• No results found

Remissvarfrån branschorganisationenSpelbranschens Riksorganisation

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvarfrån branschorganisationenSpelbranschens Riksorganisation"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sper – spelbranschens riksorganisation

info@sper.se, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm Twitter @sperbransch, www.sper.se

Till: Finansdepartementet Remiss promemoria:

Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av

spridningen av sjukdomen covid-19 Drn: Fi2020/ 02404/ OU

Stockholm 5 juni 2020

Remissvar från branschorganisationen

Spelbranschens Riksorganisation

Som fullständigt svar hänvisar Sper till föregående remissvar avseende promemorian Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, Fi2020/ 01934/ OU. Som framhölls i tidigare yttrandet delar Sper regeringens oro för att social isolering och ekonomisk utsatthet på grund av corona riskerar att öka psykisk ohälsa för utsatta grup-per. Bakgrunden till regeringens förslag är också att det kan finnas risk för att det mins-kade utbudet av landbaserade spel och vadhållningsobjekt leder till att konsumenter söker sig till mer riskfyllda spelformer online.

Med anledning av att allt spel innebär en viss risk för problem har spelbranschen alltid ett extra stort ansvar för konsumenterna. Sper verkar för ett starkt konsumentskydd och spe-lansvaret är centralt i vårt arbete. Vi är däremot tveksamma till om det finns fakta som visar på ett ändrat riskbeteende eller ökade spelproblem på grund av pandemin. Det är inget Spers medlemmar sett i sin data under våren.

Sper anser att befintlig lagstiftning med rådande omsorgsplikt är bra och kraftfull för att uppnå ett högt konsumentskydd, även i nuvarande situation. Omsorgsplikten ställer ett omfattande krav på licenshavarna att identifiera och vidta åtgärder mot riskspelande. För Sper är det viktigt att spelansvar är ett långsiktigt arbete där åtgärderna utgår från fakta och konsekvensanalyser för önskad effekt. Vi är oroliga för att föreslagna tillfälliga åtgärder kommer att försvåra spelansvarsarbetet.

Vi hoppas att regeringen fortsätter att använda Sper och våra medlemmar som en del av lösningen, eftersom strävan är den samma – ett fungerande konsumentskydd.

Detta yttrande har beslutats av Spelbranschens Riksorganisation genom handläggning av branschorganisationens VD Jenny Nilzon (jenny.nilzon@sper.se, 070-540 17 60).

References

Related documents

NRM anser att regeringen bör anslå ökade resurser till massdigitalisering för att snabba på processen att tillgängliggöra samlingarna till fullo för att bidra till forskningen

Naturvårdsverket menar att ett nationellt forskningsprogram om biologisk mångfald gemensamt för alla ekosystem ger det ökade fokus på frågan som behövs för att samla resurserna

Ur ett demokratiskt perspektiv innebär denna utveckling ökade möjligheter för människor att bidra med representationer av hur de förstår sin verklighet, men det ställer även

Tekniska är ett av Sveriges största science center, Sveriges tekniska museum och har ett nationellt uppdrag öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik primärt bland

- De statliga forskningsfinansiärerna styrs till samverkan för att uppnå långsiktig och kontinuerlig forskningsfinansiering inom det omgivande ekosystemet av

Inom den del av forskningssamarbetet som explicit går till svensk forskning av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer (Vetenskapsrådets anslag

Sweden Food Arena vill understryka betydelsen av dessa förslag för att få till fler innovationer hos företagen, en hållbar omställning och tillväxt inom livsmedelssektorn fram

Svensk flyg- och rymdindustri bidrar således till kunskapsimport, vilket är av stor betydelse för växelverkan mellan forskning, teknikutveckling och produktutveckling såväl inom