• No results found

Remissyttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sid 1 (2)

REMISSYTTRANDE

2020-05-20 Dnr 0176/20 Er referens: Fi2020/02322/S2 Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Brottsförebyggande rådet | Box 1386 | 111 93 Stockholm | Tel 08-401 87 00 | info@bra.se | www.bra.se

Remissyttrande över promemorian

Omställningsstöd till företag som fått minskad

omsättning på grund av coronaviruset

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade promemoria på remiss och lämnar följande yttrande. Brå tillstyrker samtliga förslag. Mot bakgrund av Brås kunskap om ekonomisk brottslighet kommenteras och diskuteras här promemorian.

Systemets utformning försvårar vissa brott

Rena bedrägeriupplägg borde kunna förebyggas genom förslagen att omsättningen beräknas på två månader som varit, att det förhålls till samma månader året innan, revisorer involveras vid stora belopp och att Skatteverket handlägger och kontrollerar. Det finns dock hos vissa vanliga företagare en mycket stark drivkraft att rädda livsprojekt, ta ansvar för familj och anställda samt visa lojalitet mot leverantörer och kunder. Därför finns begripliga och starka incitament att få så mycket som stöd som möjligt. Det leder till att vissa kommer att sätta press på regleringen, vilket medför överutnyttjande,

gråzonsproblematik och till viss del brott. Dessa drivkrafter är viktiga förklaringsfaktorer till ekonomisk brottslighet, där girighet inte spelar den stora roll som det ofta framställs. I debatten finns en viss obalans mellan kriminella entreprenörer som får stor plats i debatten när de utnyttjar bidragssystem och ”vanliga” ekobrottslingar som försöker vara

framgångsrika och rädda sina företag.

Skattekontrollen har inte alltför stora resurser och framför allt revisioner är

resurskrävande. När Skatteverket även ska betala ut det föreslagna stödet, kanske till så många som 180 000 företag – är det viktigt att resurser också avsätts för tillräckliga kontroller. Samtidigt är det, av skäl som beskrivs i promemorian, viktigt att hjälpa företagen som drabbats hårt av covid-19 pandemin, och att göra det skyndsamt. Vissa kontrollintressen kommer därför att behöva stå tillbaka.

Möjliga sätt att förbättra kontrollerna

Straffbestämmelserna om omställningsstödsbrott baseras i stor utsträckning på bidragsbrottslagen. Kopplad till bidragsbrotten finns en särskild lag om

underrättelseskyldighet, som varit förlaga till ett förslag om underrättelseskyldighet vid stöd för korttidsarbete (remiss Fi2020/02127/S1). Även om omställningsstöden involverar färre aktörer, inte minst genom att Skatteverket både handlägger och har relevanta data att kontrollera uppgifterna mot, anser Brå att man bör överväga att införa en

underrättelseskyldighet även vid omställningsstödsbrott. Det är inte orimligt att tro att vissa företag kommer att försöka begå bedrägerier mot eller överutnyttja såväl stöd för korttidsarbete som omställningsstöd. Det innebär att myndigheter som Tillväxtverket skulle kunna upptäcka misstänkta brott. Även Bolagsverket och Arbetsförmedlingen skulle kunna göra viktiga iakttagelser. Givet hur snabbt dessa system måste fungera för att hjälpa företag i nöd, är det viktigt att impulser om misstänkta fel kan överlämnas på ett rutinbetonat sätt utan att överväganden måste ske i det enskilda fallet.

(2)

Sid 2 (2) Vad som på längre sikt kan övervägas är att samla bedrägeriliknande bestämmelser som omfattar näringsverksamhet i en särskild lag, även det efter mönster från

bidragsbrottslagen. Vid sidan av de här föreslagna omställningsstödsbrotten är

subventionsmissbruk ytterligare exempel på en regel som skulle kunna föras in i en sådan lag riktad till näringsverksamhet.

Detta yttrande avges av generaldirektör Kristina Svartz efter föredragning av biträdande enhetschefen Johanna Skinnari. Vid den slutliga handläggningen har även forsknings- och utredningsrådet Lars Korsell deltagit.

Kristina Svartz

References

Related documents

Förslaget innebär att företag vars sammanlagda nettoomsättning i mars och april i år minskat med 30 procent eller mer jämfört med samma månader 2019 kan vara berättigade

Det framgår inte om återkrav av omställningsstöd som har lämnats för indrivning ska betalas till Skatteverket eller till statens avräkningskonto..

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag om att kravet på F-skatt inte gäller sådana stiftelser, ideella föreningar och

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 15 maj 2020 med angiven svarstid den 25 maj 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta

Vidare ser Region Kalmar län positivt på villkoret att sökande företag avhåller sig från utdelning av vinst för att komma i fråga för stöd.. Detta rimmar bra med EU:s krav

Region Norrbotten ser positivt på att Skatteverket handlägger och beslutar om omställningsstödet och vill poängtera att tydlighet och enkelhet är av stor vikt för att minimera

nettoomsättningen bör enligt Skatteverkets uppfattning fasta kostnader som är hänförlig till sådan verksamhet inte heller få ingå i underlaget för fasta kostnader enligt 9

Eftersom det kommer att vara en snabb hantering av ett mycket stort antal ansökningar finns en uppenbar risk för att företag kommer att kunna få stöd trots att de inte har rätt