studier om vilka strategier den döende patienten har för att upprätthålla hopp, men inte i en palliativ hemsjukvårdskontext, vilket skulle kunna ha betydelse

program som består av verktyg (standardiserade vårdförloppsprocesser, beslutsstöd, resurser för patientutbildning och fysiska träningsåtgärder) för att stödja följsamheten