• No results found

Detaljplan för KAPELLET del av Tuolluvaara 1:1 och Kiruna 1:173 Bostäder

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Detaljplan för KAPELLET del av Tuolluvaara 1:1 och Kiruna 1:173 Bostäder"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Detaljplan för Kapellet

1(3)

Detaljplan för KAPELLET

del av Tuolluvaara 1:1 och Kiruna 1:173

Bostäder

Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad i augusti 2008

PLANGENOMFÖRANDET

Principer för plangenomförandet

Kiruna kommun bygger ut gator och ledningar för vatten, avlopp och dagvatten. Gång- och cykelvägar knyts samman till stråk. Färdiga avstyckade tomter för enbostadshus säljs.

En större fastighet, som rymmer befintligt kapell, bildas och säljs till kapellets ägare.

Ansvarsfördelning och samordning

Kommunen tar ansvar för samordning under planprocessen. Samhällsbyggnadskontoret upprättar planförslaget i nära samverkan med Lantmäteriet.

Tidplan för planens genomförande

Kommunen har för avsikt att efter detaljplanen vunnit laga kraft avstycka fastigheterna och bygga ut gator och ledningar. Allmän platsmark, i form av parkmark, ställs i ordning.

Genomförandebudget

Kommunen har kostnader för markförvärv, utredningar, fastighetsbildning, planläggning och utbyggnad av gator, ledningar och belysning.

Kommunen har intäkter vid försäljning av bostadsfastigheter och för anslutning till det kommunala VA- nätet.

Genomförandetid

Genomförandetiden för planen sätts till 15 år. Det har inte framkommit några särskilda skäl för att ha en kortare genomförandetid.

Då genomförandetiden är slut kan kommunen vid planläggning ändra, upphäva eller upprätta ny detaljplan utan rätt till ersättning för fastighetsägaren för icke utnyttjad byggrätt.

HUVUDMAN Allmän platsmark

Kiruna kommun är huvudman för allmän platsmark. Det innebär att kommunen bygger ut och förvaltar all allmän platsmark inom planområdet. I den ingår gator, gc-väg, park och naturmark.

Vatten och avlopp

Huvudman för vatten och avlopp är kommunen. Drift och underhåll ansvarar kommunens bolag TVAB (Tekniska Verken AB) för. Angränsande fastigheter är redan anslutna.

Befintlig vatten- och avloppsledning fram till Kapellet kommer att flyttas då området exploateras.

Kapellet får sin anslutningspunkt vid Borgenvägen.

Distribution av elektrisk kraft.

Vattenfall är huvudman för el-nätet inom området. Samtliga fastigheter kommer att anslutas med jordkabel.

MARKÄGARFÖRHÅLLANDEN

Idag ägs marken av Kiruna kommun (Tuolluvaara 1:1) och staten via Fastighetsverket (Kiruna 1:173)

(2)

Detaljplan för Kapellet

2(3)

Kommunen har begärt att få förvärva den del av statens fastighet Kiruna 1:173 som ligger inom planområdet. Förvärvet har tillstyrkts av berörda myndigheter och Gabna sameby. Kommunen inväntar på slutgiltigt beslut av regeringen.

Kommunen kommer då planen vunnit laga kraft avstycka fastigheter för bostäder och försälja dem.

Kvar i kommunens ägande blir den allmänna platsmarken.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning

Fastighetsbildningsåtgärder inom planområdet initieras och finansieras av kommunen.

Fastighetskonsekvenser

Det område av statens fastighet Kiruna 1:173 som kommunen begärt att få förvärva avses överföras till Kiruna Tuolluvaara 1:1 genom fastighetsreglering.

I planen har illustrerats åtta bostadstomter. Sju tomter är obebyggda och avses bli ungefär lika stora.

Den tomt som berör det gamla Kapellet föreslås bli cirka 3000 kvadratmeter. Det finns idag inga planbestämmelser eller fastighetsplan som låser fastighetsindelningen. Det innebär att Kapelltomten kan delas i flera tomter. Varje tomt måste vara lämplig som bostadstomt och ha tillgång till väg och va- anslutning. En uppdelning kan komma att kräva en fastighetsplan som reglerar fastighetsindelningen.

(3)

Detaljplan för Kapellet

3(3)

Servitut, ledningsrätt

Befintlig ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar till Kapellet kan avvecklas då ny

förbindelsepunkt kommer att anordnas i fastighetsgräns. Ledningen inne på den avstyckade tomten blir fastighetsägarens enskilda egendom.

EKONOMISKA FRÅGOR Planavgift

Planavgift skall betalas vid bygganmälan enligt gällande bygglovstaxa.

Ersättning, inlösen

Planen innehåller inga bestämmelser som kan ge rätt till ersättning.

TEKNISKA FRÅGOR Radonskyddat

I planen finns ett byggnadstekniskt krav på att byggnader i vilka personer vistas stadigvarande skall ha grundläggning i radonskyddat utförande. Detta krav kommer att följas upp vid

bygganmälan/byggsamrådet då en kontrollplan tas fram.

Rasrisk

Inom planområdet finns enligt utförda undersökningar och beräkningar ingen konstaterad risk för ras eller skred. Däremot finns ett stängsel i planområdets västra gräns som skall förhindra passage in i områden med ökad risk. Stängslet ägs och förvaltas av LKAB och skall vara tillgängligt för kontroll och underhåll. Tomtplats kommer att avgränsas så att stängsel med fundament inte ligger inom enskild tomt.

MÄTREGLER

I planbestämmelserna används begreppet byggnadsarea (BYA). Definition finns i svensk standard (SS021053)

.

NAMNFRÅGOR

Ett nytt kvarter bildas, det förerslås få namnen Kapellet (det som innehåller kapellet).

Den sydvästra delen av planområdet kommer att ingå i existerande kvarteret Borggården.

Gatan inom planområdet kommer heta även i fortsättningen Borgenvägen som förgrenas ut Västra Borgenvägen och Östra Borgenvägen

Sandra Minde Eva Ekelund Lars Fernqvist

Planarkitekt Lantmätare Arkitekt SAR/MSA

References

Related documents

Planens genomförande bedöms inte påverka riksintresset negativt då planområdet idag är obebyggt och ligger längre bort från centrum.. KOMMUNALA BESLUT

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisations nr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Stadshustorget 1 Webb: www.kiruna.se.. Telefon: 0980-70 000

Detta beror på att stora uppfyllnader med upp till cirka 100 meter inte längre tillåts i västra delen av planområdet, vilket säkerställer att Kiruna stad kommer att kunna

Detaljplaneförslaget medger tömning och torrläggning av del av befintlig sjö. Torrläggning av sjön kan medföra risk för oxidering av sulfidhaltiga sediment och metallutlakning

Den nya södra infarten kommer att samnyttjas fram till godsterminalen för både LKABs egen interna trafik samt för besökande till terminalen. Efter terminalen kommer vägbom

Kiruna stad är av riksintresse men den planerade detaljplanen kommer dock inte att ändra stadsmiljön i Kiruna och konsekvenserna för riksintresset för kulturmiljövård blir således

Tabell 6 Avstånd mellan byggnader och skyddsobjekt (väg) Byggnad Ungefärliga kortaste avstånd med acceptabel risk.. mellan byggnad och ny väg (m) Kimiten (byggnad 8)

En mindre del ligger inom detaljplan för del av Kiruna 1:1 m fl, Kiruna Gruvindustriområde, Kiruna kommun.. Den vann laga kraft 1994-12-22 och anger för del som är inom

Detaljplan finns dock för närliggande område strax norr och väst om det föreslagna området inom fastigheten Kiruna 1:1, där LKAB driver sin gruvverksamhet.. Denna detaljplan

Planområdets östra och delvis södra del berör en detaljplan fastställd 1988-02-29 i vilken området är utlagt för grönområde och bostäder samt i söder detaljplan som

Riktvärden för buller och miljökvalitetsnormer för partiklar i utomhusluft bedöms inte överskridas till följd av gruvverksamheten. Vintertid passerar skidspår och en skoterled

En anslutning till Nordkalottvägen (befintlig E10) är en trafiksäkrare lösning jämfört med Lokstallsvägen eftersom trafiken inte blandas med trafik till

Ansvaret för iordningställande, skötsel/drift i övrigt av väg, naturmark, båtplats ligger därefter på ägarna till.. fritidsfastigheterna

Planområdet är identiskt med den gällande detaljplanen, förutom den utökning som föreslagits av servitutet för att nå den befintliga byggnaden på Riksgränsen

Kiruna kommun avser att ersätta en del av gällande detaljplan för Riksgränsen 1:24 m.fl med ny detaljplan i syfte att omlokalisera planerad handel till ny plats inom.

Länsstyrelsen anser dock att det behöver förtydligas att det är den genomförandetid som gäller för den underliggande planen (jfr PBL 4:22) som även skall gälla för

Länsstyrelsen anser dock att det behöver förtydligas att det är den genomförandetid som gäller för den underliggande planen (jfr PBL 4:22) som även skall gälla för

Bestämmelsen för punktprickad mark har formulerats om från ”Byggnad får inte uppföras till ”Marken får inte förses med byggnad”. Bestämmelsen för utfartsförbud

Kiruna kommun ställer under perioden 6- 27 mars 2019, ut förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 m.fl, kulturbebyggelse, bostäder m.m., för granskning.. Det aktuella

Gäller denna bestämmelse - om att Byggnadsliv ska till största del placeras i gräns mot gata - även för de kulturmiljöbyggnader som ska flyttas till området.. Det kan bli svårt

Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att om nyanläggning av avvattnande diken krävs för att kunna bebygga området (t.ex. avskärande diken för att hindra att

Länsstyrelsen anser även att det finns skäl att reglera byggnadshöjd inom området, för att säkerställa intentionen med variation i höjd och även att höjden begränsas inom

Vi har inget att erinra mot förslag till ändring genom tillägg för Östra industriområdet Tuolluvaara 1:1, ökad