• No results found

Ärendeförteckning I regeringssammanträde 2021-01-28

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ärendeförteckning I regeringssammanträde 2021-01-28 "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ärendeförteckning I regeringssammanträde 2021-01-28

Underprotokoll A Nr 6

Utbildningsdepartementet Expeditionschefen Katarina Back ärendena 1–3

Rättschefen Eva Lenberg ärende 4

1 (1)

Föredragande:

statsrådet Ekström

Ärende:

1

Entledigande och förordnande i insynsrådet vid Specialpedagogiska skolmyndigheten U2021/00643

U2021/

2

Förordnande i Lärarnas ansvarsnämnd vid Statens skolverk

U2021/

3

Ersättning till ordförande och ställföreträdande ordförande i Lärarnas ansvarsnämnd vid Statens skolverk

U2021/

4

Riksdagsskrivelse 2020/21:14 med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn

U2020/05008 (delvis)

References

Related documents

Ändring av uppdraget till Boverket att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på. hyresbostadsmarknaden

Antagande av rådsbeslut om ändring av rådets beslut om restriktiva åtgärder mot ISIL (Daesh) och al-Qaida samt personer, grupper, företag och enheter som har samröre med

Uppdrag till Tillväxtverket att förbereda handläggning av ersättning för kompetens- insatser vid

arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta. Fi2020/01009 Fi2020/02731

[r]

[r]

Ärendeförteckning regeringssammanträde 2020-11-19. Underprotokoll A

Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och motiv till