Information om avgifter och matkostnader 2018

Full text

(1)

Information om avgifter och matkostnader 2018

för hemtjänst, särskilt boende,

korttidsvistelse samt matdistribution

(2)

Innehåll

Kostnader för omsorgs- och serviceinsatser 3 Avgifterna regleras enligt lag 3

Så räknas dina avgifter ut 4

Inkomstförfrågan och indivduell prövning 5

Det innebär maxtaxan 6

Vad menas med avgiftsutrymme? 7 Förbehållsbelopp = minimibelopp och boendekostnad 8 Ansökan om individuellt höjt minimibelopp 9

Avgifter för olika hemtjänstinsatser 10

Hemtjänst i eget boende 11

Bäddpaket 11 Trygghetslarm 11 Matkostnad för dig över 75 år 11 Matkostnad för dig mellan 65-74 år 11 Korttidsboende d.v.s. korttidsplats, växelvård, avlastningsplats och trygghetsplats 12

Dagverksamhet 12

Avbeställning av hemtjänstinsatser 12

Avgifter för särskilt boende 14

Hyra - särskilt boende 15

Matkostnad 16 Hemtjänstavgift - särskilt boende 16 Jämkning dubbla boendekostnader 16

Övrigt 18

Omprövning/återkrav och återbetalningsskyldighet 19

Överklagan 19 Bostadstillägg 19

Högre pension 19

Faktura, autogiro och e-faktura 20

(3)

Kostnader för omsorgs- och serviceinsatser från och med 1 mars 2018

Avgifterna regleras enligt lag

Halmstads kommun har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut

avgifter för dina beviljade omsorgs- och serviceinsatser, exempelvis hemtjänst, plats på särskilt boende, korttidsvistelse eller matdistribu- tion.

I lagen regleras vilken högsta avgift kommunerna får ta ut, även kallad för maxtaxa. Maxtaxans belopp förändras årligen.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om sådana förändringar.

Om din inkomst eller boende- kostnad ändras under året ska du meddela detta till

myndighetsenheten för att betala rätt avgift.

(4)

Så räknas

din avgift ut

Inkomstförfrågan, individuell prövning, avgiftsut- rymme, förbehålls- och minimibelopp och maxtaxa.

Det är många faktorer som avgör hur vi räknar ut din avgift.

I det här kapitlet försöker vi reda ut vad som är vad och hur det påverkar din slutgiltiga avgift för din omsorg.

(5)

Inkomstförfrågan och individuell prövning Individuell prövning görs årligen

För att räkna ut avgiftens storlek tar hemvårdsförvaltningen hänsyn till flera faktorer som dina inkomster, bostadskostnader, civilstånd och ålder samt vilken typ av omsorg du har fått beviljad. Detta görs genom att du får fylla i en inkomstförfrågan som skickas ut årligen.

Vad räknas som en inkomst?

Som inkomst räknas pension,lön, bostadstillägg/bidrag, ränte- inkomster, utdelning av aktier och fonder. Samt vinster vid för- säljning av aktier, fonder och vid uthyrning av bostad. Vinst vid försäljning av egen bostad ska inte anges.

Civilstånd

Om du är gift eller har ett registrerat partnerskap och ni båda bor till- sammans i ett eget boende ska bådas inkomst lämnas. Därefter slår vi ihop er sammanlagda inkomst och delar på hälften. Om en av er bor i ett särskilt boende räknas avgiften på det sätt som är mest ekonomisk fördelaktigt för er.

Om du är sambo är det enbart den sökandes inkomst som ska lämnas in.

Boendekostnad

För sambo/gifta/registrerat partnerskap i eget boende delas boende- kostnaden på hälften.

När det bor fler än två vuxna personer i hushållet, delas hyran på antalet vuxna/myndiga personer med egen inkomst.

Om du inte vill göra en individuell prövning

Du kan alltid välja att avstå från att få din avgift individuellt prövad, då betalar du istället det belopp som är maxtaxa.

(6)

Det innebär maxtaxan

Maxtaxa är den högsta avgift du kan betala i månaden för dina hemtjänstinsatser.

Maxtaxebelopp 2018 från och med 1 mars

Den nationella maxtaxan för 2018 ligger på 2 044 kronor i månaden.

Så påverkar maxtaxan avgifterna för hemtjänst

Hemtjänst i eget boende kostar 191 kronor/timme. När du betalar för din hemtjänst så betalar du alltså för utförda hemtjänst timmar i ditt hem. Det är personalen som registrerar en start och stopptid vid varje besök med hjälp av ett mobilt tidsregistreringssystem.

Maxtaxan innebär att om dina kostnader för hemtjänst uppgår till mer än 2044 kronor i månaden, så behöver du bara betala den summa som motsvarar maxtaxebeloppet, det vill säga max 2 044 kronor i månaden.

För hemtjänstinsatser (omsorg/service) i särskilt boende betalar du istället en månadsavgift baserat på ditt avgiftsutrymme (läs mer på nästa sida om avgiftsutrymme) eller maxtaxebeloppet på 2 044 kr.

Maxtaxan omfattar:

• Hemtjänstavgift i särskilt boende

• Hemtjänstavgift i ordinärt boende

• Hemtjänstavgift vid korttidsboende

• Trygghetslarm

• Bäddpaket

Maxtaxan omfattar inte:

• Matkostnader

• Hyra

(7)

Det ingår inte i maxtaxan

Det finns en del kostnader som inte ingår i maxtaxan, till

exempel tillkommer en kostnad för mat och hyra, det gäller både i eget boende och i särskilt boende.

Vad menas med avgiftsutrymme?

Avgiftsutrymme är den högsta avgift som en enskild individ kan betala. För hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjuk- vård kan man aldrig betala mer än sitt individuella avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet blir ett slags högkostnadsskydd och dina samman- lagda avgifter får inte överstiga detta belopp eller maxtaxebeloppet.

Om avgiftsutrymmet är 0 kr eller mindre, tas ingen avgift ut.

Avgiftsutrymmet omprövas minst en gång om året.

Så beräknas avgiftsutrymmet

+ Nettoinkomst per månad (inkomst efter skatt) + Ev. bostadstillägg/bidrag

- Boendekostnad/hyra per månad

- Minimibelopp per månad (läs om minimibelopp på nästa sida)

= Avgiftsutrymme i kronor/månad

Exempel: Uträkning av avgiftsutrymme för en ensamstående pensionär med hemtjänst och trygghetslarm :

Nettoinkomst 8 987 kr

Bostadstillägg/bostadsbidrag per månad 932 kr

Boendekostnad - 4 435 kr

Minimibelopp - 5 136 kr

Avgiftsutrymme (betalningsförmåga) = 348 kr

(8)

Förbehållsbelopp = minimibelopp och boendekostnad Förbehållsbelopp är den summa som ska dras av från din inkomst innan avgiftsutrymmet kan fastställas. Förbehållsbeloppet varierar beroende på din ålder, ditt civilstånd, om du har hemmavarande barn och dina boendekostnader. Förbehållsbeloppet består av minimi- belopp och din bostadskostnad.

Minimibelopp

Minimibeloppet är en del av förbehållsbeloppet som ska täcka normala levnadskostnader enligt konsumentverkets beräkning.

Reglerna om minimibelopp innebär att kommunen inte betalar ut medel till en kund för att hon eller han ska uppnå den i lagen angivna nivån för minimibeloppet.

Normala levnadskostnader Minimibeloppet ska täcka:

• Livsmedel (alla måltider) • Kläder och skor

Fritid Hygien

• Dagstidning • Telefon, radio och tv-avgift

• Hemförsäkring • Öppen hälso- och sjukvård

• Tandvård • Hushållsel

• Förbrukningsvaror • Resor

• Möbler och husgeråd • Läkemedel

(9)

Följande minimibelopp per person gäller under året 2018:

Ensamstående i eget boende

För makar och sambo i eget boende

Ensamstående i särskilt boende

Minimibeloppet är lägre vid särskilda boenden då vissa kostnader anses ingå i boendet, exempelvis tv-licensen.

Ansökan om individuellt höjt minimibelopp

Det kan finnas situationer då minimibeloppet inte täcker alla dina kostnader. I vissa fall kan kommunen höja minimibeloppet, det gäller dock enbart de normala levnadskostnader som ingår i minimibeloppet.

Det som krävs är en ansökan om höjt minimibelopp som görs till hemvårdsförvaltningen. I ansökan ska alla kostnader intygas med skriftligt underlag. Kostnaderna behöver vara regelbundet återkom- mande och vara betydligt högre än vad som anses vara normala levnadskostnader. Detta kan kompenseras genom ett tilllägg på ditt minimibelopp, vilket kan medföra att din hemtjänstavgift blir lägre.

61 år eller äldre 5 136 kr/månad 60 år eller yngre 5 650 kr/månad

61 år eller äldre 4 340 kr/månad 60 år eller yngre 4 774 kr/månad

61 år eller äldre 4 053 kr/månad 60 år eller yngre 4 458 kr/månad

(10)

Avgifter för olika hemtjänstinsatser

I det här kapitlet beskriver vi de olika typer av hemtjänstinsatser som finns och vad det kostar exempelvis bäddpaket, trygghetslarm och matkost- nader.

Här beskrivs också vad du som nyttjar korttidsboen- de eller deltar i dagverksamhet ska betala.

Man kan ha en eller flera olika hemtjänstinsatser.

(11)

Hemtjänst i eget boende 191 kronor/timme per person

Avgiften för hemtjänst debiteras för utförd tid och räknas per person.

Kostnaden för hemtjänst i eget boende ingår i maxtaxan (läs mer om maxtaxan på sida 6)

Bäddpaket

57 kronor per paket.

Kostnaden för bäddpaket ingår i maxtaxan.

Trygghetslarm

269 kronor i månaden.

För kortare perioder är kostnaden 9 kronor per dag

Om du har haft trygghetslarm kortare tid än en månad, betalar du avgift från den dag larmet installeras till den dag larmet återlämnats till kommunens trygghetslarmscentral. Kostnaden är då 9 kr/dag.

Kostnaden för trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Matkostnad för dig över 75 56 kronor per måltid.

Gäller för dig som är 75 år eller äldre och har ett biståndsbeslut på matkort eller matdistribution.

Matkostnader ingår inte i maxtaxan.

Matkostnad för dig mellan 65-74 år 63 kronor per måltid.

Gäller måltider på kommunens restauranger för pensionärer mellan 65 och 74 år utan biståndsbeslut. Matkostnader ingår inte i maxtaxan.

(12)

Korttidsboende d.v.s. korttidsplats, växelvård, avlast- ningsplats och trygghetsplats

Vid vistelse på ett korttidsboende betalar du en hemtjänstavgift på 68 kr och en matkostnad på 114 kronor per dag.

Hemtjänstavgiften ingår i maxtaxan, men inte matkostnaderna.

Tillfälligt avdrag kan fås om du väljer att avstå samtliga måltider, det vill säga frukost, lunch och middag, på boendet. Besked om avståen- de från måltider ska lämnas senast dagen innan. Då utgår matavdrag för hela dagen, ej per måltid.

Dagverksamhet

Du som har plats i dagverksamhet betalar ingen avgift. Däremot be- höver du stå för matkostnaden på 57 kronor per dag själv.

Avbeställning av hemtjänstinsatser

Det är ditt ansvar att lämna återbud inför planerade hemtjänstinsatser minst två dagar innan besöket/besöken ska utföras. En avgift som motsvarar 30 minuters hemtjänt tas ut om din avbeställning uteblir.

Vi tar inte inte ut en avgift om du blivit akut sjuk eller vistats på sjuk- hus och därför inte kunnat avbeställa i tid.

(13)

Du hittar mer information om vår hemtjänst på www.halmstad.se/aldre

Du kan även ringa Halmstad kommun på telefon: 035-13 70 00

(14)

Avgifter för

särskilt boende

I ett särskilt boende finns det tre fasta kostnader att betala.

Dessa är:

- hyra

- matkostnad - hemtjänstavgift

(15)

Hyra - särskilt boende

Månadshyran för en lägenhet på ett äldreboende varierar.

Spannet ligger mellan 5 000 - 7 900 kr.

Observera: Det kan finnas vissa särskilda boendeformer som inte omfattas av hyreslagen (jordabalken). I dessa fall har kommunen rätt att ta ut en avgift för boendet utöver hemtjänstavgiften.

Så faktureras din månadshyra

För de lägenheter som kommunen hyr ut, faktureras innevarande månad, det innebär exempelvis att oktobers månads hyra faktureras under oktober. Om en lägenhet blir uthyrd efter att den månadens faktureringen skett, faktureras hyreskostnaden månaden efter.

Hyra för lägenheter som äga av privata utförare, faktureras direkt av den privata utföraren.

In- och utflyttning

In- och utflyttningar ska ske så snart som möjligt, efter det datum som lägenheten är inflyttningsklar. I regel, inom sju dygn från datumet för erbjudandet. I samband med inflytt kommer personal från respektive boende att informera dig om praktiska frågor, hyres- frågor med mera.

Hyran betalas från det datum som du tackat ja och boendeplatsen är inflyttningsklar.

Utflyttning sker inom sju dygn. Hyran betalas till och med att lägen- heten är tömd och slutstädad.

(16)

Matkostnad

På ett äldreboende kostar maten 114 kronor per dygn, vilket ger en total må nadskostnad på 3 417 kronor. I det beloppet ingår en tillagningskostnad på 1 582 kronor.

Tillfälligt avdrag kan endast erhållas om samtliga måltider avstås (frukost, lunch, middag) på det särskilda boende. Besked om avstående från måltider ska lämnas senast dagen innan. Då utgår matavdrag för hela dagen, och inte per måltid.

Hela avdrag för månadsvis matkostnad kan endast ske när erbjuden kost på det särskilda boendet inte kan tillgodose kundens behov av specialkost.

Hemtjänstavgift i särskilt boende

För hemtjänstinsatser (omsorg/service) i särskilt boende betalar du istället en månadsavgift baserat på ditt avgiftsutrymme (läs mer på om avgiftsutrymme på sida 7) eller maxtaxebeloppet på 2 044 kr.

Därför betalar du en månadsavgift

Förutom omsorg tar du även del av service vid måltider, såsom servering, fram- och avdukning, rengöring och diskning. Detta likställs med utförda hemtjänsttimmar i eget boende med mer än 15 timmar per månad. Därför debiteras istället en månadsavgift baserat på ditt avgiftsutrymme eller maxtaxebeloppet.

Avdrag för avgiften i särskilt boende kan endast ske om kunden vistats på boendet mindre än 10 timmar, under en hel kalender- månad.

(17)

Du hittar mer information om särskilt boende på www.halmstad.se/aldre

Du kan även ringa Halmstads kommun på telefon: 035-13 70 00

Jämkning dubbla boendekostnader

Kunder som flyttar in på särskilt boende och måste betala hyra för sin gamla bostad, kan ansöka om reducerad hyra under den tid det tar att göra sig av med boendet, dock som längst under tre månader.

När make/maka/sambo bor kvar i bostaden, är det halva boende- kostnaden som det tas hänsyn till.

En ekonomisk beräkning ligger till grund, för att en reducering ska kunna ske. Aktuell inkomstförfrågan ska vara ifylld med redovisade inkomster, och vara inlämnad till kommunen eller lämnas in vid inflytt. Ansökan måste vara inlämnad till kommunen, senast sex månader efter att kunden flyttat in.

Reducerat belopp kan aldrig överstiga hyran för det särskilda boendet. Avflyttningsbekräftelse/försäljningsunderlag av tidigare bostad ska alltid bifogas.

(18)

Övrigt

I ”Övrigt” kan du läsa om vad som händer om man betalat för mycket eller lite i avgift? Hur en överklagan går till eller hur du ansöker om auto- giro eller e-faktura.

Här finns också en ordlista som förklarar viktiga begrepp.

(19)

Omprövning/återkrav och återbetalningsskyldighet Om du eller ditt ombud (ex. god man eler närstående) lämnat fel- aktiga inkomstuppgifter som lett till att för låg avgift betalats. Har kommunen rätt att kräva in mellanskillnaden. Mellanskillnads- beloppet får dock inte krävas om mer än tolv månader gått, räknat från den månad mellanskillnadsbeloppet avser.

I de fall kommunen tagit ut för hög avgift, ska det korrigeras och beloppet återbetalas.

Överklagan

Du kan överklaga kommunens beslut om avgiftens storlek.

Beslutet överklagas skriftligt och ska ställas till Förvaltningsrätten i Göteborg, men lämnas eller skickas till kommunen inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet.

Har överklagandet kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg, om inte hemvårds- förvaltningen själv ändrar beslutet på det sätt som begärts i

överklagandet.

Bostadstillägg

Kunder som är pensionär kan ha rätt till bostadstillägg. Bostads- kostnad och inkomst påverkar bostadstilläggets storlek. Ansökan om bostadstillägg för pensionärer sker hos Pensionsmyndigheten, telefon: 0771-776 776.

Högre pension

När make/maka flyttar till ett särskilt boende kan makarna ha rätt till en pension motsvarande pensionen för en ensamstående, vilket ger högre garantipension. Kontakta Pensionsmyndigheten för att få din pension ändrad. Telefon: 0771-776 776.

(20)

Faktura, autogiro och e-faktura

Hemtjänstavgifter, trygghetslarm, matkostnader betalas 1 månad i efterskott. Du betalar via faktura, autogiro eller e- faktura.

Är du sambo/gift/registrerat partnerskap och ni har gemensamma hemtjänstinsatser exempelvis städ, tvätt, inköp m.m. faktureras halva tiden var och ni får varsin faktura.

Alla poster du betalar för och som finns på fakturan är inlämnade från respektive utförare av vård och service, exempelvis hemtjänst- grupp, äldreboende, seniorrestaurang, korttidsboende med flera.

Autogiro

Som kund till Halmstads kommun kan du välja att betala via autogiro.

Med autogiro dras rätt belopp automatiskt från ditt konto och du får en specifikation på vad, när och hur mycket som kommer att dras.

Du slipper hålla reda på fakturor och förfallodagar, samt OCR-num- mer.

Du kan även kombinera tjänsten med e-faktura. Specifikationen kommer då i din Internetbank och du gör en insats för miljön!

Ansöka om autogiro - lämna medgivande

För att kunna betala via autogiro måste du lämna ett medgivande att Halmstads kommun får göra en dragning av fakturabeloppet från ditt bankkonto. Du kan ansöka om autogiro på följande sätt:

• Fyll i och skriv ut en autogiroblankett på www.bankgirot.se

• Eller lämna ditt medgivande via din Internetbank.

(21)

E-faktura

Du som betalar fakturor till Halmstads kommun kan välja att betala via e-faktura. Du kan betala dina egna fakturor eller som anhörig till en annan person som är kund hos oss, exempelvis en make/maka/

sambo eller förälder.

Fördelarna med e-faktura är många:

• Du slipper betala en fakturaavgift

• Det är miljövänligt

• Information som OCR-nummer, förfallodag, plusgiro/bankgiro och belopp är redan ifyllt, allt du behöver göra är att kontrollera uppgifterna och godkänna betalningen.

• Du får dina fakturor samlade på en plats och kan komma åt dem var du än är.

Allt du behöver är en internetuppkopplad dator eller telefon med tillgång till din Internetbank.

Hur får jag tillgång till e-faktura från Halmstads kommun?

Anmälan till tjänsten e-faktura gör du i din egna Internetbank.

Du letar upp Halmstads kommun i listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura och fyller sedan i anmälningsformu- läret. Nästa gång du betalar en faktura från Halmstads kommun i din Internetbank kan du även följa den länk som visas för att komma till anmälningsformuläret. Har du frågor så kontakta Halmstads

kommun på telefonnummer 035-13 70 00.

(22)

Ordlista

Avgiftsutrymme/individuellt avgiftsutrymme

Den högsta avgift som en enskild individ kan betala för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiftsutrymmet blir ett slags högkostnadsskydd för dig som individ.

Beviljad insats/bistånd

När du fått ett biståndsbeslut på exempelvis hemtjänst, matdistribu- tion, trygghetslarm, plats på särskilt boende, växelvård, anhörigstöd eller avlösarservice. Det är socialtjänstlagen (SoL) som ligger till grund för beviljade insatser/bistånd.

Eget boende

Kallas ibland även för ordinärt boende. Det är ett eget vanligt boende i exempelvis villa, radhus eller lägenhet.

Individuell prövning/inkomstförfrågan

För att räkna ut avgiftens storlek tar hemvårdsförvaltningen hänsyn till flera faktorer som dina inkomster, bostadskostnader, civilstånd och ålder samt vilken typ av omsorg du har fått beviljad. Detta görs genom att du får fylla i en inkomstförfrågan som skickas ut årligen.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är den summa som ska dras av från din inkomst innan avgiftsutrymmet kan fastställas. Förbehållsbeloppet varierar beroende på din ålder, ditt civilstånd, om du har hemmavarande barn och dina boendekostnader. Förbehållsbeloppet består av minimibe- lopp och din bostadskostnad.

(23)

Hemtjänstinsatser

Det finns olika hemtjänstinsatser att få biståndsbeslut på, exempelvis hemtjänst i eget boende, trygghetslarm, bäddpaket, korttidsboende m.m. Man kan ha flera beviljade hemtjänstinsatser.

Maxtaxa

Maxtaxa är den högsta avgift du kan betala i månaden för dina hemtjänstinsatser.

Minimibelopp

Minimibeloppet är en del av förbehållsbeloppet som ska täcka normala levnadskostnader enligt konsumentverkets beräkning.

Nettoinkomst

Lön efter avdrag för skatt.

Socialtjänstlagen

Förkortas (SoL). Reglerar kommunernas äldreomsorg och annan socialtjänst. Reglerar bland annat den enskildes rätt till bistånd.

Särskilt boende

Så kallas bostäder anpassade för äldre och som beviljas bistånd enligt socialtjänstlagen, exempelvis plats på äldreboende.

(24)

Halmstads kommun

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :