• No results found

Yttrande över - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Yttrande 1 (4) Kommunstyrelsens ordförande 2019-05-07 Dnr KS 2018-1068 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se Ert dnr: Fi2008/03212/K LK PG 1002, v 2. 1, 2016 -03 -07

Yttrande över - Lite mer lika. Översyn av

kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU

2018:74

Generella synpunkter

Då de strukturella förutsättningarna för landets kommuner ser olika ut så är det viktigt med ett välfungerande utjämningssystem för att bibehålla ett likvärdigt offentligt åtagande. För att systemet ska vara accepterat krävs det att de ingå-ende beräkningsmodellerna är tillförlitliga, transparenta, opåverkbara, förutsäg-bara och baseras på aktuella data. Det föreslagna systemet är ett mer tekniskt komplicerat system vilket gör att det är svårt att förstå och minskar förutsäg-barheten. Linköping anser att det inte är bra att några av modellerna grundar sig på gamla data. Det är svårt att avgöra om den socioekonomiska fördel-ningen blir mer träffsäker med det nya systemet.

Kostnadsutjämningens omfördelning kommer att öka kraftigt under 2020-talet. Bara de demografiska effekterna förväntas öka äldreomsorgsmodellens omför-delning från 9,5 miljarder kronor till 17 miljarder kronor år 2030 (i 2018 års priser) enligt Sveriges Kommuners och Landstings beräkning. Idag finns ingen kontinuerlig uppföljning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Då systemen omfördelar 150 miljarder kronor brutto och omfördelningen kommer att öka ytterligare i betydelse framöver bör det finnas en kontinuerlig uppfölj-ning. Sveriges Kommuner och Landsting prognos på utjämningssystemens om-fördelning till år 2030 visar att kommuner och regioner med befolkningstillväxt kommer att få ett avsevärt försämrat utfall framöver och färre kommuner och regioner kommer betala väsentligt mer till betydligt fler. För att systemet ska vara accepterat krävs även att omfördelningen mellan kommunerna inte blir alltför omfattande därför anser Linköping att det bör finnas en övre gräns kopp-lad till hur stor utdebitering som en betalande kommun max ska erlägga till sy-stemet. För Linköping motsvarar den samlade avgiften i förslaget cirka 1 krona och 10 öre i utdebitering.

(2)

2 (4)

Delmodell grundskola

Utredaren föreslår att en socioekonomisk utjämning för grundskolan inte ska införas på grund av det riktade statsbidraget likvärdig skola. Däremot redovi-sas att det riktade statsbidraget kan ersättas av en kombination av gene-rellt statsbidrag och en socioekonomisk kompensation i kostnadsutjäm-ningen utifrån ett socioekonomiskt index beräknat per hemkommun. Utre-daren skriver att indexet skulle kunna beräknas med exakt samma metod som i dag används för statsbidragets beräkning per skola och huvudman, utom att det skulle bygga på folkbokförda elever i kommunen i stället för i respektive skola inskrivna elever.

Linköping anser att en socioekonomisk utjämning i delmodellen för grundsko-lan skulle ge kommunerna mer stabila pgrundsko-laneringsförutsättningar och dessutom stärka det kommunala självstyret. Därutöver slipper huvudmännen den admi-nistrativt omfattande återrapporteringsskyldighet som gäller för statsbidraget. Linköping anser att det inte är bra med en parallell statlig utjämning för socioe-konomiska faktorer inom grundskolan.

Delmodell äldreomsorg

I och med att de befolkningsgrupper som omfattas av delmodellen för äldre-omsorg kommer att öka kraftigt de kommande 10-15 åren kommer ett större bruttobelopp att omfördelas. Enligt SKL:s beräkningar kommer ca 17 miljarder kronor (i fast pris) att omfördelas år 2030 jämfört med de 9,5 miljarder kronor i förslagets beräkningar för år 2018, därför blir det allt viktigare att modellen för äldreomsorg är hållbar och det kommer bli särskilt viktigt att följa vård- och omsorgsutvecklingen för de olika åldersgrupperna ett antal år framåt. Utred-ningens förslag bygger på empiriska beräkningar från 2009. Då behoven inom äldreomsorgen förändras behöver en ny empirisk undersökning göras för att sä-kerställa normkostnaderna. Detta bör sedan uppdateras med en på förhand gi-ven periodicitet.

Linköping tycker att det är bra att sammanboende/ensamboende ersätter gifta/ogifta i beräkningen av normkostnad då det återspeglar samhällsutveckl-ingen.

Delmodell individ- och familjeomsorg (IFO)

I IFO-modellen föreslås att två variabler ska tas bort, andel arbetslösa utan er-sättning och andel av kommunens befolkning som uppbär försörjningsstöd längre tid än sex månader. Dessa har båda en hög påverkan på utfallet i nuva-rande modell och en stark koppling till den faktiska verksamheten. Variablerna har fått kritik då de anses minska incitamenten för kommunerna att arbeta för att få personer till egenförsörjning med arbetsinkomster och att variabeln andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd i mer än 6 månader är påverkbar.

(3)

3 (4)

Linköpings kommun och andra kommuner gör allt som är möjligt för att mot-verka att personer i den egna kommunen hamnar i ett långvarigt beroende av försörjningsstöd. Kommunerna arbetar för invånarnas bästa och styrs inte av kostnadsutjämningens utformning. Vad gäller beslut om ekonomiskt bistånd så sker det i enlighet med socialtjänstlagen och inte utifrån eventuell påverkan för kommunen i kostnadsutjämningen. Detta gäller även för deltagande i olika for-mer kommunala insatser för att minska omfattningen av personer i behov av ekonomiskt bistånd.

I förslaget införs variabeln andel ”barn i ekonomiskt utsatta hushåll”. Till denna variabel kvalificeras barnen antingen genom att hushållet har låga in-komster eller att ekonomiskt bistånd betalats ut någon gång under året. Ekono-miskt bistånd förklarar majoriteten av de barn som variabeln omfattar och inne-fattar från såväl långvarigt bistånd under hela året som någon enstaka utbetal-ning av mindre belopp. Ett extra barn som faller inom variabelns definitioner ger i förslaget mer än 60 000 kronor i utjämningsberäkningen, oavsett det utbe-talda biståndets omfattning. Linköping menar att detta faktum snarare ökar på-verkbarheten i förslaget vilket innebär att man ersätter en påverkbar variabel med en annan påverkbar variabel vilket ger stora omfördelningseffekter. Hushåll med utländsk bakgrund står för en stor del av kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd. I rapporten står det att ”Merparten, 62 procent år 2016, av kommunernas utgifter för ekonomiskt bistånd går till hushåll med utländsk bakgrund. Detta beror på att denna grupp av hushåll dominerar bland hushåll som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.” Linköping ser inte på vilket sätt variablerna i det nya förslaget speglar detta strukturella förhållande på ett bättre sätt än variabeln som nu föreslås tas bort.

Linköpings kommun anser att variabeln ”andel befolkning med försörj-ningsstöd längre än sex månader” är en stabil variabel som fångar både behovet av ekonomiskt bistånd och av kommunala arbetsmarknadsinsat-ser. Linköpings kommun föreslår att man väntar med att göra föränd-ringar av IFO-modellen och ytterligare utreder möjligheten att hitta mer robusta bakomliggande variabler som ger en bättre anpassad modell och högre förklaringsgrad.

Delmodell kollektivtrafik

Linköping anser inte att delmodellen för kollektivtrafik lever upp till principen att kostnadsutjämningssystemet ska utjämna för strukturella kostnader inom obligatoriska verksamheter eftersom merparten av kommunerna har lämnat över huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till landstingen. Östergötland har skatteväxlat kollektivtrafiken sedan många år tillbaka så det är reg-ionen som har ansvaret för kollektivtrafiken. Då 90 procent av kostna-derna för Sveriges kollektivtrafik ligger i regionerna bör inte kommunerna som skatteväxlat omfattas av utjämningen och framför allt inte få en höjd avgift. I förslaget får Linköping en höjd avgift från dagens 303 kronor per

(4)

4 (4)

invånare till 343 kronor per invånare och Linköpings samlade avgift för delmodellen kollektivtrafik motsvarar cirka 55 miljoner kronor.

För kommuner som betalar en avgift innebär kostnadsutjämningen för kollek-tivtrafik en omfördelning av resurser från verksamheter inom kommunernas ansvar till verksamheter inom landstigens ansvar.

Delmodell för löneläge

Linköping anser inte att utredningens uppdatering av lönemodellen kommer att förbättra modellens legitimitet. Den avviker från övriga modeller då alla kom-muner först betalar 388 kr i avgift och därefter kompenseras de som har ett in-dex över 100 vilket innebär att 21 kommuner med inin-dex över 100 betalar en avgift men den är lägre än 388 kr/invånare. Totalt omfördelas 2,4 miljarder kronor. Linköping anser inte att den förslagna lönemodellen har lyckats fånga de strukturella löneskillnaderna kommunerna emellan på ett rättvisande sätt.

Införandetidpunkt och införandebidrag

För att de kommuner som får en stor ökning av avgiften eller minskning av bi-draget ska hinna planera för att minska sina kostnader anser Linköping att infö-randet av ett nytt kostnadsutjämningssystem kan ske tidigast 2021.

Linköping anser även att införandeperioden bör förlängas och att nivån på infö-randebidraget bör öka för att de som ska betala mer eller får minskat bidrag ska hinna anpassa sina kostnader.

För Linköpings kommun Niklas Borg

References

Related documents

Vi bedömer dock att det samlade utfallet av de föreslagna förändringarna i kostnadsutjämningssystemet kommer att bidra till en ökad jämlikhet mellan landets kommun och på

Den positiva förändringen för Avesta består dels av förslag på nya/borttagna delar i modellen, vilket innebär en positiv förändring på 423 kronor per invånare. Uppdatering

Burlövs kommun tillstyrker förslaget att tillägg och avdrag för socioekonomiska skillnader läggs till som ny komponent i modellen.. Dock anser kommunen att variabeln väger för lätt

Högsby kommun anser därmed att det är av stor vikt att beräkningarna i systemet, där det är möjligt, bygger på aktuell data och att indexering sker.. Det föreslås

För delmodellen ”Förskoleklass och grundskola” har riksdagen beslutat om ett riktat statsbidrag under 2018-2020 för ”Statligt stöd för stärkt likvärdighet” och därför

Delmodellen för förskoleklass och grundskola bör ändras i enlighet med det al- ternativ som utredningen beskriver innebärande att fördelningsgrunderna för dagens riktade

patientkontakt) inom alla områden, skulle det vara möjligt att samla in ett bredare material utifrån att dessa data finns uppdaterade varje år och låta denna ligga till grund

Region Kalmar län anser därmed att det är av stor vikt att beräkningarna i systemet, där det är möjligt, bygger på aktuell data och att indexering sker.. Det föreslås

Lidingö stad konstaterar att föreslagna förändringar med valda variabler för ett ökat socioekonomiskt fokus motverkar incitament för en ökad sysselsättning och tillväxt..

Omfördelningen från kommuner respektive landsting med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner respektive landsting med svag

Länsstyrelsen ser positivt på att kompensationen bygger på behovet av att, till följd av gles bebyggelse, bedriva verksamhet på enheter som är alltför små för att

Länsstyrelsen Skåne har som remissinstans tagit del av betänkandet Lite mer lika – översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. Länsstyrelsen har inga synpunkter

Översynen av nuvarande kostnadsutjämning har varit nödvändig och översynen bör regelbundet göras för att anpassa de ingående faktorerna till de förändringar som över tid sker i

Mörbylånga kommun anser därmed att det är av stor vikt att beräkningarna i systemet, där det är möjligt, bygger på aktuell data och att indexering sker.. Det föreslås

Utredaren föreslår att merkostnadsersättningen för minskande befolkning i kommunerna fördubblas och vidare att en ny ersättning för minskande antal barn 1–5 år i förskolan

Därutöver lämnar vi reflek- tioner kring metoden för att beräkna merkostnader för gleshet, komponenterna i den föreslagna verksamhetsövergripande delmodellen, vilka uppgifter

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.. Samtliga ledamöter för

kommunernas finansieringsansvar i förhållande till staten av välfärdstjänsterna, eftersom ökade krav och behov inom vård, utbildning och omsorg inte automatiskt bör

Kostnadsutjämningssystemet är till för att utjämna för opåverkbara strukturella skillnader och ett sådant system måste med nödvändighet uppdateras och justeras med

Torsås kommun anser därmed att det är av stor vikt att beräkningarna i systemet, där det är möjligt, bygger på aktuell data och att indexering sker.. Det föreslås

Vindelns Kommun stödjer utredarens ansats att välja att utjämna för behovet av att, till följd av glesbebyggelse, bedriva verksamhet på enheter som är alltför små för att vara

Västerås stad anser inte att delmodellen för kollektivtrafik lever upp till principen att kostnadsutjämningsystemet ska utjämna för strukturella kostnader inom

För Ydre kommuns del skulle förändringen innebära en förstärkning med 1 471 kr/invånare som preliminärt motsvarar 5 505 tkr och en utdebitering på 0,73