• No results found

Klimatvariationer och påverkan Klimatvariationer och påverkan I Östersjöregionen I Östersjöregionen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Klimatvariationer och påverkan Klimatvariationer och påverkan I Östersjöregionen I Östersjöregionen"

Copied!
48
0
0

Full text

(1)

Klimatvariationer och påverkan Klimatvariationer och påverkan

I Östersjöregionen I Östersjöregionen

Anders Omstedt Anders Omstedt

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(2)

Havsklimatgruppen vid Göteborgsuniversitet:

Havsklimatgruppen vid Göteborgsuniversitet:

Geovetarcentrum Geovetarcentrum

Nuvarande medlemmar Nuvarande medlemmar

• Prof. Anders Omstedt Prof. Anders Omstedt

• Doktorand Christin Eriksson Doktorand Christin Eriksson

• Doktorand Erik Gustafsson Doktorand Erik Gustafsson

• Doktorand Daniel Hansson Doktorand Daniel Hansson

• Doktorand Christian Nohr Doktorand Christian Nohr

• Doktorand Karin Wesslander Doktorand Karin Wesslander

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(3)

Forskningsområden Forskningsområden

• Modellering av hav och sjöar Modellering av hav och sjöar

• Östersjöns fysik Östersjöns fysik

• Norra Kvarkens oceanografi Norra Kvarkens oceanografi

• Östersjön under dagens klimatförhållanden Östersjön under dagens klimatförhållanden

• Östersjön under gårdagens klimatförhållanden Östersjön under gårdagens klimatförhållanden

• Östersjön under framtida klimat Östersjön under framtida klimat

• Klimatanalyser och sammanställningar Klimatanalyser och sammanställningar

• Östersjöns kol och syrebalans Östersjöns kol och syrebalans

• Samspelelet mellan hav, atmosfär och land Samspelelet mellan hav, atmosfär och land

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(4)

Om Östersjön Om Östersjön

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(5)

Våra marina center Våra marina center

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(6)

Östersjön är ett känsligt ekosystem

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(7)

Salthalten är viktig för arterna i Östersjön Salthalten är viktig för arterna i Östersjön

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(8)

Salthalten är viktig för arterna i Östersjön

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(9)

Östersjöns djupfördelning Östersjöns djupfördelning

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(10)

Typisk salt och temperaturskiktning i centrala Östersjön under vinter (heldragen linje) och sommar (streckad linje)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(11)

Östersjöns salthalt Östersjöns salthalt

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(12)

Östersjöns syredynamik Östersjöns syredynamik

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(13)

Fosfor och syre dynamik Fosfor och syre dynamik

(från Kay-Christian Emeis) (från Kay-Christian Emeis)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

Mätningar från Gotlandsdjupet

(14)

Blågröna alger i Östersjön

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(15)

Östersjöns storskaliga strömcirkulation Östersjöns storskaliga strömcirkulation

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(16)

Index för stora inflöden till Östersjön Index för stora inflöden till Östersjön

(flodtillförseln för sept-mars är också inritad) (flodtillförseln för sept-mars är också inritad)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(17)

Några viktiga egenskaper i Östersjön.

(från Andreas Lehmann)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(18)

Östersjöns klimat och dess förändringar Östersjöns klimat och dess förändringar

Från Från

Tore Påsse SGU Tore Påsse SGU

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(19)

Vad är klimat?

Vad är klimat?

17504 1800 1850 1900 1950 2000

4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

Time (Year) Air temperature (o C)

Annual 5 year 15 year 30 year

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(20)

Hur tolkar vi mätningar?

Hur tolkar vi mätningar?

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(21)

Havsisens variation i Östersjön Havsisens variation i Östersjön

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(22)

Några begrepp Några begrepp

 Klimat = statistiska egenskaper av en mätbar variabel. Dess egenskaper måste karakteriseras och tidsperiod definieras.

 Klimarförändringar=en förändring i klimatet som kan bero på

naturliga variationer och på mänsklig aktivitet. Förändringarna sätts i relation till en standardperiod och dess egenskaper måste

karakteriseras.

 Klimatvariationer= variationer i klimatet som inte beror på männsklig påverkan. Måste karakteriseras.

 Antropogena klimatvariationer= Klimatvariationer orsakade av människan. Kan bero på olika orsaker.

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(23)

Ordens betydelse?

• Trender, regimebyten, oscillationer, statistisk signifikans, ..

• Dessa begrepp har ofta en exakt statistisk eller matematisk definition men betyder något annat i vardagsspråket.

• Tex: Temperaturen visar en positiv trend. Statistiskt säger detta inget om framtiden.

• Tex: Klimatet håller på att förändras. Detta påstående säger inget om orsakerna.

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(24)

Några problem

• Normal period ? 1961-1990 or 1931-1960 or 1901-2000? Eller?

• Hur bra är våra data? Har samma instrument används? Hur har mätplatsen varierat?

• Är klimatförändringen onormal, dvs. ligger den utanför klimatets naturliga variationer? Vi behöver ofta klimatstatistik från långa perioder för att kunna avgöra detta.

• Om klimatvariationen ligger utanför normala variationer vad beror detta på?

Kan orsaken relateras till yttre faktorer såsom tex. ändringar i solstrålning, vulkanutbrott, växthusgaser,..? Här behöver vi modeller som kan beskriva dagens klimat realistiskt och som också kan beskriva förändringar i drivande faktorer på ett realistiskt sätt.

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(25)

Klimatstatestik: Stockholm lufttemperatur Klimatstatestik: Stockholm lufttemperatur

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(26)

Klimatstatestik: Stockholm säsongsindex Klimatstatestik: Stockholm säsongsindex

(sommar-vinter temperatur) (sommar-vinter temperatur)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(27)

Klimatstatestik: Stockholms vattenstånd Klimatstatestik: Stockholms vattenstånd

(utan landhöjning) (utan landhöjning)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(28)

Stockholm världens längsta Stockholm världens längsta

vattenståndsserie.

vattenståndsserie.

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(29)

Stockholms lufttemperatur en av vår längsta Stockholms lufttemperatur en av vår längsta

och bäst dokumenterad temperatureserier och bäst dokumenterad temperatureserier

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(30)

Sveriges medeltemperatur Sveriges medeltemperatur

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(31)

Sveriges temperaturfärändring när man Sveriges temperaturfärändring när man

jämför en 15 års period med en 30- jämför en 15 års period med en 30-

årsperiod årsperiod

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(32)

Stockholms årsnederbörd Stockholms årsnederbörd

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(33)

Sveriges medelnederbörd Sveriges medelnederbörd

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(34)

Från Havet 2007 Från Havet 2007

(Appelberg mfl) (Appelberg mfl)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(35)

-10 -8 -6 -4 -2 0 2

Temperature (o C)

1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

0 60 120 180 240 300 360 420

Year Maximum ice extent (x103 km2 )

Perioder

1522-36 Mild

1562-76 Kall 1577-91 Mild

1597-1629 Kall 1630-62 Mild 1663-1706 Kall

1707-50 Mild 1750-1877 Kall

- 1803-20 Kall 1878-2000 Mild - 1930-39 Mild - 1940-42 Kall - 1971-75 Mild - 1985-87 Kall - 1988-93 Mild

Karakterisering hur klimatet hur varierat i norra Europa.

Karakterisering hur klimatet hur varierat i norra Europa.

Här visas hur vintrarna har varierat de senaste 500 åren.

Här visas hur vintrarna har varierat de senaste 500 åren.

(Eriksson et al., 20007, Hansson and Omstedt, 2007) (Eriksson et al., 20007, Hansson and Omstedt, 2007)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(36)

Östersjöns vinterklimat Östersjöns vinterklimat

(Hansson and Omstedt, 2007) (Hansson and Omstedt, 2007)

1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 0

60 120 180 240 300 360 420

-10 -8 -6 -4 -2 0 2

1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 Maximum ice extent (x103 km2 ) Modelled maximum ice extent in the Baltic Sea 1500-2001

Mean winter temperature over the Baltic Sea 1500-2001

Year

Winter (DJF) Temperature (°C)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(37)

Vad kan vi säga om framtiden?

Vad kan vi säga om framtiden?

• Tidserier ger oss en uppfattning om hur mycket Tidserier ger oss en uppfattning om hur mycket naturen kan variera.

naturen kan variera.

• Trender, statestik säger inget om framtiden. Trender, statestik säger inget om framtiden.

• Klimatmodeller är grova instrument för att testa Klimatmodeller är grova instrument för att testa olika tänkbar möligheter. Om vi gör så här kan olika tänkbar möligheter. Om vi gör så här kan

det gå så här…

det gå så här…

• Prognosmodeller klarar bara korta tider in i Prognosmodeller klarar bara korta tider in i framtiden

framtiden

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(38)

Östersjöns modellberäknade Östersjöns modellberäknade

klimatkänslighet för variationer i klimatkänslighet för variationer i

sötvattentillförseln.

sötvattentillförseln.

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(39)

Östersjöns klimatkänslighet:

Östersjöns klimatkänslighet:

modelluppskattning och data modelluppskattning och data

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(40)

Hur kan vi värdera klimatmodellernas Hur kan vi värdera klimatmodellernas

information?

information?

Att fundera över:

Att fundera över:

Hur bra beskriver de dagens och gårdagens Hur bra beskriver de dagens och gårdagens

klimat?

klimat?

Vad för framtidförutsättningar är valda i Vad för framtidförutsättningar är valda i

modellerna?

modellerna?

Om felet mellan modell och dagens klimat är litet i Om felet mellan modell och dagens klimat är litet i

förhållande till scenarioförändringen är resultatet förhållande till scenarioförändringen är resultatet

robust annars osäkert.

robust annars osäkert.

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(41)

Hur robusta är klimatberäkningarna?

Hur robusta är klimatberäkningarna? (BACC- (BACC- Author group, 2007)

Author group, 2007)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(42)

Hur robusta är klimatberäkningarna?

Hur robusta är klimatberäkningarna? (BACC- (BACC- Author group, 2007)

Author group, 2007)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(43)

Förslag till komponenter i en Förslag till komponenter i en

kommunal klimatstrategi kommunal klimatstrategi

• Några av de längsta och viktigaste klimatserierna läggs Några av de längsta och viktigaste klimatserierna läggs upp på offentlig hemsida och uppdateras varje år (tex upp på offentlig hemsida och uppdateras varje år (tex

vattenstånd, temperatur, nederbörd och ”geostrofisk vattenstånd, temperatur, nederbörd och ”geostrofisk

vind”) vind”)

• Mätserierna sätts i relation till storskaliga storheter som Mätserierna sätts i relation till storskaliga storheter som tex. Norra halvklotets/Sveriges temp, nederbörd mm.

tex. Norra halvklotets/Sveriges temp, nederbörd mm.

• Kontroll och scenarioberäkningar läggs upp och Kontroll och scenarioberäkningar läggs upp och

modellernas informationsvärde värderas varje år (robust, modellernas informationsvärde värderas varje år (robust,

osäkert, mycket osäkert).

osäkert, mycket osäkert).

• Översyn av klimatstrategin var 5 år. Översyn av klimatstrategin var 5 år.

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(44)

BALTEX-BACC- BALTEX-BACC-

HELCOM HELCOM assessment assessment

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(45)

In short … In short …

 Presently a general warming is going on in the Baltic Sea region.

 BACC considers it plausible that this warming is at least partly related to anthropogenic factors, and that it will accelerate in the coming decades. Regional attribution studies missing.

 So far, and in the next few decades, the signal is limited to

temperature and directly related variables, such as ice conditions.

 Later, changes in the water cycle will become obvious.

 This regional warming will have a variety of effects on terrestrial and marine ecosystems – some predictable such others so far hardly predictable.

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(46)

Limitations Limitations

 Many conclusions relate to different time periods studied, changes occur at different time scales: Variability versus trend problem.

 Only few observational records span the entire recent 150 to 200 years.

 Changing observational techniques influence data homogeneity.

 “Detection and attribution” studies at the regional scale are needed to determine the influence of anthropogenic factors in changing the regional climate.

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(47)

Kommer i Jan. 2008

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(48)

Tack för intresse Tack för intresse ! !

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

References

Related documents

Bertil Blomqvist med sina flitiga med' hjälpare och alla damerna för den oför- glömiiga kvällen. Det hade verkligen gjorts stora ansträngningar för att det skulle

Ett exempel är arbetet för att skogens alla värden ska bidra till de globala målen för hållbar utveckling Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har rapporterat att stöd och

Kapacitansvärden från 0,5 pF till 1100 fJ.F kan mätas vid 1 kHz från inbyggd oscillator eller vid frekvenser från ZO Hz upp till ZO kHz från yttre källa då en frekvens

Kopplingn för transistorer i basjordat, injektorjordat och kolIektorj ordet steg, samt närmast motsvarande rörkopplingar med liknande egenskaper.. Schema för

ligt stor, för att man på s kä rmen skall kunna erhålla en bild .av an' odströmmen från lIloll till dess högsta värd!. Denna växelspänning tillföres

• Möjligt för Svenska aktörer att inkludera något eller flera av länderna nedan i pågående

För resonemang kring hur dessa fördjupade samarbeten går att koppla direkt till arbetet med strategin eller inte se avsnittet Redogörelse för hur SGUs arbete med EUSBSR under

Therefore, the objective of the present study was to investigate speci fic cytokine production by bovine endometrial epithelial cells (bEEC) in culture in response to challenge with

To test whether the function of Tregs in T1D children included in the Phase II trial was affected by GAD-alum or placebo administration, suppression assays using sorted and

[r]

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan de- taljplan för att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelse- miljöns egenskaper. De kan också användas

Enligt andra stycket får socialnämnden också, om det finns anledning till det, besluta att vårdnadshavare ska lämna sådana prov som anges i första stycket för kontroll

Lagförslaget om att en fast omsorgskontakt ska erbjudas till äldre med hemtjänst föreslås att träda i kraft den 1 januari 2022. Förslaget om att den fasta omsorgskontakten ska

För fartyg byggda mellan den 1 juli 1986 och 31 december 2006 får resterna i tankar efter lossning inte vara mer än 100 liter per tank vid last i klass X och Y.. Resterna för last i

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University.. Earth

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University.. Earth

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University.. Earth

Concentrations of 9 PBDE congeners and HBCD in fish muscle, fish muscle + skin and fish roe (µg/kg fresh weight) from 61 pooled fish samples caught along the Swedish east and

Konventionerna nedan är framför allt de som ligger till grund för gällande lagstiftning för att rädda den marinamiljön och de åtgärder som det innebär, exempelvis förbud

NDVI-värden från juli månad för vegetationstyperna i Skogaryd och Västra Tunhem har jämförts mellan åren 2017, 2018 och 2019 för att ta reda på om

The most common errors, which occur in the translated Text 1 generated by both translation systems, contain Incorrect Words and Extra Words.. The text is analyzed based on the

Kan han på ett sätt som man annars inte finner i hans samtid ha betraktat naturen som en självständig storhet, i vilken solen var centrum och livgivaren,

De nationella miljömålen visar vilka miljöfrågor som är viktiga för samhället. De påverkar indirekt företagen när de utvecklar sitt miljöarbete. Vår analys visar att det