• No results found

Isens uppbyggnad och Isens uppbyggnad och känslighet för förändring känslighet för förändring

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Isens uppbyggnad och Isens uppbyggnad och känslighet för förändring känslighet för förändring"

Copied!
59
0
0

Full text

(1)

Isens uppbyggnad och Isens uppbyggnad och känslighet för förändring känslighet för förändring

Anders Omstedt Anders Omstedt

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(2)

Tips Tips

• Stockholms Skridskoseglarklubb, SSSK, Stockholms Skridskoseglarklubb, SSSK, Johan Porsby

Johan Porsby

http://www.sssk.se/kunnande/iskunskap.

http://www.sssk.se/kunnande/iskunskap.

htm htm

• Aktuell forskning om vårt klimat Aktuell forskning om vårt klimat www.oceanclimate.se

www.oceanclimate.se

(3)

Isens öppna kristallstruktur

Isens öppna kristallstruktur

(4)

Iskristaller börja växa - kamp om Iskristaller börja växa - kamp om

att växa snabbt

att växa snabbt

(5)

Iskristaller – kan man se något Iskristaller – kan man se något

vackrare?

vackrare?

(6)

Iskristaller i fuktig luft

Iskristaller i fuktig luft

(7)

Iskristaller växer lätt på olika Iskristaller växer lätt på olika

material

material

(8)

Iskristaller kan se olika ut

Iskristaller kan se olika ut

(9)

Istillväxt

Istillväxt

(10)

Is i Grövlan

Is i Grövlan

(11)

Istillväxt i havet

Istillväxt i havet

(12)

Iskristallsörja i havet eller öppna Iskristallsörja i havet eller öppna

sjöar

sjöar

(13)

Ny kärnis växer till

Ny kärnis växer till

(14)

Tunn is under träd och broar

Tunn is under träd och broar

(15)

Varning bro!

Varning bro!

(16)

Dynamiska förhållanden

Dynamiska förhållanden

(17)

Slukhål

Slukhål

(18)

Råk Råk

(19)

Snöis

Snöis

(20)

Stöpis

Stöpis

(21)

Iskristaller vid turbulent strömning Iskristaller vid turbulent strömning

(iskristallsörja eller Frazil Ice)

(iskristallsörja eller Frazil Ice)

(22)

Ankaris kan lyfta stora stenar

Ankaris kan lyfta stora stenar

(23)

Iskristallsörja som övergår till Iskristallsörja som övergår till

pannkaksis

pannkaksis

(24)

Is i floder

Is i floder

(25)

Mälarisen börjat mörkna (påsken Mälarisen börjat mörkna (påsken

2006)

2006)

(26)

Tvärminne i Finska skärgården

Tvärminne i Finska skärgården

(27)

Havsis så härlig och så farlig

Havsis så härlig och så farlig

(28)

Västkusten 2006

Västkusten 2006

(29)

Havsis

Havsis

(30)

Västkustis och farliga vindar

Västkustis och farliga vindar

(31)

Isbildning till havs

Isbildning till havs

(32)

Isbildning i Antarktis

Isbildning i Antarktis

(33)

Iskristallsörja

Iskristallsörja

(34)

Pannkaksis

Pannkaksis

(35)

Nyisbildning till havs under lugna Nyisbildning till havs under lugna

förhållanden

förhållanden

(36)

Havsis

Havsis

(37)

Havsisens tjocklek varierar ofta Havsisens tjocklek varierar ofta

mycket

mycket

(38)

Havsis från Bottenviken

Havsis från Bottenviken

(39)

Smältande is

Smältande is

(40)

Smältande is

Smältande is

(41)

Kärniskristaller (våris)

Kärniskristaller (våris)

(42)

Kärniskristaller

Kärniskristaller

(43)

Östersjöns klimat och dess förändringar Östersjöns klimat och dess förändringar

Från Från

Tore Påsse SGU Tore Påsse SGU

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(44)

Vad är klimat?

Vad är klimat?

1750 4 1800 1850 1900 1950 2000

4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

Time (Year) A ir t e m p e ra tu re (

o

C )

Annual 5 year 15 year 30 year

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(45)

Hur tolkar vi mätningar?

Hur tolkar vi mätningar?

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(46)

Havsisens variation i Östersjön Havsisens variation i Östersjön

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(47)

Maximala isutbredningen

Maximala isutbredningen

(48)

Klimatstatistik: Stockholm lufttemperatur Klimatstatistik: Stockholm lufttemperatur

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(49)

Klimatstatistik: Stockholm säsongsindex Klimatstatistik: Stockholm säsongsindex

(sommar-vinter temperatur) (sommar-vinter temperatur)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(50)

Klimatstatistik: Stockholms vattenstånd Klimatstatistik: Stockholms vattenstånd

(utan landhöjning) (utan landhöjning)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(51)

Stockholm världens längsta Stockholm världens längsta

vattenståndsserie.

vattenståndsserie.

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(52)

Stockholms lufttemperatur en av vår längsta Stockholms lufttemperatur en av vår längsta

och bäst dokumenterad temperatureserier och bäst dokumenterad temperatureserier

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(53)

-10 -8 -6 -4 -2 0 2

Temperature (o C)

1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

0 60 120 180 240 300 360 420

Year Maximum ice extent (x103 km2 )

Perioder

1522-36 Mild

1562-76 Kall 1577-91 Mild

1597-1629 Kall 1630-62 Mild 1663-1706 Kall

1707-50 Mild 1750-1877 Kall

- 1803-20 Kall 1878-2000 Mild - 1930-39 Mild - 1940-42 Kall - 1971-75 Mild - 1985-87 Kall - 1988-93 Mild

Karakterisering hur klimatet hur varierat i norra Europa.

Karakterisering hur klimatet hur varierat i norra Europa.

Här visas hur vintrarna har varierat de senaste 500 åren.

Här visas hur vintrarna har varierat de senaste 500 åren.

(Eriksson et al., 2007, Hansson and Omstedt, 2007) (Eriksson et al., 2007, Hansson and Omstedt, 2007)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(54)

Hur bra är vår kunskap om gamla Hur bra är vår kunskap om gamla

tider isförhållanden?

tider isförhållanden?

(55)
(56)

Stämmer våra beräkningar?

Stämmer våra beräkningar?

30 Jan. 1658 krossade den svenska armen Lilla Bält.

30 Jan. 1658 krossade den svenska armen Lilla Bält.

6 Febr. 2000-3000 man krossade Stora Bält 6 Febr. 2000-3000 man krossade Stora Bält

19 Febr.prel fredsavtal mellan Sverige och Danmark

19 Febr.prel fredsavtal mellan Sverige och Danmark

(57)

Östersjöns klimatkänslighet:

Östersjöns klimatkänslighet:

modelluppskattning och data modelluppskattning och data

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(58)

Förslag till GLSK Förslag till GLSK

• Sammanställ isförhållanderna på några av Sammanställ isförhållanderna på några av klubbens bästa sjöar/fjordar. Uppskatta

klubbens bästa sjöar/fjordar. Uppskatta dagar med is och ev. istjocklekar.

dagar med is och ev. istjocklekar.

• Lägg detta på hemsidan och uppdatera Lägg detta på hemsidan och uppdatera varje år.

varje år.

• Kommer isen försvinna? Kommer isen försvinna?

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(59)

Tack för intresse Tack för intresse ! !

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

References

Related documents

• Language is an evolving cultural entity in its own right – is the coevolution of language and language capacity taken into account (Johansson 2005, 2009)?. • Is the

[r]

För det andra skulle Sverige, menar man, kunna ta ansvaret för försvarsinskränkningarna i förlitan på en snar hjälp utifrån, ty utan bistånd kan, säger man

Kulturmiljöer där de fysiska uttrycken återspeglar en avgränsad historisk period och där det endast funnits en specifik verksamhet (C i figuren på nästa sida) kan vara känsliga

Arter knutna till fuktiga miljöer är särskilt känsliga för fragmentering och hydrologisk störning.. Fåglar är beroende av den stora variationen av biotoper och i många fall av

Ur figur 5 ses att årsvariationerna för de olika aerosolstorlekarna är likartade, därför valdes att endast visa resultat för de stora aerosolerna. Ur figur 6, där året med

En hårsäcksinflammation kan innebära att håret växer inåt , kapslar in sig under huden och sedan ligger och skaver så att en inflammation bildas i hårsäcken.. Orsaker att

Tillgång till rätt information för rätt patient vid rätt tidpunkt.. Varje handling du utför som professionell aktör inom hälso- och sjukvård

För att avgöra vilka faktorer som påverkar känsligheten utfördes en rad U-test där grupp ett utgjordes av de sjöar som inte kan anses påverkade 2002 och grupp två utgjordes av

START-läget är återfjädrande vilket leder till att startmotorn stannar och endast elmotorn går när nyckeln fjädrar tillbaka till läge ON.. Elmotorn får ej ska starta i läge ON

Avsikten var att diskutera hur förväntningarna på olika typer av strukturella eff ekter (samverkan mellan lärosäten, lärosätenas medfi nansie- ring, forskarskolor, nätverk m

Däremot fanns det en signifikant skillnad mellan män och kvinnor både gällande känslighet mot laktos och mjölkprotein där kvinnorna i större utsträckning upplevde

 Tredje frågan på enkäten var enligt följande, “Vilken ikon tycker du passar bäst ihop med orden Kommun och politik?” På frågan svarade 41% alternativ 1, 27%

råden verket efter bedömning beslutat vara av riksintresse eller av betydelse för såväl yrkesfiske som fritidsfiske och för skyddet av arter och stammar av fisk. Bedömningen

Figur 3: Andelen skadade träd i procent som växer i områden utsatta för dynamisk is, indelat i arter och de två avstånden 0–5 och 5–10 meter till vattendragen, uppdelat

Niklas

organisationer som har satsat mer på samarbete på nationell nivå, exempelvis med MSB och Försvarsmakten, vilket gör att de strukturerna för lokal och regional samverkan med

Apelação används för att överklaga en slutlig dom eller ett beslut under förhandlingen (despacho saneador) – ett beslut som fattas när alla inlagor har kommit in och innehåller

SIErrA LEONE Offentliga intäkter från fiskeindustrin ökade från 0,9 miljoner USD under 2008 till 3,8 miljoner USD år 2013, en ökning med 322 procent på 5 år, tack vare

• Övriga medlemmar blir kopplade som familjemedlemmar till huvudmedlemmen.. • En faktura skickas –

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University.. Earth

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University.. Earth

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University.. Earth