Návrh prodejní strategie pro speciální textilní výrobek

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Technická univerzita v Liberci Hodnocení bakalářské práce Jméno studenta: Pavel Motl

Vedoucí bakalářské práce Ing. Hana Pařilová Ph.D.

Školní rok: 2017/2018

Téma hodnocené práce:

Návrh prodejní strategie pro speciální textilní výrobek

Hodnocení přístupu studenta ke zpracování bakalářské práce

Student v kombinované formě výuky pracoval samostatně ve spolupráci s výrobní firmou, pro kterou navrhuje prodejní strategii. Přestože studuje při zaměstnání, práci věnoval maximum.

Hodnocení odborné úrovně bakalářské práce s důrazem na splnění zadání

Práce odpovídá bakalářské úrovni kvalifikačních prací. Charakterizujte evakuační nehořlavý set se speciální zátěrovou textilií. Vlastním průzkumem byly zjištěny podobné výrobky na trhu. Nejdůležitější částí práce jsou návrhy a způsoby nabídky a prodeje do veřejného i neveřejného sektoru. Pro výrobní firmu budou jistě cenné uvedené kontakty na str. 43 a 44. Cením si, že student uvedl i finanční náročnost propagačních akcí. Body zadání byly beze zbytku splněny.

Hodnocení formální stránky bakalářské práce včetně příloh

Po formální stránce nemám připomínek. Příloha s celým zněním a s kompletními odpověďmi respondentů vhodně celou práci doplňuje.

Připomínky a otázky do diskuse

Seznámil jste výrobní firmu s výsledky své práce?

Str.42: Jak byste postupoval v osobní schůzce s potencionálním zákazníkem?

Práce odpovídá požadavkům, kladeným na bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem bakalářskou práci navrhuji klasifikovat známkou

Výborně V Liberci: 20. 5. 2018

Figure

Updating...

References

Related subjects :