• No results found

KLICKA HÄR FÖR ATT STARTA PRESENTATIONEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KLICKA HÄR FÖR ATT STARTA PRESENTATIONEN"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

KLICKA HÄR FÖR ATT STARTA PRESENTATIONEN

(2)

VAD ÄR EN ARGUMENTERANDE TEXT?

En argumenterande text är helt enkelt en text där en åsikt uttrycks.

MER VEGETARISK MAT!

ARGUMENTERADE TEXTER UTTRYCKER EN ÅSIKT

VEGETARISK MAT

ÅSIKTEN SAMT ARGUMENT KAN SEDAN LEDA TILL ENFÖRÄNDRING

ÅSIKTEN KAN VARA VILKEN SOM HELST

SÅ LÄNGE DET INTE KRÄNKER NÅGON ELLER NÅGOT

(3)

VILKEN STRUKTUR HAR EN ARGUMENTERANDE TEXT?

RUBRIK SOM SPECIFICERAR ÅSIKTEN

BRA EXEMPEL: MER VEGETARISK MAT DÅLIGT EXEMPEL: KÖTT ÄR INTE GOTT

ARGUMENT – CIRKA TRE STYCKEN (VÄLUTVECKLADE) INLEDNING SOM PRESENTERAR ÅSIKTEN

MOTARGUMENT OCH SVAR TILL DEM

ETT SLUT SOM UPPREPAR ÅSIKTEN EN GÅNG TILL

BRA EXEMPEL: DINA EGNA, VÄLUTVECKLADE ARGUMENT SOM PASSAR TILL ÄMNET (DET DU VILL SKA HÄNDA)

DÅLIGT EXEMPEL: FÅ ELLER DÅLIGT UTVECKLADE ARGUMENT SOM INTE PASSAR TILL ÄMNET

BRA EXEMPEL: MOTARGUMENT SOM KAN TÄNKAS DYKA UPP OCH ETT BRA SVAR TILL DEM. SVARET SKA VARA VÄLUTVECKLAT!

DÅLIGT EXEMPEL: MOTSATSEN TILL DET OVAN

BRA EXEMPEL: KÖTT ÄR ONÖDIGT OCH DÅLIGT FÖR MILJÖN. JAG TYCKER ATT DET BEHÖVER ETT STOPP GENAST!

DÅLIGT EXEMPEL: SÅ ÄT VEGETARISK MAT!

(4)

VART FINNS ARGUMENTERANDE TEXTER?

Du hittar argumenterande texter i till exempel tidningar, brev, debattartiklar, hemsidor, affischer med mera.

Kom ihåg att texterna kan både vara bra och dåliga. Bra texter är dem som oftast leder till förändring.

Tänk därför på att läsa igenom din text och kontrollera den noggrant, flera gånger. Be också någon annan att läsa din text och ge feedback.

Skicka in din text till kommunen, riksdagen, en tidning

eller något liknande för att få din text läst av andra!

(5)

DAGS ATT SKRIVA!

LYCKA TILL!

(6)

PRESENTATIONEN ÄR SKAPAD AV KLASSKLUR

GÅ IN PÅ WWW.KLASSKLUR.WEEBLY.COM FÖR MER GRATIS LÄROMEDEL

PRESENTATIONEN SKAPADES 2017 – 03 – 25 17:15

References

Related documents

32 Vidare angående tabellen ovan (tabell 7) berörande fastighetsmäklare och acceptansen för kollega A och B visar den att ju längre du har jobbat inom yrket desto högre acceptans

Sammanfattningsvis så tror jag inte att man helt ska ta bort originaldokumentet då de finns mycket bra information men jag tror att det behövs ett komplement för när man känner att

Finns även standarder där släckskum är en del av ett helt system, t.ex... EN, ICAO

Särskilt utsedda personer skall ha tillgång till anläggningen i förvaltningslokalen för att granska ev misstänkt händelse för att sedan anmäla brott, informera i anmälan om

Göteborgs kommun går emot sina egna fördelaktiga avtal, något som kostar Göteborgs skattebetalare

 Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.

Gå in på deras hemsidor och läs om krav för att kunna få tillstånd, i vissa fall som garage kanske det inte är krav på tillstånd eller anmälan.. Regler för hantering av

Eftersom jag tidigare skrivit att det relativt låga resultatet på receptionsdelen troligtvis beror på elevernas andraspråksbehärskning, eller generella svårigheter med

ointressant Man får tänka mindre själv Det kan bli enformigt Man får inte använda sin kreativitet Jag ser inga nackdelar;I Jag lär mig inget om jag

Två gånger om året samlas alla barnmorskorna i provinsen till möte för att utbyta erfarenheter och diskutera sin arbetssituation. I samband med dessa träffar anordnas

Socialförvaltningen i Hörby kommun skulle därför vara tacksam om Du skulle vilja berätta hur du har upplevt hanteringen av Ditt ärende genom att besvara denna enkät?. Med

Avslutningsvis menar Herzberg att båda dessa områden innefattar behov som en anställd har, men att motivationsfaktorerna har en större betydelse då de leder till just ökad

However, all these results have been obtained in either cross-sectional studies comparing snuff and non-tobacco users or after acute administration of nicotine or snuff to

Hamburgs politiker och myndigheter satsar hårt på att locka till sig dem – och staden har nu fler kinesiska företag än någon annan stad på kontinenten, många gånger fler än

Ljuset som når och kommer in i människans öga är uppdelat i synligt ljus, med våglängder på mellan 380 och 780 nm, och osynligt ljus, som omfattar ljus i det ultravioletta

Vid ett upphörande har Göteborgs universitet inte längre rätt att tillgängliggöra Verket på Göteborgs universitets domän på Internet och skall med omedelbar verkan avlägsna

semistrukturerade intervjuer av sju barn i åldrarna fem till femton år. Insamlat material analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier presenteras i

För att enkelt kunna beskriva vilka huvudtyper av fel som Google Translate och Systran gör vid översättning från engelska till svenska har jag delat in de avvikelser jag funnit

In answering the following questions, report only results of the activities of the farm bureau and county agricultural agent that are supported by records. Answer every

Utifrån detta perspektiv kan resultatet ge uttryck för att när barn intar en roll och fantiserar i lek måste de även kommunicera vad de gör till de andra barn och vuxna som

parternas texter. Formulera diskursiva praktiker. Kvalitativ intervju, transkribering och kodning utförs. Den semiotiska analysen beskriver språket i datamaterialet. Diskursiva

Dåliga texter utmärks tyvärr av att olika typer av bra/dåligt‐problem förekommer samtidigt, i samma satser, och då är det inte alltid lätt att lyfta fram varje

o Oklara byggregler för höga byggnader o Ingen gällande Eurokod för CLT. o Ingen internationell samsyn om