• No results found

Granskning av detaljplan för Kiruna flygplats, utvecklingsområde 1, del av Kiruna 1:310Kommunens

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Granskning av detaljplan för Kiruna flygplats, utvecklingsområde 1, del av Kiruna 1:310Kommunens"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

GRANSKNINGSYTTRANDE

Datum

2021-05-31

Diarienummer

402-6557-2021

1 (3)

Kiruna kommun diabas@kiruna.se

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST INTERNET

971 86 Luleå Stationsgatan 5 010-225 50 00 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Granskning av detaljplan för Kiruna flygplats, utvecklingsområde 1, del av Kiruna 1:310

Kommunens dnr 2020–00138

Handlingar daterade 2021-05-04 för granskning enligt 5 kap 18§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Planförslaget

Kiruna kommun ställer under perioden 6 – 31 maj 2021 ut för granskning, förslag till detaljplan för Kiruna flygplats, utvecklingsområde 1, del av Kiruna 1:310.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra utveckling av området kring befintliga flygplatsterminalen, genom att medge etablering av flygplatshotell, resandeservice, kontor och andra verksamheter som har nytta att finnas i flygplatsens närhet. Samtidigt ska infartsvägar, parkeringar och angöringsområden förbättras.

Planområdet omfattas av riksintresse avseende kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap.

8§, riksintresse för rennäring enligt 3 kap 5 §miljöbalken samt riksintresse avseende värdefulla ämnen och material enligt miljö balken 3 kap. 7§.

Länsstyrelsen har 2020-12-17 yttrat sig i plansamrådet.

Länsstyrelsens synpunkter

Synpunkter enligt 5 kap. 22 § PBL Rennäring

Gabna sameby nyttjar marken kring flygplatsen som flyttled och rastbete under vinter och vårvinter. Området utgör en svår passage enligt planbeskrivningen. Trafikverket har i sin lokaliseringsutredning för Kiruna nya Järnvägsstation valt att förorda ett centrumnära alternativ för station med järnvägsdragning nära väg 870. Därför anser länsstyrelsen att kommunen kan i planbeskrivningen ta upp denna nya förutsättning som kumulativ effekt på rennäringen adderad till nu aktuell detaljplaneläggning.

Flygsäkerhet, riksintresse för kommunikationer

Enligt handlingarna har LFV fått underlag för den föreslagna bebyggelsens maximala utbredning och höjd för att kunna utföra en CNS-analys. LFV har besvarat ansökan med att de inte fått tillräckliga underlag för att kunna utföra analysen och krävde en

påverkansanalys. I detaljplaneskedet finns inte det detaljerade underlag för byggnaders placering, utformning och material som krävs för en fullständig CNS-analys och

(2)

YTTRANDE

Datum

2021-05-31

Diarienummer

402-6557-2021

2 (3)

påverkansanalys. Kommunen anger att ansökan preciseras i bygglovskedet tillräckligt för att då kunna uppfylla LFV:s krav på underlag.

Enligt handlingarna har Swedavias egen expertis (som också är remissinstans till LFV vid ansökan om CNS-analys) utfört en CNS-analys för egna utrustningar och den har inte visat på någon påverkan. Bebyggelsen har också prövats mot flyghinderfriheten och inkräktar inte på den. Swedavia och LFV har sedan samrådet diskuterat hur dessa frågor ska kunna hanteras och har kommit överens om bestämmelser och upplysningar som har tillförts plankartan och planbeskrivningen till granskningsskedet. Länsstyrelsen tolkar att kommunen har säkerställt att planen är genomförbar när det gäller byggrätternas omfattning och kvartersmarkens övergripande lokalisering. Lämplig detaljutformning och placering kommer att behöva säkerställas vid bygglovsprövning enligt upplysning på plankartan och planbeskrivningen.

Länsstyrelsen har inga övriga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL.

Övriga synpunkter Artskydd

Kommunen har låtit genomföra en artskyddsutredning i och med att det förekommer flera fridlysta och skyddade arter inom flygplatsområdet, bl a höstlåsbräken,

månlåsbräken och flera arter av gentiana. Kommunen behöver dock i planhandlingarna visa och beskriva att samma förutsättningar som förelåg för populationerna enligt inventeringen 2014 fortfarande finns kvar inom flygplatsområdet. Eftersom det inte av handlingarna framgår om något har förändrats, kan det inte anses vara säkerställt att arternas nationella, regionala eller lokala gynnsamma bevarandestatus inte påverkas.

Därför kan man inte med säkerhet säga att dispens inte krävs. Det är därför inte säkerställt att detaljplanen kan genomföras som man har tänkt sig.

Förorenade områden

Länsstyrelsen förutsätter att rekommendationerna från konsulten följs, vilket innebär att kompletterande provtagning tas i samband med utbyggnad av långtidsparkeringen för att lokalisera föroreningarna så att de kan åtgärdas samt att PFAS-halterna följs upp vid eventuell schaktvattenhantering.

Dagvattenhantering, klimatanpassning

Planbeskrivning har efter samrådet i stort sett kompletterats på ett tillfredsställande sätt.

Däremot hade plankartan kunnat kompletteras med bestämmelser exempelvis vad gäller markhöjder och reserverade ytor för dagvattenhantering (svackdiken etc.).

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen har inte sådana invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.

(3)

YTTRANDE

Datum

2021-05-31

Diarienummer

402-6557-2021

3 (3)

De som deltagit i yttrandet

Beslut till yttrandet har fattats av enhetschef Willy Sundling med planarkitekt Marja Suikki som föredragande. Samråd har skett med Länsstyrelsens enheter för miljöskydd, samhällsskydd, naturresurs- och rennäring och naturmiljö.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

References

Related documents

Även fast procedurområdena inte har status som ett influensområde för riksintresset är det viktigt att behandla frågan i samband med planering före uppförandet av eventuellt

Detaljplan 25-P06/151 (del av Luossavaara, del av Kiruna 1:1, Ställverk samt upphävande av del av detaljplan del av Luossavaara, del av Kiruna 1:1, Brandstation, Kiruna kommun

Den 21 november 2007 genomförde Kiruna kommun (detaljplan för ny järnväg), Banverket (tillsammans med Vägverket (arbetsplan för Väg 870, bro över järnväg) och allmänt

Detaljplanen för anslutningsvägen ska anslutas till plangräns för cirkulationsplatsen på väg E10 samt till plangräns för bostadsbebyggelsen i Karhuniemi.. Planen genomgår normalt

Detta beror på att stora uppfyllnader med upp till cirka 100 meter inte längre tillåts i västra delen av planområdet, vilket säkerställer att Kiruna stad kommer att kunna

Detaljplaneförslaget medger tömning och torrläggning av del av befintlig sjö. Torrläggning av sjön kan medföra risk för oxidering av sulfidhaltiga sediment och metallutlakning

Öster om planändringen gäller detaljplan som medger uppförande av byggnader för gruvin- dustrin till +595 meter över nollplanet, dvs byggnader på cirka 90 meters höjd.. Planen vann

Den nya södra infarten kommer att samnyttjas fram till godsterminalen för både LKABs egen interna trafik samt för besökande till terminalen. Efter terminalen kommer vägbom

Kiruna stad är av riksintresse men den planerade detaljplanen kommer dock inte att ändra stadsmiljön i Kiruna och konsekvenserna för riksintresset för kulturmiljövård blir således

riksintressen är felaktig, att planen leder till olägenheter för rennäringen i området, och att konsekvenserna därmed blir större än angivet.. Dels att planen omfattar

Tabell 6 Avstånd mellan byggnader och skyddsobjekt (väg) Byggnad Ungefärliga kortaste avstånd med acceptabel risk.. mellan byggnad och ny väg (m) Kimiten (byggnad 8)

Svar: Möjligheten till parkeringsutrymme för friluftsliv inom planområdet är olämpligt med tanke på att området planläggs för gruvindustri samt att körvägen i planen inte

En mindre del ligger inom detaljplan för del av Kiruna 1:1 m fl, Kiruna Gruvindustriområde, Kiruna kommun.. Den vann laga kraft 1994-12-22 och anger för del som är inom

Detaljplan finns dock för närliggande område strax norr och väst om det föreslagna området inom fastigheten Kiruna 1:1, där LKAB driver sin gruvverksamhet.. Denna detaljplan

Planområdets östra och delvis södra del berör en detaljplan fastställd 1988-02-29 i vilken området är utlagt för grönområde och bostäder samt i söder detaljplan som

Då genomförandetiden är slut kan kommunen vid planläggning ändra, upphäva eller upprätta ny detaljplan utan rätt till ersättning för fastighetsägaren för icke

Riktvärden för buller och miljökvalitetsnormer för partiklar i utomhusluft bedöms inte överskridas till följd av gruvverksamheten. Vintertid passerar skidspår och en skoterled

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisations nr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Stadshustorget 1 Webb: www.kiruna.se.. Telefon: 0980-70 000

Det behöver tydligt framgå av handlingarna att den avsedda markanvändningen inte påverkar flygsäkerheten och verksamheten på flygplatsen negativt och vad som krävs för det..

Trafiken vid flygplatsen är betydligt mindre än i centrum och planområdet glesare bebyggt och med god luftomväxling varför planens genomförande inte bedöms leda till risk för

Kommentar: Placeringsbestämmelsen för den norra av de två byggrätterna längs Norra Stallvägen har uppdaterats till ”Huvudbyggnad ska placeras med gavel mot Norra Stallvägen” [p

Planförslaget påverkar spårsystemet ytterligare och kommer enligt IFK Kiruna skapa problem

Länsstyrelsen anser även att det finns skäl att reglera byggnadshöjd inom området, för att säkerställa intentionen med variation i höjd och även att höjden begränsas inom