• No results found

Prislista Samlokalisering gällande från Alla priser anges exklusive moms

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Prislista Samlokalisering gällande från Alla priser anges exklusive moms"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Underbilaga 3 till Produktbilaga Skanova Samlokalisering Prislista

Datum Dokument id Security

2011-07-11 T 17609-10 version 5.0 Public

Tillhör objekt

FABA 101 479

Ingår i Skanovas referenserbjudande för nätinfrastrukturtillträde

Sidnr

1 (5)

Prislista Samlokalisering gällande från 2011-10-11 Alla priser anges exklusive moms

INNEHÅLL SID

1 AVGIFTER FÖR OFFERT...2

1.1 NY SAMLOKALISERING...2

1.2 AVGIFT FÖR UTARBETANDE AV OFFERT FÖR UTÖKNING AV BEFINTLIG SAMLOKALISERING...2

2 ETABLERING AV OPERATÖRSÄGD UTRUSTNING I TELIASONERAS TELENOD ...2

3 TRANSPORTER OCH RESOR ...2

4 INSTALLATION OCH MONTAGE...3

5 STATIONSKABEL KOPPAR ...3

5.1 FÖRSTA KABEL PER LEVERANSTILLFÄLLE, ENGÅNGSAVGIFT...3

5.2 TILLKOMMANDE KABEL VID SAMMA LEVERANSTILLFÄLLE, ENGÅNGSAVGIFT...3

KVARTALSAVGIFTER ...4

5.3 ITELIASONERAS TELENODER...4

5.3.1 Kvartalsavgift (skåp) ...4

5.3.2 Kvartalsavgift (indragen operatörsägd koppar- och optokabel)...4

6 ENERGI ...5

7 FELSÖKNINGSAVGIFT ...5

8 VISNING AV UTRYMME FÖR SAMLOKALISERING I TELENOD...5

9 DOKUMENTÄNDRINGSINFORMATION...5

(2)

Underbilaga 3 till Produktbilaga Skanova Samlokalisering Prislista

Datum Dokument id Security

2011-07-11 T 17609-10 version 5.0 Public

Tillhör objekt

FABA 101 479

Ingår i Skanovas referenserbjudande för nätinfrastrukturtillträde

Sidnr

2 (5)

1 Avgifter för offert

1.1 Ny Samlokalisering

Engångsavgift Avgift för utarbetande av offert för Samlokalisering i TeliaSoneras

telenod, per etablering 6 441 kronor

Avgift för utarbetande av offert för Anslutning av operatörsägd

kopparkabel i Skanova Access Kopplingsskåp, per etablering 4 262 kronor

1.2 Avgift för utarbetande av offert för utökning av befintlig Samlokalisering Alt. Utökning inom

befintligt skåp1)

Utökning med nytt skåp

Ny kraft- matning

Ny Stations- kabel koppar

Engångsavgift

1 X X 2 479 kronor

2 X X X 4 262 kronor

3 X X 4 262 kronor

4 X X X 6 441 kronor

5 X 2 479 kronor

6 X 2 479 kronor

7 Utökning med indragning av operatörsägd opto/kopparkabel 4 262 kronor

1)T ex från ¼ skåp till ½ skåp.

2 Etablering av operatörsägd utrustning i TeliaSoneras telenod

Vid etablering av en Samlokalisering i TeliaSoneras telenod utgår etableringsavgift.

Vid Samlokalisering i TeliaSoneras ETSI-skåp utgår avgift för uppsättning av nytt skåp om utrymme inte finns i befintliga skåp.

Engångsavgift

Etableringsavgift 2 340 kronor

Uppsättning, TeliaSonera ETSI-skåp 9 405 kronor per skåp (ETSI 600*600*2100mm) Uppsättning av kundägt ETSI-skåp 2) 3 352 kronor per skåp (ETSI 600*600*2100mm)

2)Annan typ av skåp eller utrustning installeras mot löpande räkning med timpris enligt offert.

3 Transporter och resor

Materieltransport och resor 3) Engångsavgift enligt svar på offertförfrågan

3) Avser transport av skåp och kablar samt installationspersonals resor till och från telenoden.

(3)

Underbilaga 3 till Produktbilaga Skanova Samlokalisering Prislista

Datum Dokument id Security

2011-07-11 T 17609-10 version 5.0 Public

Tillhör objekt

FABA 101 479

Ingår i Skanovas referenserbjudande för nätinfrastrukturtillträde

Sidnr

3 (5)

4 Installation och montage

Följande arbeten faktureras enligt nedan:

Framdragning av kraftmatningskabel i TeliaSoneras telenod

Engångsavgift enligt svar på offertförfrågan Indragning av operatörsägd kopparkabel i

TeliaSoneras telenod

Engångsavgift enligt svar på offertförfrågan Indragning av operatörsägd optokabel i

TeliaSoneras telenod

Engångsavgift enligt svar på offertförfrågan Indragning av operatörsägd optokabel för

bitström i TeliaSoneras telenod

Engångsavgift enligt svar på offertförfrågan

5 Stationskabel koppar

Stationskabel koppar faktureras med engångsavgift enligt nedan. Priset inkluderar kopplingsplint och terminering av kabeln i OFP.

5.1 Första kabel per leveranstillfälle, engångsavgift Kapacitet 100par

Kabellängd <50m 51-100m

Engångsavgift 13 130 kronor 15 015 kronor

5.2 Tillkommande kabel vid samma leveranstillfälle, engångsavgift Kapacitet 100par

Kabellängd <50m 51-100m

Engångsavgift 5 887 kronor 7 772 kronor

Kostnad för murgenombrytning, brandtätning mm debiteras separat enligt svar på offertförfrågan.

(4)

Underbilaga 3 till Produktbilaga Skanova Samlokalisering Prislista

Datum Dokument id Security

2011-07-11 T 17609-10 version 5.0 Public

Tillhör objekt

FABA 101 479

Ingår i Skanovas referenserbjudande för nätinfrastrukturtillträde

Sidnr

4 (5)

Kvartalsavgifter

5.3 I TeliaSoneras telenoder

5.3.1 Kvartalsavgift (skåp)

Ett helt skåp har måtten 600(bredd) x 600(djup) x 2100mm(höjd). Minsta pris motsvarar utrymme 600x600x525mm (1/4 skåp).

Storlek Bredd mm

Djup mm

Höjd mm

Avgift per kvartal

¼ skåp 600 600 525 121 kronor

½ skåp 600 600 1050 242 kronor

¾ skåp 600 600 1575 362 kronor helt skåp 600 600 2100 483 kronor

Obs! Vid samlokalisering med operatörsägt skåp, med måtten 600x600x2100 mm (b x d x h), är kvartalsavgiften samma som för helt skåp i tabell ovan. Vid annat bredd- eller djupmått på inplacerat operatörsägt skåp lämnas uppgift om kvartalsavgift i offert.

5.3.2 Kvartalsavgift (indragen operatörsägd koppar- och optokabel)

Om Samlokaliseringen omfattar Indragning av operatörsägd kopparkabel mellan operatörens utrustning placerad utanför Teliasoneras nod och KK alternativt OFP är kvartalsavgiften

beroende av antal kopparpar i de indragna operatörsägda kablarna.

Kvartalsavgift: 185 kronor per 100 kopparpar

Vid Indragning av operatörsägda optokabel till Samlokskåp och för anslutning till Bitström är kvartalsavgiften beroende av antalet fiberpar i de indragna operatörsägda kablarna.

Kvartalsavgift: 185 kronor per 6 fiberpar

(5)

Underbilaga 3 till Produktbilaga Skanova Samlokalisering Prislista

Datum Dokument id Security

2011-07-11 T 17609-10 version 5.0 Public

Tillhör objekt

FABA 101 479

Ingår i Skanovas referenserbjudande för nätinfrastrukturtillträde

Sidnr

5 (5)

6 Energi

Avgifter för leverans av energi, kyla och ventilation.

Effekt Avgift per kvartal 1-250 watt 988 kronor 251-500 watt 1 976 kronor 501-750 watt 2 964 kronor 751-1000 watt 3 953 kronor

Vid större effekt än 1000 watt tillkommer 988 kronorper effektsteg om 1-250 watt.

Max tillåten effekt är 500 watt per ¼ skåp.

7 Felsökningsavgift

Felsökningsavgift Engångsavgift 2 812 kronor per felsökningsuppdrag

8 Visning av utrymme för Samlokalisering i telenod

Tidsåtgång för visning inklusive förberedelser och restid

Engångsavgift

Upp till 4 timmar 3000 kronor

Mer än fyra timmar 3000 kronor + 750 kronor per påbörjad timma utöver 4 timmar Resväg för Skanova Access

representant

40 kr per mil

9 Dokumentändringsinformation

Med anledning av nytt kostnadsresultat för LRIC 8.1 har samliga priser förutom kvartalsavgift för skåp justerats jämfört tidigare version. Kvartalsavgift för skåp justerades i version 3.0.

References

Related documents

Avslutning av Norrtäljes anslutning och ekonomisk uppgörelse mellan parterna Anslutningen av Norrtälje följde tidplan och vatten började levereras till kommunen redan innan

Denna modell är relevant för undersökningen då den behandlar företagens nyetablering, vilket är ett av problemen för mikroföretag ägda av invandrare med stort kulturellt

Beräkningar för minskad mängd koldioxidutsläpp för framtagen arbetsplats på 15 000 m 2 har utförts med avseende på total mängd projekt Veidekke driver per år. Beräkningarna

Det är vanskligt att vid en karakteristik av tidningar lägga accenterna rätt när det gäller att avgöra vad som är absolut nytt och vad som är relativt nytt och vad som inte

Conclusion: As a nationwide registry based on automatic retrie- val of data directly from patient records, SKaPa offers the basis for a new era of systematic evaluation of oral

Tittar man statistiskt på skillnad mellan radavstånden för alla led finns den en säker skillnad i HE1447 den styva jorden där täckningsgraden är något högre vid 25 cm

Ängssvingel, rörsvingelhybrid och rörsvingel har svarat med en högre fröskörd vid tidig sådd, medan timotej och engelskt rajgräs har gett en högre skörd vid sen sådd. För

När det gäller det samordnande ansvaret för etablerings- och integrationsarbetet i den undersökta kommunen har detta ansvar, från att tidigare innehafts av