• Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Datum Diarienr

Kollektivtrafikförvaltningen Asmirelda Imsirovic

Tel: 021-48 18 695

2019-06-05 KTM190018

Ert datum Er beteckning

2019-03-07 Ju2019/00886

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post

Ängsgärdsgatan 12

721 30 Västerås Ängsgärdsgatan 12 021-17 30 00 232100-0172 region@regionvastmanland.se

Telefax VAT nr Webbadress

021-17 45 09 SE232100017201 www.regionvastmanland.se

YTTRANDE AV REMISS ANGÅENDE SLUTBETÄNKANDE KAMERABEVAKNING I KOLLEKTIVTRAFIKEN – ETT ENKLARE FÖRFARANDE (SOU 2019:8)

Beskrivning av ärendet

Utredningens uppdrag tar sikte på kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer. Utredningen föreslår att:

Tillståndsplikten tas bort för bevakning i fordon som används i kollektivtrafik och för knutpunkter i kollektivtrafiken, som stationer och terminaler.

Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser.

Undantag från tillståndsplikten ska gälla om bevakningen sker i

brottsbekämpande syfte, i syfte att förhindra olyckor eller i ordningshållande syfte.

Utredningen konstaterar att det, genom den nya europeiska

dataskyddsregleringen, finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt. Någon kompletterande integritetsskyddande reglering föreslås därför inte.

Yttrande

Kollektivtrafikförvaltningen Västmanland ställer sig positivt till förslaget och ser det som ett viktigt steg i att både bidra till ökad säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för en stor del av landets befolkning, därför är det viktigt att kunderna får resa i miljöer där de inte riskeras att utsättas för hot, våld och brott.

Kollektivtrafikförvaltningen hanterar branschöverskridande frågor via Svensk kollektivtrafik och ställer sig bakom remissvaret från Svensk kollektivtrafik.

För Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland

Asmirelda Imsirovic Utvecklingsstrateg

Figure

Updating...

References

Related subjects :